Checklist overlijden werknemer

advertisement
Checklist overlijden werknemer
De melding van het overlijden
Zeg toe dat een manager iemand zal terugbellen. Vraag op waar men bereikbaar is en op
welk tijdstip.
Breng zo nodig de hulpverlening op gang; waarschuw de organisatiehulpverlening, de
Arbodienst, een arts, de ambulance of de politie.
Vraag hoe het overlijden is gebeurd en waarschuw de manager.
De manager gaat na of het bericht van overlijden klopt.
De manager zoekt contact met de familie en nabestaanden.
Communicatie
HR zorgt in overleg met de manager voor de juiste communicatie. Afhankelijk van de
grootte van de organisatie en geografische verspreiding, moet een communicatiemedium
worden gekozen.
Eerste keus voor de communicatie is het waarschuwen van de managers in de organisatie.
Deze roepen hun personeel bij elkaar en brengen de boodschap over aan de werknemers.
Zij nemen daarbij de tijd voor de eerste emoties. Eventueel wijzen zij op de beschikbaarheid
van het organisatiemaatschappelijk werk.
Na deze actie, kan het overlijden op intranet worden gemeld, of via personeelsbulletins.
Hier ook altijd verwijzen naar de mogelijkheid van opvang.
Maak duidelijk waar mensen eventueel terechtkunnen voor eerste opvang en nazorg (zoals
bij het organisatiemaatschappelijk werk, HR, vertrouwenspersoon).
Contact met de familie
Eén lijnmanager of HR onderhoudt steeds het contact met de familie.
Zodra duidelijk is hoe de familie inhoud wil geven aan de uitvaart, maakt de contactpersoon
dit bekend (evt. via de afdeling voorlichting). Dan kan de organisatie bezien hoe er deel kan
worden genomen aan de uitvaart.
De contactpersoon kijkt of de familie behoefte heeft aan ondersteuning vanuit de
organisatie, en kan.
doorverwijzen naar hulpverlenende instanties (zoals het RIAGG en het algemeen
maatschappelijk werk).
De organisatie stelt (in overleg met de directe manager en/of collega’s) een
rouwadvertentie op.
Plaatsing gebeurt vaak in overleg met de betrokken begrafenisonderneming.
De uitvaart
Houd rekening met culturele verschillen; bereid collega’s voor als een begrafenisceremonie
anders dan traditioneel zal verlopen.
Regel wie binnen de organisatie achterblijft en wie naar de uitvaart gaat.
Regel in overleg met de contactpersoon of en wie namens de organisatie een bijdrage levert
aan de uitvaart.
Regel eventueel vervoer tussen de organisatievestiging en de uitvaart.
Checklist overlijden werknemer
01-06-2016
Na de uitvaart
Persoonlijke bezittingen van de overledene na enige dagen bij de familie brengen.
Bied hulp bij het regelen van administratieve en rechtspositionele zaken. Denk aan:
 Uitbetaling salaris;
 het informeren van UWV, Belastingdienst, pensioenfonds, collectieve verzekeraar,
personeelsvereniging, vakbond;
 opzeggen van Ov-kaart, parkeerabonnementen, leasecontract auto, inleveren
bedrijfswagen en mobiele telefoon;
 eventueel ophalen van organisatiemiddelen die bij de overledene thuis staan, zoals
laptop.
De contactpersoon heeft nog enkele malen contact met de nabestaanden, namens de
organisatie.
Laat de contactpersoon nagaan of de nabestaanden behoefte hebben aan nader contact,
zoals het blijven deelnemen aan de personeelsvereniging, personeelsblad, etc.
Nazorg binnen de organisatie
Heb geduld en toon begrip voor emoties; een overlijden kan zeer ingrijpend zijn voor direct
betrokken collega’s.
Bespreek met de collega’s het moment van opvolging en de wijze waarop dat zal gebeuren.
Checklist overlijden werknemer
01-06-2016
Download