Spellingoefeningen – ch(t) of g

advertisement
Spellingoefeningen – ch(t) of g(t)
- ig
TERUG NAAR SITE
Spellingregel: - Hoor je na een korte klank gt, dan schrijf je meestal cht
Voorbeeld:
Oefening 1
- zacht, specht, licht, bocht, vrucht
Vul in de volgende woorden een korte klank in.
1. z__cht
5. gr__cht
9. d__cht
13. vr__cht
2. r__cht
6. vl__cht
10. j__cht
14. sl__cht
3. l__cht
7. r__chts
11. __cht
15. v__cht
4. n__cht
8. t__cht
12. k__cht
16. kl__cht
Oefening 2
Vul het goede woord in.
1. ligt – licht
Pieter _________________ vandaag vroeg in zijn bed.
2. zegt – zacht
Zet de radio eens _________________!
3. mag – macht
Hij _________________ dit weekend niet uitgaan.
4. ligt – licht
Mijn nieuwe bureaulamp geeft veel ________________.
5. vlug – vlucht
Het leger _________________ voor de vijand.
6. leg – slecht
De leerling _________________ zijn boek weg.
7. zag – zacht
_________________ jij dat ook?
8. lag – lach
Monica _________________ lekker in de zon.
Oefening 3
Vul steeds een goed woord in met cht.
1. Niet open, maar
4. Niet goed, maar
_________________
2. Niet krom, maar _________________
5. Niet zwaar, maar
_________________
3. Niet hard, maar
6. Niet links, maar
_________________
Oefening 4
_________________
_________________
Denk aan de spellingregel! gt of cht?
1. wa___
5. klaa___
9. kra___
13. krij___
2. vlie___
6. wee___
10. bui___
14. gra___
3. zu___
7. sle___
11. e___
15. bo___
4. re___
8. di___
12. plaa___
16. droo___
Oefening 5
Schrijf zich waar dat kan.
1. Ellen wast ___________.
4. Michel scheert _____________. 7. Joost schaamt ___________.
2. Arno loopt ___________.
5. Wyke buigt ____________.
8. Niek beweegt ___________.
3. Alice haast ___________
6. Laura staat _____________.
9. Else eet ___________.
Oefening 6
Kruiswoordpuzzel met ch-woorden
horizontaal
3.appels, peren, bananen
6. volgt na de avond
7. schijnsel
8. uitroep
9. reis
verticaal
1. ongeluk
2. 2000 – 1992 =
4. niet gebogen
5. ondanks dat
6. familielid
Oefening 7
Vul een woord in dat eindigt op ch.
1. Ben je _____________ nog gekomen?
2. Hij laat niets van _____________ horen.
3. _____________ je mij uit?
4. Mijn vader staat met _____________ langs de weg.
5. Zooooveel ongeluk, ik heb bijzonder veel _____________.
Oefening 8
Schrijf de woorden met ch in de goede kolom.
opdracht, lachen, schriften, scheepvaart, glimlach, aanrecht, lichaam, gedicht, aandacht,
schroot, giechelen, verdacht, schandelijk, kuchen, schaaldier
sch
ch
cht
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Oefening 9
Schrijf ch of g op de goede plekken.
1. __limla__
6. voorzi__ti__
11. __eda__ten
16. uitzi__t
2. bo__ti__
7. __eldi__
12. ri__tin__
17. __ie__elen
3. __oo__elaar
8. __ehu__t
13. opperma__ti__
18. waars__uwin__
4. aanda__ti__
9. __eve__t
14. re__ena__ti__
19. re__tvaardi__
5. __ieri__e
10. vra__ts__ip
15. __rappi__
20. oo__s__aduw
Spellingregel: - Hoor je ug (met lage stemtrap) dan schrijf je ig
Voorbeeld:
- nodig, spoedig, plezierig
Oefening 10 Verdeel de woorden in lettergrepen
en schrijf elk stuk op de goede stemtrap.
1. driftig
2. prachtig
3. moedig
4. vochtig
5. ernstig
6. zielig
7. heftig
Oefening 11 Maak de woorden compleet. Alle woorden
eindigen op ig.
1. prach______
8. erns______
15. angs______
2. zie______
9. mis_____
16. moe______
3. verdrie______
10. ja______
17. twijfelach_____
4. def______
11. aar______
18. spoe______
5. twin______
12. waar______
19. schul______
6. reusach_____
13. gie______
20. le______
7. voorzich______ 14. plech______ 21. geloofwaar______
Oefening 12 Vul een tegengesteld woord in dat eindigt op ig.
1. ongelukkig
- ____________________________
2. volgegeten
- ____________________________
3. onplezierig
- ____________________________
4. opgewekt
- ____________________________
5. laf
- ____________________________
6. droog
- ____________________________
7. onvriendelijk - ____________________________
8. dom
- ____________________________
9. niet serieus
- ____________________________
10. rustig
- ____________________________
11. gemakkelijk - ____________________________
12. veel
- ____________________________
Oefening 13 Onderstreep de woorden met ig.
Op twintig december begint de uitverkoop. De aanbiedingen zijn geweldig voordelig. Veel
broeken en shirts, allemaal beeldig, zijn heel voordelig. Eva wordt nieuwsgierig. Hoewel ze
altijd zuinig is met haar geld gaat ze haastig een kledingzaak binnen. Het is er erg rumoerig.
Driftig neust ze tussen de koopjes. Eén blouse vind ze wel aardig. Hij is heel kleurig en de
prijs is gelukkig gunstig, maar drieëntwintig euro. De verkoper is heel hulpvaardig. Geweldig
blij loopt ze met haar aankoop de winkel uit. Volgende week is ze jarig, dan kan ze hem aan.
Oefening 14 Vul een woord in dat rijmt op het schuingedrukte woord.
humeurig, prachtig, nieuwsgierig, spoedig, verdedigen, driftige, deftig, nodig
1. Allemachtig! Wat zingt mijn zus toch _________________________.
2. Je moet me niet beledigen, maar _________________________.
3. De giftige slang bijt de _________________________ man.
4. Is dat niet treurig? Onze mentor is al een week _________________________.
5. De kakker zegt heftig: Ik ben heel _________________________.
6. Het is zo onplezierig. Zij is veel te _________________________.
7. De leraar zegt goedig: Ik kom heel _________________________.
8. Die pen is niet overbodig, want ik heb hem _________________________.
Oefening 15 Vul de ig-woorden in.
1. last
- een _____________________ klant
2. ijverig
- een _____________________ leerling
3. plezier
- een _____________________ idee
4. verdriet
- een _____________________ bericht
5. toeval
- een _____________________ ontmoeting
6. lucht
- een _____________________ toetje
7. honger
- een _____________________ gevoel
8. voordeel
- een _____________________ aankoop
9. drift
- een _____________________ baas
10. bloed
- een _____________________ film
Oefening 16 Schrijf de rijmwoorden naast elkaar.
1. bezig
- huldiging
______________________
______________________
2. gelukkig
- aanwezig
______________________
______________________
3. reusachtig
- nukkig
______________________
______________________
4. bochtig
- beschuldiging
______________________
______________________
5. verdediging
- bochtig
______________________
______________________
6. belediging
- zenuwachtig
______________________
______________________
Download