Schriftelijke vragen. BAS CAPARIS.versie3x

advertisement
Schriftelijke vragen
(Artikel 39 Reglement van Orde)
Datum:
24 augustus 2014
Steller vragen :
Klaas de Boer, fractievoorzitter BAS
Ontvangen brandbrieven van 27/6 en18/8-2014 medezeggenschapsraad/OR Caparis.
Onderwerp:
Motivering en
vragen:
Op 25 augustus 2014 neem de Gr. SW Fryslân Caparis een besluit:
Het gaat om een groep van 350 arbeidsgehandicapte mensen; een groot deel is boven de 40.
Mensen met veelal psychische beperkingen. Mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. De omstandigheid dat zij hun werk binnen de sociale werkvoorziening verliezen
heeft grote gevolgen. De kans dat zij een baan en volwaardig inkomen elders kunnen
verwerven is gering. Zij komen buiten de maatschappij te staan Ook indirect heeft dit gevolgen.
Denk aan de gezinnen van deze mensen. Ook die worden getroffen als hun partner, vader of
moeder hun baan verliest.
Alle opsterlandse politieke raadfracties hebben de brieven van 27 juni en 18 augustus
ontvangen over de naar voren gehaalde besluitvorming van de Gr SW Fryslân over het wel of
niet verlengen van tijdelijke contracten Het betreffen 350 medewerkers die vallen onder de Wet
Sociale Werkvoorziening.
Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van BAS de volgende vragen;
1. Waren en zijn de verzonden brieven van de medezeggenschapsraad Caparis bekend
bij de wethouder(s).
2. Zijn de brieven en de zorgelijke ontwikkelingen binnen Caparis ook bekend bij het
voltallige college?
3. Welke afweging heeft het college gemaakt als het gaat om informatie richting de
raadsleden, m.b.t. voortgang, maatschappelijke gevolgen, de fin.consequenties van
het te nemen besluit op 25 augustus.
4. Waarom heeft de verantwoordelijk wethouder als vertegenwoordiger van de GR de
fractievoorzitters/raadsleden niet op de hoogte gesteld?
5. Op 25 Augustus neemt het bestuur van de GR SW Fryslân een besluit over minimaal
350 medewerkers. Wat was dan de insteek van de wethouder voor Opsterland?
6. De raad heeft het budget recht, is het college onbeperkt gemandateerd?, wanneer?,
om hoeveel en wat gaat het dan? en hoe ziet dan het dekkingsplan er uit.
7. Zijn de plannen voor Opsterland dan wel OWO breed gereed om in december de
ontslagen groep medewerkers op te vangen te (her)plaatsen c.q. de financiële
consequenties hiervan op te vangen? Tijdens de eerder gehouden informatieavond
Drie D’s zou later meer duidelijkheid worden gegeven, die is er niet gekomen.
8. Een flink aantal gemeenten hebben de gevolgen van het verlengen/niet verlengen
van contracten financieel doorgerekend. Deze gemeenten hebben gelet op de
negatieve financiële en maatschappelijke effecten besloten terug te komen op hun
voorgenomen besluit, heeft het college en verantwoordelijk wethouder deze exercitie
ook gemaakt? en welke invloed heeft dat op het standpunt?
9. Bij brief van 19 augustus jl. aan de raad stuurt u een brief over het re-integratiebeleid
2014. Kunt u aangeven wat het verband is tussen de problematiek welke door de OR
Caparis is geschetst en uw brief?
10. Nu Opsterland voor alweer zware bezuiniging staat moet de raad in staat zijn tijdig
inzicht te hebben en te worden geïnformeerd. BAS vindt dat de raad onvoldoende
werd ingelicht en verlangt uitleg van de verantwoordelijk wethouder en het college.
Het college wordt verzocht deze vragen schriftelijk te beantwoorden.
Ondertekening en
naam:
Klaas de Boer, fractievoorzitter BAS
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards