en leefomgeving

advertisement
pagina 1
Milieuvisie, ten behoeve van Milieustructuurplan gemeente Hellevoetsluis
Bijlage 1: Referenties
17. Visie op de Detailhandel, Gemeente Hellevoetsluis, maart 2000
18. Volkshuisvestingsplan Hellevoetsluis 1997
1. Bedrijfsplan Productgroep Milieu, november 1999
19. Voorne-Putten-Rozenburg, gebiedsgerichte aanpak, januari 1999
2. Behoefteraming Kickersbloem III 2000-2010, gemeente Hellevoetsluis
3. Bodemkwaliteitskaart Gemeente Hellevoetsluis, januari 1997
4. Economische beleidsnota 2000-2010, gemeente Hellevoetsluis, mei
2000
5. Groenstructuurplan Hellevoetsluis, ontwikkelingsvisie, gemeente
Hellevoetsluis, november 1999
6. Het milieu in Hellevoetsluis 1999
7. Het milieu in de regio Rotterdam 2000
8. Kickerbloem III, Verslag workshop, juli 2000
9. Milieubeleidsplan Hellevoetsluis, augustus 1988
10. Milieu op z’n plek, Gemeentewerken Rotterdam, oktober 1998
11. Ontwerp Beleidsplan Milieu en water 2000-2004, strategisch deel,
provincie Zuid Holland, februari 2000
12. Ontwikkelingsvisie Veerhavengebied, gemeente Hellevoetsluis,
november 1998
13. Prioritering van projecten in het kader van de ISV-aanvraag; Milieu in
het ISV, Hellevoetsluis juni 2000
14. Statistisch Jaaroverzicht 1999, gemeente Hellevoetsluis
15. Stedelijke vernieuwing in Hellevoetsluis, februari 1999
16. Structuurschets Hellevoetsluis 2005, september 1994
21 juli 2017
20.
-
Wijkbeheerplannen:
De Struyten, Hellevoetsluis, juli 1998
De Kooistee, Hellevoetsluis, mei 1996
Hellevoetsluis Noord West, Hellevoetsluis, juli 1998
Hellevoetsluis Zuid West, Hellevoetsluis, juli 1998
Den Bonsen Hoek/Nieuwenhoorn, Hellevoetsluis, juli 1998
Presentaties/workshops
- 13 december 2000: bespreking milieuprofiel in Raadscommissie
Stadsontwikkeling
- 22 december 2000: visie-ontwikkeling tijdens Projectenoverleg
- 23 januari 2001: workshop met geïnterviewden en deelnemers
projectenoverleg ten behoeve van visie-ontwikkeling
- 20 februari 2001: extra raadscommissievergadering Raadscommissie
Stadsontwikkeling ten behoeve van visie-ontwikkeling
pagina 2
Milieuvisie, ten behoeve van Milieustructuurplan gemeente Hellevoetsluis
Bijlage 2: Leefbaarheid
De gemeente streeft naar een schone en veilige woon- en leefomgeving.
Vanuit milieu zijn hiertoe doelstellingen geformuleerd voor de thema’s
geluid, geur, externe veiligheid, mobiliteit en de kwaliteit van bodem, water
en openbare ruimte (zwerfvuil en hondenpoep).
Per thema is de hoofddoelstelling van de gemeente Hellevoetsluis
weergegeven. Zo mogelijk is deze hoofddoelstelling gedifferentieerd naar
gebruiksfunctie van het gebied. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de
volgende functies: wonen, werken, recreëren en ecologie.
2.1
Geluid
Inwoners van Hellevoetsluis ondervinden geen hinder van geluid
afkomstig van bedrijven (industrie, horeca), wegverkeer (inclusief zwaar
verkeer, brommers) en vliegverkeer. Om dit te bereiken wil de gemeente
Hellevoetsluis voldoen aan de richtwaarden overeenkomstig de Wet
geluidhinder, de Circulaire industrielawaai en de beleidsnotitie
‘Stiltegebieden en bedrijvigheid’ van de provincie Zuid Holland:
- landelijke omgeving: richtwaarde: 40 dB(A), maximaal: 55 dB(A)
- rustige woonwijk, weinig verkeer: richtwaarde 45 dB(A), maximaal 55
dB(A)
- woonwijk in stad: richtwaarde 50 dB(A), maximaal: 55 dB(A)
- (niet gezoneerd) industrieterrein: richtwaarde 55 dB(A)
- natuur: richtwaarde 40 dB(A), maximaal: 45 dB(A).
Het binnenniveau is maximaal 35 dB(A).
21 juli 2017
Tabel: Voorbeelden van geluidsniveaus
dB(A)
25
30
40
50
60
70
80
90
100
2.2
binnen
zeer stille slaapkamer
slaapkamer
rustig kantoor
kantoorruimte
gespreksniveau op 1m
typekamer, computerruimte
in auto, bij 100 km/h
in startend vliegtuig
luidruchtige fabriek
buiten
op het platte land, zonder verkeer en wind
rustige woonstraat, ’s nachts
rustige woonstraat, overdag
normale woonwijk, overdag
elektrische grasmaaier op 7,5m
25m vanaf drukke verkeerweg
nabij drukke verkeersweg
dieselvrachtauto op 7,5m
helikopter op 30m hoogte
Geur
De gemeente Hellevoetsluis streeft ernaar dat niemand hinder ondervindt van
geur. Waar mogelijk zal met name aandacht worden besteed aan de bron van
geurhinder (Farm Frites). De algemene landelijke beleidslijn is dat de mate van
hinder die nog acceptabel is wordt vastgesteld door het bevoegde
bestuursorgaan. De mate van hinder kan worden bepaald door
belevingsonderzoek, klachtenregistratie e.d. De normen uit de herziene Nota
Stankbeleid zijn vervallen. Omdat geen andere normen voor handen zijn wordt
vooralsnog voor de functie wonen de norm van 1 ge/m3 (98P) als streefwaarde
gehanteerd.
2.3
Bodemkwaliteit
De gemeente Hellevoetsluis streeft waar mogelijk naar een multifunctionele
bodemkwaliteit en tenminste naar een functionele bodemkwaliteit.
Hellevoetsluis beoogt de bodemkwaliteit te betrekken bij ruimtelijke en
economische ontwikkelingen vanuit een gebiedsgerichte benadering.
Overeenkomstig het beleid van actief bodembeheer wil zij:
- schone bodems beschermen
- verontreinigde bodems optimaal gebruiken (functiegericht saneren)
- de kwaliteit van verontreinigde bodems waar nodig en waar mogelijk
verbeteren
- de kwaliteit van de bodem en de activiteiten op de bodem beheren en
controleren.
pagina 3
Milieuvisie, ten behoeve van Milieustructuurplan gemeente Hellevoetsluis
2.4
Oppervlaktewaterkwaliteit
Het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden draagt zorg voor de kwaliteit van
het oppervlakte water. De gemeente Hellevoetsluis heeft invloed op de
waterkwaliteit via haar werkzaamheden in het kader van
vergunningverlening en handhaving en het beheer van het rioolstelsel.
Zoals in het vastgestelde gemeentelijke Groenstructuurplan (1999) is
vermeld streeft de gemeente naar een waterkwaliteit in relatie tot de
gebruiksmogelijkheden: De gemeente Hellevoetsluis streeft binnen haar
bevoegdheden naar een functionele waterkwaliteit:
- wonen/recreëren: zwemwaterkwaliteit, viswaterkwaliteit
- natuur: biologische kwaliteit.
2.5
Mobiliteit
De leefbaarheid van Hellevoetsluis komt onder druk te staan door een
toename van (auto-) verkeer. De gemeente Hellevoetsluis wil de
leefbaarheid verbeteren door de mobiliteit betere te beheersen en
milieuvriendelijker te maken. Dit wil zij bereiken door:
- het gebruik van de fiets/ov ten opzichte van de auto te bevorderen voor
afstanden < 5 km);
- de overlast van de auto te verminderen, bijvoorbeeld door een
toename het instellen van autoluw gebied (50% in 2002);
- een goede bereikbaarheid van het openbaar vervoer (loopafstand
300m);
- een fijnmazig fietsnetwerk.
2.6
Externe veiligheid
Naast sociale veiligheid en verkeersveiligheid is voor wat betreft milieu
externe veiligheid een aandachtspunt. De gemeente Hellevoetsluis beoogt
een minimale kans op calamiteiten als gevolg van risicovolle activiteiten
(transport en opslag van gevaarlijke stoffen) overeenkomstig de Nota
Omgaan Met Risico’s: een maximaal toelaatbare individueel risico van
1:10-6.
21 juli 2017
2.7
Openbare ruimte
De gemeente Hellevoetsluis streeft naar een schone woon- en
leefomgeving, zodat geen hinder wordt ondervonden van zwerfvuil en
hondepoep. Om te kunnen meten of dit streefbeeld wordt gehaald,
introduceert de gemeente de zgn. Stichting Nederland Schoon (SNS)methode.
pagina 4
Milieuvisie, ten behoeve van Milieustructuurplan gemeente Hellevoetsluis
Bijlage 3: Duurzaamheid
De gemeente Hellevoetsluis wil een bijdrage leveren aan een duurzame
ontwikkeling van de gemeente door zorgvuldig om te gaan met ruimte,
materialen en energie. Deze bijlage beschrijft de doelstellingen voor de
thema’s energie, afval, grondstoffen, watergebruik, ecologische kwaliteit
en duurzame inrichting.
3.1
Energie
De gemeente Hellevoetsluis streeft de doelstellingen van het
Klimaatverbond na, die vooralsnog gericht zijn op een reductie van 50%
CO2-emissie. De gemeente wil deze reductie bereiken door:
- het plaatsen van 15 windmolens (groene energie)
- 20% energiebesparing door bedrijven in 2010 ten opzichte van 2000
- duurzaam bouwen te stimuleren, met als doel:
* nieuwe woningen: een energieprestatienorm (epn) van 0,6 en (bij
grotere locaties) een epl van > 7,5.
* bestaande woningen: een ‘energieprestatie op locatie’ (epl) van
meer dan 7,0, bij herstructurering van meer dan 250 woningen.
* bij 75% van de woningen een energieprestatie-advies (epa)
3.2
Afval
De gemeente Hellevoetsluis wil in de eerste plaats de totale hoeveelheid
ingezameld afval per inwoner stabiliseren (afvalpreventie). Vervolgens wil
zij dat afval dat vrijkomt zoveel mogelijk gescheiden inzamelen (ten
behoeve van hergebruik):
- een hergebruikpercentage van 60% [AOO, GAP, 1]
- 72 kg/inwoner papier, 5 kg/inwoner textiel, 25 kg/inwoner glas,
100 kg/inwoner grof huisvuilafval [AOO].
3.3
Grondstoffen
De gemeente Hellevoetsluis wil een bijdrage leveren aan het verminderen
van het gebruik van primaire grondstoffen die niet op een natuurlijke wijze
worden aangevuld (sluiten kringloop).
3.4
Watergebruik
De gemeente Hellevoetsluis wil stimuleren dat het drinkwaterverbruik
wordt teruggedrongen. In het Beleidsplan Drink- en
Industriewatervoorziening (1995) zijn doelstellingen opgenomen voor de
vermindering van het gebruik van drinkwater. De deolstelling voor 2010 is
–10% ten opzichte van 1995.
3.5
Ecologische kwaliteit
In het in 1999 opgestelde Groenstructuurplan geeft de gemeente
Hellevoetluis aan dat zij streeft naar het intensiveren van de kwaliteiten
van het groen en het vergroten van de onderlinge samenhang van het
groen (overeenkomst de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur). Daarbij
streeft Hellevoetsluis naar een “functionele” ecologische kwaliteit:
- natuurgebied: natuurlijk ecosysteem
- recreatiegebied: half natuurlijk ecosysteem (veel natuurwaarden, maar
invloed mens merkbaar)
- woongebied: zoveel mogelijk algemene soorten uit het stedelijk
biotoop aanwezig. Daarbij spelen groenstroken, bermen, watergangen
en tuinen een belangrijke rol.
- werkgebied: minimaal geschikt voor de meest algemene soorten uit
het stedelijk biotoop
De ecologische kwaliteit wordt bepaald door:
- de mate waarin het aanwezige biotoop overeenkomt met het
oorspronkelijke biotoop (geen ‘duinen’ in een stadspark)
- de biodiversiteit (de hoeveelheid verschillende soorten)
- de grootte van de populaties (aantallen exemplaren per soort).
3.6
Duurzame inrichting
De gemeente Hellevoetsluis wil komen tot een duurzame inrichting van het
gemeentelijk grondgebied. Dit betekent:
21 juli 2017
Milieuvisie, ten behoeve van Milieustructuurplan gemeente Hellevoetsluis
-
-
het zuinig omgaan met de beschikbare ruimte:
* centrumgebied: >35 woningen/ha, >100 werknemers/ha
* woongebieden: 20-35 woningen/ha
* bedrijventerreinen: 50 werknemers/ha
functiemenging toestaan indien de menging een bijdrage levert aan de
leefbaarheid en/of duurzaamheid van een gebied.
een hoge kwaliteit van de openbare inrichting, openbare voorzieningen
en sociaal-veilige routes.
duurzaam bouwen en renoveren.
21 juli 2017
pagina 5
Download