PvdA Bergeijk motie “Vreemd aan de orde van de dag” op grond

advertisement
PvdA Bergeijk motie “Vreemd aan de orde van de dag” op grond van artikel 38
Reglement van Orde
Onderwerp: uitbreiding subsidiemaatregel duurzaam verbouwen en renoveren
De raad van de gemeente Bergeijk in vergadering bijeen op 14 juli ’16.
Constaterende dat,
Het noodweer van 23 juni 2016 veel burgers en bedrijven getroffen heeft en de
gemeente de morele verplichting heeft om snelle reparaties en (her)bouwactiviteiten
te stimuleren en zo doende de emotionele en financiële gevolgen te verzachten.
Van oordeel dat,
 De belangen van de agrariërs in voldoende mate behartigd worden door de
land- en tuinbouworganisaties en de betreffende lobby richting provincie en
rijksoverheid in volle hevigheid is ingezet;
 Ook particulieren veel schade hebben ondervonden en het aan de eigen
gemeente is om te bezien of daar positieve maatregelen genomen kunnen
worden
Draagt het college op:
De door de raad goedgekeurde subsidiemaatregel (bij de begroting 2016-2019) voor
duurzaam verbouwen en renoveren als volgt uit te breiden.
 Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet er een minimale
investering van € 1.000 plaats vinden waarbij de subsidie 20% van het
factuurbedrag bedraagt met een maximum van € 750 per maatregel. De
maatregel met ingang van vandaag in te laten gaan en ruimhartig toe te
passen met dien verstande dat mensen die al kosten gemaakt hebben alsnog
in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie.
 Het budget met 100.000 euro te verhogen en de kosten ten laste te brengen
van het resultaat van 2016.
Toelichting:
Deze maatregel dient twee doelen: het besparen van energiekosten met als gevolg
minder dagelijkse lasten voor onze inwoners en een gemeentelijke bijdrage aan de
duurzaamheiddoelstelling zoals die is afgesproken.
En gaat over tot de orde van de dag.
PvdA-fractie.
Wil Rombouts fractievoorzitter
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards