Freelanceovereenkomst (overeenkomst tot opdracht)

advertisement
Freelance-overeenkomst (overeenkomst tot opdracht)
Ondergetekenden:
* (naam bedrijf), gevestigd te * (plaats),
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door * de heer/mevrouw * (naam), geboren
te * (plaats) op * (datum), wonende aan de * (adres) te * (postcode, plaats),
burgerservicenummer * (nummer), * (burgerlijke staat), in de functie van * (functie);
hierna te noemen: opdrachtgever
en
* De heer/mevrouw * (naam), geboren te * (plaats), op * (datum), wonende aan de *
(adres), te * (postcode, plaats), burgerservicenummer * (nummer), * (burgerlijke
staat);
hierna te noemen: opdrachtnemer
overwegende:




dat partijen een overeenkomst willen aangaan;
dat partijen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst willen
afsluiten, maar een overeenkomst van opdracht;
dat opdrachtgever op elk moment aan opdrachtnemer een opdracht kan
geven tot het verrichten van werkzaamheden, maar dat opdrachtgever dat niet
verplicht is;
dat opdrachtnemer op elk moment een opdracht van opdrachtgever kan
accepteren, maar dit niet verplicht is,
verklaren te zijn overeengekomen, voor het geval opdrachtnemer een opdracht tot
het verrichten van deze werkzaamheden aanvaardt, als volgt:
Artikel 1: Aard van de overeenkomst en duur van de opdracht
1.1 De rechten en plichten uit deze overeenkomst gelden steeds voor de duur van de
tussen partijen overeengekomen werkzaamheden voor een opdracht.
1.2 De overeengekomen werkzaamheden bestaan wat inhoud, aard en omvang
betreft uit * (omschrijving van de werkzaamheden en toekenning opdracht).
1.3 De aanvangsdatum van deze opdracht is * (datum). Deze opdracht eindigt
uiterlijk op * (datum) of zoveel eerder als de opdracht is afgerond. Tenzij in artikel 7
van deze overeenkomst iets anders overeengekomen is.
1.4 Opdrachtnemer kan zelfstandig de werktijden vaststellen.
Artikel 2: Algemene bepalingen
2.1 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden
geheel zelfstandig. De werkzaamheden worden verricht naar eigen inzicht en zonder
toezicht van opdrachtgever. Opdrachtnemer is dan ook vrij om binnen wat is
overeengekomen het afgesproken resultaat te realiseren.
2.2 Opdrachtnemer kan de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk
door een derde laten verrichten als opdrachtgever hier vooraf zijn toestemming voor
heeft gegeven. Opdrachtgever kan deze toestemming alleen weigeren als de derde
niet aan een aantal van tevoren tussen partijen overeengekomen objectieve criteria
voldoet.
2.3 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, blijft opdrachtnemer tegenover
opdrachtgever aansprakelijk voor het overeengekomen resultaat alsof hij de
desbetreffende werkzaamheden zelf heeft verricht.
Artikel 3: Honorarium
3.3 Het door opdrachtgever aan opdrachtnemer te betalen basishonorarium bedraagt
€ * (bedrag in cijfers), zegge: * (bedrag in letters) (* (per uur/voor de gehele
opdracht/inclusief/exclusief voorbereidingstijd/nawerk)), exclusief omzetbelasting
(BTW).
3.2 De in het kader van de opdracht door opdrachtnemer gemaakte onkosten worden
afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht op basis van (berekeningwijze).
3.3. Terzake honorarium en onkosten zal Opdrachtgever maandelijks een
gespecificeerde factuur zenden. Opdrachtgever zal binnen (aantal) dagen de
facturen voldoen.
3.4 Opdrachtgever zal het honorarium niet verschuldigd zijn wanneer opdrachtnemer
om welke reden dan ook – zoals door ziekte - de overeengekomen werkzaamheden
niet heeft verricht.
Artikel 4
4.1 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uitvoeren in de zelfstandige uitoefening
van zijn beroep of bedrijf. Opdrachtnemer draagt zelf de eventueel verschuldigde
inkomstenbelasting en/of sociale premies af en vrijwaart opdrachtgever voor
eventuele afspraken, ingevolgde deze opdracht, van de fiscus en of enige
bedrijfsvereniging (UWV).
4.2 Opdrachtnemer zal vóór het sluiten van deze overeenkomst aan opdrachtgever
een geldige verklaring arbeidsrecht (VAR-verklaring) overleggen, waarin is vermeld
dat hij/zij 'winst uit onderneming' heeft of dat zijn/haar 'inkomsten voor rekening van
zijn/haar vennootschap zijn' (VAR-wuo). Uit die VAR-verklaring moet vervolgens
blijken dat de daarin beschreven werkzaamheden waarvoor de Opdrachtnemer als
zelfstandig ondernemer wordt beschouwd, overeenkomen met de werkzaamheden
waarvoor deze freelance-overeenkomst wordt aangegaan. In geval van aflopen van
de VAR, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever tijdig een nieuwe VAR doen toekomen.
Samen met de VAR zal opdrachtnemer aan opdrachtgever een geldig
legitimatiebewijs tonen.
Artikel 5
In geval van verhindering door bijvoorbeeld ziekte, moet opdrachtnemer zelf voor
vervanging zorgen. Is dit niet mogelijk, dan wordt in onderling overleg bepaald of de
werkzaamheden vervallen of op een ander tijdstip plaatsvinden. Eén en ander zal
meteen schriftelijk worden bevestigd door opdrachtgever.
Artikel 6
Opdrachtgever aanvaart geen claims van derden ontstaan door werkzaamheden van
opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever van deze claims en sluit
hiertoe een verzekering af die de risico’s voldoende dekt.
Artikel 7
6.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen deze overeenkomst tussentijds altijd
beëindigen, zonder rechtelijke tussenkomst. Meteen nadat dit besluit is genomen,
laat de ene partij de andere dit schriftelijk weten.
6.2 Als een partij opzegt nadat een opdracht is verstrekt en aanvaard en voordat
deze is afgerond, is deze partij schadeplichtig, als de andere partij aantoont schade
te lijden in verband met de opzegging.
Artikel 8
Opdrachtnemer verklaart alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever, waaronder
bedrijfsgegevens en financiële of technische gegevens, waarover hij/zij uit hoofde
van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen geheim te
houden, alsmede de naam van opdrachtgever niet op enigerlei wijze voor
reclamedoeleinden te zullen gebruiken dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Opdrachtgever. Een en ander op straffe van een direct opeisbare niet voor
rechterlijke matiging vatbare boete ten behoeve van Opdrachtgever van ... (bedrag
en munteenheid) voor iedere overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding
voortduurt.
Artikel 9
Op deze overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing.
Aldus opgemaakt en getekend in tweevoud te * (plaats) op * (datum).
………………………………
* (handtekening opdrachtgever)
………………………………
* (handtekening opdrachtnemer)
Download