Beschermingsmiddelen

advertisement
BESCHERMINGSMIDDELEN
OVERZICHT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Soorten beschermingsmiddelen
Individueel of collectief
Waarom?
Wat moet de werkgever doen?
Wat moet de werknemer doen?
Verantwoordelijkheid
Individuele BeschermingsMiddelen
Jurisprudentie
1. SOORTEN BESCHERMINGSMIDDELEN

Individuele
het geheel van uitrustingen, tezamen met hun
accesoires en hulpstukken, die gedragen of gebruikt
worden door de werknemer voor de bescherming van
hun veiligheid en gezondheid
 BESCHERMING OP NIVEAU « INDIVIDU »


Collectieve
bestaat uit het afschermen van een risico en de
persoon(-onen) die er aan blootgesteld zouden worden
 GEVAAR WORDT AFGESCHERMD

2. INDIVIDUEEL OF COLLECTIEF?
3. WAAROM BESCHERMINGSMIDDELEN


Beschermingsmiddelen
voorkomen
geen
ongevallen maar vermijden kwetsuren of
verminderen de ernst er van.
Voorbeeld: er valt een steen van een stelling op
uw hoofd. De gevolgen zullen veel minder erstig
zijn indien u een helm draagt.
4. DE WERKGEVER MOET:
de PBM gratis ter beschikking stellen ;
 de PBM onderhouden, herstellen en ontsmetten;
 informatie en instructies geven over het gebruik
van de PBM;
 pictogrammen en waarschuwingsborden plaatsen
om aan te duiden dat het dragen van de PBM
verplicht is;
 controleren op het correcte gebruik van de PBM.

5. DE WERKNEMER MOET
opleidingen en instructies volgen over het
gebruik van de PBM;
 de PBM juist gebruiken ;
 de PBM correct gebruiken en onderhouden;
 Melding doen aan de leidinggevende over een
beschadigde, slechtwerkende of verdwenen PBM;
 De PBM dragen waar een pictogram of
waarschuwingsbord het verplicht.

6. VERANTWOORDELIJKHEID
De werkgever moet de PBM ter beschikking stellen
en toezicht houden op het gebruik,
 MAAR,
de werknemer moet de hem ter
beschikking gestelde PBM correct gebruiken !
 De werkgever dient ook te zorgen voor het
onderhoud, herstelling en reiniging van de PBM
(KB 13 juni 2005 – BS 14 juli 2005).

7. PBM

Beschermingskledij
Zuurbestendige kledij voor het werken met
chemische producten.
 Isolerende kledij voor werknemers blootgesteld aan
extreme koude.
 Wegwerpoverall voor schilderwerken, in de
voedingsnijverheid, onderhoudswerken....


Vêtements de travail
7. PBM

Hoofdbescherming






Daar waar de kans bestaat getroffen te
worden door wegvliegende of vallende
voorwerpen.
Daar waar de kans bestaat op stoten of
klemming van het hoofd.
Wanneer er boven de werkplek werken
uitgevoerd worden.
Op een bouwwerf.
Als helper bij het gebruik van een
vrachtwagenkraan of graafmachine.
…
7. PBM

Gehoorbescherming
Bij 80dB(A) is lawaai schadelijk en is
gehoorbescherming aangeraden.
 Vanaf 85dB(A) is het dragen van gehoorbescherming
verplicht.

7. PBM

Oogbescherming
Dit is nodig bij werkzaamheden waar stof of
rondvliegend materiaal aanwezig is.
 Een veiligheidsbril moet zeker gebruikt worden bij
slijpen, verspanende bewerkingen en het werken met
chemische producten.

7. PBM

Gelaatbescherming
Gebruik hogedrukreiniger.
 Werken aan elektrische installaties onder spanning.
 Werken met chemische producten.

7. PBM

Ademhalingsbescherming
Stofmasker:
P1: beschermt tegen weinig schadelijk
stof
P2: beschermt tegen schadelijk stof
P3: beschermt tegen giftig stof
Een filter levert nooit zuurstof. Voor ruimten met een te laag
zuurstofgehalte steeds een kap met autonome zuurstoftoevoer
gebruiken.
7. PBM

Bescherming van de handen
Meer dan 40% van de ongevallen op het werk
veroorzaken handletsels. Bovendien zorgen
handschoenen ook voor een bescherming tegen vocht
en extreme temperaturen.
 Veiligheidshandschoenen zijn oa. noodzakelijk bij het
werken met chemische producten, daar waar er risico
is op snijwonden of klemming.

7. PBM

Voetbescherming





Bij werkzaamheden waar je voet kan gekneld
geraken.
Bij werkzaamheden waar je in scherpe deeltjes kan
trappen.
Bij het tillen en verplaatsen van zware voorwerpen.
Bij risico op uitglijden.
Bij het werken met chemische producten.
8. RECHTSPRAAK

Case: ontslag naar aanleiding van het niet dragen
van PBM.
Het arbeidshof te Brussel oordeelt dat de werknemer
de ter beschikking gestelde veiligheidsvoorzieningen
moet gebruiken, zelfs al kent hij de exacte reden niet.
 Het arbeidshof besluit dat de werkgever terecht de
arbeidsovereenkomst om dringende reden mag
verbreken.

Download