Productomschrijving afasie

advertisement
Afasie - kliniek
Productcategorie
Kliniek
Aanbieder
Logopedie
Specialisme
Patiëntengroep
Neurologie, geriatrie, revalidatiegeneeskunde.
Patiënten opgenomen in het ziekenhuis met neurogene
taalstoornissen.
Inhoud
Intake en screening en/of onderzoek
na verwijzing behandelend
arts.
Behandeling en Voorlichting
Behandelfrequentie & -duur
MDO/ overlegvormen
Afsluiting en Rapportage
Resultaat
-
Verzamelen van relevantie opnamegegevens en heteroanamnese bij patient/verpleegkundige/arts/paramedici.
- Uitleg geven over screening/onderzoek aan de patiënt en directe
omgeving en beantwoorden van vragen.
- Uitvoeren van logopedisch onderzoek/observatie.
- Onderzoeksgegevens interpreteren, diagnosticeren.
- Keuze maken voor wel/niet behandelen.
- Behandelplan opstellen geïntegreerd in multidisciplinaire context.
- Bevindingen en conclusie bespreken met patiënt en directe
omgeving en terugkoppelen aan behandelteam.
- Verslagleggen in patiëntendossier volgens NVLF richtlijnen.
- Registreren van verrichtingen.
- Adviseren met betrekking tot eventueel vervolgonderzoek.
Mogelijke Onderzoeksinstrumenten bij afasie:
- Screeling
- CAT-NL
- AAT
- Palpa
- Boston Naming Test
- UCO
- Starten van een passende behandeling, zo nodig multidisciplinair,
afhankelijk van de belastbaarheid van de patiënt.
- Tussentijdse evalueren van behandeling/ voortgang middels
klinimetrie, multidisciplinair overleg, observatie en onderzoek.
Indien noodzakelijk aanpassen behandeldoelen.
- Controleren en borgen van patiëntveiligheid door advies,
specifieke instructie, eventuele inzet van passende hulpmiddelen.
- Terugkoppelen van verloop van behandeling aan behandelteam,
bespreken prognose met de patiënt en behandelend arts.
- Verslagleggen in patiëntdossier volgens NVLF richtlijnen.
- Registreren van verrichtingen.
Op indicatie van de logopedist.
- informatie uitwisselen
- evalueren en afstemmen behandeldoelen
- bepalen vervolgtraject
- opstellen van eindevaluatie
- registreren in patiënten dossier
- eindrapportage versturen naar verwijzer
- overdragen naar vervolgbehandelaar
In de dagelijkse communicatie kan patient zo optimaal mogelijk
informatie overdragen en ontvangen en behoeften duidelijk maken al
dan niet met hulp van gesprekspartner en/of ondersteunende
communicatie.
Bij ontslag uit de klinische setting is het eerder genoemde resultaat
WKLZ Productbeschrijving afasie (kliniek), 29-05-2015
behaald. De logopedist adviseert het behandelteam hoe dit op een
verantwoorde manier wordt gewaarborgd in de aanbevolen
vervolgsetting.
Kwaliteit product
-
-
-
-
Kwaliteit logopedist
-
Bakheit, AM, Shaw S, Carrington S, Griffiths S (2007), The rate
and extent of improvement with therapy from the different types of
aphasia in the first year after stroke. In: Clinical Rehabilitation.
Cox, E. en van der Vloed, J. (3/ 2011). Logopedie in de klinische
fase na een CVA/TIA. Literatuurstudie naar de effectiviteit en
meerwaarde van logopedisch onderzoek en behandeling bij
logopedische stoornissen in de klinische fase na een CVA/TIA.
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.
Heijnen, B.J., Paassen, M. van, Krikke-Sjardijn, T.(2009). CBOrichtlijn Diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met een
beroerte, Utrecht, Nederlandse Vereniging voor Neurologie.
NVAT (2012). Interventieschema van de Nederlandse Vereniging
van AfasieTherapeuten. (NAIS).
Berns, P.E.G., Jünger, N., Boxum, E., Nouwens, F., van der
Staaij, M. G., van Wessel, S., van Dun, W., van Lonkhuijzen, J.G.,
CBO & TNO. (2015). Logopedische richtlijn ‘Diagnostiek en
behandeling van afasie bij volwassenen’. Woerden: Nederlandse
Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.
Afgeronde HBO- opleiding logopedie.
Registratie in Kwaliteitsregister Paramedici.
Geschoold en bekwaam in neurorevalidatie.
Kosten
Intake en/of screening na verwijzing
Tussentijdse consulten
Afsluiting en Rapportage
Aanvullend onderzoek
Toeslag MDO
Inlichtingen en aanvragen
€ …..
€ …..
€ …..
€
€
X1
X …verrichtingen
X1
X 1- ..verrichtingen
X1
Deze productbeschrijving is in 2014 ontwikkeld door de Werkgroep
voor Klinisch Logopedisten Ziekenhuizen. U kunt informatie verkrijgen
bij de vakgroep logopedie.
WKLZ Productbeschrijving afasie (kliniek), 29-05-2015
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards