Verslag bestuursorgaan 2017 8443 Besluitenlijst raadscommissie

advertisement
Besluitenlijst vergadering raadscommissie Financiën, bestuurlijk en publiek domein
Status
: openbaar
Registratienr.:
: 2017/8443
Datum
: 13-04-2017
Locatie
: Raadszaal
Aanwezig:
Voorzitter:
J.G. Schotanus
(SGP)
Commissieleden:
mw. M.M. Romeijn
(CU)
R.J. Blom
(NE) 1,2,3
Mw. P. Hoogenes- van Noort
(NE) 4
Mw. E.W. Ens
(VVD)
Mw. A. de Groot-Slagter
(RGL) 1,2,3
A.P.J. Strookman
(RGL) 4
W. van Kleef
(GL)
R.J. van Kuijk
(SGP)
H.F.A. van der Nat
(SP)
Mw. I.T. Prins
(D66)
Mw. W.E. Verschuur
(BA)
R. Vrugt
(CDA)
Verder aanwezig:
College:
Amb ondersteuning:
Wethouders C. van Velzen en G. van As en burgemeester J.W.E. Spies.
Dhr. Bakker en mw. Jacobs.
Commissiegriffier:
J.A.A. Augustinus.
Insprekers:
E. Kerkman en mw. I.H.M. Oosterveld, namens Stichting Akkerbloem.
Publiek:
10 personen
Pers:
geen
Afwezig
GroeneHartDemocraat, PvdA.
1
Vaststellen agenda
Agenda wordt conform vastgesteld. Mw. Verschuur zal gebruik maken van de rondvraag.
2
Spreekrecht inwoners/organisaties, mededelingen college en gemeenschappelijke
regelingen
Geen insprekers voor het algemeen spreekrecht.
2.a Mededeling wethouder van Velzen over theater Castellum.
Wethouder van Velzen geeft een korte terugkoppeling over de uitkomst van een tweetal
stadsgesprekken over de toekomst van theater Castellum. Uit die gesprekken is een rode
draad naar voren gekomen dat er behoefte is aan een soort “broedplaats” voor culturele
zaken.
1
Op basis van alle informatie zal het college nog voor het zomerreces 2017 met een
voorstel over de toekomst van het theater naar de raad komen, waarin drie varianten
beschreven zijn:

het theater houden en exploiteren zoals het tot heden is;

doorontwikkeling naar een broedplaats voor culturele zaken;

een andere commerciële invulling aan het gebouw geven.
Het woord is dan aan de raad. De commissie neemt kennis van deze mededeling.
2.b Mededeling raadslid R. Vrugt , lid algemeen bestuur Holland Rijnland.
Dhr. Vrugt meldt dat op 29 maart 2017 een vergadering van het Algemeen Bestuur van
de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland heeft plaatsgevonden. Aan de orde is
geweest het actieplan verkeersveiligheid in de Regio.
Maar belangrijker is geweest dat er een voorstel van het dagelijks bestuur voorlag,
waarmee de bevoegdheid tot het aanbesteden en benoemen van de accountant voor
controle Holland Rijnland aan het DB zou worden overgedragen. Maar dit voorstel is
door een amendement gewijzigd waardoor die bevoegdheid bij het AB blijft. Wel is
afgesproken dat er ook in bestuurlijke context van Holland Rijnland een Auditcommissie
in het leven geroepen gaat worden, vergelijkbaar met Auditcommissies bij gemeenten.
Die Auditcommissie zal dan de aanbestedingsprocedure van een accountant begeleiden
en daaruit een advies tot benoeming doen aan het Algemeen Bestuur. Spreker heeft de
taak op zich genomen om een Auditverordening voor Holland Rijnland voor te bereiden.
De raadscommissie neemt kennis van deze mededeling.
3
collegebesluit over voortzetting stedenband Oudtshoorn (Zuid Afrika) (2016/31274) en
de antwoorden op vragen van raadslid R. Blom (Nieuw Elan) (2017/2574)
Portefeuillehouder: burgemeester J.W.E. Spies.
Het college heeft besloten:
1
Kennis te nemen van de notitie Evaluatie Stedenband Oudtshoorn waaruit blijkt dat in de
samenwerking met Oudtshoorn een nieuwe fase is ingegaan.
2
Internationale samenwerking Nieuw en Anders in te vullen door te focussen op
economische initiatieven en kansen voor het Alphense bedrijfsleven en/of andere
maatschappelijke partners.
3
Het projectbudget Internationale Samenwerking, opgebouwd uit van VNG-International
ontvangen middelen, beschikbaar te houden voor het onderhouden van de relatie met
Oudtshoorn en andere initiatieven voor internationale samenwerking.
4
De gemeentesecretaris als budgethouder voor dit projectbudget aan te wijzen.
5
De Stichting immaterieel te ondersteunen en elkaars relatienetwerk optimaal in te zetten;
6
De gemeenteraad via lijst mededelingen informeren over dit besluit.
Raadslid R. Blom (NieuwElan) heeft over dit besluit van het college schriftelijke vragen gesteld,
die door het college zijn beantwoord (2017/2574).
De raad heeft in zijn vergadering van 26 februari 2017 ingestemd met het verzoek van de
heer Blom deze stukken te bespreken in een raadscommissievergadering.
Bespreking: dhr. Blom zegt dat in het huidige coalitieakkoord staat de actie om te komen tot
beëindiging van de stedenband met Oudtshoorn. In plaats daarvan ziet hij een evaluatie
2
uitgevoerd door het college met als conclusie de voortzetting van de relatie met deze
gemeente in Zuid-Afrika. Dat er nu geen Alphense subsidie wordt gegeven maar vanuit de
VNG, maakt voor hem geen verschil. Dat laatste is ook overheidsgeld. Hij is niet tevreden met
de collegebeantwoording van zijn schriftelijke vragen.
Portefeuillehouder mw. Spies geeft reactie. De stedenband is daadwerkelijk beëindigd. Dus in
die zin is coalitieakkoord gevolg. Wel is er een stichting Stedenband ontstaan, die banden met
Oudtshoorn onderhoud. Deze stichting werd gesubsidieerd maar ook deze gemeentelijke
subsidiering is gestaakt. Wat er wel als economische kans wordt gezien is de intensivering
van contacten door Stichting Greenport met deze gemeente in Zuid-Afrika. Daarmee kunnen
dus voor zowel die gemeente als voor de Greenport Boskoop economische samenwerking
ontstaan. Dat aspect verklaart de deelname van Alphen aan den Rijn aan dergelijke contacten.
Overigens betaalt de VNG de kosten van deze ontmoetingen.
Na een korte gedachtewisseling over het ontstaan destijds van deze Stedenband en over het
nut van de internationale economische contacten, concludeert de voorzitter dat het
onderwerp afdoende is behandeld. Dhr. Blom is tevreden en gerustgesteld met de reactie van
mw. Spies.
4
Evenementenbeleid (2017/5536)
Portefeuille
wethouder Van As
Het college stelt de raad voor:
1
de uitgangspunten van het evenementenbeleid vast te stellen inzake:
a
locaties, tijden, geluid, verkeer, milieu, alcohol en gebruik openbare ruimte;
b
vergunningproces en veiligheidsbeoordeling;
c
toezicht en handhaving;
d
dienstverlening door de gemeente;
e
financiële stimuleringsregeling met daarin ondersteuning voor evenementen die
sociale samenhang bevorderen enerzijds en evenementen die Citymarketing
bevorderen anderzijds.
2
het budget voor ondersteuning voor evenementen die sociale samenhang bevorderen
op een gelijk niveau te houden waarbij de budgetten voor nationale feestdagen
geoormerkt blijven;
3
het budget voor evenementen die Citymarketing bevorderen structureel te verhogen
met € 29.410 (tot een totaal van € 75.000 per jaar):
a
deze budgetaanvraag maakt onderdeel uit van de gevraagde integrale afweging
met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte zoals deze wordt opgenomen
in de kadernota 2018 - 2021;
b
bij vaststelling van de begroting 2018 - 2021 door de raad, is de hiervoor
genoemde financiële ruimte pas daadwerkelijk beschikbaar als dekking.
4
het evenementenbeleid na vaststelling planologisch te verankeren in de te
actualiseren bestemmingsplannen.
3
Samenvatting:
Met het evenementenbeleid 2016 is er een geharmoniseerd beleidskader voor evenementen.
De voormalige gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude beschikten over een
evenementenbeleid. In dit beleid is hierbij aangesloten en op een aantal punten
geactualiseerd, verhelderd en beperkt tot de kaders. In oktober 2015 heeft een startnotitie
voorgelegen in de gemeenteraad waarbij de resultaten van beginspraak waren opgenomen.
De resultaten van deze bespreking zijn verwerkt.
Op een aantal punten zijn bij harmonisatie keuzes gemaakt die meer afwijken van het
voorgaande beleid:
(1) Locaties: aantal onderzochte locaties zijn uitgebreid en (deels) onderzocht op aantallen
bezoekers en maximaal aantal evenementen. Deze kunnen in planologisch beleid worden
verwerkt.
(2) Geluid: om omwonenden van evenementen te beschermen tegen overmatige
geluidsoverlast wordt voorgesteld om na een week met meerdere evenementen op een locatie
daarna een week ‘rust’ in te bouwen. Uitzonderingen zijn de festiviteiten rondom de
Jaarmarkt en de collectieve evenementen.
(3) Stimuleringsregeling: tot nog toe werd er gewerkt met een ‘vaste’ groep evenementen die
een financiële bijdrage kregen. Voorstel is om een onderscheid te maken tussen evenementen
die toegankelijk zijn voor iedereen en gericht zijn op sociale samenhang (met name rondom
Oranjefeesten) en andere evenementen die op basis van bijdrage aan citymarketing een
bijdrage kunnen ontvangen. De bijdragen voor nationale feestdagen wordt hiermee
geoormerkt en blijven op een gelijk niveau. Voor de bijdrage aan evenementen die een
bijdrage leveren aan citymarketing wordt voorgesteld het budget te verruimen. Voorgesteld
wordt om besluitvorming over toekennen van de stimuleringsregeling te laten uitvoeren door
het college in plaats van besluitvorming in de gemeenteraad waarmee
evenementenorganisatoren sneller een antwoord kunnen krijgen op hun aanvraag.
Insprekers: De heer Kerkman en mw. Oosterveld namens de stichting Akkerbloem.
Zij vertellen een en ander over het ontstaan van de stichting Akkerbloem, een initiatief van de
bewoners van de straten Akkerwinde en Boterbloemweg. Er worden vele activiteiten
georganiseerd, die de sociale samenhang in deze straten bevordert. Zij hebben de
inspraakavond bijgewoond over het nieuwe evenementenbeleid. Waar zij erg van schrikken is
het toenemende aantal formulieren, dat ingevuld moet worden voor het verkrijgen van een
vergunning van de gemeente, ook wanneer sprake is van een eenvoudige activiteit, zoals
eieren zieken met Pasen. Het werkt zo ontmoedigend, dat wel eens overwogen wordt dan
maar niet zo’n leuk evenement te organiseren. Zij vragen de commissie aandacht voor deze
toenemende administratieve rompslomp.
Bespreking: De diverse fracties hebben veel vragen over onderdelen van dit voorstel, waarop
door zowel wethouder van As als ook burgemeester Spies wordt geantwoord.
Enkele zaken krijgen extra aandacht:

zo wordt in dit voorstel het beleid voor City marketing gemist, terwijl het college daar wel
structureel meer geld voor vraagt;

voorkom al te ingewikkelde administratieve procedures om vergunning aan te vragen;

subsidieverlening in handen geven van het college, maar zorg wel voor rechtvaardiger
verdeling over de verschillende kernen .
4

m.b.t. City marketing zegt wethouder van As dat het college voor de vergadercyclus van
juni 2017 een voorstel aan de raad zal aanbieden om dit beleid vorm te geven;

m.b.t. de in te dienen aanvraagformulieren voor vergunning voor evenementen geeft het
college aan dat natuurlijk het streven is dit zo eenvoudig mogelijk te houden, maar dat
strengere veiligheidseisen het onvermijdelijk maken dat veel info door de aanvragers
verstrekt moet worden. Er wordt gewerkt om een en ander digitaal te gaan verzorgen en
wanneer instellingen bij het indienen van vergunningaanvraag hulp nodig hebben, zij zich
dan tot medewerkers van de afdeling evenementenvergunning kunnen wenden. Ze
worden dan altijd geholpen.

m.b.t. subsidieverlening door het college i.p.v. de raad geeft het college aan dat daarmee
sneller ingespeeld kan worden op aanvragen, dat ook rekening gehouden zal worden met
zo te noemen faciliteiten van gemeentewege verstrekt aan organisaties en dat goed
gekeken zal worden naar de historische verschillen tussen de vele kernen (van de drie
voormalige aparte gemeenten) en de gewenste harmonisatie in subsidieverstrekking ter
zake.
Na de inhoudelijke bespreking van het voorstel concludeert de voorzitter dat het als
hamerstuk naar de raad van 20 april 2017 zal gaan.
Toezeggingen:

wethouder Van Velzen zegt toe in de vergadercyclus van juni 2017 met een voorstel te
komen over de toekomst van theater Castellum.

wethouder Van As zegt toe in de vergadercyclus van juni 2017 met een voorstel te komen
over het vast te stellen beleid voor Citymarketing.

op de vraag waarom bv. huttenbouw in de ene kern wel subsidie krijgt en in andere kern
niet, zegt wethouder Van As toe dat antwoord nog te zullen verifiëren bij wethouder Van
Velzen en dat nog aan de commissieleden zal laten weten. (Huttenbouw zou onder “kleine
subsidies” vallen en niet onder “evenementen”).
Rondvraag:
Mw. Verschuur heeft zich gemeld voor de rondvraag. Zij heeft gelezen dat bij de officiële
ingebruikname van de Maximabrug door wethouder Hoekstra een gift is verstrekt aan het
Utrechtse Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. Zij wil weten of de wethouder dat
uit zijn eigen portemonnee heeft betaald. Zo niet, dan vindt zij het een fout gebaar om ten
laste van de gemeentemiddelen zo’n gift te doen. Er is in Alphen aan den Rijn nog zo veel
armoede, dat het beter is daar het geld voor te gebruiken om armoede te bestrijden.
Bovendien vindt zij dat bv bij het KWF veel te hoge salaris aan de directeur van dat fonds
wordt betaald.
In het kader van collegiaal bestuur beantwoordt wethouder Van As de vraag. Hij geeft aan dat
bij de officiële ingebruikname van de Maximabrug door de hoofdaannemer Mobilis een gift
aan het Utrechts Princes Maxima Centrum voor kinderoncologie ie geschonken. Vervolgens
heeft het college besloten een gelijk bedrag door de gemeente te schenken aan dat zelfde
doel. Dekking daarvoor is aanwezig in het bouwkrediet voor deze brug. Wethouder Hoekstra
heeft uitvoering aan dit collegebesluit gegeven door dat bedrag namens de gemeente te
schenken. Overigens wijst hij erop dat dit centrum geheel los staat van het KWF.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.39 uur.
5
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards