Artikel 4: de wachtlijst - Welkom bij gemeente Hellevoetsluis

advertisement
Sociaal-economisch convenant 2008
De gemeente Hellevoetsluis, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en
Wethouders
en
Sociaal werkvoorzieningsschap “De Welplaat” vertegenwoordigd door de directeur dhr.
A.J. van Gorsel;
overwegende dat:

het college van burgemeester en wethouders de in de Wet sociale werkvoorziening aan hen
toekomende bevoegdheden en taken genoemd in artikel 2 (lid 1), 4, 5, en 6 (lid 2 en 3),
11 (lid 3) overdragen aan het werkvoorzieningsschap;

het college van burgemeester en wethouders bij afzonderlijk besluit de in de Wet sociale
werkvoorziening aan hen toekomende bevoegdheden en taken voor zover hierboven niet
genoemd, kunnen delegeren dan wel mandateren aan het werkvoorzieningsschap;

het college van burgemeester en wethouders jaarlijks nadere afspraken over de bedoelde
bevoegdheden en taken maakt in een sociaal-economisch convenant;
komen het navolgende overeen:
Artikel 1: begripsbepalingen
Wsw
Wet sociale werkvoorziening
Buswbw
Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
Arbeidsjaar
Dienstverband van een jaar op basis van 32 uur per week
Gemeente
De gemeente Hellevoetsluis
De Welplaat
Sociaal werkvoorzieningsschap voor de uitvoering van de Wsw
Wachtlijst
Totaal aantal personen dat is geïndiceerd voor de sociale
werkvoorziening voor de gemeente Hellevoetsluis en nog geen
dienstbetrekking is aangeboden.
Beschermde productie
Door het werkvoorzieningsschap beheerde werkverbanden gericht
op behoud en verbetering van de arbeidsbekwaamheid.
Detachering
Werkzaamheden buiten de door het werkvoorzieningsschap
beheerde werkverbanden gericht op behoud en verbetering van de
arbeidsbekwaamheid.
Begeleid werken
Werkzaamheden onder begeleiding gericht op behoud en
verbetering van de arbeidsbekwaamheid op basis van een
dienstverband bij reguliere werkgevers.
Sociaal-economisch convenant
1
Artikel 2: doelstelling
1.
De Welplaat heeft als doelstelling het uitvoeren van de Wsw en het verrichten van andere
taken op het gebied van additionele arbeid. De gemeenschappelijke regeling vervult haar
taak door werk te organiseren voor mensen die zijn aangewezen op aangepaste arbeid,
waarbij wordt gestreefd naar behoud, herstel en bevordering van arbeidsbekwaamheid.
2.
In het sociaal-economisch convenant maken partijen aanvullende afspraken over de in de
gemeenschappelijke regeling overeengekomen punten. Deze hebben betrekking op de
punten genoemd in artikel 5 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling.
Artikel 3: dienstverbanden
1.
De Welplaat realiseert in 2008 minimaal de dienstverbanden gericht op beschermde
productie, detachering en begeleid werken die behoren bij een gemiddelde taakstelling
van 66,09 arbeidsjaren.
2.
De gemeente bepaalt aan wie de Welplaat op welk moment een dienstbetrekking
aanbiedt.
Artikel 4: de wachtlijst
1.
De gemeente mandateert De Welplaat het beheer van de gemeentelijke wachtlijst voor
de sociale werkvoorziening zoals beschreven in artikel 12 lid 1 van de Wsw voor de
periode tot en met 30 juni 2008.
2.
De Welplaat draagt zorg voor alle werkzaamheden die voortvloeien uit het beheer van de
wachtlijst waaronder:
A) de ontvangst van de (her)indicatiebeschikking van het CWI, de administratieve
verwerking alsmede de vastlegging in een geautomatiseerd systeem;
B) de verstrekking van gegevens aan de uitvoerder van de Wsw-statistiek op de in het
Buswbw opgenomen wijze;
C) actieve en periodieke voorlichting aan geïndiceerden op de wachtlijst over hun plaats
op de lijst en de geschatte wachttijd die resteert voor het aanbieden van een
dienstverband in het kader van de Wsw;
D) periodieke screening van de beschikbaarheid van geïndiceerden op de wachtlijst,
alsmede vastlegging van de periode waarin geïndiceerden niet beschikbaar zijn;
E)
3.
een volgens nader overeen te komen afspraken samengesteld overzicht van alle op
30 juni 2008 beschikbare geïndiceerden op de wachtlijst.
De gemeente heeft op haar verzoek doorlopend inzage in de bijgewerkte wachtlijst.
Sociaal-economisch convenant
2
Artikel 5: begeleid werken
1.
De gemeente mandateert de in artikel 7 van de Wsw aan haar toekomende
bevoegdheden aan het werkvoorzieningsschap.
2.
De Welplaat draagt zorg voor:
A) het zoeken van werkgevers;
B) het verstrekken van subsidies voor de aanpassing van de werkplek;
C) het verstrekken van subsidies voor de begeleiding van de geïndiceerde;
D) het verstrekken van subsidies voor de loonkosten van de geïndiceerde.
3.
De Welplaat verstrekt bovengenoemde subsidies op basis van de huidige, daartoe door
het algemeen bestuur van het werkvoorzieningsschap vastgestelde, subsidieverordening
tot het moment dat de gemeente een gemeentelijke subsidieverordening vaststelt.
4.
De gemeente draagt De Welplaat op zoveel mogelijk dienstbetrekkingen aan te bieden
aan geïndiceerden als onderdeel van het totaal aantal te realiseren dienstverbanden zoals
in artikel 3 is overeengekomen.
Artikel 6: subsidie
1.
Het voor de uitvoering benodigde totale subsidiebedrag wordt in 2008 door de Welplaat
achteraf vastgesteld op basis van de realisatie over het boekjaar.
2.
De Welplaat geeft vanaf 2009 vooraf een inschatting van het benodigde subsidiebedrag
gedifferentieerd naar dienstverbanden voor werknemers in begeleid werken, detachering
dan wel plaatsing in door het werkvoorzieningsschap beheerde werkverbanden en
overige werkzaamheden.
Artikel 7: bevoorschotting
1.
De gemeente zorgt
subsidiebedrag.
2.
Het in artikel 3 overeengekomen minimaal aantal arbeidsjaren is leidend bij het
vaststellen van het maandelijkse voorschot.
3.
Indien de gemeente De Welplaat de opdracht geeft een hoger aantal arbeidsjaren te
realiseren
dan
het
overeengekomen
aantal,
wordt
de
bevoorschotting
dienovereenkomstig aangepast.
4.
Het voorschotbedrag wordt vastgesteld op het door het rijk beschikbaar gestelde
subsidiebedrag van € 25.336,- per arbeidsjaar. Maandelijks wordt hiervan 7,75%
uitgekeerd, in de maand mei 14,75%.
5.
De betalingen vinden plaats op de 16 e dag van elke maand.
Sociaal-economisch convenant
voor
een
maandelijks
voorschot
op
het
totaal
benodigde
3
Artikel 8: informatie ten aanzien van de realisatie
1.
De Welplaat draagt zorg voor informatie omtrent de realisatie van het aantal
dienstverbanden met het oog op plaatsing van kandidaten van de wachtlijst door de
gemeente.
2.
De Welplaat verschaft de gemeente in januari een forecast van de zekere uitstroom (als
gevolg van pensionering) alsmede een schatting van de verwachte uitstroom in het
lopende kalenderjaar. De Welplaat geeft daarbij aan:
3.
A)
op welke datum uitstroom plaats zal vinden;
B)
het aantal arbeidsjaren dat hiermee is gemoeid;
De Welplaat verschaft de gemeente maandelijks inzicht omtrent de realisatie van het
aantal dienstverbanden voor de gemeente. De Welplaat geeft daarbij aan:
A)
de realisatie van dienstverbanden voor burgers van de gemeente in de betreffende
maand in arbeidsjaren;
B) de uitstroom ten opzichte van de voorgaande maand in arbeidsjaren.
Artikel 9: opzegging
Het Sociaal Economisch Convenant eindigt van rechtswege per 1 januari 2009.
Ondertekend op………………………..,
De heer C.A. Kleijwegt
De heer W. Huurman
………………….
Burgemeester gemeente Hellevoetsluis
…………………..
Secretaris gemeente Hellevoetsluis
………………….
Algemeen Directeur
De Welplaat
Sociaal-economisch convenant
4
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards