Brief - KU Leuven KULAK

advertisement
PROCEDURE TE VOLGEN BIJ LICHAAMSDONATIE AAN DE GROEP
BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN VAN DE KULAK
1. Bij overlijden moet de universiteit zo snel mogelijk, ten laatste de eerstvolgende werkdag,
telefonisch worden verwittigd. Tijdens de diensturen kan dit op het nummer 056/24 62 45.
2. De universiteit zal autonoom beslissen of het lichaam kan worden aanvaard. Dit zal afhangen van
de jaarlijkse behoefte aan lichamen en van het aantal dat op het ogenblik van overlijden al is
opgenomen.
3. De universiteit kan geen lichamen aanvaarden:
•
Die zwaar zijn beschadigd na een recent ongeval of een operatieve ingreep omdat de
gevolgde conserveringsmethoden dan niet kunnen worden toegepast
•
Waarop een medico-legale autopsie zou moeten uitgevoerd worden
•
Van personen overleden in het buitenland
4. Indien de universiteit het lichaam niet aanvaardt, wordt de familie zo snel mogelijk van deze
beslissing op de hoogte gebracht.
5. Bij overlijden tijdens een (verlengd) weekend waarbij het lichaam niet onmiddellijk kan
overgebracht worden naar de Kulak, dient het lichaam koel bewaard te worden. Dit kan in het
mortuarium van het ziekenhuis, of in een funerarium van een lokale begrafenisondernemer of
instelling. Tijdens deze periode kan de familie afscheid nemen van de overledene. De kosten van
dit mortuariumverblijf vallen ten laste van de familie.
6. Indien de universiteit het lichaam aanvaardt, zal een begrafenisondernemer van haar keuze met
de overbrenging van het lichaam naar de universiteit worden belast. Er is echter steeds
voldoende tijd voor afscheid in familiale kring voordat het lichaam wordt overgebracht.
7. De familie staat zelf in voor de aangifte van het overlijden bij de Burgerlijke Stand van de stad of
gemeente waar de persoon is overleden. Daar wordt ook een schriftelijke toelating tot vervoer
naar de Kulak opgemaakt. Dit document moet worden overhandigd aan de door ons
afgevaardigde begrafenisondernemer bij het afhalen van het lichaam. Zonder dit document is
vervoer wettelijk niet toegestaan. Er is geen kist nodig voor het transport van het lichaam naar
de universiteit.
8. Het lichaam zal zo lang ter beschikking blijven van de universiteit als nodig voor het onderwijs en
het onderzoek. Wij trachten deze periode te beperken tot maximaal twee jaar. De universiteit zal
in die tussentijd geen contact opnemen met de familie van de overledenen.
9.
De familie of contactpersoon zal worden verwittigd zodra het lichaam wordt vrijgegeven via het
contactadres waarover de universiteit beschikt. Het is dan ook aangewezen het (e-mail)adres of
telefoonnummer van een familielid of contactpersoon te bezorgen en elke adreswijziging door te
geven aan onze afdeling.
10. Na vrijgave van het lichaam dient de familie een begrafenisondernemer naar keuze aan te duiden
om het lichaam aan de universiteit te komen ophalen. De familie kan dan vrij kiezen voor een
begrafenis of crematie op de door hen gekozen locatie en wijze. Deze kosten worden door de
familie gedragen.
11. Indien er bij de wilsbeschikking de optie begraven of cremeren door de universiteit werd
aangeduid, zal er voor wilsbeschikkingen ondertekend na 1 januari 2013 een forfaitair bedrag
van 485€ (richtprijs 2015) worden gefactureerd. Dit bedrag wordt gevraagd als een kleine
tegemoetkoming in de begrafenis- of crematiekosten (waaronder transport, kist of urne) van de
universiteit.
12. Voor crematie werkt de universiteit nauw samen met Crematorium Uitzicht, gelegen net achter
de universiteitscampus. Voor specifieke vragen i.v.m. crematie kan u rechtstreeks met hen
contact opnemen (056 28 29 30).
13. Als teken van herkenning en als dankbetuiging aan de overledene zal jaarlijks een herdenking
georganiseerd worden door de universiteit, waarbij alle personen die in de loop van het voorbije
jaar zijn begraven of gecremeerd, zullen worden herdacht. Enkele weken vooraf zal de familie
hiertoe worden uitgenodigd zodat men vrijblijvend op deze viering aanwezig kan zijn.
januari 2015
AFDELING ANATOMIE GROEP BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN KULAK KU LEUVEN ETIENNE SABBELAAN 53 8500 KORTRIJK DOSSIER NR : …………………………………………………… OVERLEDEN.OP : …………………………………………….. VRIJGAVE OP : ………………………………………………… LAATSTE WILSBESCHIKKING NAAM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… VOORNAMEN : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. GEBOREN TE : …………………………………………………………………….op .………………………………………………………………………………………….. RIJKSREGISTERNUMMER : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ADRES : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TEL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… E‐MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… DRUKT HIERBIJ ALS LAATSTE WENS UIT Na mijn overlijden sta ik mijn lichaam af aan de afdeling Anatomie van de Groep Biomedische Wetenschappen Kulak van de KU Leuven voor het onderwijs en onderzoek in de geneeskunde. Hierbij zal men als volgt te werk gaan : 1. Mijn nabestaanden zullen meteen na mijn overlijden de afdeling Anatomie van de Kulak telefonisch verwi gen, zoals aangegeven in de bijgevoegde procedure. De Kulak zal op dat ogenblik beslissen over de al dan niet aanvaarding van mijn lichaam. 2. Bij aanvaarding door de Kulak zal men bij de overlijdensaangi e aan de gemeentelijke overheid een toela ng vragen tot de overbrenging van mijn lichaam naar de Kulak, E enne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk, in plaats van aanvraag tot begrafenis. 3. De overbrenging van mijn lichaam naar de Kulak zal in geval van aanvaarding gebeuren door een begrafenisonder‐
nemer aangeduid door de afdeling Anatomie van de Kulak en dit op kosten van de Universiteit voor afstanden tot 80 km. 4. Het is dan ook mijn uitdrukkelijke wens dat na deze periode van onderzoek en studie mijn lichaam begraven of gecremeerd wordt: (keuze aanduiden)  DOOR DE UNIVERSITEIT (hiervoor wordt een forfaitair bedrag van 485 € (richtprijs 2015) aangerekend)  DOOR MIJN NABESTAANDEN (hierbij zijn alle kosten ten laste van de nabestaanden)  BEGRAVEN of  CREMATIE MET UITSTROOING Opgemaakt in dubbel exemplaar te : ……………………………………………………………. op ……………………………………………………………….. De inhoud van deze verklaring, die uit eigen wil is opgemaakt, is mijn laatste wilsbeschikking Handtekening : Formulier versie 1/1/2015 AFDELING ANATOMIE GROEP BIOMEDISCHE WETENSCHAPPENKULAK KU LEUVEN ETIENNE SABBELAAN 53 8500 KORTRIJK CONTACTGEGEVENS FAMILIE OF CONTACTPERSOON NAAM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ADRES : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TELEFOONNUMMER : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. E‐MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. NAAM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ADRES :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TELEFOONNUMMER : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. E‐MAIL :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… MEDISCHE GESCHIEDENIS (faculta ef in te vullen)  Heupprothese Links  Heupprothese Rechts  Knieprothese Links  Knieprothese Rechts  Pacemaker  Chirurgische ingrepen : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Erfelijke aandoeningen : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Ziektes : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… BIJ OVERLIJDEN KUNT U ONS RECHTSTREEKS BEREIKEN VIA: 056 / 24 62 45 De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S. 18.03.1993) verleent u het recht van toegang en verbetering van de ingezamelde persoonsgegevens. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet medegedeeld aan derde par jen . AFDELING ANATOMIE GROEP BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN KULAK KU LEUVEN ETIENNE SABBELAAN 53 8500 KORTRIJK DOSSIER NR : …………………………………………………… OVERLEDEN.OP : …………………………………………….. VRIJGAVE OP : ………………………………………………… LAATSTE WILSBESCHIKKING NAAM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… VOORNAMEN : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. GEBOREN TE : …………………………………………………………………….op .………………………………………………………………………………………….. RIJKSREGISTERNUMMER : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ADRES : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TEL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… E‐MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… DRUKT HIERBIJ ALS LAATSTE WENS UIT Na mijn overlijden sta ik mijn lichaam af aan de afdeling Anatomie van de Groep Biomedische Wetenschappen Kulak van de KU Leuven voor het onderwijs en onderzoek in de geneeskunde. Hierbij zal men als volgt te werk gaan : 1. Mijn nabestaanden zullen meteen na mijn overlijden de afdeling Anatomie van de Kulak telefonisch verwi gen, zoals aangegeven in de bijgevoegde procedure. De Kulak zal op dat ogenblik beslissen over de al dan niet aanvaarding van mijn lichaam. 2. Bij aanvaarding door de Kulak zal men bij de overlijdensaangi e aan de gemeentelijke overheid een toela ng vragen tot de overbrenging van mijn lichaam naar de Kulak, E enne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk, in plaats van aanvraag tot begrafenis. 3. De overbrenging van mijn lichaam naar de Kulak zal in geval van aanvaarding gebeuren door een begrafenisonder‐
nemer aangeduid door de afdeling Anatomie van de Kulak en dit op kosten van de Universiteit voor afstanden tot 80 km. 4. Het is dan ook mijn uitdrukkelijke wens dat na deze periode van onderzoek en studie mijn lichaam begraven of gecremeerd wordt: (keuze aanduiden)  DOOR DE UNIVERSITEIT (hiervoor wordt een forfaitair bedrag van 485 € (richtprijs 2015) aangerekend)  DOOR MIJN NABESTAANDEN (hierbij zijn alle kosten ten laste van de nabestaanden)  BEGRAVEN of  CREMATIE MET UITSTROOING Opgemaakt in dubbel exemplaar te : ……………………………………………………………. op ……………………………………………………………….. De inhoud van deze verklaring, die uit eigen wil is opgemaakt, is mijn laatste wilsbeschikking Handtekening : Formulier versie 1/1/2015 AFDELING ANATOMIE GROEP BIOMEDISCHE WETENSCHAPPENKULAK KU LEUVEN ETIENNE SABBELAAN 53 8500 KORTRIJK CONTACTGEGEVENS FAMILIE OF CONTACTPERSOON NAAM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ADRES : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TELEFOONNUMMER : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. E‐MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. NAAM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ADRES :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TELEFOONNUMMER : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. E‐MAIL :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… MEDISCHE GESCHIEDENIS (faculta ef in te vullen)  Heupprothese Links  Heupprothese Rechts  Knieprothese Links  Knieprothese Rechts  Pacemaker  Chirurgische ingrepen : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Erfelijke aandoeningen : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Ziektes : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… BIJ OVERLIJDEN KUNT U ONS RECHTSTREEKS BEREIKEN VIA: 056 / 24 62 45 De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S. 18.03.1993) verleent u het recht van toegang en verbetering van de ingezamelde persoonsgegevens. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet medegedeeld aan derde par jen . 
Download