Art. 1. - OCMW Zedelgem

advertisement
OPNAMEPROCEDURE
SERVICEFLATS
“ RESIDENTIE
SOENENS”
(goedgekeurd in Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 20/05/2016)
EUGENIE
1. De aanvraag
Art. 1.
De aanvraag tot inschrijving op de wachtlijst van de Serviceflats “Residentie Eugénie
Soenens” wordt ingediend bij de woonassistent van de voorziening.
Zij staat in voor de opmaak van het opnamedossier en heeft een persoonlijk contact met de
bejaarde en/of zijn familie.
Een opnamedossier bevat verschillende onderdelen, zoals identificatiegegevens, financiële
gegevens, medische gegevens, sociale gegevens.
Art.2.
In principe wordt elke aanvraag door de kandidaat-bewoner zelf ondertekend. Indien dit
onmogelijk blijkt, tekent iemand anders in opdracht en verklaart tegelijk dat de bejaarde op
de hoogte is van de aanvraag.
2. Noodzakelijke documenten in het opnamedossier
Art.3.
Volgende documenten dienen altijd aanwezig te zijn in een dossier voor aanvraag tot
opname:
- de persoonlijke steekkaart
- het aanvraagformulier
- kopie van de identiteitskaart
- kopie van de SIS kaart en een klever van de mutualiteit
- uittreksel uit het bevolkingsregister
- bewijzen van de inkomsten, roerende en onroerende
- namen en adressen van de kinderen
- één of meer contactpersonen
- recente Katzschaal
- naam van de huisarts of andere paramedici
- sociaal verslag
3. Beslissing Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Art. 4.
De woonassistent legt het afgewerkte dossier ter goedkeuring voor, op het eerstvolgende
BCSD en verstrekt hierbij de nodige toelichting.
Art. 5.
Een opnamedossier bevat in deze fase twee items die van groot belang zijn voor de
inschrijving op de wachtlijst. Deze zijn : de datum van aanvraag en de score op de
Katzschaal.
Art. 6.
Het is de bevoegdheid van het BCSD om de aanvraag tot eventuele toekenning van een
serviceflat in ‘Residentie Eugenie Soenens’ al dan niet goed te keuren en dus betrokkene(n)
in te schrijven op de wachtlijst.
Art. 7.
In de beslissing van het BCSD zijn uitdrukkelijk volgende elementen terug te vinden: de
datum van inschrijving op de wachtlijst (gelijk aan de aanvraagdatum), op welke wachtlijst de
betrokkene(n) ingeschreven is.
Art. 8.
Elke beslissing wordt aan de kandidaat-bewoner schriftelijk betekend per gewone brief.
Het is de verantwoordelijkheid van de sociale dienst om, indien nodig, een afschrift van
deze brief te sturen naar derde personen, zoals kinderen of contactpersoon. (duplicaat
van de brief voor het dossier).
4. Aanmaak van de wachtlijst
Art. 9.
De wachtlijst bestaat uit twee subwachtlijsten. Wij onderscheiden:
- een lijst van Zedelgemse kandidaat-bewoners
- een lijst van niet-Zedelgemse kandidaat-bewoners.
Art. 10.
Voor de volgorde van inschrijving op de wachtlijsten is enkel de datum van aanvraag
bepalend. (met uitzondering van personen die beschikken over een voorrangsrecht, zie
art. 11.)
Ingeval van weigering tot opname wordt deze datum als nieuwe datum van inschrijving
aangenomen.
Art. 11.
De houders van de door Serviceflat Invest publiek aangeboden aandelen, beschikken over
een recht van woonvoorrang.
Dit recht kan door hen worden uitgeoefend vanaf 01 januari 2005 tot en met 31 december
2020 mits de rechthebbende de leeftijd heeft bereikt van 75 jaar en nog genoeg zelfredzaam
is.
Art. 12.
Aanvragen van Zedelgemse kandidaat-bewoners hebben steeds voorrang op nietZedelgemnaren.
Bij eventuele opname van niet-Zedelgemnaren kunnen redenen van familiale aard erg
belangrijk zijn.
Voor niet-Zedelgemnaren zal het OCMW een borgstelling vragen aan het OCMW van
herkomst.
Art. 13.
Een aanvrager wordt als Zedelgemnaar beschouwd als hij/zij aan minstens één van de
onderstaande voorwaarden voldoet :
 De kandidaat-bewoner staat ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente
Zedelgem (Loppem/Aartrijke/Veldegem).



Er kan een duidelijke familiale band worden aangetoond met Zedelgem. Als familiale
band geldt de inschrijving van minstens één kind in de bevolkingsregisters van de
gemeente.
Er kan een sociale band met Zedelgem aangetoond worden. Om dit aan te tonen,
mag de aanvrager geen kinderen hebben of is de relatie met de kinderen totaal
verbroken. Bovendien dient de contactpersoon van de oudere in Zedelgem te
wonen, er ingeschreven te zijn en met feiten kunnen aantonen dat hij of zij de belangen
van de kandidaat–bewoner behartigt.
De kandidaat–bewoner heeft minstens 20 jaar van zijn levensjaren op het
grondgebied van onze gemeente gewoond en was er ingeschreven in de
bevolkingsregisters.
Art. 14.
De wachtlijst wordt bijgehouden door de Woonassistent.
Art. 15.
Iedere kandidaat-resident, familie of contactpersoon weet op welke wachtlijst hij of zij is
ingeschreven.
Uiteraard is dit voor wijzigingen vatbaar, o.a. ernstige wijziging in de validiteit van de
betrokkene kan leiden tot schrapping van de wachtlijst wegens niet voldoen aan de
voorwaarden betreffende zelfredzaamheid, weigering tot opname.
5. De financiële regeling bij de opname
Art. 16.
In de opnameovereenkomst staat vermeld welke kosten al dan niet inbegrepen zijn in de
verblijfskost.
Art. 17.
De verblijfskost wordt via domiciliering betaald. Er wordt een geblokkeerde rekening
geopend waarop de huurwaarborg kan gestort worden.
Een overschrijving voor de huurwaarborg en het bericht van domiciliëring wordt
meegegeven met de bewoners. Het is de bedoeling dat de bewoner(s) zo snel mogelijk met
deze documenten naar hun bank gaat/gaan.
Art. 18.
De bewoner kan uit het serviceflatgebouw ontslagen worden o.a. hetzij wegens niet
betalen van de verblijfskosten.
( cfr art. 3 in de ‘overeenkomst bij opname in serviceflatgebouw’).
6. De eigenlijke betrekking van de serviceflat
Art. 19.
Op hetzelfde moment als de financiële regeling wordt het huishoudelijk reglement
overhandigd en wordt de overeenkomst bij opname opgemaakt.
Art. 20.
De sleutels worden overhandigd, er wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt en de brochure
met de werking van de domotica wordt overlopen.
Art. 21.
Bij de opname in de serviceflats, wordt door de woonassistent en de verpleegkundige van
het Wit Gele Kruis een intakeformulier ingevuld. In dit aansluitingsformulier worden
minstens volgende gegevens vermeld :
- Contactgegevens van huisarts, mantelzorgers, paramedici
- Contactpersonen
- Lichamelijke en psychosociale situatie van de bewoner
Download