Visie meerjaren huisvesting Prot

advertisement
visie meerjarenhuisvesting Prot. Chr. basisscholen te Hellevoetsluis versie september 2003
Visie meerjaren huisvesting Prot. Chr. Onderwijs te Hellevoetsluis
De Vereniging voor scholen met de Bijbel te Hellevoetsluis stelt zich ten doel werkzaam te
zijn tot oprichting en instandhouding van scholen met de Bijbel voor basisonderwijs te
Hellevoetsluis.
Het bestuur heeft hiervoor een missie omschreven:
“De Bijbel is de basis voor de normen en waarden van waaruit we goed
kwalitatief en vernieuwend onderwijs aan de basisschoolleerlingen in
Hellevoetsluis aanbieden.
Wij streven naar een jaarlijks groeiend marktaandeel”.
Om bovenstaande missie uit te voeren is het noodzakelijk dat er voor alle
basisschoolleerlingen mogelijkheden zijn om Prot. Chr. onderwijs te volgen door middel van
een school in de wijk dan wel binnen redelijke afstand in een nabijgelegen wijk. De
beleidsvorming en uitvoering van deze missie, zal steeds aangepast worden aan
maatschappelijke veranderingen.
PCBS De Regenboog (Struyten/Kooistee) en CBS De Brug (Hellevoetsluis – west, Nieuw
Helvoet, Bonsen Hoek en Ravense Hoek) zijn kwalitatief sterke en kwantitatief stabiele
scholen.
CBS De Bron zit op dit moment rond of onder de opheffingsnorm. Ondanks de ontwikkeling
van de basisgeneratie in de Struyten die vermoedelijk in 15 jaar daalt met 23,5% willen wij
toch alles in het werk stellen om de Bron als zelfstandige school te laten voortbestaan. We
hebben hiervoor drie jaar de tijd. Wanneer blijkt dat na deze drie jaar de poging, om de Bron
zelfstandig voort te laten bestaan, niet realistisch is, zal de Bron dependance worden van
PCBS De Regenboog. In dat geval ontstaat er een grote basisschool met drie locaties in de
Kooistee en de Struyten.
1
visie meerjarenhuisvesting Prot. Chr. basisscholen te Hellevoetsluis versie september 2003
Door een aantal veranderingen nu en in de toekomst hebben wij onze visie ten opzichte van
de Brug herzien. Vanwege het sluiten van de dependance, in de Ravense Hoek, zijn alle
leerlingen van deze dependance overgekomen naar de hoofdlocatie. In verband hiermee
worden op zeer korte termijn vooralsnog twee noodlokalen geplaatst. De leerlingenprognoses
rechtvaardigen permanente bouw van deze lokalen. Na het realiseren van deze twee (nood)
lokalen resteert er geen ruimte meer om verdere groei op te vangen. Vanwege het toekomstige
nieuwbouwproject Parnassia zal naar verwachting vanaf 2010 of eerder (afhankelijk van de
continuïteit van de woningbouw) het leerlingaantal fors gaan stijgen. Op de huidige locatie
van de Brug aan de Christinaplaats zal er geen ruimte meer zijn om uitbreiding te realiseren.
Tevens is men op de Brug gestart met voor- en tussenschoolse opvang, en wordt in de nabije
toekomst gestart met naschoolse opvang.
De financiële middelen die aangewend moet worden voor het bouwen van twee permanente
lokalen op de huidige locatie en het uitbreiden van de school i.v.m het nieuwbouwproject
Parnassia alsmede de middelen ten behoeve van onderwijskundige vernieuwing in bestaande
gebouwen, kunnen ons inziens op een andere wijze efficiënter ingezet en besteed worden.
Wij opteren voor nieuwbouw van de Brug op een goede locatie dicht bij de huidige locatie,
waarbij in de vorm van een brede school op nog beter wijze uitvoering gegeven kan worden
aan de reeds ingevoerde kantoorurenschool.. Beoogd wordt een school te realiseren die
aansluit bij de sociale infrastructuur van de wijk. In samenspraak met de gemeente willen wij
een tijdpad uitstippelen om deze doelstelling te realiseren.
Ook voor de Regenboog leeft de bredeschoolgedachte. De locatie aan het Schelpenpad leent
zich bijzonder om er een brede school te vestigen. De grond ligt er; de behoefte in de
Kooistee en de Struyten lijkt aanwezig. Behalve voor- en naschoolse opvang kan deze school
gericht worden op het sociale karakter van de wijk.
In het kader van aanpassing schoolgebouwen t.b.v. de onderwijskundige vernieuwingen
hebben al onze schoolgebouwen dringend behoefte aan spreek- en werkkamers voor
leerkrachten, ouders en kinderen.
Door uitvoering te geven aan ontwikkelingsgericht werken, neemt de behoefte aan
werkplekken voor de kinderen buiten de lokalen toe. Groepsoverstijgende werkplekken zijn
tegenwoordig meer regel dan uitzondering.
Door de toename van het aantal zorgleerlingen neemt de behoefte aan werkplekken om rustig
met één of meer kinderen te werken toe. Ook voor het voeren van oudergesprekken is het
wenselijk een rustige spreekkamer te hebben.
Gewenste aanpassingen t.b.v. onderwijskundige vernieuwing, per gebouw:
CBS de Bron:
Vanwege de huidige leegstand is er op dit moment geen directe
noodzaak door middel van aanvullende bebouwing extra
werkplekken of spreekkamers te creëren; wel is het dringend
noodzakelijk hiervoor de nodige inpandige aanpassingen te
realiseren.
CBS de Brug:
Nieuwbouw op termijn voorziet in oplossingen voor het
ontbreken van diverse aan onderwijs gerelateerde ruimten.
Het huidige gebouw zou op diverse fronten aangepast moeten
worden, zoals: het overkappen van de patio en deze ruimte her
in te richten als lokaliteit voor de opvang van leerlingen inzake
2
visie meerjarenhuisvesting Prot. Chr. basisscholen te Hellevoetsluis versie september 2003
voor-, tussen- en naschoolse opvang. Het inrichten van een
lokaal als computerlokaal en de huidige computerruimte
geschikt maken tot werk-/spreekkamer voor de intern
begeleider. Het herinrichten van de gemeenschapsruimte met
meubilair en schuifwanden, zodat er flexibele werkhoeken
kunnen worden gevormd.
PCBS de Regenboog:
Op deze school ontberen we aan onderwijs gerelateerde ruimten
en is aanpassen van het schoolgebouw aan onderwijskundige
vernieuwingen, o.i. noodzaak.
Overkappen van de patio en deze ruimte in te richten tot
onderwijskundige ruimte. De typische bouw van het
hoofdgebouw geeft de mogelijkheid d.m.v. bouwkundige
aanpassingen meer binnenruimte te creëren.
3
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards