Productomschrijving dysfagie

advertisement
Dysfagie (slikstoornissen) - Kliniek
Productcategorie
Kliniek
Aanbieder
Logopedie
Specialisme
Patiëntengroep
Diverse specialismen.
Patiënten opgenomen in het ziekenhuis met verdenking van
slikstoornissen.
Inhoud
Intake en screening en/of onderzoek
-
na verwijzing behandelend arts.
-
Verzamelen van relevante opnamegegevens bij
patiënt/verpleegkundige/arts/paramedici.
Uitleg geven over screening/onderzoek aan de patient en
beantwoorden van vragen.
Uitvoeren van logopedisch onderzoek/observatie.
onderzoeksgegevens interpreteren, diagnosticeren.
Keuze maken voor wel/niet behandelen op basis van
hulpvraag patient.
Behandelplan opstellen geïntegreerd in multidisciplinaire
context.
Bevindingen en conclusie terugkoppelen aan de patient en
behandelteam.
Afspraken maken met verpleegkundige en voedingsassistent
hoe de patiënt veilig oraal gevoed kan worden.
Verslagleggen in patiëntendossier volgens NVLF richtlijnen.
Adviseren vervolgonderzoek, bijvoorbeeld radiologisch
slikonderzoek of FEES.
Onderzoeksinstrumenten bij dysfagie:
- watersliktest en onderzoek met diverse consistenties
- maximaal slikvolumetest
- maximale sliksnelheidstest
- blauwsliktest bij patiënten met een tracheacanule
- FEES
Behandeling en Voorlichting
Behandelfrequentie & -duur
MDO/overlegvormen
Afsluiting en Rapportage
-
Starten van een passende behandeling, zo nodig
multidisciplinair, afhankelijk van de belastbaarheid van de
patiënt.
- Tussentijdse evalueren van behandeling/ voortgang middels
klinimetrie, multidisciplinair overleg, observatie en onderzoek.
Indien noodzakelijk aanpassen behandeldoelen.
- Controleren en borgen van patiëntveiligheid door advies,
specifieke instructie, eventuele inzet van passende
hulpmiddelen.
- Terugkoppelen van verloop van behandeling aan
behandelteam, bespreken prognose met de patiënt en
behandelend arts.
- Verslagleggen in patiëntdossier volgens NVLF richtlijnen.
- Registreren van verrichtingen.
Op indicatie van de logopedist.
-
informatie uitwisselen
evalueren en afstemmen behandeldoelen
bepalen vervolgtraject
opstellen van eindevaluatie
registreren in patiënten dossier
WKLZ/ Productbeschrijving Dysfagie (slikstoornissen) Kliniek , 29-05-2015
Resultaat
Kwaliteit product
Kwaliteit logopedist
- eindrapportage versturen naar verwijzer
- overdragen naar vervolgbehandelaar
De patient wordt op een veilige manier (oraal) gevoed, passend bij
zijn mogelijkheden, waardoor complicaties als aspiratiepneumonie,
ondervoeding e.d. voorkomen worden. Bij ontslag uit de klinische
setting is het eerder genoemde resultaat behaald. De logopedist
adviseert hoe dit resultaat op een verantwoorde en veilige manier
wordt gewaarborgd in de vervolgsetting.
- Bours, G. J.J.W. et al (2009). Bedside screening tests
vs videofluoroscopy or fiberoptic endoscopic evaluation
of swallowing to detect dysphagia in patients with
neurological disorders : systematic review. In: Journal of
Advanced Nursing, 65 (3), 478-493.
- Cox, E. & van der Vloed, J. (3/2011), Logopedie in de
klinische fase na een CVA/TIA, literatuurstudie naar het
effectiviteit en de meerwaarde van logopedisch
onderzoek en behandeling bij logopedische
stoornissen in de klinische fase na een CVA/TIA. In
Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie.
Woerden: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en
Foniatrie.
- Foley et al. (2008). Dysphagia treatment post-stroke: a
systematic review of randomised controlled trials. In: Age
and Ageing, 37: 258-264.
- Heijnen, B.J., Paassen, M. van, Krikke-Sjardijn, T.
(2009). CBO-richtlijn Diagnostiek, behandeling en zorg
voor patiënten met een beroerte. Utrecht: Nederlandse
Vereniging voor Neurologie.
-
Afgeronde HBO- opleiding logopedie.
Registratie in Kwaliteitsregister Paramedici.
Geschoold en bekwaam in neurorevalidatie.
Geschoold en bekwaam op het gebied van dysfagie
(multidisciplinair, IC, FEES, radiologisch slikonderzoek).
Kosten
Intake en Onderzoek na Verwijzing
Behandeling en voorlichting
MDO/overlegvormen
Afsluiting en Rapportage
Inlichtingen en aanvragen
€ …..
€ …..
€
€ …..
X …verrichtingen
X …verrichtingen
X …aantal
X1
Deze productbeschrijving is in 2014 ontwikkeld door de Werkgroep
Klinisch Logopedisten Ziekenhuizen. U kunt informatie verkrijgen
bij de vakgroep logopedie.
WKLZ/ Productbeschrijving Dysfagie (slikstoornissen) Kliniek , 29-05-2015
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards