Bijlage 3: Algemeen Veiligheids

advertisement
Algemeen V&G-plan
Project:
Bouw van geprefabriceerde cabines
voor de lineaire accelerator van het IRMM
Retieseweg 111
2440 Geel
(Besteknr.: 09207A4)
W. 24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Algemeen V&G-plan
INHOUDSOPGAVE
1. Wettelijke bepalingen....................................................................................................................................... 4
1.1.
Europese richtlijnen ................................................................................................................................ 4
1.2.
Belgische richtlijnen ............................................................................................................................... 4
2. Organisatie V&G .............................................................................................................................................. 5
2.1.
Beschrijving van het project ................................................................................................................... 5
2.2.
Administratieve gegevens....................................................................................................................... 6
2.2.1.
Bouwheer........................................................................................................................................ 6
2.2.2.
Architect / Studiebureau ................................................................................................................. 6
2.2.3.
Veiligheidscoördinatie .................................................................................................................... 6
2.2.3.1.
Veiligheidscoördinator Ontwerp............................................................................................. 6
2.2.3.2.
Veiligheidscoördinator Verwezenlijking ................................................................................ 6
2.2.5.
Dienst Preventie & Bescherming van de aannemers ...................................................................... 8
2.2.6.
Arbeidsongevallenverzekeraar van de aannemers .......................................................................... 9
2.2.7.
Ministerie van Arbeid & Tewerkstelling ...................................................................................... 10
2.2.8.
N.A.V.B. ....................................................................................................................................... 10
2.3.
Bouwplaatsreglement ........................................................................................................................... 11
2.3.1.
Algemeen bouwplaatsreglement ................................................................................................... 11
2.4.
Arbeidsongevallen ................................................................................................................................ 12
2.4.1.
Procedure bij ernstig ongeval........................................................................................................ 12
2.4.2.
Formulieren................................................................................................................................... 13
2.4.3.
Noodoproepen............................................................................................................................... 14
2.4.3.1.
Nuttige telefoonnummers...................................................................................................... 14
2.4.3.2.
Noodoproepnummers............................................................................................................ 15
3. Door de aannemer te leveren documenten ................................................................................................... 16
3.1.
Documenten te voegen bij het aanbestedingsdossier ............................................................................ 16
3.1.1.
Organisatorisch actieplan V&G.................................................................................................... 16
3.1.2.
Prijsopgave veiligheidsmaatregelen & verantwoording ............................................................... 16
3.2.
Voorafgaande kennisgeving ................................................................................................................. 17
3.2.1.
Criteria .......................................................................................................................................... 17
3.2.2.
Procedure ...................................................................................................................................... 17
3.3.
Documenten te leveren vóór de aanvang van de werken ...................................................................... 18
3.3.1.
Specifiek veiligheids- en gezondheidsplan ................................................................................... 18
3.3.2.
Planningsdocumenten ................................................................................................................... 18
3.3.3.
Werfinrichtingsplan ...................................................................................................................... 18
3.3.4.
Procedure voor afvoeren van gevaarlijke producten/afval............................................................ 19
3.3.5.
Intentieverklaring.......................................................................................................................... 19
3.4.
Documenten te leveren tijdens de uitvoering van de werken................................................................ 19
3.4.1.
Keuringen en attesten.................................................................................................................... 19
3.4.2.
Technische fiches.......................................................................................................................... 19
3.4.3
Planningsdocumenten ................................................................................................................... 19
4. Overige documenten....................................................................................................................................... 20
4.1.
Coördinatiedagboek .............................................................................................................................. 20
4.2.
Postinterventiedossier ........................................................................................................................... 20
5. Algemene risicoanalyse .................................................................................................................................. 21
6. Specifieke risicoanalyse .................................................................................................................................. 22
6.1.
Inleiding................................................................................................................................................ 22
6.2.
Specifieke risico’s en maatregelen........................................................................................................ 22
W.24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 2
Algemeen V&G-plan
BIJLAGEN
Bijlage 1: Bouwplaatsreglement
Bijlage 2: Formulieren
Formulier 1: Ongevalsinstructieblad
Formulier 2: Ongevalleninlichtingenblad
Formulier 3: Noodoproepnummers
Formulier 4: Voorafgaande kennisgeving
Bijlage 3: Intentieverklaring
Bijlage 4: Algemene risicoanalyse
W.24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 3
Algemeen V&G-plan
1. Wettelijke bepalingen
1.1. Europese richtlijnen
-
De Kaderrichtlijn (89/391/EEG) van 12.06.1989 bevat minimumeisen omtrent de veiligheid en de
gezondheid van de werknemers op het werk.
-
De Richtlijn (92/57/EEG) van 24.06.1992 betreffende “Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen”voert bij
het begin van het project een globaal concept in, waarbij alle betrokkenen verantwoordelijkheid dragen.
Zij wijst op de naleving van de veiligheids- en gezondheidsregels door alle bedrijven, groot of klein.
1.2. Belgische richtlijnen
-
Het KB van 14.09.1992, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 30.09.1992. Deze kaderrichtlijn
“Veiligheid en gezondheid op het werk”, bevat algemene principes in verband met de bescherming van
de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en werd, op basis van de veiligheidswet van 1952,
in Belgisch recht opgenomen.
-
De Wet van 04.08.1996, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18.09.1996, betreffende het
Welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
-
Het KB van 19.01.2005, betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 27.01.2005, organiseert de tenuitvoerlegging van nieuwe begrippen en
verplichtingen i.v.m. veiligheid en gezondheid op de bouwplaatsen.
-
Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.).
-
De CODEX over het Welzijn op het Werk.
-
Het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (A.R.E.I.).
-
Het KB van 12.08.1993, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 28.09.1993, betreffende het
gebruik van arbeidsmiddelen.
-
Het KB van 07.08.1995, gepubliceerd in het Belgische staatsblad van 15.09.1995, betreffende het
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
-
Het KB van 27.03.1998, gepubliceerd in het Belgische staatsblad van 31.03.1998, betreffende het
beleid inzake werking van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
W.24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 4
Algemeen V&G-plan
2. Organisatie V&G
2.1. Beschrijving van het project
Werfadres
Directie
Werfleider
: IRMM
Retieseweg 111
2440 Geel
:
:
Start der werken
Duur der werken
Einde der werken
: 29 juli 2013;
:
: 11 oktober 2013.
Aandachtspunten
-
Gelijktijdige werken/ coördinatie met andere aannemers;
Toegangs-, Alarmprocedure IRMM;
Aanwezigheid van derden, personeel IRMM,…
Afschermen van de werfzone;
Levering en stockage materiaal;
Het verwijderen van puin en afval voorkomende van deze aanneming van de werf verwijderen;
Aanwezigheid van asbest;
Beschrijving der werkzaamheden:
Bouw van geprefabriceerd cabines voor de lineaire accelerator van het IRMM, dit bestaande uit
bouwwerken, thermische installatie perslucht, technische gassen, elektrische installaties en infrastructuur,
met volgende werkzaamheden:
-
Voorafgaande werken en sloopwerken;
Grondwerken en funderingen;
Ruwbouwwerken;
Dakwerken en dakwaterafvoer;
Rioleringen;
Gevelsluitingen;
Plaatsen van vloeren, wanden en plafonds;
Plaatsen van vaste uitrustingen;
Schilderwerken;
Omgevingswerken;
-
plaatsen van een koudeproduktie-buitenunit + leidingenwerk;
Plaatsen van een schuiminstallatie;
-
Plaatsen van elektrische borden,
Plaatsen van kabel- en wandgoten;
Plaatsen van bedieningstoestellen, contactdozen, verlichting, e.a.;
Plaatsen data bekabeling/voorziening en telefonie;
W.24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 5
Algemeen V&G-plan
2.2. Administratieve gegevens
2.2.1. Bouwheer
Bouwheer
Adres
Telefoon
Fax
Afgevaardigde(n)
: Europese Commissie
Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek –
instituut voor referentiematerialen en - metingen
: Retieseweg 111
2440 Geel
: 014/57.12.11
: 014/58.42.73
: Mevr. Berit Lode
2.2.2. Architect / Studiebureau
Architect
Adres
Telefoon
Fax
Afgevaardigde(n)
: Groep Infrabo
Buro voor bouw & infrastructuur nv
: Langstraat 65
2260 Westerlo
: 014/58.50.05
: 014/59.03.67
: Dhr. Fred Vergauwen
Mevr. Isabel Cannoot
2.2.3. Veiligheidscoördinatie
2.2.3.1. Veiligheidscoördinator Ontwerp
Naam
Adres
Telefoon
Fax
Coördinator
: Mebumar België N.V.
: Damstraat 220
9180 Moerbeke-Waas
: 09/326.92.92
: 09/346.77.21
: Dhr. Erwin De Puydt
2.2.3.2. Veiligheidscoördinator Verwezenlijking
Naam
Adres
Telefoon
Fax
Coördinator
W.24/65.020
MEBUMAR
: Mebumar België N.V.
: Damstraat 220
9180 Moerbeke-Waas
: 09/326.92.92
: 09/346.77.21
:
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 6
Algemeen V&G-plan
2.2.4.
Aannemers
Aannemer
Adres
:
:
Telefoon
Fax
Projectleider
Interne preventieadviseur
:
:
:
:
Aannemer
Adres
:
:
Telefoon
Fax
Projectleider
Interne preventieadviseur
:
:
:
:
Aannemer
Adres
:
:
Telefoon
Fax
Projectleider
Interne preventieadviseur
:
:
:
:
Aannemer
Adres
:
:
Telefoon
Fax
Projectleider
Interne preventieadviseur
:
:
:
:
Aannemer
Adres
:
:
Telefoon
Fax
Projectleider
Interne preventieadviseur
:
:
:
:
Aannemer
Adres
:
:
Telefoon
Fax
Projectleider
Interne preventieadviseur
:
:
:
:
W.24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 7
Algemeen V&G-plan
2.2.5. Dienst Preventie & Bescherming van de aannemers
Aannemer
Dienst
Adres
:
:
:
Telefoon
Fax
:
:
Aannemer
Dienst
Adres
:
:
:
Telefoon
Fax
:
:
Aannemer
Dienst
Adres
:
:
:
Telefoon
Fax
:
:
Aannemer
Dienst
Adres
:
:
:
Telefoon
Fax
:
:
Aannemer
Dienst
Adres
:
:
:
Telefoon
Fax
:
:
Aannemer
Dienst
Adres
:
:
:
Telefoon
Fax
:
:
W.24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 8
Algemeen V&G-plan
2.2.6. Arbeidsongevallenverzekeraar van de aannemers
Aannemer
Maatschappij
Adres
:
:
:
Telefoon
Fax
Afgevaardigde(n)
:
:
:
Aannemer
Maatschappij
Adres
:
:
:
Telefoon
Fax
Afgevaardigde(n)
:
:
:
Aannemer
Maatschappij
Adres
:
:
:
Telefoon
Fax
Afgevaardigde(n)
:
:
:
Aannemer
Maatschappij
Adres
:
:
:
Telefoon
Fax
Afgevaardigde(n)
:
:
:
Aannemer
Maatschappij
Adres
:
:
:
Telefoon
Fax
Afgevaardigde(n)
:
:
:
Aannemer
Maatschappij
Adres
:
:
:
Telefoon
Fax
Afgevaardigde(n)
:
:
:
W.24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 9
Algemeen V&G-plan
2.2.7. Ministerie van Arbeid & Tewerkstelling
Directie
Adres
Telefoon
Fax
Afgevaardigde(n)
: Antwerpen
: Italiëlei 124 bus 77
2000 Antwerpen
: 03/232.79.05
: 03/226.02.53
: Dhr. Eric Van Britsom
2.2.8. N.A.V.B.
Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf
Adres
Telefoon
Fax
Adviseur
W.24/65.020
MEBUMAR
: Sint-Jansstraat 132/4
1000 Brussel
: 02/552.05.00
: 02/552.05.05
:
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 10
Algemeen V&G-plan
2.3. Bouwplaatsreglement
2.3.1. Algemeen bouwplaatsreglement
Zie bijlage 1
W.24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 11
Algemeen V&G-plan
2.4. Arbeidsongevallen
2.4.1. Procedure bij ernstig ongeval
1.
Vóór elk ander ingrijpen: het eventueel nog bestaande gevaar uitschakelen (bv. voorwerpen die
dreigen te vallen wegnemen, elektrische stroom afsluiten,…)
2.
Verwittigen van interne hulpdiensten, werfleiding en bestuur.
3.
Hulp verlenen aan het slachtoffer.
4.
Oproepen van de externe hulpdiensten:
Inhoud van de boodschap:
- naam van de oproeper;
- identificatie van de werf;
- aantal gekwetsten + aard verwondingen;
- indien nodig het medisch urgentieteam (MUG) er bijvragen.
Bij de werftoegang wordt een persoon geposteerd die de hulpdienst ontvangt, de nodige inlichtingen
verschaft en begeleidt naar de plaats van het ongeval.
5.
Verwittigen van:
-
de familie van de gekwetste bij opname in het hospitaal of bij overlijden;
de preventieadviseur van de hoofdaannemer;
de werkgever van de gekwetste;
de V&G-coördinator verwezenlijking;
arbeidsinspectie directie Antwerpen (03/232.79.05):
* onmiddellijk indien het slachtoffer dood is of > 25% blijvende handicap;
* binnen de 2 dagen indien een ongeschiktheid van meer dan een maand of een lichte permanente
handicap verwacht wordt;
* na elk ongeval waarbij een persoon een elektrische schok onderging;
- de Dienst Elektrische Energie van het Ministerie van Economische Zaken na elk ongeval “met
elektriciteit” waarbij gekwetsten vielen;
- Federale Politie ingeval van verkeersongeval (woon- werkverkeer)
6.
Ongevalonderzoek:
Onderzoek naar de omstandigheden uitgevoerd door de preventieadviseur van de betreffende
onderneming middels geschreven rapport (kopie aan de coördinator verwezenlijking).
7.
Maatregelen nemen om herhaling van elk gelijkaardig ongeval te voorkomen.
8.
Documenten:
- ongevalinstructiebad (zie 2.4.2.1.) na samenspraak tussen werfleiding, preventieadviseur en
coördinatorverwezenlijking;
- ongevalaangifte (zie 2.4.1.3.);
- kopieën klasseren in de veiligheidsmap op de werf;
- proces-verbaal van Federale Politie in geval van verkeersongeval (woon-werkverkeer).
W.24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 12
Algemeen V&G-plan
9.
Bij werkhervatting:
-
geen werkhervatting zonder genezingsattest;
verwittigen preventieadviseur (indien de afwezigheid meer dan 1 week bedroeg);
steeds de coördinatorverwezenlijking op de hoogte brengen;
eventueel medisch onderzoek door de arbeidsgeneesheer (art. 131 ARAB).
10. Opmerking:
Onder ernstig ongeval wordt verstaan:
- dodelijk ongeval;
- ongeval dat volgens de eerste medische diagnose de dood tot gevolg kan hebben;
- ongeval dat volgens de eerste medische diagnose een algehele of gedeeltelijke blijvende
arbeidsongeschiktheid tot gevolg kan hebben;
- ongeval dat volgens de eerste medische diagnose een algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid van
> 1 maand tot gevolg kan hebben.
2.4.2. Formulieren
2.4.2.1. Ongevalsinstructieblad
Van ieder ongeval dient een ongevallenrelaas te worden opgesteld, gebruik makend van een
ongevalinstructiebad. (zie formulier 1 in bijlage 2)
2.4.2.2. Ongevalleninlichtingenblad
Alle arbeidsongevallen welke zich voordoen op de werf dienen periodiek aan de hand van een
ongevalleninlichtingenblad te worden gemeld aan de coördinator verwezenlijking en de opdrachtgever.
(zie formulier 2 in bijlage 2)
2.4.2.3. Ongevalaangifte
De werkgever doet van elk arbeidsongeval dat aan een werknemer is overkomen op een tijdelijke of
mobiele bouwplaats en dat tenminste één dag arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft, maar dat geen
ernstig ongeval is, een kennisgeving aan de inzake arbeidsveiligheid bevoegde ambtenaar.
De kennisgeving wordt gedaan, aan de arbeidsinspectie binnen de 10 kalenderdagen na de dag van het
ongeval, bij middel van een brief met vermelding van de naam en het adres van de werkgever, de naam
van het slachtoffer, de datum en de plaats van het ongeval en zijn vermoedelijke gevolgen.
De verplichting inzake kennisgeving vervalt zodra de werkgever het ongeval bij de inzake
arbeidsveiligheid bevoegde ambtenaar aangegeven heeft, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
10 april 1971 i.v.m. de arbeidsongevallen (zie formulier aangifte van arbeidsongeval B.S. 24.12.1998).
Van elk ernstig ongeval of een tijdelijke of mobiele bouwplaats, overkomen aan een aannemer die er zelf
een beroepsactiviteit uitoefent, doet de bouwdirectie belast met de verwezenlijking aan de inzake
arbeidsveiligheid bevoegde ambtenaar een kennisgeving.
De bedoelde kennisgeving wordt gedaan binnen de 15 kalenderdagen na de dag van het ongeval en omvat
tenminste volgende elementen:
- de naam, de voornaam en het adres van het slachtoffer;
- de datum van het ongeval;
- het adres van de tijdelijke of mobiele bouwplaats waar het ongeval zich heeft voorgedaan;
- een bondige beschrijving van de opgelopen letsels;
- een bondige beschrijving van de wijze waarop het ongeval is gebeurd;
- de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid.
W.24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 13
Algemeen V&G-plan
2.4.3. Noodoproepen
2.4.3.1. Nuttige telefoonnummers
• Ziekenhuis / Urgentiedienst
Naam Ziekenhuis
Adres
Telefoon
Dringende oproep
: AZ Sint-Dimpna
: J.B. Stessensstraat 2
2440 Geel
: 014/57.77.77
: Tel. : 100
GSM : 112
• Brandweer
Adres
Telefoon
Dringende oproep
: Stelenseweg 92
2440 Geel
: 014/58.91.11
: Tel. : 100
GSM : 112
• Federale Politie
Adres
Telefoon
: Werf t 67
2440 Geel
: 014/56.47.00
• EHBO-hulpverleners aannemers
Naam (*)
:
(*) op te geven door uitvoerende aannemer
• Antigifcentrum
Adres
Telefoon
: Militair Hospitaal
Neder-over-Heembeek
: 070/24.52.45
• Gemeentediensten
Adres
Telefoon
W.24/65.020
MEBUMAR
: Werft 20
2440 Geel
: 014/57.08.11
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 14
Algemeen V&G-plan
2.4.3.2. Noodoproepnummers
Teneinde op een snelle en efficiënte wijze de hulpdiensten te kunnen verwittigen, werd een lijst met
noodoproepnummers, met vermelding van de belangrijkste instructies, opgenomen in het V&G-dossier.
Een afschrift van deze lijst dient bij elke telefoonpost goed zichtbaar te worden opgehangen.
(zie formulier 3 in bijlage 2)
W.24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 15
Algemeen V&G-plan
3. Door de aannemer te leveren documenten
3.1. Documenten te voegen bij het aanbestedingsdossier
3.1.1. Organisatorisch actieplan V&G
Bij de offerte moet de aannemer beschrijven hoe de organisatie op de werf zal gebeuren (m.b.t.
onderaannemers) en ook hoe de informatie tot bij de veiligheidscoördinator zal geraken. Dit kan bv. met
behulp van een organogram.
3.1.2. Prijsopgave veiligheidsmaatregelen & verantwoording
W.24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 16
Algemeen V&G-plan
3.2. Voorafgaande kennisgeving
3.2.1. Criteria
De bouwdirectie belast met de uitvoering van de werken moet een voorafgaande kennisgeving doen voor :
- elke tijdelijke of mobiele bouwplaats waar één of meer risicovolle werkzaamheden uitgevoerd worden
(zie KB van 19.01.2005)
- elke tijdelijke of mobiele bouwplaats waarvan:
1) de vermoedelijke duur van de werkzaamheden langer dan 30 werkdagen is en waar meer dan 20
werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn, of
2) het vermoedelijk werkvolume groter dan 500 mandagen is.
3.2.2. Procedure
In het kader van het KB van 19.01.2005 (BS 27.01.2005) betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
dienen de werkzaamheden vóór het begin van de uitvoering te worden gemeld aan:
- Administratie van de Arbeidsveiligheid (Techn. Inspectie) van het Ministerie van Tewerkstelling en
Arbeid.
- Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (N.A.V.B.)
Deze voorafgaande kennis dient te gebeuren door de bouwdirectie belast met de uitvoering aan de hand van
een formulier. Op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar meerdere bouwdirecties belast met de
uitvoering actief zijn, valt de kennisgeving ten laste van elke bouwdirectie die als eerste activiteiten op de
bouwplaats uitvoert.
Het originele formulier dient ingevuld te worden overgemaakt aan het N.A.V.B., een kopie hiervan aan de
Technische Inspectie en aan de veiligheidscoördinator.
De voorafgaande kennisgeving laat beide diensten toe om de intervenanten op bouwplaatsen preventief bij
te staan in hun strijd tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten.
Deze voorafgaande kennisgeving dient ten minste 15 kalenderdagen vóór het begin der werken te worden
toegestuurd aan de met het toezicht inzake arbeidsveiligheid belaste ambtenaar en het N.A.V.B.
Een kopie van de voorafgaande kennisgeving moet ten minste 10 kalenderdagen vóór het begin der werken
zichtbaar op de bouwplaats worden aangeplakt.
In geval van dringende en onvoorziene werken, wordt de voorafgaande kennisgeving vervangen door een
mededeling, gedaan ten laatste de dag zelf van het begin der werken bij wijze van een geschikt
technologisch middel.
De inhoud van de mededeling dient dezelfde te zijn als deze van het modelformulier van voorafgaande
kennisgeving. (zie formulier 4 in bijlage 2)
W.24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 17
Algemeen V&G-plan
3.3. Documenten te leveren vóór de aanvang van de werken
3.3.1. Specifiek veiligheids- en gezondheidsplan
Elke aannemer dient het Algemeen V&G-plan aan te vullen voor dat deel van het project dat rechtstreeks
slaat op de door hem uit te voeren werkzaamheden, zoals voorgeschreven in de Wet op het Welzijn. In
deze wet is sprake van de evaluatie van de risico’s, van de beschermende maatregelen en de
beschermingsmiddelen evenals van de documenten waarin dit alles wordt vermeld.
Het aanvullen van het Algemeen V&G-plan dient te gebeuren door het opstellen/invullen van een Specifiek
V&G-plan, waarin de aannemer naast zijn algemene (identificatie)gegevens omschrijft welke
werkzaamheden hij gaat uitvoeren, inclusief tijdstip, duur en daarbij in te zetten materieel met de daaraan
gekoppelde risicoanalyse, risico-evaluatie en preventiemaatregelen.
Het opstellen van de risicoanalyse en de risico-evaluatie valt onder de verantwoordelijkheid van de
hiërarchische lijn. Enkel de personen die voldoende vertrouwd zijn met de praktische uitvoering van het
project verkeren in de mogelijkheid om de uitvoeringsmethoden te bepalen en als gevolg daarvan, de
risico’s te bepalen. Het ligt voor de hand dat deze personen de assistentie krijgen van hun diensthoofd
V&G/ preventieadviseur voor het vastleggen van de voorkomingmaatregelen en de te gebruiken
beschermingsmiddelen.
De aannemer is tegenover het bestuur ook verantwoordelijk voor zijn onderaannemers en bijgevolg ook
voor het behoorlijk opstellen, tijdig overmaken èn in de praktijk omzetten van elk onderdeel van het
Specifieke V&G-plan, opgesteld door deze onderaannemers. Het is belangrijk dat alle onderdelen van het
V&G-plan op elkaar afgestemd zijn zodat de bal niet naar elkaar wordt toegespeeld zonder concrete
afspraken inzake bepaalde V&G-maatregelen waar de ene of de andere partij zich graag vanaf maakt.
Alle onderdelen van het Specifieke V&G-plan (Identificatie aannemer + Identificatie werfmaterieel +
Vereenvoudigd VGM-plan + Verklaring ontvangst Algemeen V&G-plan) worden aan de leidende ingenieur
en de coördinator verwezenlijking overgemaakt voldoende tijd vıır het werk aanvangt, zodat de
doeltreffendheid ervan kan worden beoordeeld en er eventueel coördinatiemaatregelen kunnen genomen
worden die het werk van andere aannemers kunnen beïnvloeden.
3.3.2. Planningsdocumenten
Voorafgaand aan de werken dient de aannemer de planning van de door hem en/of zijn onderaannemers uit
te voeren werkzaamheden, ter beoordeling, over te maken aan de veiligheidscoördinator.
De
aanvangsdatum, de duur en de einddatum van zijn interventie, evenals het werkvolume waarmee hij belast
is en het personeel toegewezen aan de bouwplaats worden medegedeeld.
3.3.3. Werfinrichtingsplan
De aannemer dient een werfinrichtingsplan af te leveren aan de veiligheidscoördinator. Hierin worden
volgende zaken opgenomen:
- de gekozen plaatsen voor de werkposten;
- de oppervlakte nodig om zijn materiaal en grondstoffen op te slaan;
- een analyse van zijn ruimtebehoeften (kleedkamer, sanitair,…). Indien de aannemer zijn eigen lokalen
plaatst, moet hij de afmetingen mededelen.
W.24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 18
Algemeen V&G-plan
3.3.4. Procedure voor afvoeren van gevaarlijke producten/afval
Indien er gevaarlijke producten/afval op de bouwplaats aanwezig zijn, wordt er een procedure voor
afvoeren opgesteld en overgemaakt aan de veiligheidscoördinator.
3.3.5. Intentieverklaring
Zie bijlage 3.
3.4. Documenten te leveren tijdens de uitvoering van de werken
3.4.1. Keuringen en attesten
De aannemer dient voorafgaand aan de werken te melden welk werfmaterieel zal worden ingezet.
Van keuringsplichtig materieel dient een afschrift van de keuringsattesten/certificaten aan de
veiligheidscoördinator te worden overgemaakt.
3.4.2. Technische fiches
Van alle aangewende (gevaarlijke) producten dienen een afschrift van de technische fiches aan de
veiligheidscoördinator te worden overgemaakt.
3.4.3 Planningsdocumenten
In geval van afwijken van de initiële planning dient de aannemer de planning te actualiseren en aan de
veiligheidscoördinator over te maken.
Minimaal 1 week voorafgaand aan de maandelijkse coördinatiestructuurvergadering (Indien dit van
toepassing is volgens Art. 37 van het KB van 19.01.2005 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen)
dient de aannemer een detailplanning aan de veiligheidscoördinator over te maken, waarbij een overzicht
wordt weergegeven van de in de volgende maand (4 weken) geplande werkzaamheden.
W.24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 19
Algemeen V&G-plan
4. Overige documenten
4.1. Coördinatiedagboek
Op de werf moet een coördinatiedagboek samengesteld en bijgehouden worden in de werfkeet. Dit dossier
moet steeds kunnen ingekeken worden door de opdrachtgever(s) en zijn aangestelden, de
veiligheidscoördinator, de preventieadviseurs van de op de werf aanwezige ondernemingen, de technische
en medische inspectie, de vertegenwoordigers van het NAVB.
Het coördinatiedagboek moet systematisch bijgehouden worden, d.w.z. verslagen stelselmatig bijvoegen en
andere documenten aanvullen en bijwerken naargelang de vooruitgang en evolutie van de werf. De
verschillende aannemers moeten de documenten (of kopie ervan),die hun werkzaamheden en installaties
aanbelangen, spontaan en tijdig aan de coördinatorverwezenlijking overhandigen.
Wij verwijzen verder naar het KB van 19.01.2005 en het coördinatiedagboek zelf.
4.2. Postinterventiedossier
Het postinterventiedossier is het dossier dat de elementen bevat, nuttig voor de veiligheid en gezondheid
waarmee bij eventuele latere werkzaamheden rekening moet worden gehouden en aangepast is aan de
kenmerken van het bouwwerk.
Het postinterventiedossier bevat tenminste volgende gegevens:
- de architecturale, technische en organisatorische elementen i.v.m. verwezenlijking, instandhouding en
onderhoud van het bouwwerk;
- de informatie voor te voorziene latere werkzaamheden (herstellingswerken, vervanging of
ontmanteling van installaties of constructie-elementen);
- de relevante verantwoording van keuzen i.v.m. toegepaste uitvoeringsmethoden, technieken, materialen
of architecturale elementen.
Wanneer het gebouw een nieuwe eigenaar krijgt, wordt het postinterventiedossier mee overgedragen.
Voor het opmaken van het postinterventiedossier moet de veiligheidscoördinator kunnen beschikken over
alle plannen en documenten ‘as built’. De aannemer is verplicht deze documenten te bezorgen vóór de
voorlopige oplevering van desbetreffende werken.
Wij verwijzen verder naar het KB van 19.01.2005 en het postinterventiedossier zelf.
W.24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 20
Algemeen V&G-plan
5. Algemene risicoanalyse
Zie bijlage 4.
Kolom 1: Activiteit
: Opsomming van de verschillende activiteiten/werkzaamheden op de werf.
Kolom 2: Risico’s
: Opsomming van mogelijke risico’s die zich kunnen voordoen tijdens de
werkzaamheden op de bouwplaats.
Kolom 3: Maatregelen
: Opsomming van mogelijke preventiemaatregelen per risico. De aangegeven
maatregelen hebben een contractueel karakter.
W.24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 21
Algemeen V&G-plan
6. Specifieke risicoanalyse
6.1. Inleiding
Indien er werken op de werf zullen uitgevoerd worden met risico’s overeenkomstig de lijst in bijlage 4, zullen
de preventiemaatregelen die hierin opgegeven zijn, moeten toegepast worden. De veiligheidscoördinator moet
op de hoogte gebracht worden van elk bijzonder risico dat zich op de werf zou kunnen voordoen. Het
veiligheids- en gezondheidsplan zal dan worden uitgebreid met een aanvullende risicoanalyse. Hierin worden
bijkomende maatregelen en voorschriften opgegeven. Er kunnen ook werkvergunningen worden ingevoerd op
de werf. Een voorbeeld hiervan is de vuurvergunning.
Ook wordt er aandacht geschonken aan de interactie tussen de verschillende werkzaamheden op de werf.
6.2. Specifieke risico’s en maatregelen
ACTIVITEIT
RISICO’S
MAATREGELEN
Gelijktijdig werken
op de werf van de
verschillende
tussenkomende
partijen.
Interactie van gelijktijdige +
opeenvolgende werkzaamheden.
Werken rond
openingen.
Val van voorwerpen.
Afspraken maken omtrent: werfzone, opslag van
materiaal, nutsvoorzieningen, signalisatie, veiligheid, …
Personen die niet betrokken zijn bij de werken
weren.
De detailplanningen van de verschillende
tussenkomende partijen dienen vóór de aanvang der
werken besproken met en beoordeeld te worden
door alle tussenkomende partijen.
Collectieve beschermingen en hulpmiddelen t.b.v.
bereikbaarheid (o.a. stellingen) pas verwijderen na
voorafgaand overleg met alle betrokken partijen
i.v.m. gezamenlijk gebruik.
Zorgen dat er geen mensen onder de opening aan het
werk zijn;
Dragen van PBM’s;
Afbakenen en signaleren van de werkzone en de
zone onder de werken;
Eventueel openingen afdekken of randafscherming
plaatsen (voorzien van plinten).
Voorzien van valbeveiliging;
Openingen afdekken of zorgen voor een randbeveiliging
(voorzien van reglementaire leuningen).
Val van personen door opening.
Werken in de
nabijheid van
leidingen /
installaties
W.24/65.020
MEBUMAR
Beschadigen van ondergrondse
leidingen / installaties
Blootstelling aan elektrische
stroom door stoten tegen
leidingen
Opvragen van liggingplannen;
De exacte ligging van leidingen bepalen door middel
van proefsleuven + signaleren;
Maatregelen voorzien ter bescherming van de
leidingen;
Voldoende afstand houden van leidingen;
Indien nodig beveiligingswerken (schotten, enz.)
uitvoeren;
Bij bovengrondse leidingen voldoende afstand
houden van de leidingen;
De leidingen buiten spanning stellen;
Aangepast materieel inschakelen (aangepast bereik
en hoogte, aarding voorzien, gekeurd materieel).
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 22
Algemeen V&G-plan
ACTIVITEIT
Werken op hoogte.
RISICO’S
Val van personen van hoger
vlak.
Val voorwerpen bij behandeling
- o.a. bij het verplaatsen van
materiaal en materieel.
Betreden en werken
in bouwputten,
schachten en riolen.
Moeilijke toegang en moeilijke
redding van personen in nood
Valrisico voor personen en van
voorwerpen;
Mogelijke slechte atmosfeer (
zuurstoftekort, toxische gassen
en explosieve dampen);
Geen direct contact vanwege
werk en moeilijke verwittiging
bij incident;
Mogelijk contact met ongedierte
en biologische agentia.
Werken in besloten ruimten
- Brand- en explosiegevaar
Verstikking (door
zuurstoftekort)
Vergiftigingsgevaar
Gevaar voor elektrocutie
Stoten tegen voorwerpen / vallen
/ struikelen.
Schoren.
Transport
W.24/65.020
MEBUMAR
Val personen van hoger vlak:
tijdens aanschroeven van de schoren.
Val voorwerpen bij behandeling:
tijdens het aanbrengen van de schoren.
Val personen begane grond: bij
overbelasting en verkeerde
bewegingen.
MAATREGELEN
Voorzien van valbeveiliging (o.a. openingen
afschermen of afdekken, gebruik maken van een
harnasbeveiliging, stellingen voorzien van
reglementaire leuningen en afzonderlijke toegang,
gebruik maken van werkplatformen,…);
Stevig verankeren van stellingen. Naleven van de
montage-instructies. Vanaf 8 meter stellingen laten
berekenen. Herberekenen van stellingen bij gebruik
van vb. zeilen;
Keuren en herkeuren van de beveiligingen, stellingen,
toestellen, e.d. (eventueel gebruik maken van labels);
Zorgen voor randbeveiliging.
Gebruik maken van gekeurd hijsmaterieel;
Aangepast materieel gebruiken;
Visuele inspectie voor de start van de werken;
Werken volgens de van toepassing zijnde procedures;
Inschakelen van bevoegd personeel;
Dragen van PBM’s (o.a. veiligheidshelm);
Afzetten van de zones onder de werken;
Geen werken uitvoeren in onderliggende zones;
Zich niet begeven onder hangende lasten.
Permanente en gegarandeerde ventilatie met verse
ademlucht voorzien;
Controle van de atmosfeer door een
permanente/periodieke detectie;
Collectieve voorzieningen voor een veilige betreding
(verlichting, trap, lift. Ladder,…);
Organisatorische en praktische maatregelen gericht
op controle en alarmering in nood;
Een snelle en efficiënte evacuatie in functie van de
risico’s en omstandigheden;
Individuele voorzieningen i.f.v.
- Valrisico (harnasgordel, helm, lamp);
- Vluchtroute (levenslijn);
- Alarmering bij slecht atmosfeer (gasdetectie);
- ademlucht i.f.v. de evacuatietijd (vluchtmasker);
- biologische agentia (handschoenen, laarzen, kledij).
Veiligheidsprocedure voor besloten ruimten volgen:
- ten minste (altijd) 2 personen betrokken;
- men moet min. 18 jaar zijn;
- 1 persoon in besloten ruimte, ten minste 1 persoon
(veiligheidswacht) zal toezicht houden;
- werknemers in besloten ruimte dragen een
reddingsgordel met schouderbanden, deze zijn
verbonden met een veiligheidskoord dat naar buiten
leidt en vastgehouden wordt door de persoon belast
met het toezicht;
- afspraken maken over het geven van signalen.
Gebruik van een (rijdende) stelling.
Verbieden van de doorgang onder de schoren tijdens
het aanbrengen ervan.
Orde en netheid, vrijmaken van de doorgangen,
beschermen van de openingen.
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 23
Algemeen V&G-plan
ACTIVITEIT
Asbest sanering
RISICO’S
Asbestinventaris ; zie technisch bestek 09207A4 bijlage 1.
Inventarisatie van
asbest
Staalname
Opname asbestvezels
Verwijderen van
asbest
Opname asbestvezels
W.24/65.020
MEBUMAR
MAATREGELEN
Opname asbestvezels
Laten uitvoeren door erkend labo
Aanwezige personen informeren
Ondergrond vooraf bevochtigen
Aangepaste apparatuur gebruiken (traaglopende
boor)
Openingen afdichten (vulpasta)
Monsters in afsluitbare zak bewaren en etiketteren
met asbeststickers
Witte wegwerpoverall voorzien
Masker + filterP3 gebruiken
Veiligheidsschoenen en handschoenen
Veiligheidsbril
Alle aanwezige personen informeren
De verwijdering van asbest moet gebeuren vóór alle
andere werkzaamheden
Een erkend labo raadplegen
Gebouw hermetisch afsluiten. Toegang voor
onbevoegden onmogelijk maken. De nodige
signalisatie aanbrengen
De werkzone hermetisch afsluiten. Voorzien van de
nodige extractoren om een gepaste onderdruk te
creëren
Meetprogramma inbouwen. Onmiddellijk
maatregelen treffen bij overschrijden van de
limietwaarde
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 24
Algemeen V&G-plan
Asbest verwijdering met eigen personeel (bv.
beperkte vervanging, onderhoud of herstel van
buizen en leidingen waarvan de isolatie asbest bevat;
verwijderen van oude asbestcement; verwijderen van
gemakkelijk verwijderbare asbesthoudende
materialen):
- melding bij de medische inspectie (met
uitzondering van verwijdering van asbestcement)
- schriftelijke informatie van het personeel omtrent
de risico’s
- lijst opstellen van de werknemers die betrokken
worden bij de verwijdering
- in overleg met de arbeidsgeneesheer worden de
nodige individuele beschermingsmiddelen ter
beschikking gesteld
- werknemers krijgen aangepaste arbeidskledij (witte
typec overall, witte kousen, wit onderhemd +
onderbroek, masker + filterP3, veiligheidsschoenen,
handschoenen, veiligheidsbril). De beschermkledij
moet alle contact tussen asbest en menselijk lichaam
uitsluiten.
- schone kledij en werkkledij moeten gescheiden
blijven
- opstellen werkplan met voorstelling van de nodige
CBM (nat werken, …). Dit werkplan blijft ter
beschikking van de medische inspectie. Op basis van
dit plan zal de inspectie toelating geven om de
werken uit te voeren
- lokalen en kledij worden na gebruik zorgvuldig
ontstoft
- wasgelegenheid, kleedruimtes ter beschikking
stellen
- het diensthoofd VGV wordt verwittigd vóór de
werkzaamheden
Andere verwijderingswerken moeten uitgevoerd
worden door erkende aannemers
Verwerking van
asbest
Verontreiniging met asbest
Transport
Verontreiniging met asbest
W.24/65.020
MEBUMAR
Na afbraak de ruimtes fijnreinigen en fixeren
Geen verwerking van asbestafval op de werf
Zo vlug mogelijk verpakken binnen de zone
In vuile zone van materiaalsas de verpakking nat
reinigen
In propere zone 2de verpakking aanbrengen en
voorzien van asbestlogo
Asbestafval verzamelen in transporteenheid
(container)
De afvalstoffen moeten naar een erkend
afvalverwerkingsbedrijf gevoerd worden
Ophaler is erkend door B.I.M.
Verplichtingen in kader van afvalstoffentransport
opvolgen
ADR verplichtingen:
- gevaarsklasse, UN-nummer
- CMR vervoersdocument
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 25
Algemeen V&G-plan
BIJLAGEN
W. 24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Algemeen V&G-plan
BIJLAGE 1
Bouwplaatsreglement
W. 24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Algemeen V&G-plan
Voorafgaande definities :
Dossier V&G
:
De synthese van alle documenten i.v.m. veiligheid en gezondheid, door alle
tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever, architect, studiebureau,
coördinatorontwerp, coördinatorverwezenlijking, ondernemingen, ….
Bouwplaatsreglement
:
Een standaarddocument als addendum aan het contract/bestelling. Het omvat een
geheel van elementen die invloed hebben op de veiligheid, de gezondheid, de
hygiëne en het milieu en die op bouwplaatsen van toepassing is.
Aanvullende bepalingen
:
Werfgebonden document als addendum aan de bestelbon. Het omvat de
specifieke maatregelen eigen aan de bouwplaats, opgelegd door de
opdrachtgever, coördinatorontwerp, coördinatorverwezenlijking of onderneming.
Onderneming
:
Elke werkgever die personen tewerkstelt op de bouwplaats of elke zelfstandige
die op de bouwplaats werken uitvoert.
Risicoanalyse-aannemer
:
Een document dat opgesteld wordt door de onderneming en een gedetailleerde
opsomming geeft van de maatregelen die de aannemer heeft voorzien om de
veiligheid en gezondheid te verzekeren. Het omvat ten minste de volgorde van
de activiteiten, de gebruikte uitrusting en producten, de mogelijke risico’s, de
risico-evaluatie en de te nemen preventiemaatregelen.
C.B.M.
:
Collectieve beschermingsmiddelen.
P.B.M.
:
Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Arbeidsmiddelen
:
Alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en
installaties.
W. 24/65.020
MEBUMAR
BOUWPLAATSREGLEMENT
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 1/5
Algemeen V&G-plan
1.
ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING
1.1. De coördinatorverwezenlijking heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor
het geheel van de werkzaamheden. Overeenkomsten tussen verschillende ondernemingen i.v.m. veiligheid
en gezondheid op de bouwplaats moeten eerst door de coördinatorverwezenlijking goedgekeurd worden.
1.2. Elke onderneming moet, vooraleer met de werken te starten, zijn risicoanalyse-aannemer overmaken aan de
coördinatorverwezenlijking.
1.3. De tussenkomende partijen / intervenanten, verbinden zich ertoe aanwezig te zijn op de periodieke
COORDINATIEVERGADERINGEN, gehouden door de coördinatorverwezenlijking. Indien dit van
toepassing is volgens Art. 37 van het KB van 19.01.2005 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
1.4. Elke onderneming aan wie een werk toegewezen wordt, is verplicht een veiligheidsverantwoordelijke aan te
duiden die gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op de bouwplaats aanwezig is.
1.5. Elke onderneming voorziet in het houden van veiligheidsvergaderingen op de bouwplaats, met al haar
personeel, waarbij specifieke veiligheidsonderwerpen worden besproken.
1.6. Elke onderneming verklaart dat de werknemers de nodige opleiding/beroepservaring en lichamelijke
geschiktheid bezitten om de hen opgelegde taken (incl. verantwoordelijkheden in veiligheidsfunctie) uit te
voeren en het bijhorend materieel te gebruiken en te bedienen op volstrekt veilige wijze. Op vraag van de
coördinatorverwezenlijking legt zij de nodige stukken ter staving voor.
1.7. De personeelsleden van de aannemers mogen slechts aangetroffen worden op de voor hen voorziene
werkplaatsen.
2.
NOODPROCEDURES
2.1. Elke onderneming zal de procedures inzake E.H.B.O. en arbeidsongevallen, opgesteld door de
coördinatorverwezenlijking, respecteren.
2.2. Van elk arbeidsongeval, incident of schadegeval moet de dag van het voorval een melding gemaakt worden.
Voor de arbeidsongevallen moet bovendien een ongevalinstructiebad ingevuld worden en aan de
coördinatorverwezenlijking overhandigd worden.
2.3. Elke onderneming rust zijn lokalen uit met de wettelijke voorzieningen inzake brandblussers en E.H.B.O.materiaal.
2.4. Op de bouwplaats is ten minste één E.H.B.O.-hulpverlener permanent aanwezig.
2.5. Elke onderneming moet over voldoende, aangepaste en conforme brandbestrijdingsmiddelen beschikken.
Voor sommige werken is, in afspraak met de coördinatorverwezenlijking, een vuurvergunning verplicht.
2.6. De coördinatorverwezenlijking stelt een evacuatieprocedure op voor in geval van brand (document ter
beschikking in de werfkeet).
3.
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (P.B.M.)
3.1. Het dragen van aan het werk aangepaste P.B.M. conform de geldende wetgeving is op de bouwplaats voor
IEDEREEN verplicht.
3.2. Elke onderneming moet op haar kosten P.B.M. ter beschikking stellen van haar personeel en/of bezoekers.
Zij moet eveneens toezien op het gebruik ervan. Tevens moet zij zorgen voor het onderhoud en de
vernieuwing ten gepaste tijde.
3.3. De werknemers moeten, overeenkomstig hun opleiding en de gegeven instructies, op de juiste wijze gebruik
maken van de P.B.M. en ze na gebruik weer opbergen.
W. 24/65.020
MEBUMAR
BOUWPLAATSREGLEMENT
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 2/5
Algemeen V&G-plan
4.
COLLECTIEVE BESCHERMIMGSMIDDELEN (C.B.M)
4.1. Ter voorkoming van arbeidsongevallen moet elke onderneming waar nodig C.B.M. voorzien. De keuze
wordt bepaald op basis van PREVENTIEBEGINSELEN vastgelegd in hoofdstuk II “Algemene beginselen”
van de wet op het welzijn, waarin onder meer de voorkeur wordt gegeven aan collectieve bescherming i.p.v.
persoonlijke bescherming.
Cfr. Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de verwezenlijking van hun werk (B.S.
18/09/1996) gewijzigd bij de Wet van 13/02/1998 (B.S. 19/02/1998).
4.2. Het plaatsen en/of
wegnemen van C.B.M. wordt geregeld IN OVERLEG met de
coördinatorverwezenlijking. Geplaatste C.B.M. mogen NOOIT verwijderd worden zonder dat vervangende
of definitieve beschermingen worden aangebracht.
4.3. Elke op de bouwplaats vastgestelde gevaarlijke of ongezonde toestand moet onmiddellijk aan de
coördinatorverwezenlijking gemeld worden.
5.
ORDE EN NETHEID
5.1. Elke onderneming moet ten minste dagelijks zijn werkposten opkuisen en het afval afvoeren. De
coördinatorverwezenlijking kan, op kosten van de onderneming, welke in gebreke blijft, de opdracht geven
aan derden de werkposten op te kuisen.
5.2. De wegen, doorgangen en trappen moeten steeds vrij zijn van obstakels en hindernissen. Soepele leidingen
en kabels mogen de doorgang niet belemmeren. Kruisen zij een doorgang, dan worden zij beschermd tegen
beschadiging.
5.3. Materialen moeten ordelijk en stabiel, beveiligd tegen weersinvloeden in de voorziene zones opgestapeld
worden.
6.
MILIEU
6.1. Het verbranden van afval op de bouwplaats is verboden.
6.2. Het verwijderen van afval en/op verpakkingen gebeurt volgens de procedure opgesteld door de aannemer.
6.3. Maatregelen dienen genomen te worden tegen bodem-, lucht- en watervervuiling.
7.
BOUWPLAATSINRICHTING
7.1. Elke onderneming is verplicht voor haar werknemers de wettelijk voorziene gezondheidsinrichtingen ter
beschikking te stellen (C.A.O. van 05/01/1984 - K.B. van 01/05/1984 - A.R.A.B. art. 76 ev.) en deze
dagelijks te onderhouden. Maaltijden mogen enkel in de daartoe voorziene inrichtingen worden gebruikt.
7.2. Het gebruik van de installatie van de algemene aannemer is in principe verboden voor derden tenzij
onderling schriftelijk overeengekomen.
8.
ELEKTRISCHE INSTALLATIE
8.1. De elektrische installatie moet door een externe dienst voor technische controles gekeurd worden conform
het A.R.E.I.
Elk defect dient ONMIDDELLIJK aan de coördinatorverwezenlijking gemeld te worden.
8.2. Verdeelborden moeten steeds gesloten blijven. Het aansluiten kan enkel met aangepaste stekkers. Alle
verbindingen (stekker/stopcontact) moeten geschikt zijn voor gebruik in vochtige omstandigheden,
minimum IP44.
8.3. Kabels moeten steeds opgehangen en/of afgeschermd worden tegen mogelijke beschadiging.
8.4. Elke onderneming staat zelf in voor de verlichting van haar werkposten. Deze verlichting moet uitgevoerd
worden volgens de geldende wetgeving.
W. 24/65.020
MEBUMAR
BOUWPLAATSREGLEMENT
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 3/5
Algemeen V&G-plan
9.
ARBEIDSMIDDELEN EN TOEBEHOREN
9.1.
Enkel elektrisch materieel conform de A.R.E.I.-wetgeving mag op de bouwplaats aanwezig zijn en
aangesloten worden op de daartoe voorziene verdeelborden.
9.2.
Elke onderneming moet zijn arbeidsmiddelen zodanig markeren dat ze identificeerbaar zijn. Het
identificatiesysteem moet beschreven worden in de risicoanalyse-aannemer.
9.3.
De arbeidsmiddelen moeten geschikt zijn voor het uit te voeren werk en regelmatig gekeurd door een
bevoegd persoon zodat bij het gebruik de veiligheid en gezondheid steeds gewaarborgd zijn. Op vraag
van de coördinatorverwezenlijking moeten de gebruiksaanwijzingen en veiligheids- en
gezondheidsinstructies kunnen voorgelegd worden.
9.4.
Bij gebruik van arbeidsmiddelen van derden is DE GEBRUIKER verantwoordelijk voor de veiligheid.
9.5.
Bij het gebruik van heftoestellen gelden volgende specifieke bepalingen:
9.5.1. Alle heftoestellen en hijstoebehoren, evenals grondverzetmachines die gebruikt worden om lasten te
hijsen, die op de bouwplaats binnengebracht worden moeten voorzien zijn van een geldig keuringsattest.
9.5.2. Een kopie van de keuringsattesten moet aan de coördinatorverwezenlijking overhandigd worden
vooraleer de toestellen in gebruik te nemen. Bij ontstentenis heeft de coördinatorverwezenlijking het
recht de toestellen buiten dienst te stellen.
9.5.3. Bij gebruik van meerdere heftoestellen met overlappend werkbereik moet een gebruiksprocedure
opgesteld en voorgelegd worden aan de coördinatorverwezenlijking.
9.6.
Ladders zijn steeds in goede staat (zonder beschadigingen en stabiel) en uitgerust met aangepaste
antislipvoorzieningen. Zij worden opgesteld op een goede, stevige ondergrond. Zij worden steeds
vastgemaakt wanneer zij dienst doen als toegangsladder of wanneer de ladder 25 of meer sporten telt.
9.7.
Bij gebruik van stellingen gelden volgende specifieke bepalingen:
9.7.1. Elke stelling vanaf 2m hoog moet voorzien zijn van leuningen, tussenleuningen en plinten. De werkvloer
moet aaneensluitend zijn d.w.z. zonder gevaarlijke ruimten tussen de planken en de leuning en voldoende
stevig, rekening houdend met de belasting.
9.7.2. De toegang tot de werkvloeren gebeurt via trappen (torens) of ladders.
9.7.3. Vóór de ingebruikname en minstens één maal per week wordt de stelling nagekeken door een bevoegd
persoon van de onderneming.
9.7.4. Voor stellingen hoger dan 8 m of voor stellingen blootgesteld aan buitengewone krachten moeten de
nodige berekeningsnota’s voorgelegd worden aan de coördinatorverwezenlijking.
10.
GEVAARLIJKE PRODUCTEN
10.1. Alle producten op de bouwplaats moeten reglementair geëtiketteerd zijn of worden. Het gebruik van
brandbare, toxische of andere gevaarlijke producten moet in de risicoanalyse-aannemer vermeld staan.
10.2. Het stockeren van producten en verwijderen van de verpakking dient volgens de geldende wetgeving te
gebeuren.
W. 24/65.020
MEBUMAR
BOUWPLAATSREGLEMENT
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 4/5
Algemeen V&G-plan
10.3. Een kopie van de veiligheid- en gezondheidssteekkaart (chemische fiche of M.S.D.S.-fiche) van de
gebruikte producten moet aan de coördinatorverwezenlijking overhandigd worden. De steekkaart omvat
ten minste volgende gegevens:
- naam van de fabrikant
- fysische eigenschappen
- bijzondere kenmerken
- gevaren/verschijnselen
- preventie
- blusstoffen/eerste hulp/evacuatie
10.4. Indien werken worden uitgevoerd waarbij schadelijke of hinderlijke dampen/gassen kunnen vrijkomen,
moet dit gemeld worden in de risicoanalyse-aannemer. Op basis van voorgaande gegevens zal het
veiligheids- en gezondheidsplan aangepast worden door de coördinatorverwezenlijking. Met de
coördinatorverwezenlijking worden maatregelen afgesproken om de dampen/gassen op een doeltreffende
manier af te voeren (afzuiginstallatie,…).
11.
WERKEN MET OPEN VLAM
11.1. Voor de aanvang van werken met open vlam vraagt de onderneming aan de coördinatorverwezenlijking
of een vuurvergunning vereist is.
11.2. Het behandelen van gasflessen gebeurt met de meeste zorg. Lege gasflessen en gasflessen die niet
gebruikt worden, dienen buiten het gebouw op een vaste plaats rechtop gestockeerd, vastgemaakt,
voorzien van de beschermkop en beschermd tegen de zon te worden.
11.3. De zuurstof- en brandgasflessen worden bij gebruik verticaal of schuin onder een hoek van minimum 35°
geplaatst. Bij voorkeur worden ze gemonteerd op een flessenkar. Op het einde van de dagtaak worden
gasflessen dichtgedraaid en slangen en manometers ontspannen.
11.4. Bij werken met open vlam hoort een ABC-blusapparaat van minimum 6 kg.
W. 24/65.020
MEBUMAR
BOUWPLAATSREGLEMENT
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 5/5
Algemeen V&G-plan
BIJLAGE 2
Formulieren
W. 24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Algemeen V&G-plan
ONGEVALSINSTRUCTIEBLAD
1.
WAT DOEN BIJ EEN ONGEVAL?
-
alle verder gevaar voorkomen;
verzorgen van de gekwetste;
paniek bij de andere werknemers vermijden;
onderzoek naar de omstandigheden;
zie procedure bij ernstig ongeval (Deel 4, punt 4.1)
2.
ONGEVALLENRELAAS
-
Naam slachtoffer
Adres slachtoffer
-
-
: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
………………………………………………………………
Functie slachtoffer
: ………………………………………………………………
Werkgever
: ………………………………………………………………
Adres werkgever
: ………………………………………………………………
………………………………………………………………
Plaats van het ongeval (werfadres)
: ………………………………………………………………
………………………………………………………………
Tijdstip van het ongeval : - datum
: ………………………………………………………………
- uur
: ………………………………………………………………
Uitgevoerde opdracht op ogenblik van ongeval : …...…………………………………………………………
Wie verleende de eerste hulp?
: ………………………………………………………………
Getuigen (naam + adres)
: ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Plaats en aard van de verwonding (hoofd, arm, inwendig,…):
………………………………………………………………
neen
Vervoer naar hospitaal? ja
zo ja:
met ziekenwagen
met voertuig werkgever
uur van vertrek : …………………
gekwetste gaat naar ziekenhuis
gekwetste gaat naar huisdokter
verzorging alleen op de werf
-
Andere verzorging:
-
Tijdstip (datum + uur) van eventueel verwittigen:
* familie van slachtoffer
: ………………………………………………………………
* preventieadviseur
: ………………………………………………………………
* de V&G-coördinator
: ………………………………………………………………
* technische inspectie
: ………………………………………………………………
-
Hoe gebeurde het ongeval?
: ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
-
Mogelijke oorzaak van het ongeval
: ………………………………………………………………
………………………………………………………………
-
De werknemer moet ook zijn ziekenkas op de hoogte brengen
-
Datum werkhervatting
W. 24/65.020
MEBUMAR
: ………………………………………………………………
FORMULIER 1
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 1/1
Algemeen V&G-plan
ONGEVALLEN INLICHTINGENBLAD
Datum
:
…………………………….
Hoofdaannemer :
…………………………….
BETREFT
ALLE arbeidsongevallen overkomen aan de werknemers van de hoofdaannemer en
zijn onderaannemers, leveranciers en bezoekers op de werf.
:
De ondergetekende ………………………………………………………………………………….
verklaart dat tijdens de periode van ……………………………. tot ……………………………….
1.
Geen enkel arbeidsongeval gebeurde in het kader van de uitvoering van zijn contract.
Handtekening: …………………………….
2.
Volgende arbeidsongevallen zich voordeden:
Afwezigheid
Datum
Naam gekwetste
Werkgever
Van
Tot
Een kopij van elke ongevalaangifte wordt hierbij gevoegd.
Handtekening: …………………………….
DIT INLICHTINGENBLAD DIENT TERUGBEZORGD AAN DE COORDINATORVERWEZENLIJKING
(MET KOPIJ AAN DE OPDRACHTGEVER) TEN LAATSTE OP HET EINDE VAN ELKE TUSSENTIJDSE
VORDERINGSPERIODE
W. 24/65.020
MEBUMAR
FORMULIER 2
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 1/1
Algemeen V&G-plan
NOODOPROEPNUMMERS
Medische spoeddienst
Tel
100
gsm
112
Ziekenhuis met urgentiedienst 24/24u
Telefoonnr. 014/57.77.77
J.B. Stessensstraat 2
2440 Geel
AZ Sint-Dimpna
Vermeldt referentiepunt en straatnaam
Vermeldt de aard van verwonding
Vermeldt of het slachtoffer ademt
Vermeldt of het slachtoffer hartslag heeft
Vermeldt de naam van Uw firma en Uw eigen naam
Bij levensgevaar meteen via de 100 bijstand vragen van de
MUG (medische urgentie groep) !!!
Maximaal beroep doen op de dienst 100 voor
vervoer van een gekwetste, gezien risico van
shock tijdens vervoer!!
Huisartsen
Cfr dienst 100 of urgentiedienst 24/24u
Oogarts
Cfr urgentiedienst 24/24u
Ziekenhuis
Wacht niet op ziekteverschijnselen vooraleer te bellen
Geen melk toedienen, melk is geen tegengif
Niet laten braken! Meestal is braken niet aangewezen, bel eerst
Spoel overvloedig met water na spatten van een schadelijke
stof in de ogen of op de huid
Verlucht de ruimte goed als er irriterend of giftig gas
vrijgekomen is.
Antigifcentrum
070/245.245
militair Hospitaal
Neder-over-Heembeek
Brandweer
Tel
W. 24/65.020
MEBUMAR
100
gsm
112
Vermeldt de plaats van de brand en punt en straatnaam waar de
brandweer wordt opgewacht
Vermeldt de aard van de brand (gas, vloeistof, vaste stoffen,...)
Vermeldt de omvang, de beschikbaarheid van bluswater
de aanwezigheid van gewonden
de aanwezigheid van EHBO
Politiediensten
Federale Politie
101
Tel. : 014/56.47.00
(alg. nummer)
FORMULIER 3
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 1/1
Algemeen V&G-plan
VOORAFGAANDE KENNISGEVING
NATIONAAL ACTIECOMITE VOOR VEILIGHEID EN HYGIENE IN HET BOUWBEDRIJF
Sint-Jansstraat 132/4 - 1000 Brussel - Tel. : (02) 552.05.00 - Fax : (02) 552.05.05 - E-mail : [email protected]
Meldingsformulier op te sturen 15 dagen vóór de aanvang van de werken
Vak voorbehouden aan het N.A.V.B.
Datum
: ____________________________________
Ontvangst : ____________________________________
Nr.
: ____________________________________
Dit formulier mag ook gebruikt worden om aan de met het toezicht inzake arbeidsveiligheid belaste ambtenaar de voorafgaande
kennisgeving te doen, bedoeld in art. 45 van het K.B. van
19.01.2005 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S.
27.01.2005) en als meldingsplicht aan het NAVB (C.A.O.
14.02.1980 – K.B. 24.04.1980 – B.S. 05.08.1980/C.A.O. 29.03.1984 –
K.B. 29.05.1984 – B.S. 14.07.1984)
A. IDENTIFICATIE VAN DE BOUWPLAATS
1. Aard van het bouwproject :
Nieuwbouw (*) Vernieuwbouw (*) Instandhoudingswerken (*) Sloop zonder heropbouw (*) Bodemsanering (*)
2. Bestemming van het bouwwerk : __________________________________________
3. Straat : ____________________________ Nr. : __________ Postnr. : ___________ Gemeente : _________________________
Tel. : ____ / ___________________ Fax : ____ / ___________________ E-mail : ____________________________________
4. Vermoedelijke aanvangsdatum van de werken :
5. Vermoedelijke duur in werkdagen :
6. Vermoedelijke maximum aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats tewerkgesteld : _____________________________
B. IDENTIFICATIE VAN DE BOUWDIRECTIE(S) BELAST MET DE UITVOERING (***)
(Aannemer(s) / perso(o)n(en) die contracteren met de opdrachtgever)
7. Naam : ________________________________________________________________________________________________
Straat : ____________________________ Nr. : __________ Postnr. : ___________ Gemeente : _________________________
Tel. : ____ / ___________________ Fax : ____ / ___________________ E-mail : ____________________________________
R.S.Z. nr. : ____________________________ NACE-Code : _____________________________________________________
8. Certificering / attestering V.C.A. (*) BeSaCC (*) I.S.O. (*) Andere (*) : ____________________________________________
9. Aantal werknemers in de onderneming : ______________________________________________________________________
10. Naam van de preventieadviseur : ____________________________________________________________________________
11. Externe Dienst voor Preventie en Bescherming
Naam : ________________________________________________________________________________________________
Straat : ____________________________ Nr. : __________ Postnr. : ___________ Gemeente : _________________________
Tel. : ____ / ___________________ Fax : ____ / ___________________ E-mail : _____________________________________
12. Arbeidsongevallenverzekeraar : _____________________________________________________________________________
C. IDENTIFICATIE VAN DE OPDRACHTGEVER(S) (***)
13. Naam :
Straat : _______ Nr. : _______ Postnr. : ______ Gemeente : ________________________
Tel. : _____________ Fax : _____________ E-mail : _____________________________________
14. Overheidsopdracht (*) Privé-opdracht (*)
15. Worden werken uitgevoerd in een inrichting waar de opdrachtgever personeel tewerktstelt ? J/N (*)
(*)
(**)
(***)
Schrappen wat niet past
Indien nog niet vastgesteld, de kadastrale gegevens vermelden
Eventueel lijst bijvoegen
W. 24/65.020
MEBUMAR
FORMULIER 4
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 1/2
Algemeen V&G-plan
VOORAFGAANDE KENNISGEVING
D. IDENTIFICATIE VAN DE BOUWDIRECTIE BELAST MET HET ONTWERP
(architect, studiebureau, enz.)
16. Naam : ________________________________________________________________________________________________
Straat : ____________________________ Nr. : __________ Postnr. : ___________ Gemeente : ________________________
Tel. : ____ / ___________________ Fax : ____ / ___________________ E-mail : ____________________________________
E. IDENTIFICATIE VAN DE BOUWDIRECTIE BELAST MET DE CONTROLE OP DE UITVOERING
(architect, studiebureau, enz.)
17. Naam : _________________________________________________________________
Straat : __________________ Nr. : ______ Postnr. : _____ Gemeente : ___________________
Tel. : _____________ Fax : _____________ E-mail : _____________________
F. IDENTIFICATIE VAN DE COORDINATOR-ONTWERP
18. Naam :
Onderneming/Instelling (**) : Mebumar België N.V.
Straat : Damstraat
Nr. : 220
Postnr. : 9180
Gemeente : Moerbeke-Waas
Tel. : 09/326.92.92
Fax : 09/346.77.21
E-mail : [email protected]
G. IDENTIFICATIE VAN DE COORDINATOR-VERWEZENLIJKING
19. Naam :
Onderneming/Instelling (**) : Mebumar België N.V.
Straat : Damstraat
Nr. : 220
Postnr. : 9180
Gemeente : Moerbeke-Waas
Tel. : 09/326.92.92
Fax : 09/346.77.21
E-mail : [email protected]
H. IDENTIFICATIE VAN DE ONDERAANNEMERS (***)
20.Zal er beroep gedaan worden op de onderaannemers ? J/N (*)
21. Zo ja, 1) Het gepland aantal ondernemingen en zelfstandigen op de bouwplaats aanduiden : ____________________________
2) De reeds gekende aannemers aangeven, en de zelfstandigen apart aanduiden :
Naam : _______________________________________________________________ RSZ-Nr :_____________________________
Straat : ________________________________ Nr. : __________ Postnr. : ___________ Gemeente : _________________________
Tel. : ____ / ___________________ Fax : ____ / ___________________ E-mail : ________________________________________
Activiteit : ___________________________________________ Zelfstandigen J/N (*) : ___________________________________
Naam : _______________________________________________________________ RSZ-Nr : _____________________________
Straat : ________________________________ Nr. : __________ Postnr. : ___________ Gemeente : _________________________
Tel. : ____ / ___________________ Fax : ____ / ___________________ E-mail : ________________________________________
Activiteit : ___________________________________________ Zelfstandigen J/N (*) : ___________________________________
I. OVERLEGSTRUCTUREN
22. Is een coördinatiestructuur op de bouwplaats voorzien ? J/N (*)
23. Zal er een vertegenwoordiger zijn van de vakbondsafvaardiging van de bouwdirectie belast met de verwezenlijking ? J/N (*)
24. Zal er een bouwplaatsgebonden vakbondsafvaardiging op de bouwplaats zijn ? J/N (*)
25. Datum : _______________________________________________________________________________________________
26. Handtekening en hoedanigheid van de ondergetekende : _________________________________________________________
27. Aantal bijlagen : _________________________________________________________________________________________
(*)
(**)
(***)
Schrappen wat niet past
Slechts in te vullen indien de coördinator niet als zelfstandige werkt
Eventueel lijst bijvoegen
W. 24/65.020
MEBUMAR
FORMULIER 4
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 2/2
Algemeen V&G-plan
BIJLAGE 3
Intentieverklaring
W. 24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Algemeen V&G-plan
INTENTIEVERKLARING
Project
: ………………………………………………………………..
Bouwplaats
: ………………………………………………………………..
Onderneming
: ………………………………………………………………..
Adres
: ………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
VERKLARING
Ondergetekende verklaart het veiligheids- en gezondheidsplan in zijn bezit te hebben. Hij verklaart op
de hoogte te zijn van de inhoud ervan, de verantwoordelijkheid te zullen nemen om al zijn werknemers en
onderaannemers die voor zijn rekening werken, te informeren over de inhoud en toe te zien op de
naleving ervan.
Bovendien verklaart ondergetekende alle voorschriften ervan duidelijk begrepen te hebben.
Voor akkoord,
Datum __/__/____
Ondernemingshoofd
W. 24/65.020
MEBUMAR
INTENTIEVERKLARING
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 1/1
Algemeen V&G-plan
BIJLAGE 4
Algemene risicoanalyse
W. 24/65.020
MEBUMAR
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Algemeen V&G-plan
1.
VOORBEREIDING VAN DE WERF
ACTIVITEIT
RISICO’S
MAATREGELEN
Organisatie werking
op de werf
Motiveren van alle
betrokkenen
(opdrachtgever,
werfdirectie, architect,
aannemers,
werknemers)
Verzekeren van orde &
netheid op de werf
tijdens uitvoering
Hiërarchie niet duidelijk
vastgelegd.
Geen interesse en motivatie m.b.t.
veiligheid op de werf.
Werforganigram opstellen;
Verantwoordelijken vastleggen.
V&G-startvergadering bij aanvang werken;
Informatie & instructie werknemers;
Taakgerichte voorlichting & opleiding;
Bijhouden coördinatie-instrumenten (V&G-plan,
Coördinatiedagboek en Postinterventiedossier).
Onveilige & ongezonde situaties
(gevaar voor struikelen)
Verzekeren van de
hygiëne op de werf
tijdens uitvoering
Onhygiënische & ongezonde
toestanden.
Toezien op goed
werkklimaat op de
werf
Stresssituaties & demotivatie.
Toezien op goede staat
van gebruikte
gereedschappen,
machines,
heftoestellen &
toebehoren
Toezien op goede staat
van gebruikte ladders,
stellingen, schoren,
dragende delen,…
Gebruik van niet - gekeurd
materieel / Onveilige handelingen.
Voorzien van collectieve
beschermingsmiddelen
(leuningen, afscherming
vloeropeningen, trappen
opvangplatformen,…)
Val vanaf hoogte.
Gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen
(helm, aangepaste
werkkledij,
veiligheidsschoenen,
ademhalingsbescherming,
valbeveiliging,…)
Persoonlijk letsel al dan niet met
langdurig verlet, kans op
beroepsziekte, invaliditeit of
dodelijke afloop tot gevolg.
Orde & netheid opnemen in bouwplaatsreglement
Verantwoordelijke aanduiden voor onderhoud
van de werfinrichtingen en opkuis van de werf
Frequentie van de opkuis vastleggen
(bouwplaatsreglement).
Voldoende sociale voorzieningen voorzien bij
werfinrichting (CAO van 01/05/84 – KB
01/05/84 – ARAB art. 76 e.v.);
Organisatie van het onderhoud;
Frequentie van de opkuis vastleggen
(bouwplaatsreglement).
Goede onderlinge verstandhouding en
communicatie bevorderen;
Haalbaarheid van planning en termijn
verzekeren (ontwerpfase);
Duidelijke afspraken maken en vastleggen;
Opleiding en instructie werknemers +
aangepaste uitvoeringstechnieken.
Gebruik van gekeurd materieel eisen (V&G-plan)
Keuringsattesten opvragen en bijhouden
(Coördinatiedagboek) ;
Periodieke controle;
Lijst opstellen van keuringsplichtig materieel +
opnemen in bouwplaatsreglement.
Controle door bevoegd persoon (opnemen in
bouwplaatsreglement;
Stelling voorzien van leuning, tussenleuning,
plint, aaneensluitende werkvloer (stelling > 2m);
Berekeningsnota’s opvragen en bijhouden
(stelling > 8m) + opnemen als besteksbepaling
en herhalen in bouwplaatsreglement.
Opnemen in uitvoeringsprocedure;
In goede staat houden;
Nooit verwijderen zonder dat eerst andere
beschermingsmaatregelen zijn voorzien in
overleg met de veiligheidscoördinator;
Kostprijs plaatsing collectieve beschermingen
verdelen onder de verschillende aannemers/
gebruikers.
Permanente draagplicht opleggen;
Draagplicht signaliseren (pictogrammen);
Voorlichting en instructie werknemers;
Reserve PBM’s ter beschikking op de werf (bezoekers)
Toezicht op gebruik;
Toezicht op keuring (valbeveiliging).
W. 24/65.020
MEBUMAR
Onveilige situaties:
- val vanaf hoogte, instorting,
omkantelen, verzakken.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 1/29
Algemeen V&G-plan
ACTIVITEIT
RISICO’S
Voorzien van eerste
hulp en dringende
verzorging op de werf.
Grotere gevolgen van letsels bij
afwezigheid.
Voorzien van
voldoende en
geschikte
brandblusmiddelen.
Uitbreiding van brand.
W. 24/65.020
MEBUMAR
MAATREGELEN
Aanwezigheid van EHBO-voorzieningen
(verbandkoffer, draagberrie, dekens,…);
Noodprocedure opstellen +
verantwoordelijkheden vastleggen in
bouwplaatsreglement;
Opleiding en instructie werknemers
EHBO-verantwoordelijke aanduiden + 1
hulpverlener per 20 personen;
Noodoproepnummers afficheren bij
telefoonpost.
Aanwezigheid van voldoende blustoestellen
Signaleren (pictogrammen);
Noodprocedure opstellen + verantwoordelijken
vastleggen in bouwplaatsreglement;
Opleiding en instructie werknemers;
Noodoproepnummers afficheren bij telefoonpost.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 2/29
Algemeen V&G-plan
2.
WERFINRICHTING
ACTIVITEIT
Bepalen van de
werfzones en
afbakeningen.
Signalisatie :
- verplichtingen PBM’s
(helm, bril, schoeisel
handschoenen,);
- toegangsverbod voor
derden ;
- publiciteitspaneel.
Werfverkeer
(vrachtwagen).
Plaatsen van
werfketen/container.
RISICO’S
Zie werfinrichtingsplan;
Zie eveneens bestek;
Stabiliteit (gevaar van
omvallen,…)
Vandalisme.
Geven van voorlichting ;
Pictogrammen ;
Regelmatige controle;
Een goed gekozen opstellingsplaats kiezen.
Aanrijding.
Speciale aandacht tijdens het achteruitrijden met
een vrachtwagen;
Geluidssignaal bij het achteruitrijden.
Voldoende ruimte en vlakke inplanting
voorzien;
Regelmatig opruimen ;
Plaatsen van vb. een schoen- en laarzenborstel
aan de ingang .
Heftoestel en hijsgereedschappen laten
controleren door keuringsorganisme.
Voldoende afstand houden;
Dragen van PBM’s.
Bij werkzaamheden aan het net, steeds de onder
spanning staande delen uitschakelen en
vergrendelen.
Val van personen tijdens:
- de montage;
- het gebruik.
Val van de werfkeet/container
tijdens de plaatsing .
Klemming tijdens het plaatsen van
de werfkeet/container.
Aansluiten van
Blootstelling aan elektrische
nutsleidingen (riolering, stroom.
waterleiding,
elektriciteit,
telefoon,…)
Levering van
Val van de vrachtwagen.
materialen.
Val van voorwerpen.
Klemming tussen cabine van de
vrachtwagen en een muur
Stapelen van het
materieel en/of
materiaal
Val van voorwerpen
Vallen, struikelen,… van personen
Gebruik van een
compressor
Inademing, opneming of
opslorping van giftige stoffen.
Wegvliegen van voorwerpen, stof
of vreemde voorwerpen.
Geluidsarm < 85 dBA;
Trillingen.
W. 24/65.020
MEBUMAR
MAATREGELEN
Goede coördinatie tussen chauffeur, kraanman
en helper.
Verbod van zich te bewegen onder bewegende
lasten;
Vermijden van manuele begeleiding van de
lasten;
Gebruik van periodiek gekeurd hijsmaterieel.
Optimaliseren van de coördinatie tussen
kraanman en werfpersoneel;
Minimumafstand van 80 cm te eerbiedigen.
Oordeelkundige stapeling van het materieel
en/of materiaal => zware stukken beneden en de
lichte stukken boven in de rekken,
Verankering van het rekkensysteem.
Doorgangen vrijmaken van materieel en/of
materiaal;
Orde en netheid op de werf.
Gescheiden opslag van de verschillende
scheikundige producten (zie technische fiches).
Dragen van PBM’s bij het uitvoeren van
werkzaamheden met perslucht (veiligheidsbril);
Werkdrukontlasting bij het ontkoppelen.
Geluidswerende omkadering van de machine
Dragen van gehoorbescherming (oordopjes of
oorschelpen).
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 3/29
Algemeen V&G-plan
ACTIVITEIT
RISICO’S
Gebruik van een
generator.
Val van voorwerpen tijdens het
plaatsen.
Geluidsarm < 85 dBA;
Trillingen.
Gebruik van een
bouwkraan.
Val personen van hoger vlak.
Grondverzakking.
Instorting:
- tijdens gebruik
- bij ontsporing.
Val van voorwerpen tijdens het
installeren.
Klemming:
- tussen mobiel gedeelte kraan en
een vast voorwerp;
- tijdens het monteren van de
verschillende onderdelen.
Blootstelling aan elektrische stroom.
Gebruik van
betonmolens en –
mixers.
Levering en opslag van
materialen.
Gebruik van een
mortelsilo.
W. 24/65.020
MEBUMAR
MAATREGELEN
Voorzien van een degelijke aarding van het
chassis.
Geluidswerende omkadering van de machine
Dragen van gehoorbescherming (oordopjes of
oorschelpen).
Gebruik van PBM’s (harnas).
Stabiele fundering met voldoende massa
(goedgekeurd door organisme).
Controle vóór indienstelling door keuringsorganisme in geval van een torenkraan;
Periodiek nazicht van de kraan en de
hulpstukken door een keuringsorganisme.
Optimaliseren van de coördinatie tussen de
kraanman en de uitvoerder.
Afbakenen van een doorgang van 80 cm breedte
ter hoogte van de draaicirkelzone (niet
noodzakelijk voor torenkranen).
Bij werkzaamheden aan het net, steeds de onder
spanning staande delen uitschakelen en
vergrendelen.
Contact beweeglijke voorwerpen:
Degelijke afscherming van de draaiende delen;
- riemschijven, trommel,
Niet met de handen of werktuigen in de
tandwielen, kettingen,..
draaiende kuip komen;
Na het vervangen van de riemen moet de
riemafscherming teruggeplaatst worden;
De afscherming van de verbrandingsmotoren
mogen niet verwijderd worden.
Warmte / koude.
Tijdens het bijvullen van brandstof:
eerst de machine stilleggen, niet roken, geen
open vuur, steeds een trechter gebruiken, een
blustoestel bij de hand houden.
Blootstelling aan elektrische
Differentieelschakelaar
stroom
Noodstopinrichting (rood met gele achtergrond)
Val personen van hoger vlak:
Goede coördinatie tussen chauffeur, kraanman
- val van de vrachtwagen.
en helper.
Val personen begane grond.
De aan- en afvoerwegen zijn vrij van obstakels.
Val voorwerpen bij behandeling.
Verbod van zich te bewegen onder bewegende
lasten;
Vermijden van manuele begeleiding van de
lasten;
Gebruik van periodiek gekeurd hijsmaterieel.
Contact beweeglijke voorwerpen.
Speciale aandacht tijdens het achteruitrijden met
een vrachtwagen.
Klemming tussen cabine en muur.
Optimaliseren van de coördinatie tussen
kraanman en werfpersoneel;
Minimumafstand van 80 cm te eerbiedigen.
Instorting:
Horizontale en stabiele opstelling met eventuele
- omvallen van de silo.
verankering.
Contact onbeweeglijke voorwerpen. Vrijlaten van een doorgang van 80 cm breedte.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 4/29
Algemeen V&G-plan
3. VOORBEREIDENDE WERKEN
3.1. Afbraak- en sloopwerken:
ACTIVITEIT
Afbraak- en
sloopwerken:
W. 24/65.020
MEBUMAR
RISICO’S
MAATREGELEN
Val van personen vanaf hoger
gelegen vlak:
- bij instappen / bedienen machine;
- bij afbraak m.b.v. breekhamer /
hamer + beitel.
Opgeleid personeel;
Gebruik van aangepaste machines;
Afscherming rondom werkvloer & (ontstane)
openingen;
Niet op af te breken delen gaan staan;
Gebruik van valbeveiliging (harnas).
Val van personen op begane grond/ Orde & netheid;
treden op rondslingerende
Regelmatig ruimen van doorgangen & werkplaats;
voorwerpen of puin
Dragen van PBM’s (veiligheidsschoenen).
Instortingen.
Veiligheidszone instellen rond af te breken
gedeelten;
Ontruimen van personen uit af te breken
gedeelten.
Val van voorwerpen:
Veiligheidszone instellen;
- bij afbraak van hogergelegen delen; Degelijk bevestigen van te behandelen voorwerpen;
- machines / kraan;
Gebruik van gekeurd hijs- & aanslagmaterieel;
- gereedschap / bevestigingsmateriaal bij Gebruik van gereedschapsgordel;
demontage;
Stabiel opstellen + regelmatig onderhoud van
- vallen van stukken op machine
machines;
- loskomen stortkoker bij afvoer
Machines voorzien van FOPS-bescherming;
van puin vanaf hogergelegen vlak Degelijke verankering van stortkoker.
Contact met onbeweeglijke voorwerpen: Dragen van PBM’s (helm).
- stoten tegen voorwerpen.
Contact met beweeglijke
Regelmatige controle van slangen &
voorwerpen:
aansluitingen;
- wegvliegende delen;
Gebruik van beitels met kunststofbescherming;
- hamer & beitel;
Afscherming + afbakenen werkzone;
- losspringende slangperslucht bij
Dragen van PBM’s (veiligheidsbril,
gebruik van pneumatische breekhamer.
handschoenen).
Klemming in of tussen
Afschermen van beweegbare delen;
voorwerpen:
Voorzien van voldoende ruimte;
- tussen onderdelen van machine;
Dragen van PBM’s (veiligheidsschoenen).
- tussen machine en vast voorwerp;
- tussen breekijzer en voorwerp.
Inspanning, verkeerde beweging of Aangepaste werkmethoden & -houdingen;
uitglijden zonder val:
Gebruik van gekeurd hijsmaterieel;
- door stereotiepe werkhoudingen;
Zware lasten met meerdere personen dragen
(max. 25 kg/persoon).
- bij tillen van lasten;
- bij gebruik van handgereedschap.
Blootstelling aan elektrische stroom:
Gekeurd & goed onderhouden materieel
voorzien van afschermingen & beveiligingen;
- bij gebruik van elektrische
Gereedschap met veilige bedrading + aansluiten
Gereedschappen.
op differentieelschakelaar.
Blootstelling aan lawaai /
Geluidswerende omkasting van machines;
trillingen.
Dragen van PBM’s (gehoorbescherming).
Aanrijding / botsen van machines.
Goede coördinatie tussen machinist & overige
personeel;
Signaal bij het achteruitrijden;
Veiligheidsafstand tot machines respecteren;
Circulatiewegen vastleggen.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 5/29
Algemeen V&G-plan
ACTIVITEIT
RISICO’S
MAATREGELEN
Opname giftige stoffen (via ademhaling, spijsvertering of huid):
- bij stofwolken
- lasrook bij gebruik van brander
- bij afvoeren van puin
(aard van puin : neutraal,
gevaarlijk, zeer giftig, toxisch,
schadelijk, aan te vullen volgens
CEE)
Indien bestaand asbestinventaris raadplegen
Indien niet bestaand:
- inventarisatie aanwezigheid asbest;
- bij aanwezigheid vooraf te verwijderen door
erkende & bevoegde firma;
Gevaarlijke producten vooraf verwijderen;
Vooraf bevochtigen van stofproducerende
materialen (zowel bij afbraak als bij afvoeren);
Lasrook afzuigen in geval van besloten ruimte;
Dragen van lasbril bij stukbranden van metalen
onderdelen;
Voorzien van voldoende ventilatie;
Noodzaak tot scheiden van respectievelijke
producten;
Respecteren van de persoonlijke hygiëne;
Dragen van PBM’s (veiligheidsbril, aangepaste kledij ,
ademhalingbescherming, handschoenen).
Uitschakelen van de spanning in de af te breken
gedeelten, vóór aanvang van de afbraakwerken
Blootstelling aan of contact met de
elektrische stroom :
- bij afbraak elektrische installaties
Contact door inademing, door
opneming of door opslorping van
giftige stoffen :
- bij stofwolken
Andere vormen van ongevallen :
- blootstelling aan lawaai
- blootstelling aan trillingen
Asbestinventaris vooraf raadplegen (indien
bestaand)
Wegnemen van alle gevaarlijke producten vóór
aanvang afbraak
Individuele gehoorbescherming
3.2. opbreken van verhardingen
ACTIVITEIT
RISICO’S
Opbreken van
funderingen en
onderfunderingen
m.b.v. pneumatische
hamer, hydraulische
laadschoppen,
vrachtwagen,
bulldozers, trekkabels.
Verwijderen/ afvoeren
puin m.b.v.
graafmachine,
vrachtwagen.
Wegspringen stukken;
Lawaai;
Vallen voorwerpen;
Val van personen.
Verplaatsing van
rijdend materieel
m.b.v. graafmachine,
vrachtwagen.
Vallen van stukken op machines;
Kantelen machines;
Botsingen tussen machines.
W. 24/65.020
MEBUMAR
Ongelukken met personen vreemd
aan de werf;
Botsingen personen/ machines;
Vallen van voorwerpen;
Val van personen.
MAATREGELEN
Gebruik PBM’s;
Openingen afdekken;
Leuningen en hekkens plaatsen;
Goede verlichting;
Coördinatie tussen machinisten en andere
werknemers;
Niet op af te breken delen gaan staan;
Aangepaste afbraakmethode.
Behoorlijke omheining/ afbakening;
Signalisatie;
Toegangsbord;
Goede verlichting;
Goede afspraken tussen machinist en andere
werknemers;
Geluidssignaal bij het achteruitrijden;
Plaatsen leuningen en hekkens;
Openingen afdekken.
FOPS-bescherming;
Stabiele opstelling;
Goede afspraken en onderlinge coördinatie
tussen machinisten, - voldoende breedte;
Circulatiewegen vastleggen.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 6/29
Algemeen V&G-plan
3.3. Op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen
ACTIVITEIT
RISICO’S
Grondwerk
m.b.v. graafmachine,
vrachtwagen,
handgereedschap.
Wegzakken;
Tegenligger;
Onstabiliteit aangrenzend
grondwerk;
Instortingsgevaar;
Verkeer op de openbare weg;
Botsing tussen machines,
personen;
Val van personen.
Opbreken massieven
m.b.v. pneumatische
hamer, hydraulische
laadschoppen,
vrachtwagen,
bulldozers, trekkabels.
Wegspringen stukken;
Lawaai;
Vallen voorwerpen;
Val van personen.
Opbreken kleine
kunstwerken,
waterdoorlaten,
duikers, leidingen en
funderingen
m.b.v. pneumatische
hamer, hydraulische
laadschoppen, trekkabels,
bulldozers, vrachtwagen,.
Wegspringen stukken;
Lawaai;
Vallen voorwerpen;
Val van personen.
MAATREGELEN
Aanleg werfpiste;
Breedte doorgang;
Veiligheidsafstand van putten;
Beschoeiing van openingen (diepte >1.20m);
Signalisatie;
Snelheidsbeperking;
Coördinatie tussen machinist en werknemers;
Bij achteruitrijden geluidssignaal gebruiken;
Voldoende zichtbaarheid;
Taludering;
Opslag materiaal op veiligheidsafstand;
Injectie van bindmiddel in bodem;
Zo vlug mogelijk dichten;
Beperkte aantal gelijke openingen;
Opening afdekken, omheining.
Gebruik PBM’s;
Openingen afdekken;
Leuningen en hekkens plaatsen;
Goede verlichting;
Coördinatie tussen machinisten en werknemers;
Niet op af te breken delen gaan staan;
Aangepaste afbraakmethode.
Gebruik PBM’s;
Openingen afdekken;
Leuningen en hekkens plaatsen;
Goede verlichting;
Coördinatie tussen machinisten en werknemers
Niet op af te breken delen staan;
Aangepaste afbraakmethode.
3.4. Afvoeren puin
Middelen voor de
behandeling van puin:
- ter plaatse
- voor het laden
Aard van het puin:
- neutraal
- gevaarlijk
- zeer giftig
- toxisch
- schadelijk
- aan te vullen volgens
CEE
W. 24/65.020
MEBUMAR
Val van voorwerpen bij de
behandeling ervan:
- loskomen van stortkoker bij
afvoeren van puin vanaf hoger vlak
Inspanningen, verkeerde bewegingen
of uitglijden zonder val tijdens
behandelingen zonder drijfkracht;
- tijdens tillen van lasten;
- door stereotiepe houdingen.
Contact door inademing, door
opneming of door opslorping van
giftige stoffen.
Degelijke verankering van stortkoker
Instellen veiligheidszone;
Aangepaste werkmethoden en houdingen;
Afvalcontainers voorzien op de werkposten;
Tijdig ledigen in centrale container;
Centrale afvalcontainers voorzien;
Containers opstellen zodat ze gemakkelijk
bereikbaar zijn voor mens en machine.
Asbestinventaris vooraf raadplegen (indien
bestaand);
Wegnemen van asbest vóór aanvang afbraak
door gespecialiseerde firma + medische
inspectie waarschuwen;
Noodzaak tot het scheiden van de
respectievelijke producten;
Gebruik van beschermingsmiddelen voor
behandeling van deze producten;
Stof vermijden door bevochtigen of goed ventileren;
Dragen van PBM’s (masker, helm, handschoenen).
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 7/29
Algemeen V&G-plan
4. DROOG GRONDVERZET
4.1. Afgraving
ACTIVITEIT
RISICO’S
MAATREGELEN
Afgraving
m.b.v. graafmachine,
vrachtwagen
Botsing tussen machines, personen
Kantelen, wegzakken
Verkeer
Manueel bijwerken
m.b.v. schop, spade
Fysische overbelasting
Risico om bedolven te geraken
Coördinatie tussen machinisten en werknemers;
Bij achteruitrijden gebruik maken van aan
geluidssignaal;
Aanleggen werfpiste (aanvullen, verdichten);
Stabiele opstelling;
Afbakenen werkzone;
Signalisatie.
Goede werkhouding;
Aanbrengen beschoeiing;
Kist gebruiken;
Talud 4/4 aanbrengen.
4.2. Uitgraving
ACTIVITEIT
Uitgraven rots, grond
m.b.v. graafmachine,
vrachtwagen.
RISICO’S
MAATREGELEN
Botsing tussen machines, personen;
Kantelen, wegzakken;
Verkeer.
Coördinatie tussen machinisten en werknemers;
Bij achteruitrijden geluidssignaal gebruiken;
Aanleggen werfpiste (aanvullen, verdichten);
Stabiele opstelling en afbakenen werkzone;
Signalisatie.
Coördinatie tussen machinisten en overige
werknemers;
Bij achteruitrijden gebruik maken van aan
geluidssignaal.
Profileren van oppervlakken Botsing tussen machines, personen
m.b.v. scraper, grader
Aan oppervlak verdichten
m.b.v. bulldozer, wals
4.3. Ophoging
ACTIVITEIT
RISICO’S
Aan de oppervlak
Botsing tussen machines, personen
verdichten van de zate
van de ophoging
m.b.v. bulldozer, wals
Aanbrengen en spreiden
m.b.v. scraper, grader
Verdichten
m.b.v. bulldozer, wals
Profileren oppervlak
m.b.v. scraper, grader
Aan oppervlak verdichten
m.b.v. bulldozer, wals
MAATREGELEN
Coördinatie tussen machinisten en overige
werknemers
Bij achteruitrijden gebruik maken van aan
geluidssignaal
4.4. Aanvuling
ACTIVITEIT
RISICO’S
Spreiden van
aanvullingsmateriaal
m.b.v. scraper, grader
Verdichten van
aanvullingsmateriaal
m.b.v. bulldozer, wals
Botsing tussen machines, personen
W. 24/65.020
MEBUMAR
MAATREGELEN
Coördinatie tussen machinisten en overige
werknemers
Geluidssignaal bij het achteruitrijden
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 8/29
Algemeen V&G-plan
4.5. Drooghouden
ACTIVITEIT
RISICO’S
Manueel uitgraven
m.b.v. schop, spade.
Steel van schop kan breken;
Fysische overbelasting;
Instortingsgevaar;
Uitschuiven of struikelen;
Bodemverontreiniging;
Contact met nutsleidingen.
Instandhouding
afwatering m.b.v.
afvoerkanalen, grachten
Voorkomen
waterstagnatie
m.b.v. afvoerkanalen,
grachten pomp, slangen
Verlagen
grondwaterpeil
m.b.v. pomp, slangen
Val van personen, verdrinking.
Val van personen, verdrinking;
Contact bewegende delen;
Struikelgevaar.
Contact bewegende delen;
Struikelgevaar.
MAATREGELEN
Gebruiken als goede huisvader;
Goede werkhouding gebruiken, orde naast
werkplaats;
Voldoende breed uitgraven, beschoeiing
plaatsen;
Orde op de werkplaats;
Dragen van handschoenen;
Op voorhand eigenaars verwittigen;
Bij hindernissen geen extra kracht zetten.
Afbakening;
Signalisatie.
Afbakening;
Signalisatie;
Afscherming pomp;
Ongehinderd opstellen pomp.
Afscherming pomp;
Signalisatie;
Ongehinderd opstellen pomp.
4.6. Geschikt maken van grond als ophopingsmateriaa
ACTIVITEIT
Mengen van grond met
bindmiddel (spreiden
van bindmiddel op
laag grond /
dooreenwerken laag
grond m.b.v.
bulldozer, strooier.
Mengen van
verschillende
grondsoorten
m.b.v. bulldozer,
strooier
W. 24/65.020
MEBUMAR
RISICO’S
Contact met gevaarlijke stoffen;
Stofontwikkeling;
Botsing tussen voertuigen,
personen.
MAATREGELEN
Gebruik PBM’s;
Beschermde cabines;
Bevochtigen
Coördinatie tussen machinisten
Signalisatie
Bij achteruitrijden gebruik maken van aan
geluidssignaal
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 9/29
Algemeen V&G-plan
5.
RIOLERING
ACTIVITEIT
Algemeen.
RISICO’S
Verkeerde bewegingen.
Grondverzakking:
instorting van de rioolsleuf.
Grondverzakking:
val van voorwerpen in de sleuf of
tijdens de manipulatie van
materiaal.
Contact bewegende voorwerpen
- verkeersrisico/aanrijding.
Leggen van leidingen
Blootstelling aan of contact met
elektrische stroom;
Blootstelling aan of contact met
giftige stoffen of stralingen :
- gas, explosie of verstikking.
Val van hoger vlak
- val in sleuven of putten.
- bij het afdalen van de toegang tot
de sleuf.
de grond (talud).
Val van voorwerpen
- voorwerpen aan de rand van de
sleuf.
- vallende voorwerpen / buizen.
W. 24/65.020
MEBUMAR
MAATREGELEN
- het personeel dient te beschikken over de
nodige instructies;
- een goede voorbereiding van de werken is
noodzakelijk.
- beschoeiingselementen van 15 cm laten
uitsteken boven het maaiveld.
- gebruik van PBM’s (helm !);
- gebruik van andere PBM’s.
- gebruik van PBM’s (signalisatiekledij);
- aanduiding van de transportwegen;
- achteruitrijsignaal tijdens het achteruitrijden
- opzoeken ligging nutsleidingen en aanduiding
van hun ligging op het terrein;
- voorzien van aangepaste PBM’s;
- sleuven en putten steeds afschermen met
reglementaire leuningen.
- gebruik van 2 ladders in goede staat (één bij de
toegang en één bij het verlaten);
- het afdalen langs de geplaatste stempels is
verboden.
- voorzien van voldoende ladders (minstens
twee) om tot snelle evacuatie van de aanwezige
werknemers over te gaan bij instorting
- nooit de aanwezige stempels of stutten
verwijderen of als ladder gebruiken
- nooit het aanslagmaterieel zoals kettingen en
kabels gebruiken om uit de sleuf te komen;
- gebruik van PBM’s (helm);
- gebruik van reglementaire leuningen met plint
( 15 cm hoogte).
- geen materialen stapelen langs sleuf en
materialen (buizen) vastzetten;
- nooit personeel onder last, zoals
buiselementen;
- keuring van het hijswerktuig (jaarlijks visueel
nazicht op de constructie + om de drie maanden
op de veiligheidsuitrusting, zoals kabels en
kettingen) door een onafhankelijk
keuringsorganisme;
- gebruik van aangepaste hulpmiddelen, zoals
haken & klemmen voor het aanslaan van lasten
(= aanslaghoek van 120° is verboden );
- bij lange lasten maken wij gebruik van een
hijsjuk.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 10/29
Algemeen V&G-plan
ACTIVITEIT
RISICO’S
- vallende voorwerpen: grondaanvulling.
Blootstelling aan of contact met
elektrische stroom :
- ondergrondse leidingen.
- bovengrondse leidingen met giek,
last of werkbak van hoogwerker,
hangbak of laadbak van vrachtwagen.
Giftige stoffen:
- schade aan (industriële) leidingen
met giftige gassen / vloeistoffen.
- contact met biologische agentia:
rioolwater bij aansluiting.
W. 24/65.020
MEBUMAR
MAATREGELEN
- de werknemers bevinden zich op een veilige
werkafstand bij het opvullen;
- geen te bruuske opvulling op de aanwezige
nutsleidingen van de sleuf maar een gedoseerde
aanvulling;
- het ophangen of ondersteunen van de
aanwezige nutsleidingen;
- een seingever (= veiligheidsfunctie) op het
maaiveld kan de opvulling van de sleuf
onmiddellijk stopzetten bij gevaarlijke situaties.
- voorafgaandelijk opvragen van het
liggingsplan van de voedingskabels;
- uitvoeren van de nodige manuele peilingen;
- signalisatie van de effectieve ligging van de
gedetecteerde elektrische leidingen;
- verwittigen van de beheerder van het lokale
elektriciteitsnet.
- signalisatie bovengrondse leidingen;
- tijdelijke buitenspanningstellingaanvraag van
de energiemaatschappij en isolatie van de
luchtlijnen;
- in acht nemen van de veilige werkafstand ,
vooral bij hoogspanning bv. 5 m om
vonkoverslag te vermijden.
- voorafgaandelijk opvragen liggingsplannen
van de nutsleidingen;
- uitvoeren van de nodige detectie of peilingen
van de leidingen;
- signalisatie van het leidingstelsel;
- verwittigen van de beheerder van het lokale
net.
- medische controle;
- voorzien van de nodige inentingen;
- PBM’s.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 11/29
Algemeen V&G-plan
6.
FUNDERINGEN
ACTIVITEIT
Fundering op staal
Gewapende vloerplaat.
Vloerplaat
W. 24/65.020
MEBUMAR
RISICO’S
MAATREGELEN
Val personen van hoger vlak:
- bij het betreden van de werf.
Voorzien van overzichtelijke toegang tot de
werf;
Voorzien van vlotte toegangen tot alle
bedieningspunten.
Val van personen op de begane grond: Inrichten van voldoende en ruime doorgangen
- tijdens het verplaatsen op de werf op de werf.
Grondverzakking:
Berekening van de stabiliteit van het talud;
- door te steile helling van de
Beschermen tegen afkalven;
sleuven.
Schoren van het sleuven.
Val voorwerpen bij behandeling.
Gecontroleerde hijstoestellen;
Voorzien van degelijke punten voor het aanslaan
van de last.
Val voorwerpen bij andere gelegenheden: Regelmatig onderhoud van de machine.
- val van een machineonderdeel.
Treden op voorwerpen:
Ontruimen van alle doorgangen.
- tijdens het verplaatsen op de werf.
Contact onbeweeglijke
Signaleren;
voorwerpen:
Geluidssignaal bij het achteruitrijden;
- aanrijding van de machine.
Veiligheidsafstand tot de machines respecteren;
Goede coördinatie tussen werknemers, machinist;
Gebruik maken van een zichtveldverbeterend
systeem (zn. Anti-dode-hoek).
Contact beweeglijke voorwerpen:
Dragen van PBM’s;
- stoten tegen de machine;
Veiligheidsafstand tot de machines respecteren.
- tijdens gebruik van de slijpschijf.
Klemming: tussen draaiende
Afscherming van draaiende onderdelen.
machineonderdelen.
Inspanning, verkeerde beweging bij Voorzien van een ontruimde en vlakke
behandeling: tijdens het werken rond werkzone.
de machine.
Inspanning, verkeerde beweging
Voorzien van aangepaste doorgangen op de
bij andere omstandigheden.
werf.
Blootstelling aan elektrische
Aanvraag tot het uitschakelen van de
stroom: contact met spanningslijn.
spanningslijn
Andere vormen:
Dragen van gehoorbescherming;
- blootstelling aan het lawaai;
Aanbrengen van geluidswerende omkasting.
- blootstelling aan trillingen.
Val personen begane grond: tijdens Aandacht;
het stappen over de netwapening.
Dragen van veiligheidsschoenen.
Grondverzakking:
Berekening van de stabiliteit van het talud;
- van de sleufwanden.
Bescherming tegen het afkalven;
Beschoeien van de sleuf.
Contact onbeweeglijke voorwerpen:
Dragen van PBM’s (veiligheidsschoenen,
-stoten tegen uitstekende wapening.
handschoenen).
Contact beweeglijke voorwerpen:
Dragen van een veiligheidsbril.
tijdens het doorslijpen van
wapening.
Val van de personen op de begane
Aandacht;
grond: tijdens het stappen over de
Dragen van veiligheidsschoenen.
netwapening.
Contact onbeweeglijke voorwerpen:
Dragen van PBM’s (veiligheidsschoenen,
stoten tegen uitstekende wapening. handschoenen).
Contact beweeglijke voorwerpen:
Dragen van een veiligheidsbril.
tijdens het doorslijpen van wapening.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 12/29
Algemeen V&G-plan
7.
STRUCTUUR
ACTIVITEIT
Kolommen.
Balken.
Wanden en muren.
Wanden en muren in
dragend metselwerk.
Wanden en muren in
betonblokken
W. 24/65.020
MEBUMAR
RISICO’S
Val personen van hoger vlak:
- indien men aan de bovenzijde van
de kolom dient te werken;
- naar de buitenzijde indien men
gevelkolommen heeft.
Instortingen:
- in geval van onvoorziene
horizontale krachten.
Treden op voorwerpen:
- trappen op niet geruimde
voorwerpen.
Val personen van hoger vlak:
- tijdens het werken in de hoogte
aan balken langs de binnenzijde;
- tijdens het werken aan de
ringbalken.
Val personen van hoger vlak:
- tijdens werken aan het bovenste
muurgedeelte;
- naar de buitenzijde voor de
gevelwanden en –muren.
Instortingen:
- in geval van onvoorziene
horizontale krachten.
Val personen van hoger vlak:
- door overbelasting van de
werkvloer.
Instortingen: van het metselwerk
ingevolge onvoorziene horizontale
krachten (b.v. wind).
Contact beweeglijke voorwerpen:
- wegvliegende stukjes steen
tijdens het zagen;
- contact met de slijpschijf.
Contact beweeglijke voorwerpen:
- tijdens het nemen van mortel aan
de archimedesschroef van de silo.
Inspanning, verkeerde beweging
bij behandeling:
- tijdens het nemen van
metselblokken
Giftige stoffen:
- huidcontact met mortelspecie.
Contact onbeweeglijke
voorwerpen:
- geschramde handen.
Inspanning, verkeerde beweging
bij behandeling.
MAATREGELEN
Voorzien van trapladder;
Voorzien van een verplaatsbare stelling;
Voorzien van een valnet;
Harnasbeveiliging toepassen.
Onderlinge afschoringen van de kolommen
voorzien.
Verzekeren van orde op de werf;
Werkposten opruimen voor de aanvang van de
plaatsing.
Voorzien van een werkzone (50-80 cm breedte +
borstweringen);
Dragen van PBM’s;
Ter beschikking stellen van verrijdbare stelling
voor korte werktijden;
Gebruik maken van vangnet;
Harnasbeveiliging toepassen;
Afgeschermde werkvloeren voorzien rondom de
werkzone.
Toepassen van stelling en/of afgeschermd
trapladdersysteem;
Voorzien van een valnet;
Harnasbeveiliging toepassen;
Toepassen van afschermingen rondom de
werkvloeren.
Voorzien van een schoring voor het
metselwerk.
Voldoende stevige en stabiele metsersschragen
voorzien.
Voorzien van Schoring voor het metselwerk
voorzien.
Dragen van de PBM’s (bril);
Toepassen van een systeem met “waterzagen”
Afschermen van het zaagblad.
De draaiende delen van de mortelsilo dienen
afgeschermd.
Blokken opnemen op 80 cm. Hoogte;
Beperken van het gewicht van de blokken;
Blokken gebruiken die een eenvoudige greep
hebben.
Dragen van PBM’s (handschoenen,...).
Dragen van PBM’s (handschoenen,...).
Alleen in optimale, ergonomische
omstandigheden toepassen (hefhoogte verplaatsingsafstand).
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 13/29
Algemeen V&G-plan
ACTIVITEIT
Wanden en muren in
cellenbeton.
Elementen in
geprefabriceerd beton.
Structuurelementen in
staal.
Leveren en plaatsen
van metalen ladder.
W. 24/65.020
MEBUMAR
RISICO’S
Giftige stoffen:
- tijdens het lijmen van de
cellenbetonblokken.
Val personen van hoger vlak:
- tijdens het losmaken van de
kabel- of kettinghaak.
Instortingen: in geval van
onvoorziene horizontale krachten
en tengevolge van de eigen
onstabiliteit van het préfabelement.
Klemming:
- tijdens contact met de
wachtstaven van het gevelgedeelte.
Val van personen van hoger vlak:
tijdens het geleiden van het profiel
tot bij de kolommen en/of wanden.
Val voorwerpen bij behandeling:
- van het profiel tijdens de
plaatsing.
Klemming:
- vingers kunnen geklemd worden
tussen het profiel en de kolommen
en/of wanden.
Inspanning, verkeerde beweging
bij behandeling:
- tijdens het manueel verdragen
van te zware profielen (> 25
kg/persoon).
Val van elementen.
MAATREGELEN
Dragen van PBM’s (handschoenen,...);
Veiligheidssteekkaart voor de lijmsoort moet
aanwezig zijn.
Systeem voor het losmaken van de kabel- of de
kettinghaak van op afstand.
Onmiddellijke opschoring van de elementen
voorzien.
Dragen van PBM’s.
Koord of dergelijke gebruiken om van op
afstand het profiel te geleiden.
Heftoestellen en hijsgereedschappen laten
nazien door keuringsorganisme.
Voorzien van voldoende ruimte;
Coördinatie optimaliseren tussen de plaatser(s)
en de kraanman;
Dragen van PBM’s.
Mechanische toestellen gebruiken voor de
plaatsing van te zware profielen;
Toepassing van de juiste tiltechniek.
Gebruik maken van gekeurd hijsmaterieel;
Te zware lasten dragen met twee personen (max.
25 kg/persoon;
Dragen van PBM’s.
Snijden aan scherpe randen
Dragen van PBM’s (handschoenen).
Inspanningen, verkeerde
Aangepaste werkmethoden en houdingen;
bewegingen of uitglijden zonder val Doorgangen vrij houden.
tijdens behandeling door stereotiepe
houdingen.
Contact beweeglijke voorwerpen
Dragen van PBM’s;
bij gebruik van een boormachine
Gebruiken van goedgekeurd materiaal;
(risico van blokkeren) / bij gebruik Gebruik van abs;
van schroefmachine.
De machines moeten van de automatische
veiligheden voorzien zijn.
Val van personen van hoger vlak.
Randafscherming een voorzien;
Signaleren;
Werkzone afbakenen.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 14/29
Algemeen V&G-plan
8.
AANAARDING
ACTIVITEIT
Aanaarding van de
sleuven
(met teelaarde,
aangevoerde grond,
zand)
Grondwaterdichtheid
(tussen aanaarding en
structuur)
=> gebruik van
hydrofuge-producten.
W. 24/65.020
MEBUMAR
RISICO’S
Val personen begane grond:
- het zich verplaatsen over
aanaardingen houdt steeds enig
gevaar in
Grondverzakking :
- de arbeiders kunnen zich
bevinden in de actieradius van de
machine
Val voorwerpen bij behandeling
- risico op uitvallen van grond uit
de bak van de machine
Giftige stoffen:
- de te verwerken grond kan
schadelijke stoffen bevatten
Giftige stoffen:
- een afdoend waterafstotend
product bevat vaak schadelijke
stoffen.
Andere vormen:
- de andere risico’s zijn te
vergelijken met deze van de
werken i.v.m. de structuur.
MAATREGELEN
Voorzien van afgebakende en stabiele wegen
Afbakenen van de gevarenzone of van de
potentiële gevarenzone rond de machine(s))
Verbieden van te werken onder de actieradius
van de machine(s)
Voorafgaande chemische analyse van de grond
Veiligheidsfiches over de aanwezige producten.
zie 6. Structuur.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 15/29
Algemeen V&G-plan
9.
DAKBEDEKKING
ACTIVITEIT
Plat dak.
Isolatie.
Gebrande roofing.
RISICO’S
Val personen van hoger vlak:
- bij het opstellen van stellingen;
- bij het opstappen op ladders;
- bij het opbouwen van het dak;
- bij afwerken van dakopeningen.
Val voorwerpen bij behandeling
- o.a. bij het verplaatsen van
materiaal en materieel.
Contact beweeglijke voorwerpen zoals materiaal, materieel,...
Klemming:
- bij het monteren van de spanten.
Inspanning, verkeerde beweging
bij behandeling:
- tijdens tillen van lasten;
- door stereotiepe houdingen.
Andere vormen:
- bij gebruik van minerale wol:
huidcontact en inhalatie van
vezels.
Warmte – koude.
Andere vormen: prikkeling van ogen en
luchtwegen bij overmatige blootstelling.
Giftige stoffen:
- schadelijke stoffen in de lijmen.
Wijze van plaatsen =>
gelijmd.
Warmte - koude:
- vlam.
Dakrand
Val personen van hoger vlak:
- het opstellen van stellingen;
- het opstappen op ladders;
- het opbouwen van het dak;
- het afwerken van de dakrand.
Val voorwerpen bij behandeling:
- bij het verplaatsen van materiaal
en materieel.
Contact beweeglijke voorwerpen:
zoals materiaal, materieel,...
Opkant/slabben
W. 24/65.020
MEBUMAR
Inspanning, verkeerde beweging
bij behandeling:
- tijdens tillen van lasten;
- door stereotiepe houdingen.
Contact beweeglijke voorwerpen –
slijpschijf.
Giftige stoffen / stralingen.
MAATREGELEN
Stabiele opstelling en verankering;
Voldoende lange en stabiele ladders;
Werkvlak afschermen met een randafscherming;
Dakopeningen afschermen met leuningen en
plint.
Gebruik van hoogwerker;
Dragen van veiligheidshelm.
Dragen van PBM’s;
Goede coördinatie tussen werknemers;
Inschakelen van opgeleid personeel.
Optimale coördinatie met de kraanbestuurder
Aangepaste werkmethoden;
Afwisseling van de zware werkzaamheden
onder de dakafdichters;
Gebruik van transportmiddelen.
Degelijk afsluitende kledij;
Dragen van een mondmasker.
De brander weghouden van alle brandbare
materialen;
De brander in statief plaatsen bij tijdelijke
onderbreking;
Aanwezigheid van brandblustoestel.
Dragen van PBM’s.
Het voorafgaand lezen van de veiligheidsfiche
(product) en permanent bijhouden van deze
fiche.
Plaatsen van de smeltketel op voldoende afstand
van brandbare materialen;
Gebruik van gesloten gieters;
De operator moet brandwerende handschoenen
dragen;
Aanwezigheid van een brandblustoestel.
Stabiele opstelling en verankering;
Voldoende lange en stabiele ladders;
Werkvlak afschermen met een randafscherming.
Gebruik van hoogwerker;
Dragen van veiligheidshelm.
Dragen van PBM’s;
Goede coördinatie tussen werknemers;
Inschakelen van opgeleid personeel.
Aangepaste werkmethoden;
Afwisseling van de zware werkzaamheden
onder de dakafdichters;
Gebruik van transportmiddelen.
Gebruik van veiligheidsbril bij het slijpen
Dragen van PBM’s;
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 16/29
Algemeen V&G-plan
10. GEVELBEKLEDING
ACTIVITEIT
Plaatsen isolatie
Plaatsen van de
stelling
Aanvoeren van de
elementen.
Snijden van de isolatie.
Aanbrengen van de
isolatie.
Plaatsen van de
draagconstructie
RISICO’S
Giftige stoffen: afhankelijk van het
aan te brengen materiaal.
Val personen van hoger vlak:
- tijdens het plaatsen van de
stelling.
Val voorwerpen bij behandeling:
- val van een stellingelement.
Inspanning, verkeerde beweging
bij behandeling:
- uitschuiven tijdens de montage.
Val voorwerpen bij behandeling:
- val van een pallet met isolatie.
Contact beweeglijke voorwerpen:
- contact met snijdgereedschap.
Contact beweeglijke voorwerpen:
- tijdens het boren .
Val personen van hoger vlak:
- tijdens plaatsen stelling;
- bij montage draagconstructie.
Val voorwerpen bij behandeling:
- onderdelen stelling bij plaatsen.
Val voorwerpen bij behandeling:
- onderdelen draagconstructie
- bevestigingsmateriaal / materieel.
Blootstelling aan elektrische
stroom:
- bij gebruik elektrische toestellen.
Aanbrengen
aluminiumpanelen
Val voorwerpen bij behandeling:
- paneel tijdens montage
- bevestigingsmateriaal / materieel
Klemming: vingers tussen paneel
en draagstructuur
Inspanning, verkeerde beweging:
- bij montage grote elementen.
Blootstelling aan elektrische
stroom:
- bij gebruik elektrische toestellen.
W. 24/65.020
MEBUMAR
MAATREGELEN
Opvragen technische fiche bij de leverancier;
Dragen van PBM’s.
Plaatsen stelling door bevoegd en ervaren
personeel.
Verbod van doorgang onder de werken;
Aanbrengen van een afrastering thv de
werkvloer voor het opvangen van vallende
voorwerpen of eventueel een overdekte
doorgang aanbrengen voor personen op de
begane grond.
Orde en netheid;
Dragen van PBM (veiligheidsschoenen).
Gebruik van gecontroleerd heftoestel en
hijsmaterieel.
Aandacht bij het snijden
Dragen van PBM (handschoenen).
Dragen van PBM’s (veiligheidsbril, ...).
Controle van stelling door bevoegd persoon
Stelling voorzien van collectieve beveiliging
(leuning, tussenleuning & plint);
Stelling verankeren vanaf hoogte van 3m;
Afstand van stellingvloer tot bouwwerk
beperken tot 30 cm;
Berekeningsnota indien hoogte > 8m.
Veiligheidszone instellen / verboden doorgang
onder werken;
Eventueel overdekte doorgang op begane grond;
Dragen van PBM’s .
Veiligheidszone instellen / verboden doorgang
onder werken;
Dragen van PBM’s.
Gebruik van gekeurd & goed onderhouden
materieel voorzien van de nodige beveiligingen;
Onmiddellijk herstellen/vervangen van defecte
toestellen.
Veiligheidszone instellen / verboden doorgang
onder de werken
Gekeurd hijs- & aanslagmaterieel gebruiken
Steeds met 2 personen werken
Dragen van PBM’s (helm, veiligheidsschoenen)
Dragen van PBM’s (veiligheidshandschoenen)
Gebruik van gekeurd hijs- & aanslagmaterieel
(indien mogelijk);
Steeds met 2 personen werken.
Gebruik van gekeurd & goed onderhouden
materieel voorzien van de nodige beveiligingen;
Onmiddellijk herstellen/vervangen van defecte
toestellen.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 17/29
Algemeen V&G-plan
11. SCHRIJNWERKERIJ
ACTIVITEIT
RISICO’S
Plaatsen van deuren / ramen.
Behandeling en
Inspanning, verkeerde beweging
transport.
bij andere omstandigheden:
- bij de behandeling en transport.
Plaatsing.
Contact beweeglijke voorwerpen:
- bij gebruik van een elektrische
boormachine (risico van
blokkeren);
- bij gebruik van pneumatische
werktuigen, radiale zaag voor de
deuromlijsting;
- bij gebruik van een draagbare
schaafmachine.
Blootstelling aan elektrische
stroom:
- bij gebruik van draagbare
elektrische toestellen.
Val personen van hoger vlak
-bij het plaatsen van ramen en
deuren in gevels (uit het raam
vallen).
Contact onbeweeglijke
voorwerpen:
- stoten tegen muren.
Monteren / plaatsen
Val voorwerpen bij behandeling:
glas voor deuren en
- wegschuiven glas bij transport of
ramen.
montage.
Contact met beweeglijke
voorwerpen:
- vallend glas, glasscherven, etc.
Inspanningen, verkeerde
bewegingen of uitglijden zonder
val tijdens behandeling:
- door stereotiepe houdingen.
W. 24/65.020
MEBUMAR
MAATREGELEN
Beperken van het gewicht en dragen met twee
personen;
Gebruik van een aangepast heftoestel.
Gebruiken van gekeurd materieel;
Gebruik van ABS;
De machines moeten van de nodige bescherming
voorzien zijn;
Het te schaven element goed vastzetten;
Dragen van PBM’s (bril).
Aansluiten op een differentieelschakelaar;
Gebruiken van gekeurd materieel.
Gelijktijdig werken met gevelstelling en dragen
van harnas.
Dragen veiligheidshandschoenen.
Gebruik van gekeurd en aangepast
aanslagmateriaal;
Nooit onder hangende last werken;
Gebruik van degelijk aangepast stut- of
blokkeringelementen.
Dragen van PBM’s (bril, handschoenen, helm,
veiligheidsschoenen).
Aangepaste werkmethoden en houdingen.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 18/29
Algemeen V&G-plan
12. VLOEREN
ACTIVITEIT
RISICO’S
Industriële vloeren (polybeton)
Ruimen van de
Val personen begane grond:
ondergrond.
- struikelen.
Treden op voorwerpen:
- trappen op scherpe voorwerpen.
Plaatsen van PVCVal personen begane grond:
folie.
- struikelen.
Val voorwerpen tijdens
behandeling:
- val van PVC-rol.
Treden op voorwerpen:
- uitglijden op PVC.
Contact beweeglijke voorwerpen:
- bij het doorsnijden van de PVC.
Plaatsen van
Inspanning, verkeerde beweging
afstandsblokjes.
bij behandeling: rugklachten bij
stereotiepe houdingen.
Plaatsen van
Val van personen op de begane
wapeningsnetten.
grond:
- stappen op tralies.
Val voorwerpen tijdens
behandeling:
-bij het (ver)plaatsen van de netten.
Contact beweeglijke voorwerpen:
- snijden aan de wapening;
- bij het doorslijpen van het staal.
Klemming:
- klemming tussen wapening en
muren.
Opspuiten beton.
Val van personen op de begane
grond: struikelen over de bedekte
wapening.
Giftige stoffen:
- bij het spatten van de beton.
Polieren beton.
Contact beweeglijke voorwerpen:
-schroefblad;
-helikopter;
-projectielen van beton.
Giftige stoffen:
- uitwasemingen in besloten
ruimten.
Andere vormen:
- blootstelling lawaai.
W. 24/65.020
MEBUMAR
MAATREGELEN
Onmiddellijk ruimen en afvoeren van het afval.
Dragen van PBM’s (veiligheidsschoenen).
Onmiddellijk ruimen en afvoeren van het afval.
Dragen van PBM’s (veiligheidsschoenen).
Dragen van PBM’s (veiligheidsschoenen).
Aandacht bij het snijden.
Regelmatig van houding veranderen.
Dragen van PBM’s (veiligheidsschoenen);
Behandeling door 2 personen.
Steeds met 2 personen;
Dragen van PBM’s (handschoenen).
Dragen van PBM’s (handschoenen en bril).
Dragen van PBM’s (handschoenen).
Dragen van PBM’s (veiligheidsschoenen);
Eventueel gebruik van netten met kleine mazen.
Gebruik van PBM’s (o.a. veiligheidslaarzen).
Gebruik van aangepaste helikopter en/of
CE-label.
Voorzien van degelijke ventilatie.
Dragen van PBM’s (gehoorbescherming).
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 19/29
Algemeen V&G-plan
13. WANDEN EN PLAFOND
ACTIVITEIT
RISICO’S
Afdichten van voegen in wanden en plafondelementen.
Aanbrengen materialen Val voorwerpen bij behandeling
Afwerking
Val personen van hoger vlak:
- bij het gebruik van ladders en/of
stellingen
Val van personen op de begane
grond:
- uitschuiven op restanten
materiaal
Giftige stoffen:
W. 24/65.020
MEBUMAR
MAATREGELEN
Dragen van PBM’s (o.a. veiligheidsschoenen)
Gebruik van stellingen met leuningen indien
werkvlak meer dan 2 m hoog is
Regelmatig reinigen van de werkvloer
Dragen van PBM’s (veiligheidsschoenen)
Voorschriften van de leverancier respecteren
Niet roken tijdens de werken.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 20/29
Algemeen V&G-plan
14. HVAC EN SANITAIR
ACTIVITEIT
Verbindingsleidingen
Uitgevoerd in
polyethyleen.
Uit koper vervaardigde
leidingen.
Isoleren van de
leidingen.
Leidingennet.
Elektriciteit.
W. 24/65.020
MEBUMAR
RISICO’S
Contact onbeweeglijke
voorwerpen:
- oplopen van snijwonden tijdens
het op maat zagen / snijden
(spiegel) van de buizen.
Warmte - koude:
- het oplopen van brandwonden
tijdens het gebruik van het
verwarmingsapparaat.
Blootstelling aan elektrische
stroom:
- elektrocutiegevaar door contact
met slecht geïsoleerde delen.
Giftige stoffen:
- opname langs de huid van de
gebruikte ontvettingsmiddelen.
Treden op voorwerpen:
- verstuiking t.g.v. het
rondslingerend materiaal en/of
materieel.
Warmte - koude:
- het oplopen van brandwonden
tijdens het braseren.
Giftige stoffen:
- tijdens het ontvetten van
contactoppervlakken.
Contact beweeglijke voorwerpen:
- het oplopen van snijwonden
tijdens het op maat afwerken van
de isolatiekoker.
Giftige stoffen:
- opname langs de huid of door
inademing van de lijmsporen of
oplosmiddelen.
Val personen van hoger vlak:
- val van ladder tijdens het plaatsen
op hoogte.
Contact onbeweeglijke
voorwerpen:
- het oplopen van snijwonden
tijdens de montage.
Contact beweeglijke voorwerpen:
- metaaldeeltjes in het oog tijdens
slijpwerkzaamheden.
Inspanning, verkeerde beweging
bij behandeling: tijdens de aanvoer
van het materiaal en materieel.
Warmte / koude: het oplopen van
brandwonden tijdens
laswerkzaamheden.
Blootstelling aan elektrische
stroom:
- elektrocutiegevaar.
MAATREGELEN
Dragen van PBM’s (o.a. handschoenen).
Collectieve afscherming van de
verwarmingselementen (alleen contact met de te
lassen oppervlakken)
CE-apparatuur;
Onbeschadigde verbindingssnoeren en CEBECstekkers;
Gebruik van een differentieelschakelaar 10 mA
Dragen van PBM’s (o.a. handschoenen en
masker).
De aanwezigheid van een voorsorteer afvalbak in
de nabijheid van de montageplek
Instructies m.b.t. orde en netheid;
Dragen van PBM (veiligheidsschoenen).
Dragen van PBM’s (o.a. handschoenen en
veiligheidsbril).
Gebruik van collectieve beschermingsmiddelen:
plaatselijke verplaatsbare afzuiginstallatie.
Gebruik van aangepast snijdgereedschap
Dragen van PBM’s (handschoenen).
Collectieve afscherming: plaatselijk afzuigen van
de schadelijke dampen;
Dragen van PBM’s (handschoenen, masker).
Gebruik van rolstelling;
Gebruik van trapladder.
Dragen van PBM’s (handschoenen).
Dragen van PBM’s (veiligheidsbril).
Orde en netheid in de opslagruimte;
Een goede verlichting van de behandelingszone.
Dragen van PBM’s (bril, handschoenen en
aangepaste werkkledij).
Installatiewerkzaamheden uitvoeren op buiten
spanning staande delen;
Gebruik van differentiaalschakelaar als
tussenschakelelement.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 21/29
Algemeen V&G-plan
ACTIVITEIT
Roosters
persluchtinstallatie.
Gasinstallatie.
Sprinklerinstallatie.
Leveren en plaatsen
van band
bestrijdingsmateriaal
W. 24/65.020
MEBUMAR
RISICO’S
Val personen van hoger vlak:
- tijdens het bevestigen.
Contact onbeweeglijke
voorwerpen:
- het oplopen van snijwonden
tijdens het vastgrijpen en
inbrengen van de roosters.
Contact beweeglijke voorwerpen:
- vuil in de ogen tijdens het boren
van de gaten voor de
bevestigingspunten.
Contact met losgekomen
persluchtslang.
Contact met wegvliegende
materiaaldeeltjes.
Lawaaihinder.
Trillingen.
Warmte - koude: explosiegevaar.
Val personen van hoger vlak:
- tijdens de montage van de
sprinklerinstallatie.
Val voorwerpen bij behandeling.
Contact onbeweeglijke
voorwerpen:
- het oplopen van snijwonden
tijdens de opbouw.
Inspanning, verkeerde beweging
bij behandeling.
Val van personen op begane grond:
- tijdens het plaatsen van de
toestellen en bijhorigheden.
Contact beweeglijke voorwerpen:
- vuiltje in het oog tijdens het
boren van verankering
Inspanning, verkeerde beweging,
bij behandeling:
- tijdens het manueel behandelen
van de uitrusting.
MAATREGELEN
Collectieve beschermingsmiddelen vanaf > 2m.
Gebruik van rolstelling en/of trapladder.
Dragen van PBM’s (handschoenen).
Dragen van PBM’s (veiligheidsbril).
Regelmatig nazicht van leiding en koppeling;
Borgen van koppeling.
Dragen van veiligheidsbril.
Dragen van gehoorbescherming.
Dragen van trillingsdempende handschoenen;
Dempende handvaten op toestel.
Uitvoering door erkende plaatser.
Gebruik van rolstelling en/of trapladder.
Dragen van PBM’s (helm).
Dragen van PBM’s (handschoenen).
Toepassen van de juiste techniek;
Gebruik maken van hulpgereedschap en /of
hefwerktuig.
Orde en netheid op de werkplek;
Optimale verlichting van de werkzone.
Dragen van PBM’s (veiligheidsbril).
Toepassen van de juiste til techniek;
Zware lasten dragen met twee personen;
Gebruik maken van hulpgereedschap en /of
hefwerktuig.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 22/29
Algemeen V&G-plan
15. ELEKTRICITEIT
ACTIVITEIT
≤ 380 V
plaatsing van de
verdeelkast.
Aardingssysteem:
- aardelektrode:
* staven
* pennen
* metalen geleiders
- aardingslussen
Binnenbedrading
RISICO’S
Val personen van hoger vlak:
- bij het plaatsen van de kast.
Val van personen begane grond:
- tijdens het ter plaatse brengen van
het schakelbord.
Contact onbeweeglijke voorwerpen:
- oplopen van snijwonden bij het
monteren van de verschillende
schakelelementen.
Contact beweeglijke voorwerpen:
- vuiltjes in het oog tijdens het
boren en monteren.
Val personen begane grond:
- tijdens het zich begeven naar de
werkzone.
Grondverzakking :
- tijdens werkzaamheden in de
aardingslussleuf.
Inspanning, verkeerde beweging
bij behandeling:
- tijdens het plaatsen van de
aardingslus of het inslaan van de
aardingspen.
Blootstelling aan elektrische stroom:
-elektrocutie tijdens de werken aan
het aardingspunt na het opzetten
van de hoofdschakelaar.
Val personen van hoger vlak:
- tijdens het plaatsen van de
binnenlijnen in de nabijheid van de
doorvoerkokers HVAC in de
draagstructuur.
Val personen begane grond:
- tijdens het zich verplaatsen op de
platformen of in de niet
opgeruimde werkzones.
Treden op voorwerpen:
- struikelen over materiaal of
materieel achtergelaten door de
overige onderaannemers of
contractors.
Blootstelling aan elektrische stroom.
W. 24/65.020
MEBUMAR
MAATREGELEN
Stabiel vloeroppervlak en vrij van hindernissen
(materiaal en materieel);
Gebruik van schragen en/of rolstellingen en indien
niet aanwezig, zorgen voor een stabiele opstelling
van de ladder onder een hoek van 75°.
Orde en netheid;
Doorgangen vrij van obstakels.
Dragen van PBM’s (handschoenen);
Het gebruik van hulpstukken en/of aangepast
gereedschap.
Dragen van een veiligheidsbril, indien de
werkomstandigheden dit vereisen.
Orde en netheid;
Vrijhouden van de toegangsweg.
Beschoeien van de gevaarlijke werkplek vanaf
meer dan 1,20 m diepte.
Gebruik van aangepast gereedschap.
Bekwaamheid uitvoerder;
Alvorens de meetstrip te openen, de afwezigheid
van stroom controleren (A-meettang) => zo nodig de
oorzaak van de foutstroom verhelpen;
Zich bij voorkeur isolerend opstellen bij het
openen van de meetstrip (gelaatsscherm gebruiken);
Aardgeleider langs de kant van de installatie niet
zonder noodzaak aanraken.
Zorgen voor een collectieve afscherming zolang
de doorvoerkokers niet zijn ingenomen door de
HVAC-leidingstructuur;
Het terugplaatsen van deze afschermingen, na
de noodzakelijke werkzaamheden in de
nabijheid van deze openingen.
Opruimen van de werkzone alvorens de
hoofdwerkzaamheden te starten.
Opruimen van de werkzone, alvorens te starten
met de hoofdbezigheid.
Nooit aan onder spanningstaande delen werken
of indien de werken het niet toelaten, gebruik
maken van het door het A.R.E.I. isolerend
gereedschap en P.B.M..
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 23/29
Algemeen V&G-plan
ACTIVITEIT
Kabelbanen in
constructieruimten,
magazijnen
(= demonteerbaar
verlaagd
plafond)
Zichtbare stalen of
plastieken buizen (=
opbouw)
Kabelgangen
Plaatsen van de stalen
of plastieken buizen en
bochten
W. 24/65.020
MEBUMAR
RISICO’S
Val personen van hoger vlak:
- tijdens het plaatsen van deze
kabelbanen in de hoogte op
moeilijk bereikbare plaatsen.
Val voorwerpen bij behandeling:
- val van het kabelbaanelement of
bevestigingsprofiel tijdens het
plaatsen.
Contact onbeweeglijke
voorwerpen:
-het oplopen van snij- en
schaafwonden aan de randen van
de kabelbanen.
Contact beweeglijke voorwerpen:
- tijdens het gebruik van de
slijpschijf bij het op maat
bewerken van de kabelbaan.
Klemming:
- klemming van de vingers tussen
de kabelbaan, steun en/of muur of
kabels.
Val personen van hoger vlak:
- tijdens het plaatsen van buizen op
hoogte.
Contact beweeglijke voorwerpen
- vuiltjes in het oog tijdens het
boren van de bevestigingspunten.
Val personen van hoger vlak:
- tijdens het plaatsen van buizen op
hoogte.
Contact beweeglijke voorwerpen
- vuiltjes in het oog tijdens het
boren van de bevestigingspunten.
Contact onbeweeglijke voorwerpen:
-het oplopen van zaag- en/of snijwonden.
Klemming:
tussen buis en insnijdingwand
Inspanning, verkeerde beweging
bij behandeling:
-tijdens het plaatsen van de buizen
op moeilijk te bereiken plaatsen;
Blootstelling aan elektrische stroom:
-elektrocutie t.g.v. slecht
geïsoleerd gereedschap en/of
vochtige of aan de regen
blootgestelde ruimten.
Giftige stoffen:
-tijdens het verankeren van het
buizenstelsel in de wand met
chemische bevestigingsmiddelen.
MAATREGELEN
Zorgen voor een gemakkelijk bereikbare
plaatsing en een stabiele opstelling van
schragen, ladders en/of rolstellingen.
Afbakenen werkzone / verboden zich onder de
lasten te begeven;
Dragen van PBM’s (o.a. helm).
Gebruik van kabelbanen met afgeronde hoeken
en zonder scherpe;
Kanten;
Dragen van PBM’s (handschoenen).
Dragen van PBM’s (bril).
Vrijhouden van een ergonomisch verantwoorde
werkruimte.
Gebruik van stabiele schragen en/of stellingen.
Dragen van P.B.M.’s (o.a. bril).
Gebruik van stabiele schragen en/of stellingen.
Dragen van P.B.M.’s (o.a. bril).
Dragen van PBM’s (handschoenen).
Voldoende vrije werkzone.
Gebruik van aangepast gereedschap.
Aangepaste maatregelen om te verhinderen dat
water zich kan ophouden in de buizen en
toestellen waarin deze uitmonden;
Gebruik van geïsoleerd gereedschap.
Dragen van PBM’s (helm, masker, bril,
handschoenen).
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 24/29
Algemeen V&G-plan
ACTIVITEIT
Maken van de
verbindingen.
Het plaatsen van het
verdeelbord.
Contactdozen
Schakelaars
Bijhorigheden.
Aanbrengen van de
verschillende
lichtpunten
RISICO’S
Val voorwerpen bij behandeling:
- val van het gereedschap en/of
verbindingselementen,
Klemming:
- klemming van de vingers tussen
de benen van de denenudeertang.
Inspanning, verkeerde beweging
bij andere omstandigheden:
- tijdens het uitvoeren van de
verbindingen en/of het
aanbrengen van het te verwerken
materiaal en te gebruiken
gereedschap.
Val voorwerpen bij behandeling:
- val van de bevestigingsplaat en/of
bord.
Contact onbeweeglijke
voorwerpen:
-tijdens het knippen of zagen van
fijn plaatmateriaal.
Contact beweeglijke voorwerpen:
- materiaaldeeltjes in het oog
tijdens de boor- of
knipwerkzaamheden.
Val personen begane grond:
tijdens het aanbrengen van het
materiaal en/of materieel .
Contact beweeglijke voorwerpen:
- het ongecontroleerd wegspringen
van bevestigingsmateriaal bij het
plaatsen van de inbouwdozen.
Blootstelling aan elektrische
stroom:
- elektrocutie bij contact met onder
spanning staande delen.
Val personen van hoger vlak:
-val van de schraag, rolstelling
en/of ladder
Val van personen begane grond:
-tijdens het zich verplaatsen op de
werkplek
Contact beweeglijke voorwerpen:
-tijdens het aanbrengen van de
inbouwdozen en de ankerpunten
voor de lichtpunten op hoogte
Blootstelling aan elektrische
stroom:
- elektrocutie bij het werken aan
onder spanning staande delen
W. 24/65.020
MEBUMAR
MAATREGELEN
Gebruik van een regelbaar, stabiel opgesteld
statief voor het gereedschap zoals soldeerbout,
hydraulische tang, klemmendoos,...
Goed onderhouden gereedschap gebruiken.
Orde en netheid op de werkplek
Stabiele opstelling van het materieel bij de
werkuitvoering.
Hulp van werkmakker bij te zware en/of
volumineuze bevestigingselementen;
Dragen van PBM’s (veiligheidsschoenen).
Dragen van P.B.M.’s (handschoenen).
Dragen van P.B.M.’s (o.a. veiligheidsbril of
gelaatsmasker).
Orde en netheid op de werkplek
Gebruik van aangepast goederen
behandelingsmaterieel.
Dragen van een veiligheidsbril.
Gebruik van een volledig onafhankelijk circuit,
zoals een electrogeengroep
Gebruik van gescheiden stroomcircuit +
differentieelschakelaar.
Zorgen voor een stabiele opstelling van elk
schraagelement, blokkering van de loopwielen
bij de rolstelling en een stabiele opstelling van
de ladder onder een hoek van 75°
Opmerking: een ladder zal enkel gebruikt
worden om een hoogte te overwinnen en niet
om werkzaamheden uit te voeren
Orde en netheid op de werkplek
-Dragen van P.B.M.’s
Detectie en/of signalisatie van de
stroomvoerende delen.
Werken aan buitenspanning staande delen.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 25/29
Algemeen V&G-plan
16. SCHILDERWERKEN
ACTIVITEIT
Voorbereiding
Lossen materiaal.
Stockeren materiaal.
Reinigen en ontvetten
van de ondergrond.
Voorbehandelen van
de ondergrond.
Schilderen.
Met verfrollen of –
kwast.
Pneumatisch.
Airless spuiten.
W. 24/65.020
MEBUMAR
RISICO’S
Val voorwerpen bij behandeling:
- bij overdreven laden van
pakketten of dozen.
Klemming:
- tussen de verschillende
pakketten;
- tussen transpalet en muren.
Val voorwerpen bij behandeling:
- bij het stockeren van de
materialen.
Klemming:
- tussen transpalet en muren.
Contact beweeglijke voorwerpen:
-door hoogdrukwaterstraal.
Giftige stoffen:
- bij het stofvrij maken;
- bij het ontvetten met
oplosmiddel;
- bij het ontvetten met ammonia.
Contact beweeglijke voorwerpen:
- bij afsteken of afschrapen;
- bij afborstelen met staalborstel;
- bij machinaal schuren;
- bij het plamuren.
Warmte / koude
- bij het afbranden.
Giftige stoffen:
- bij het beitsen;
- bij het fosfateren.
Val personen van hoger vlak:
- bij grotere hoogten (val van
ladders of stellingen).
Giftige stoffen:
- door huidcontact;
- door het inademen van de
dampen;
- irritatie door verfspatten of nevel.
Projectie in ogen.
Blootstelling aan elektrische
stroom:
- door elektrostatische ladingen.
Contact beweeglijke voorwerpen:
- door een losschietende drukslang.
Blootstelling aan elektrische
stroom:
- door elektrostatische ladingen.
MAATREGELEN
Aandacht bij het stapelen en het plaatsen.
Voorzien van voldoende plaats.
Aandacht bij het stapelen en het plaatsen.
Voorzien van voldoende plaats.
Afbakenen werkzone voor derden;
Dragen van PBM’s (o.a. veiligheidsbril).
Dragen van PBM’s (o.a. masker en
handschoenen).
Dragen van PBM’s (veiligheidsbril,
stofmasker,...)
Dragen van PBM’s (o.a. handschoenen).
Voldoende ventilatie;
Dragen van PBM’s (aangepaste kledij,
veiligheidsbril, beschermmasker,
handschoenen).
Gebruik van stellingen met leuningen indien
werkvloer hoger is dan 2 m.
Voorschriften van de leverancier respecteren
Verplicht verven te gebruiken op basis van
water.
Dragen van PBM’s (veiligheidsbril).
Gebruik van een CE-gekeurd toestel en voorzien
van een aarding.
Dragen van PBM’s.
Gebruik van CE-gekeurd materieel en voorzien
van een aarding.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 26/29
Algemeen V&G-plan
17. INFRASTRUCTUURWERKEN
ACTIVITEIT
Algemeen.
Nivelleren &
profileren.
Aanbrengen fundering.
(koffer)
Aanbrengen van
geotextiel
W. 24/65.020
MEBUMAR
RISICO’S
MAATREGELEN
Algemene voorschriften.
Het personeel dient te beschikken over de
nodige instructies;
Een goede voorbereiding van de werken is
noodzakelijk.
Val van personen.
Afdekken van de trajectopeningen
Opstellen van een werfsignalisatieplan
Verkeersrisico / aanrijding met
Gebruik van PBM’s (reflecterende kledij,
bouwplaatsmachines
veiligheidsschoenen, helm!);
Aanduiding van de transportwegen (aan- en
afvoer);
Akoestisch signaal automatisch ingeschakeld bij
het achteruitrijden;
Voor het gebruik dient de bestuurder de goede
werking na te gaan;
Vastgestelde gebreken dienen onmiddellijk te
worden gemeld;
Het onvrijwillig starten moet onmogelijk zijn, een
sleutelvergrendeling dient te zijn voorzien;
De bestuurders mogen hun machine niet verlaten
zolang de machine in werking is;
Bij de machines dient de handrem te worden
ingeschakeld, evt. wielen blokkeren door
wielschoenen;
Tijdens het vervoer van de machines dienen
deze te worden beveiligd tegen verplaatsing.
Contact met de nivelleermachine;
Voorzie gereedschap met CE-keuring en met de
Contact met de pneumatische
nodige afscherming;
verdichter.
Gebruik PBM’s, veiligheidsbril en stofmasker.
Val van materiaal van de
Geen werkzaamheden uitvoeren in gevarenzone;
vrachtwagen.
Een duidelijke signalering van de gevarenzone.
Contact met beweeglijke
Dragen van PBM’s (o.a. helm);
voorwerpen: contact met bak van
Afstand houden t.o.v. de machine (minstens 80
graafmachine of wiellader.
cm vrije ruimte om het gevaar op klemming te
vermijden).
Inspanning, verkeerde beweging bij Goede werkhouding aannemen.
het werken met handgereedschap,
bv. schop.
Val personen begane grond:
Dragen van PBM (veiligheidsschoenen);
- struikelen.
Opruimen van de werkzone.
Val van voorwerpen tijdens
Dragen van PBM (veiligheidsschoenen);
behandeling:
Zich niet begeven onder bewegende lasten;
- val van rol.
Afbakenen van de werkzone.
Contact beweeglijke voorwerpen:
Aandacht bij het snijden;
- bij het doorsnijden.
Dragen van PBM’s.
Beschadiging van het geotextiel.
Zorgen voor een geschikte ondergrond;
Geen piketten of dergelijke door het geotextiel
heen drijven;
Indien het vastleggen met piketten toegestaan is,
moet op de plaats van het piket eerst een
opening in het geotextiel gemaakt worden.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 27/29
Algemeen V&G-plan
ACTIVITEIT
Aanbrengen kleeflaag
Machinaal
RISICO’S
-verspreiding van spatten op de
huid en de ogen;
-brandwonden;
-verplettering bij achteruitrijden;
-circulerend verkeer;
-omslaan van voet;
-verstopte onderdelen;
-verliezen van de lading/kantelen
van citerne;
- milieuverontreiniging.
Met de hand door
middel van een
spuitlans.
Blootstelling aan of contact met
giftige stoffen of stralingen
- giftige dampen.
Beton – wegenbouw.
Contact door opneming of
opslorping van giftige stoffen (bv.
chromaten): via handen e.d.
Contact met beweeglijke voorwerpen:
- betonmixers of vrachtwagens
tijdens aanvoer en lossen;
- laadbak
Contact met beweeglijke voorwerpen:
- betonfinisher.
Inspanningen, verkeerde bewegingen
of uitglijden zonder val:
- tijdens manueel spreiden of
afwerken van het beton.
Contact met giftige stoffen of
stralingen: eczemen door
rechtstreeks contact met beton.
Aanvoer en lossen
beton.
Verdichten en spreiden
beton.
W. 24/65.020
MEBUMAR
MAATREGELEN
Beschermende kledij (overal);
Veiligheidsbril;
Verwijderen van de spatten op de huid d.m.v.
solventvrije reinigingsmiddelen/margarine
Ogen behandelen met oogspoeling
Overvloedig spoelen met water+brandwondenzalf
Spiegels om dode hoek te vermijden;
Geluidsignaal bij achteruitrijden vrachtwagen;
Gebruik van zwaailicht /signalisatie;
Voorzien van veiligheidszone tussen werfzone
en doorgaand verkeer;
Aangepaste veiligheidskledij (min.niv.2);
Gebruik van doeltreffende signalisatie
+aangepaste signalisatie op voertuig;
Van de sproeiwagen stappen zoals men erop stapt;
Dragen hoge veiligheidsschoenen;
Visuele controle van de onderdelen voor gebruik;
steeds de onderdelen zuiver maken na gebruik
Indien nodig nieuwe onderdelen monteren;
Inzetten van vakkundige chauffeurs;
Controle op de dichtheid van de kranen;
Correct laden van de citerne;
Juiste ADR-nummer voorzien op wagens;
Voorzien van aangepaste brandblusapparaten;
Opslag van producten in tank met lekbak of
dubbelwandige tank;
Ervaren persoon laten werken met lans;
Uitkijken hoe de wind staat;
Lans niet te hoog van de grond houden.
Gebruik PBM’s (oogbescherming, masker,
handschoenen, kledij);
Gebruik van ergonomische spuitlans met
voldoende lange spuitmond .
Rechtstreeks contact met beton vermijden, evt.
door gebuik van handschoenen;
Persoonlijke hygiëne (handen wassen, e.d.).
Gebruik van geluidssignaal tijdens
achteruitrijden;
Gebruik van handseinen tijdens achteruitrijden.
- manuele spreiding tot een minimum beperken
Rechtstreeks contact met beton vermijden,
bijvoorbeeld door
Dragen;veiligheidshandschoenen.
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 28/29
Algemeen V&G-plan
ACTIVITEIT
RISICO’S
Aanbrengen van oppervlaktelaag
Aanbrengen
Val van voorwerpen bij
boordstenen,
behandeling:
kantstroken en
Val van een boordsteen op de
watergreppels.
werknemer.
Contact met beweeglijke
voorwerpen:
Bij het doorslijpen of het zagen.
Inspanning, verkeerde beweging
bij behandeling:
Bij het verplaatsen van de
boordstenen.
Andere vormen:
- lawaai.
Aanbrengen van
Contact beweeglijke voorwerpen :
steenslag
- contact vrachtwagen – arbeider
- contact met de steenslag
W. 24/65.020
MEBUMAR
MAATREGELEN
Verboden onder hangende lasten te werken;
Afbakenen van de werkzone;
Dragen van PBM’s: helm &
veiligheidshandschoenen & -schoenen.
Dragen van PBM’s: veiligheidsbril.
Gebruik van hulpstukken, zoals handklem (=
boordsteenklem);
Steeds met twee werknemers de last verplaatsen.
Dragen van gehoorbescherming vanaf 90 dB(A).
Dragen van P.B.M.’s (o.a. veiligheidsbril en
handschoenen)
ALGEMENE RISICO-ANALYSE
Renovatie flightpath cabins – IRMM Geel
Blz. 29/29
Algemeen V&G-plan
Download