Gent - achtergrondnota stedenband

advertisement
EEN STEDENBAND VOOR GENT
ACHTERGRONDNOTA
INHOUDSTAFEL
Context…………………………………………………………………………………………2
Vlaams Convenantenbeleid…………………………………………………………………2
Duurzame ontwikkeling als uitgangspunt………………………………………………….3
Stedenband: een samenwerkingsakkoord met (bestuurlijke) inhoud…………………..3
De stedenband in de stad Gent……………………………………………………………..4
Transfer van know-how, kennis en ervaring………………………………………………4
Leren uit en uitwisselen van ervaringen……………………………………………………4
Thema’s voor samenwerking………………………………………………………………..5
De eerste stappen: nadenken over profiel en criteria……………………………………..6
Bijlagen…………………………………………………………………………………………7
Bijlage 1: profielschets Gent (voorstel van aandachtspunten)…………………………..8
Data…………………………………………………………………………………………..8
Profiel…………………………………………………………………………………………8
Doelstellingen van het stadsbestuur………………………………………………………9
Bijlage 2: criteria partnerstad (voorstel)…………………………………………………..11
Bijlage 3: invulformulier deelname stuurgroep…………………………………………..13
317496367/Suzy Van Hoorde/7/21/2017 10:38:00 AM/
1
INLEIDING EN LEESWIJZER
Deze nota is een werkdocument1 en vormt de basis van het overleg dat de Dienst Noord-Zuidsamenwerking wil
organiseren met de stadsdiensten. Bedoeling is om met diverse stadsdiensten na te denken over het profiel van
de stad Gent en de criteria voor een geschikte partnerstad in het Zuiden. In eerste instantie richten we ons
vooral naar diensten die met beleidsontwikkeling en met inhoudelijke thema’s bezig zijn. De meer technische
diensten werden in deze fase niet gecontacteerd.2 Ook met de GONZ (Gents Overleg Noord-Zuid, de
gepriviligeerde gesprekspartner van de stad Gent op het vlak van Noord-Zuidbeleid) wordt contact genomen. Het
overleg kan nog voor de zomer uitmonden in een onderbouwde keuze voor een bepaalde stad in het Zuiden. De
selectieprocedure zal begeleid worden door een stuurgroep.
Hoe lees je deze nota? Eerst krijg je uitleg over de achtergrond van stedenbanden en de context waarbinnen
Gent initiatieven wil nemen (o.a. het Vlaamse convenantenbeleid voor samenwerkingsontwikkeling). Vervolgens
hebben we het over de mogelijkheden die een stedenband biedt aan geïnteresseerde stadsdiensten om samen
te werken met de Dienst Noord-Zuidsamenwerking. In een derde punt nodigen we stadsdiensten uit om deel te
nemen aan een stuurgroep die de keuze van de partnerstad zal opvolgen. In twee bijlagen vind je voorstellen
terug voor een profielschets van Gent en criteria voor partnerkeuze, twee essentiële instrumenten in de
zoektocht naar een partner.
Wat vragen we aan de lezer van deze nota? Bedoeling is dat de lezer vanuit de eigen praktijkervaring mee
nadenkt over de uitgangspunten en de concrete invulling van een stedenband tussen Gent en een stad in het
Zuiden. Bij de profielschets en de criteria voor partnerkeuze (op pag. 8 ev.) staan vragen vermeld. Deze vragen
kunnen tijdens het overleg met de diverse diensten besproken worden.
CONTEXT
Vlaams Convenantenbeleid
In 2001 selecteerde de Vlaamse Gemeenschap de stad Gent als één van de pilootgemeenten voor de uitvoering
van een Vlaamse Convenant Samenwerkingsontwikkeling.3 Het Vlaamse convenantenbeleid wil het lokale debat
rond duurzame ontwikkeling en de Noord-Zuid relaties stimuleren. Een grotere lokale betrokkenheid bij het
Noord-Zuidbeleid moet zich vertalen in een partnerschap met een zustergemeente in het zuiden (stedenband).
De aandacht voor de versterking van de lokale bestuurskracht in die stedenband moet bijdragen tot het lokale
democratische proces in het Zuiden. Binnen de convenant hebben gemeenten de vrijheid om te kiezen hoe zij
die doelstellingen realiseren. Zij stellen daarvoor jaarlijks een actieplan op. Het actieplan van Gent voor 20022003 bepaalt onder meer dat Gent op zoek zal gaan naar een potentiële partner voor een stedenband.4 Hiervoor
werkt de Dienst Noord-Zuidsamenwerking samen met het bureau ACE Europe (dat het werkmateriaal
voorbereidt en het intern overleg ondersteunt).
1 Deze eerste versie van de achtergrondnota is gebaseerd op gesprekken met de Dienst Noord-Zuidsamenwerking en het
kabinet van de Schepen voor Noord-Zuidsamenwerking. Op basis van het overleg zal de tekst aangepast worden.
2 Deze diensten kunnen wel relevant zijn in de toekomst en kunnen (als zij dat zelf willen) bijdragen tot de formulering en
uitvoering van specifieke projecten in het kader van de stedenband.
3 In 2001 sloten 17 gemeenten een Convenant voor Samenwerkingsontwikkeling met de Vlaamse overheid. Het systeem van
de convenant is gebaseerd op de beleidsbrief van de toenmalige minister voor ontwikkelingssamenwerking (2000-2001).
4 Een kopie van het actieplan 2002-2003 kunt u krijgen bij de Dienst Noord-Zuidsamenwerking.
317496367/Suzy Van Hoorde/7/21/2017 10:38:00 AM/
2
Duurzame ontwikkeling als uitgangspunt
In 2001 stelde de schepen bevoegd voor Noord-Zuidsamenwerking de nieuwe beleidsnota voor.5 Het
bestuursakkoord (2001-2006) gaf eerder al de algemene richting aan: ‘Noord-Zuidsamenwerking dient verder te
worden uitgebouwd als een integraal onderdeel van het streven naar duurzame ontwikkeling. De hoofdtaak van
een lokaal bestuur blijft een doorgedreven sensibilisatie inzake mondiale oriëntatie en vredesopvoeding.
Daarnaast ligt een belangrijke nieuwe uitdaging in de zgn. gemeentelijke internationale samenwerking (NoordZuid stedenband). (…).”
De stedenband past met andere woorden in een groter verhaal, dat van het Gentse streven naar een duurzame
ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie
maar rekening houdt met de mogelijkheid van toekomstige generaties om hetzelfde te doen. Over heel de wereld
zijn er gemeenten die inspanningen doen op het vlak van duurzame ontwikkeling (bijv. door het opstellen van
een concreet stappen- en actieplan, ook wel Lokale Agenda 21 genoemd).
De stad die streeft naar duurzame ontwikkeling wil nadenken over de manier waarop we leven, ons verplaatsen,
de lokale economie ontwikkelen, het sociaal weefsel ondersteunen, sociale uitsluiting bestrijden, beleid voeren
en besturen in de stad, afval verwerken, … Bedoeling is ook om concrete maatregelen te nemen. In Gent is dat
bijv. al merkbaar binnen de Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling. Deze dienst ontwikkelde in samenspraak
met het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) van de Universiteit Gent een barometer voor duurzame
ontwikkeling.
Stedenband: een samenwerkingsakkoord met (bestuurlijke) inhoud
Streven naar een duurzame ontwikkeling gebeurt in de hele wereld vanuit het besef dat lokale acties een impact
kunnen hebben op een verbetering (of verslechtering) van de kwaliteit van leven in andere delen van de wereld
(milieuvervuiling, broeikaseffect, armoede, …). En ook vanuit het besef dat sterke lokale besturen en de manier
waarop zij besturen een belangrijke rol spelen in het bevorderen van een duurzame ontwikkeling.
Daarom willen gemeenten over heel de wereld ook internationaal meer samenwerken. Zij kiezen daarvoor o.a.
voor het model van de stedenband. Een stedenband kan het vaak abstracte Noord-Zuid verhaal concreter en
‘begrijpbaar’ maken voor de bevolking. Dit begrip kan leiden tot meer solidariteit en betrokkenheid bij de
bevolking. Een stedenband biedt ook aan stadsdiensten uit noord en zuid de mogelijkheid om samen te werken. 6
Wat is een stedenband? Een stedenband is een officieel en politiek-maatschappelijk gedragen
samenwerkingsakkoord tussen twee gemeentebesturen die willen werken aan rechtvaardiger
wereldverhoudingen en een versterking van de lokale bestuurskracht. De stedenband is geen doel op zich. Het
is een model dat toelaat dat zowel gemeente(-besturen) als inwoners en verenigingen in een gemeente hun
eigen rol inzake ontwikkelingssamenwerking kunnen spelen.
Een stedenband is een specifieke vorm van samenwerking tussen steden. De doelstellingen van ontwikkeling in
het Zuiden en sensibilisatie van de bevolking in Gent staan uiteraard voorop. Dit betekent dat Gent ook
financiële middelen zal investeren in het Zuiden en dus voor een stuk optreedt als donor. Toch gaat het in een
stedenband niet enkel om ‘geld geven’: Gent wil in de stedenband sterk de nadruk leggen op het werken aan de
versterking van de lokale bestuurskracht en de capaciteit van een gemeente of stad in het Zuiden om beleid te
voeren.
De beleidsnota is te consulteren via de website (www.gent.be).
Voor meer uitleg over de achtergrond van gemeentelijke internationale samenwerking, verwijzen we graag naar de nieuwe
VVSG pocket: Dhaene, C. Gemeentelijk internationaal beleid. S.l., 2002.
5
6
317496367/Suzy Van Hoorde/7/21/2017 10:38:00 AM/
3
Met de voorbereiding van een stedenband of samenwerkingsakkoord met een stad in het Zuiden, neemt de stad
Gent een engagement voor verschillende jaren. Het is dan ook belangrijk dat de partnerkeuze op een ernstige
manier gebeurt en op basis van objectieve criteria (zie voorstel in bijlage).
DE STEDENBAND IN DE STAD GENT
Bovenstaande maakt duidelijk dat de stedenband ruimte biedt voor het stadsbestuur en verschillende
stadsdiensten om vanuit hun eigen werking een rol te spelen in de Noord-Zuidsamenwerking. We beschrijven
hieronder kort de mogelijkheden. Gent heeft al heel wat ervaring met samenwerking tussen steden, denken we
maar aan de talloze Europese projecten, de jumelages, deelname aan netwerken zoals Eurocities, Urb-Al,
WACAP, …, de organisatie van Europese congressen voor lokale besturen, …. Die ervaring kan zeker van pas
komen bij de uitbouw van een stedenband.
Transfer van know-how, kennis en ervaring
Gemeenten en steden in het Zuiden hebben zeker interesse in de manier waarop de stad Gent verschillende
beleidsopdrachten oppakt: lokale economische ontwikkeling, bestuurlijke organisatie en strategisch management
voor de ontwikkeling van de stad, personeelsbeheer, werking van de dienst bevolking, regisseursfunctie op vlak
van tewerkstelling, administratiebeheer, afvalverwerking, enz. (Het omgekeerde geldt zeker ook voor Gent.)
Hoe kun je die transfer en uitwisseling tot stand brengen binnen de convenant? Ambtenaren van Gent kunnen
advies geven aan de partner in het Zuiden of kunnen collega’s uit het Zuiden uitnodigen om hun kennis en
inzichten over te dragen op Gentse problemen en situaties. Gent kan op vraag van de partner mee specifieke
projecten op diverse terreinen uitwerken en nieuwe initiatieven in het Zuiden ondersteunen.
Leren uit en uitwisselen van ervaringen
Naast overdracht van kennis, kun je ook ervaringen uitwisselen of leren uit de aanpak van gemeenten uit andere
delen van de wereld. Dat geldt zowel voor steden in het zuiden als voor steden in het noorden. De confrontatie
met een andere aanpak kan een aanzet zijn om na te denken over het eigen beleid of om nieuwe
beleidsoplossingen uit te werken. Middels de stedenband kun je bijv. peilen naar de visie van een stad in het
Zuiden op het Gentse beleid inzake participatie in het woonbeleid, of de opmaak van
verkeersleefbaarheidsplannen in wijken, het samenspraakplan, het werken met stadsdeelregisseurs, ….
Hoe kun je verschillende visies met elkaar confronteren? Door bijv. studiedagen, seminaries of rondetafels te
organiseren waar je aspecten van je eigen beleid voorstelt en laat toetsen. Hoe kun je leren uit ervaringen? Door
samen nieuwe kennis en inzichten op te bouwen rond specifieke beleidsterreinen (bijv. duurzame ontwikkeling
en Lokale Agenda 21) middels projecten (in het Zuiden) of onderzoeksopdrachten.
Thema’s voor samenwerking
Op basis van de bestaande beleidsplannen en de diensten in Gent, overlopen we kort enkele relevante
(inhoudelijke) beleidsdomeinen en thema’s, (1) waarrond in de toekomst met de partner kan samengewerkt
worden of (2) waar Gent specifieke kennis en ervaring te bieden heeft aan de partner in het Zuiden. De
voorbeelden zijn enkel indicatief (en niet exhaustief) en staan in een willekeurige volgorde. De onderwerpen die
in een stedenband aan bod kunnen komen zijn eigenlijk onuitputtelijk, want het gaat niet enkel over
beleidsdomeinen maar ook over technieken en aspecten van beleidsvoering, zoals bijv.: planningstechnieken,
communicatiestrategieën, participatiemethodieken, onderzoeksmethodieken (bijv. op het gebied van
wijkparticipatie) en analysemodellen, verwerking van bevolkingsgegevens, GIS-systemen, financieel
management, …
317496367/Suzy Van Hoorde/7/21/2017 10:38:00 AM/
4
 Algemeen
Formuleren van bestuursakkoorden en formuleren van grote beleidsdoelstellingen, de aandacht voor
strategische planning, het nadenken over interne organisatie en coördinatie, de werking van adviesraden en
overlegfora, de ontwikkeling van de regisseursfunctie (op economisch vlak, op het gebied van tewerkstelling,
voor het minderhedenbeleid, …), ...
 Emancipatiebeleid
Gender mainstreaming in het lokaal bestuur, deelname van vrouwen aan besluitvorming, …
 Woonbeleid
Ervaringen met onderzoeken naar woonsituaties en het gebruik van onderzoek als beleidsinstrument,
inspanningen voor bewonersparticipatie en wijkontwikkeling, opvang van vluchtelingen en niet-permanente
bewoners, communicatie en samenwerking rond het woonbeleid (instrumenten van woonwinkels en woonraad),
…
 Leefmilieu en natuurontwikkeling
Natuurbehoud, groen in de stad, duurzaamheidsbarometer, ..
 Mobiliteit
Opstellen van verkeersleefbaarheidsplannen in buurten, overleg met de bewoners, initiatieven voor de algemene
leefbaarheid en aandacht voor de mobiliteit van zwakke weggebruikers, ...
 Bevolking
Organisatie en management van dienstverlening (o.a. dienstencentra), systemen van informatieverwerking,
ervaring met het beheer van datasystemen (zoals GIS-systeem), verzamelen van bevolkingsgegevens en
demografische gegevens die beleidsbeslissingen beter kunnen onderbouwen (bijv. op gebied van tewerkstelling,
onderwijs, …)
 Cultuur
Organisatie van jeugdwerking, wijkwerking, (met aandacht voor interculturalisatie, sociale cohesie, ..),
aanwenden van culturele identiteit als referentiekader en startpunt van een dialoog met andere culturen,
ervaringen met kunst- en cultuureducatie,…
 Etnisch-culturele minderheden
Inspanningen voor het effectief maken van grondrechten voor etnisch-culturele minderheden, het verbeteren van
de kwaliteit van het omgaan met de etnisch-culturele diversiteit in de maatschappij, ook in de stadsdiensten.
 Communicatie (en participatie)
Gebiedsgerichte werking en projectwerking om inwoners bij het beleid te betrekken, samenspraakplan,
ervaringen met stadsdeelregisseur, ervaringen met participatiemethodieken (vooral hoorzittingen), …
 Economie en tewerkstelling
Creëren van ruimte voor bedrijvigheid ook in de stad, stimuleren van lokale economische ontwikkeling, opnemen
van de regisseursfunctie voor tewerkstelling, ervaringen met etnisch ondernemerschap,…
 Onderwijs
Gelijke kansen, ondersteuning en onderzoek, samenwerking met scholen en universiteit, initiatieven op het
gebied van de kennismaatschappij of in het kader van levenslang en levensbreed leren,...
 Welzijnsbeleid
Ervaringen met opleiding en tewerkstelling, jeugd, woonbeleid, sociale dienst. Werken rond armoede en
kansarmoede, budgetbeheer, ….
317496367/Suzy Van Hoorde/7/21/2017 10:38:00 AM/
5
DE EERSTE STAPPEN: NADENKEN OVER PROFIEL EN CRITERIA
Voor er echt sprake kan zijn van ‘samenwerking’ met een partner en projecten op één of meerdere gebieden die
hierboven werden vermeld, moet er eerst nog worden nagedacht over:
(1) Het profiel van de stad Gent: hoe stelt Gent zich voor als partner in een stedenband, welke
(inhoudelijke) accenten wil de stad leggen en welke beleidsterreinen zijn de meest relevante en zinvolle
voor samenwerking, waar is de stad goed in, ...?
(2) Criteria waaraan de partner moet voldoen.
(3) Procedure voor de zoektocht van een partner.
Deze drie aandachtspunten moeten achtereenvolgens aangepakt worden. Het voorstel is om eerst het intern
overleg tussen de verschillende stadsdiensten en politiek verantwoordelijken te organiseren. Die interne dialoog
is belangrijk om verschillende redenen: (1) gezien de rol die verschillende diensten in de toekomst kunnen
spelen, (2) omdat bestaande internationale contacten in verschillende diensten mogelijk kunnen helpen in de
zoektocht naar een partner, (3) omdat een consensus over het profiel en de criteria noodzakelijk is en (4)
omwille van het belang om in de stad zelf voldoende steun te verwerven voor de stedenband. Dit is het overzicht
van de verschillende stappen die genomen moeten worden:
stap 1: interne dialoog over uitgangspunten van de stedenband, profiel en criteria (januari)
stap 2: vaststellen van profiel en criteria op voorstel van een project- of stuurgroep op basis van een
synthesenota (februari)
stap 3: vastleggen van selectieprocedure en organisatie van zoektocht door stuurgroep (eind februari) en
opvolging van kandidaten (periode maart-april)
stap 4: vergelijking van verschillende valabele partners en opstellen van rangschikking (mei)
Stap 5: keuze door college op advies van stuurgroep (indien mogelijk voor de zomer, afhankelijk van het aantal
dossiers van kandidaat partnersteden)
Hoe kunt u meewerken? De verschillende diensten kunnen in elk van deze fasen meewerken door:
 Overleg
Verschillende diensten worden uitgenodigd om aan het overleg dat de Dienst Noord-Zuidsamenwerking
organiseert, deel te nemen en te reageren op de voorstellen en de vragen. De dienst zal contact met u opnemen
voor een afspraak voor overleg. Met dit contact willen we de uitgangspunten en doelstellingen van de
stedenband verduidelijken en uw mening horen over de werkwijze, profielschets van Gent en criteria voor
partnerkeuze. U kunt het gesprek voorbereiden door even na te denken over de vragen die in de bijlagen in
kader gesteld worden.
 Stuurgroep
Diensten die daar in geïnteresseerd zijn, worden uitgenodigd om iemand aan te duiden die deelneemt aan een
tijdelijke stuurgroep. Deze groep komt voor de zomer maximaal drie maal samen gedurende een halve dag. De
groep zal onder begeleiding van de Dienst Noord-Zuidsamenwerking mee adviseren over de selectieprocedure
van kandidaatpartnersteden en zal een rangorde opstellen voor de keuze.
BIJLAGEN
Bijlage 1: profielschets Gent
Bijlage 2: criteria partnerstad
Bijlage 3: invulformulier deelname stuurgroep
317496367/Suzy Van Hoorde/7/21/2017 10:38:00 AM/
6
Bijlage 1: profielschets Gent (voorstel van aandachtspunten)
De profielschets van de stad Gent is geen toeristische brochure maar tracht Gent voor te stellen als interessante
partner voor internationale samenwerking. De elementen die hieronder worden aangehaald (data, profiel,
doelstellingen, troeven), moeten nog in een goed leesbare tekst gegoten worden, die op termijn in andere talen
wordt vertaald. Het profiel zal namelijk rondgestuurd worden naar eventuele kandidaatpartners en internationale
organisaties die behulpzaam kunnen zijn in de zoektocht.
Wat vragen we aan u?
Deze profielschets is een voorzet voor het gesprek dat wij met alle stadsdiensten zullen hebben. Het is niet
nodig om uw antwoorden op papier te zetten (tenzij u niet aanwezig kunt zijn bij het gesprek en toch een inbreng
wenst te doen). De hieronder staande vragen kunnen ons helpen om beter zicht te krijgen op het profiel van
Gent en de stad te beoordelen als ‘partner’ in ontwikkelingssamenwerking. Steden die in een stedenband op
bestuurlijk vlak willen samenwerken, vertrekken best vanuit hun sterke kwaliteiten en de ambities of de
uitdagingen die ze zichzelf stellen. Deze vragen kunnen helpen om daar beter zicht op te krijgen:
1. Welke zijn volgens u de factoren die het beeld van Gent (bij ‘buitenstaanders’) sterk mee bepalen?
(geografische ligging, economische activiteiten, onderwijsfaciliteiten, vrije tijd en ontspanning, historiek,
immigratie, mobiliteit, ….). Vindt u deze voldoende terug in het profiel?
2. Op welke terreinen en met welke doelstellingen wil Gent zich het meest profileren?
(participatie van de inwoners, jeugdbeleid, veiligheid, afvalverwerking, culturele activiteiten, sport, toerisme,
openbare bibliotheek, onderwijs, economie, …) In bovenstaande tekst baseerden we ons op het
bestuursakkoord: is dit een goed uitgangspunt? Waar zou u het meeste gewicht aan geven?
3. In welke beleidsdomeinen werkt Gent goed samen met organisaties of instellingen die ook in de stedenband
een meerwaarde kunnen bieden (sociale huisvestingsmaatschappijen, intercommunales, universiteit en
hogescholen, …).
4. Welke gemeentelijke diensten kunnen volgens u vrij vlot instappen in een stedenband (bekwaam personeel,
goed management, goede sfeer, internationale contacten, ….)?
5. Gaat u akkoord met de onderstaande manier om Gent voor te stellen aan eventuele partnersteden? Welke
accenten wilt u leggen, ontbreken er zaken, wilt u bepaalde dingen anders geformuleerd zien of anders
ordenen?
DATA
Bij de beschrijvende profielschets hoort een lijstje met een overzicht van enkele data zoals oppervlakte,
provincie, aantal inwoners, grootte/omzet van de haven, gemeentelijk budget, aantal schepenen en
gemeenteraadsleden, de coalitie, overzicht van internationale contacten, een overzicht van prijzen en/of
‘awards’, de taal, de situering in Vlaanderen en Europa, de taal, …
PROFIEL
(De tekst is gebaseerd op de multimediapresentatie van de stad Gent.)
 Gent is een havenstad en een bedrijvige stad
In het hedendaagse Gent staat de haven meer dan ooit centraal. Inmiddels is Gent uitgegroeid tot de derde
grootste haven van België. In de haven (en ook elders) bevinden zich een aantal grote en wereldbekende
317496367/Suzy Van Hoorde/7/21/2017 10:38:00 AM/
7
bedrijven. Op veel vlakken staat de Gentse regio sterk: staal, voeding, chemie, auto-assemblage. Gent
stimuleert de bedrijvigheid. Jonge, opstartende bedrijven kunnen terecht in de stad voor ondersteuning. De
stad heeft ook een project ‘etnisch ondernemen’. De stad telt ongeveer 16.447 migranten die evenzeer recht
hebben op tewerkstelling en ondernemerschap. De stad heeft een groot werkgelegenheidsproject opgezet
waarbij de verschillende betrokken partijen samenwerken om een toekomstgericht, strategisch, innovatief en
inclusief werkgelegenheidsplan te ontwikkelen.
 Gent is een stad van cultuur
Gent is een eeuwenoude stad: het rijke en woelige verleden heeft in Gent zijn sporen nagelaten. Dit
weerspiegelt zich in een ongemeen rijk en boeiend kunstpatrimonium. Cultuurhuizen, zoals het
Kunstencentrum Vooruit, het Nederlands Toneel Gent, de Opera, en de musea maken de stadscultuur erg
levendig. Gent is een avontuurlijke cultuurstad. De stad levert grote inspanningen om dat zo te houden.
Gent wil een plek zijn van vernieuwing en traditie, stad van kunsten, creatiestad (de plek waar het gebeurt),
en een stad met een actief erfgoedbeleid.
 Gent is een studentenstad en stad van kennis
Gent telt 80.000 leerlingen verspreid over 300 onderwijsinstellingen. Opvallend is de concentratie van het
hoger onderwijs. De drie hogescholen zijn allen sterk gericht op het bedrijfsleven. De Universiteit van Gent
telt 22.353 studenten en staat gekend om zijn opleidingen in de toegepaste wetenschappen. Er is een
samenwerking met de universiteit op volgende gebieden: duurzame ontwikkeling (met het Centrum voor
Duurzame Ontwikkeling), …
DOELSTELLINGEN VAN HET STADSBESTUUR
Het bestuur van de stad Gent heeft zich in het bestuursakkoord (2001-2006) verbonden aan enkele grote
doelstellingen. Die doelstellingen situeren zich op de volgende gebieden (zoals vermeld in het bestuursakkoord):
 Leefbaar Gent
In de voorbije jaren is de leefbaarheid in Gent sterk verbeterd. Toch is er nog heel wat werk aan de winkel. De
stad wil de leefbaarheid verbeteren, vooral in de wijken van de 19de eeuwse gordel rond de stad. Gent werkt aan
een stad waar het aangenaam is om te wonen, te werken en te leven. De stad moet daarvoor heel wat geld
investeren en wil dat doen in overleg met de bewoners (bewonersparticipatie). In dit verband wil de stad verder
nadenken over en werken aan mobiliteit in de stad, omgeving, samenlevingsproblemen en –mogelijkheden en
veiligheid.
 Kansrijk Gent
Niet iedereen is gelijk in onze stad, en gelukkig maar. Het is precies onze verscheidenheid die onze samenleving
zo rijk maakt. Wel moet de ongelijkheid inzake kansen bestreden worden. De stad wil dat doen door iedereen de
middelen, mogelijkheden en vorming te geven om zich te ‘emanciperen’. De beleidsdomeinen die hier centraal
staan, zijn: het welzijnsbeleid, informatie-en communicatietechnologiën, lokale economische ontwikkeling en
ondernemerschap, wonen, sport, cultuur.
 Zorgzaam Gent
De stad heeft een verantwoordelijkheid tegenover de burgers die een beroep doen op haar diensten.
Administratieve prodecures kunnen bijv. nog duidelijker. De bereikbaarheid van de stadsdiensten kan ook beter
(bijv. elektronische dienstverlening en stadskantoren). Tegelijk wil de stad ook zorgen voor haar personeel: geen
tevreden klanten zonder tevreden personeel. De stad Gent wil als werkgever alle kansen geven aan haar
personeelsleden om zichzelf te ontplooien en tracht ook intern een overlegmodel met informatie en inspraak te
317496367/Suzy Van Hoorde/7/21/2017 10:38:00 AM/
8
ontwikkelen. Daarnaast willen we aandacht besteden aan een efficiënt en doorzichtig financieel beleid. De
beleidsdomeinen die hier centraal staan, zijn: dienstverlening, personeelsbeleid, financieel beleid.
317496367/Suzy Van Hoorde/7/21/2017 10:38:00 AM/
9
Bijlage 2: criteria partnerstad (voorstel)
Het is noodzakelijk om de partnerkeuze te bepalen op basis van een aantal duidelijke criteria. Ook deze criteria
moeten gecommuniceerd worden aan eventuele partnersteden en zullen mee de ‘selectieprocedure’ bepalen.
WAT VRAGEN WE AAN U?
U kunt het gesprek of overleg voorbereiden door even na te denken over de volgende vragen:
1. Welke criteria zijn volgens u absoluut noodzakelijk? Noem vijf criteria waaraan kandidaat partnersteden
minimaal moeten voldoen (of duid ze aan in de onderstaande lijst).
2. Wil u criteria toevoegen (economische, culturele, toeristische, …) of schrappen?
Het is niet nodig om uw antwoorden op papier te zetten (tenzij u niet aanwezig kunt zijn bij het gesprek en toch
een inbreng wenst te doen).
Praktische criteria:
 vlotte bereikbaarheid (duur van de reis, kostprijs van de reis, uurverschil...),
 goede communicatiemogelijkheden (aanwezigheid van telefoons, faxen, internetverkeer, mogelijkheid
van Frans, Engels als voertaal, ...)
 aanwezigheid van een Belgisch consulaat/ambassade in het land,
 aanwezigheid van buitenlands consulaat/ambassade in ons land.
Politieke criteria:
 Betrekkelijke (politieke) stabiliteit in de regio,
 de stad beschikt over een zeker autonomie (bevoegdheden en middelen) om een autonoom beleid te
kunnen voeren (Dit heeft uiteraard te maken met de mate van decentralisatie in het land).
Bestuurlijke criteria:
 de stad demonstreert inspanningen op het gebied van goed bestuur (good governance), inclusief de
bevordering van lokale participatie
 De stad is bereid om een rol te spelen in de ontwikkeling van de regio (regionale functie) en heeft
interesse om een modern gemeentelijk beleid/management te voeren
Algemene criteria:
 vergelijkbaarheid met Gent qua grootte, ligging, sectoren, regionale rol, …
Criteria voor partnerschap:
 De stad is geïnteresseerd in samenwerking, uitwisseling en dialoog en situeert de stedenband niet
louter op materieel vlak;
 De stad heeft reeds ervaring met internationale contacten en beschikt over mensen die de capaciteit
hebben om de samenwerking gestalte te geven of is bereid om hiervoor mensen aan te trekken
(eventueel met de steun van Gent);
 De stedenband kan rekenen op een zeker draagvlak binnen de gemeente (bestuur en overlegorganen);
 De stad en het stadsbestuur is geïnteresseerd in een samenwerkingsakkoord van langere duur dat
geregeld geëvalueerd wordt;
 De stad is bereid om mee na te denken over de vormgeving en de invulling van de stedenband
uitgaande van de eigen doelstellingen en noden van de eigen stad en de mogelijkheden van de stad
Gent.
317496367/Suzy Van Hoorde/7/21/2017 10:38:00 AM/
10
Bijlage 3: invulformulier deelname stuurgroep
Diensten die daar in geïnteresseerd zijn, worden uitgenodigd om iemand aan te duiden die deelneemt aan een
tijdelijke stuurgroep. Deze groep komt voor eind mei 2003 maximaal drie maal samen gedurende een halve dag.
De groep zal onder begeleiding van de Dienst Noord-Zuidsamenwerking mee beslissen over de
selectieprocedure van kandidaatpartnersteden en zal een rangorde opstellen voor de keuze. Eens de keuze
gemaakt, wordt de functie en eventueel de samenstelling en het mandaat van de stuurgroep geëvalueerd. Indien
u deelneemt, is uw dienst van meet af aan betrokken in het proces van de stedenband en in een nieuwe vorm
van gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Door uw deelname kunt u er voor zorgen dat de uitgangspunten,
de prioriteiten en de klemtonen die u in uw eigen werkterrein wenst te leggen voldoende weerspiegeld worden in
de uitbouw van de stedenband.
Graag ingevuld terugbezorgen aan Dirk Van Maele, Dienst Noord-Zuidsamenwerking, Vredeshuis, SintMargrietstraat 9, 9000 Gent, ten laatste op maandag 10 februari 2003.
Dienst: …………………….
Naam deelnemer(s) voor de stuurgroep: ……………………………..
Functie: ………………………………
Contactgegevens: ………………………….
317496367/Suzy Van Hoorde/7/21/2017 10:38:00 AM/
11
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards