BIJLAGE

advertisement
Checklijst voor vrijwilligers bij overlijden van een gast
o
o
o
Na het overlijden
tijdstip overlijden noteren
huisarts waarschuwen. Na 17.00 uur en in de weekenden de huisartsenpost
waarschuwen
(een arts is de enige die wettelijk bevoegd is om de dood vast te stellen. Hij/zij dient hier dan
ook voor te komen, niet met spoed maar wel binnen een redelijke termijn, ook ‘s nachts.)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
huisarts opvangen en overlijdenspapieren laten invullen. Hierbij zijn de
voornamen, geboortedatum en geboorteplaats van belang
naasten waarschuwen voor zover deze nog niet aanwezig zijn
coördinator bellen
Icare bellen
indien van toepassing het specialistische team van Icare op de hoogte stellen
de overleden gast wordt (in overleg met nabestaanden) goed neergelegd in
bed. Dit betekent in de meeste gevallen dat de ogen en de mond worden
gesloten. Icare kan hierbij helpen. Ondersteun de kaak zonodig met een
opgerolde handdoek onder de kin. Evt. kunstgebit in doen
kandelaars worden in de hal bij de deur van de kamer gezet
kamer wordt netjes gemaakt
kamer wordt zo koel mogelijk gemaakt
indien zuurstofapparaat aanwezig is, deze afkoppelen en wegzetten
AD-matras op statisch zetten
i.o.m. Icare (of spec. team) wordt een evt. aanwezig infuus verwijderd
naasten bellen uitvaartondernemer. Wanneer naasten er niet zijn of niet in
staat zijn te bellen kan de vrijwilliger deze taak overnemen
afspraken maken rondom rituelen, afleggen, opbaren en moment van
uitdragen. Evt. kan vrijwilliger of verzorgende van Icare helpen bij de laatste
verzorging. De gast kan maximaal 24 uur na het overlijden op de kamer
blijven. Zonodig moet de uitvaartondernemer koeling op de kamer regelen
afsluitende rapportage maken
(volgorde van handelen kan anders zijn. Huisarts kan bijvoorbeeld op zich laten
wachten. In dat geval kan de overledene wel netjes in bed worden gelegd (i.o.m.
de nabestaanden). Bij twijfel overleggen met de coördinator)
o
o
o
Afscheid nemen
kamer passend inrichten (kaarsjes neerzetten, licht dimmen etc)
ontvangen van naasten en andere betrokkenen (koffie/thee aanbieden)
o
Uitdragen
o afspreken hoe en wanneer het uitdragen zal plaatsvinden
o aanwezig zijn bij het uitdragen
o
Organisatorische aspecten
o verklaring van de natuurlijke dood(opgemaakt door een arts) meegeven aan
de begrafenisondernemer
o evt. kleding of andere zaken meegeven aan de begrafenisondernemer
o evt. persoonlijke eigendommen meegeven aan de nabestaanden
o afspreken wanneer (andere)persoonlijke eigendommen worden opgehaald
o evt. sleutel van voordeur in ontvangst nemen
o indien dit mogelijk is kamer schoonmaken en herinrichten
Het beschikbaar stellen van het lichaam aan de wetenschap
Wanneer de gast zijn/haar lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap is het
noodzakelijk dat er een wilsbeschikking van de gast is. Deze wilsbeschikking dient
eigenhandig geschreven te zijn door de gast. Na overlijden krijgen de nabestaanden
uitgebreid de tijd afscheid te nemen. Dit afscheid is tevens het laatste afscheid. Daarna wordt
het lichaam overgebracht/overgedragen aan de afdeling anatomie(van het UMCG). Er volgt
geen crematie- of begrafenisplechtigheid meer. De nabestaanden krijgen hun dierbare niet
meer te zien. De overledene behoort netjes in bed te worden neergelegd.
De checklijst bij overlijden geldt ook voor deze situatie.
Specifieke punten:
o
o
o
o
bij overlijden wordt door de nabestaanden het Ardante uitvaartcentrum gebeld:
Telefoonnummer: 050 5251800. Indien er geen nabestaanden zijn wordt Ardante
door vrijwilligers gebeld
het tijdstip van ophalen dient nauw te worden afgestemd met de nabestaanden (het
lichaam dient binnen 24 uur na overlijden bij de anatomie binnengebracht te worden).
Wanneer het lichaam langere tijd in het Hospice blijft dient Ardante te zorgen voor
koeling
met nabestaanden overleggen of de overledene andere kleding aan moet. Dit kan
worden gedaan door een vrijwilliger/verzorgende van Icare of door medewerkers van
Ardante. Ook nagaan of de overleden gast deze kleding aan kan houden wanneer de
overledene wordt overgebracht naar de Anatomie van het UMCG.
i.o.m. nabestaanden sieraden, horloge en dergelijke afdoen voordat de overleden
gast wordt opgehaald
Ardante zorgt er voor dat het lichaam wordt overgebracht naar de afdeling Anatomie van het
UMCG.
Wanneer het lichaam wordt opgehaald worden de volgende documenten meegegeven:
o trouwboekje, indien van toepassing. Dit wordt t.z.t. weer teruggezonden aan de
nabestaanden
o verklaring van natuurlijke dood, opgemaakt door een arts (A/B formulier)
o exemplaar van de wilsbeschikking
Download