1 Referentie artikel

advertisement
De relaties tussen taalstoornissen en gedragsstoornissen:
psychologische en neuro-psychiatrische inzichten.
Titel
De relaties tussen taalstoornissen en gedragsstoornissen: psychologische en
neuro-psychiatrische inzichten.
Genre/vorm/mat.
Artikels
Publicatiejaar
2006
Uitgever
Essentials
Auteur
Ch. Njiokiktjin
Het artikel komt uit: Logopedie en Foniatrie
1
Referentie artikel
NJIOKIKTJIEN, C. (2006). De relatie tussen taalstoornissen en gedragsstoornissen: psychologische en
neuro-psychiatrische inzichten. Logopedie en foniatrie.
2
Context
Het artikel komt uit een vaktijdschrift logopedie en foniatrie.
Het artikel wil informatie geven over de ontwikkeling van de logopedie in haar facetten. Daarnaast
wil het tijdschrift de leden informeren over maatschappelijk en sociaal-economische achtergronden
bij de beroepsuitoefening. In het artikel verteld men meer over de relatie tussen taalstoornissen en
gedragsstoornissen.
Men toont aan dat beide stoornissen elkaar beïnvloeden. In het artikel van het tijdschrift legt men
eerst uit wat gedragsproblemen en taalstoornissen afzonderlijk zijn.
3
De auteur
Dr. Charles Njiokiktjien is een kinderneuroloog en psychiater. Hij is ook teamlid van de Stichting
Dysphatische Ontwikkeling. De doelstelling van deze stichting is het optimaliseren van de vroege
herkenning en de behandeling van dysfatische ontwikkeling . Njiokiktjien zit in de stichting bij het
onderzoeks- en behandilingsteam. Hij is ook consulent van het kinderpsychiatrisch Centrum
Triversum.
De auteur heeft naast dit werk nog veel andere zaken gemaakt. Gedragsneurologie van het kind;
vol.I: Klinische principes is ook een werk van hem.
Naast deze werken heeft Njiokiktjien aan veel andere werken meegewerkt. Bv: Dysfatische
ontwikkeling : theorie, diagnostiek, behandeling / onder redactie van X.S.T. Tan.
4
De structuur
Het is redelijk duidelijke, maar lange tekst. Het artikel begint met een inleiding en wordt verder
verdeeld in alinea’s.
Verschillende tussentitels:
- Gedrag en normale taalontwikkeling
- (Spraak-)taalstoornissen bij psychopathologie
- Gedragsstoornissen bij taalstoornissen
- Discussie
- Conclusie
- Samenvatting
- Auteur
- Literatuur
De referenties worden opgemaakt volgende de APA-normen.
Er is niet enkel een bronnenlijst maar de referenties staan ook in de tekst zelf.
5
De lijsten
5.1 Verwijzingen naar digitale of gedrukte bronnen:
/
5.2 Begrippen, definities en moeilijke woorden:
-
Afatisch: hebben van afasie: onvermogen om een taal goed te gebruiken ten gevolge van
hersenletsel
Comorbiditeit: het verschijnsel dat iem. aan meerdere chronische ziektes tegelijk lijdt
Determinanten: bepalende factor in een ontwikkeling of een toestand
Dysfatische ontwikkeling: (dysfasie = stoornis in het vermogen om woorden en zinnen te
vormen)
Dysfatische ontwikkeling: een neurologische spraaktaalontwikkelingsstoornis waarbij het
kind meestal veel meer begrijpt van wat anderen zeggen dan het zelf kan zeggen.
Dyspraxie: (geneeskunde) defect in het vermogen tot het uitvoeren van gerichte
handelingen, lichte vorm van apraxie
-
Fonologische stoornis: (taalkunde) onderdeel van de taalwetenschap dat de klanken
bestudeert in hun woordonderscheidende functie
Holofrase: /
Morfologische en syntactische stoornissen ( Morfologie= (taalkunde) tak van de taalkunde
die de woordvorming bestudeert) ( Syntactisch= betr. hebbend op de syntaxis, de zinsbouw)
Paleontoloog: aardkunde, gericht op de bestudering van fossielen
Premorbide: voorafgaand aan de eerste ziekteverschijnselen
prosodie: leer van het gebruik van de woorden en lettergrepen in de versbouw of zinsbouw
prosodische klankstroom: leer van het gebruik van de woorden en lettergrepen in de
versbouw of zinsbouw
semantisch-pragmatisch syndroom
5.3 Specialisten:
-
Barkley
Beitchman
Blankenstijn en Scheper
Cantwell & Baker
Caultfield
Cohen
Dehaene-Lambertz
Descartes
Diatkine
Dominey & Dodane
Fernihough
Gualteri
Ingram
Jan de jong
-
Lerio-Gourhan
Locke
Mahler
Piaget
Rapin & Allan
Richman & Stevenson
Rubin
Schore
Tan
Vallance
Vygotsky
Wyatt
Zelazo
5.4 Namen van instellingen en organisaties:
- Stichting Dysphatische Ontwikkeling
5.5 Literatuur
- Beitchman J.H., R. Nair, M. Clegg et al., (1986) prevalence of psychiatric disorders in children
with speech and language disorders. Journal of the American Academy of Child Psychiatry 25,
528-35.
- Descartes R., (1637) Discours de la méthode. In Nederland: (1977) Over de methode. Meppel:
Boom
- Diatkine R., (1984) Problèmes cliniques et thérapeutiques des dysphasies graves de l'enfance.
Neuropsychiatrie de l'Enfance 32, 553-556.
- Luria A.R., F.I.Yudovich, (1977) De rol van de taal in de geestelijke ontwikkeling van het kind.
Ned. vertaling, Rotterdam: KooykerReeks.
- Inhelder B., (1976) Oberservations on the operational and figurative aspects of thought in
dysphasic children. In D.M. Morehead and A.E. Morehead (eds) Normal and deficient child
language. Baltimore: Un. Park Press, 335-343.
- Largo R.H., J.A. Howard, (1979) Developmental progression in play behavior of children
between nine and thirty months: II: Spontaneous play and language development.
Developmental Medicine and Child Neurology 21, 492-503.
Download