Terbeschikkingstelling van de PBM`s en werkkledij

advertisement
Overhandiging van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en
werkkledij
Onderneming / Werf ……………………………………………………………………. ..........................
Ik, ondergetekende, (NAAM en Voornaam) ...............................................................................................
tewerkgesteld in de hoedanigheid van ...............
erken door dit document te ondertekenen:
1. dat mijn werkgever mij geïnformeerd heeft over de volgende wettelijke verplichtingen:
 De werknemers zijn verplicht om werkkledij te dragen tijdens hun normale
werkzaamheden.
(Zie artikel 3 van het KB van 06/07/2004 betreffende de werkkledij);
 Het is verboden om werkkledij mee te nemen naar huis.
Uitzonderingen:
(Zie artikel 7 van het KB van 06/07/2004 betreffende de werkkledij en de CAO van
14/05/2009 betreffende de reiniging en het onderhoud van werkkledij, die gesloten
werd in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf);
 Elke werknemer moet op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke
beschermingsmiddelen die hem ter beschikking gesteld worden, overeenkomstig zijn
opleiding en de door de werkgever gegeven instructies. Na gebruik moet hij ze weer
opbergen.
(Zie artikel 6 van de wet van 04/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk);
 De werknemers moeten gebruik maken van de PBM's waarover ze moeten beschikken
en zich gedragen naar de instructies die hun in dit verband worden gegeven.
(Zie artikel 23 van het KB van 13/06/2005 betreffende het gebruik van PBM's);
 Via de algemene gebruiksaanwijzing wordt de werknemer op de hoogte gebracht van:
1° de diverse soorten PBM's die in de onderneming gebruikt worden of gebruikt
kunnen worden;
2° de risico's waartegen de PBM's de werknemer beschermen;
3° de gebruiksvoorwaarden van de PBM's;
4° de voorzienbare abnormale situaties die zich kunnen voordoen;
5° de conclusies genomen op basis van de verworven ervaring bij het gebruik van
PBM's.
(Zie artikel 24 van het KB van 13/06/2005 betreffende het gebruik van PBM's);
 Via de gebruikershandleiding van elk soort PBM wordt de werknemer op de hoogte
gebracht van:
1° de werking;
2° de gebruikswijze;
3° het nazicht;
4° het onderhoud en de opslag;
5° de vervaldatum.
(Zie artikel 24 van het KB van 13/06/2005 betreffende het gebruik van PBM's);

De werknemers mogen de PBM's onder geen voorwendsel met zich mee naar huis
nemen. Uitzonderingen:
(Zie artikel 19 van het KB van 13/06/2005 betreffende het gebruik van PBM's).
2. dat mijn werkgever mij geïnformeerd heeft over het arbeidsreglement van de
onderneming;
3. dat mijn werkgever mij de volgende werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen
bezorgd heeft en dat ik ze met zorg zal behandelen:
Aantal
Werkkledij of PBM
Werkkledij:

jas

korte jas

broek

andere:
Beschermingskledij:

regenjas

winterjas

signalisatie- of beschermjas

signalisatie- of beschermbroek

signalisatievest

beschermingsschort

andere:
Beschermingshelm
Veiligheidsschoenen

hoge schoenen

laarzen
Beschermingshandschoenen
Beschermingsbril
Ademhalingstoestel
Beschermingsmiddel tegen het vallen
Gehoorbeschermingsmiddel
Andere:
Andere:
Andere:
Eigenschap
Maat
OPGEMAAKT IN TWEE EXEMPLAREN, WAARVAN ÉÉN AAN DE WERKNEMER BEZORGD WERD.
DATUM: ...................................
HANDTEKENING: ...............................................................................................................
Handtekening van de betrokken werknemer laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding
'GELEZEN EN GOEDGEKEURD'.
Download