Algemene Voorwaarden Kracht bij kanker 1 Intake Een

advertisement
Algemene Voorwaarden Kracht bij kanker
1 Intake
Een intakegesprek wordt ingepland op
verzoek van de cliënt - hierna te noemen: opdrachtgever - en is volledig vrijblijvend.
2 Offerte
Een offerte wordt gemaakt nadat akkoord is bereikt over het af te nemen pakket.
De offerte wordt per mail verstuurd naar de cliënt. De cliënt stuurt de getekende offerte binnen een
week per mail of per post retour.
3 Factuur en betaling
Na akkoord van de offerte wordt de factuur per mail toegestuurd. Voorafgaand aan de gesprekken
dient 50% van de factuur te worden voldaan. Het resterende bedrag dient na het laatste gesprek te
worden voldaan.
Tussentijdse beëindiging van het traject geeft geen recht op restitutie of vermindering op het
openstaande bedrag van de factuur.
Bij het in gebreke blijven van tijdige en volledige betaling is opdrachtgever over het openstaande
bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer Kracht bij Kanker - hierna te noemen:
opdrachtnemer - na het verstrijken van de betalingstermijn overgaat tot incasso, is de opdrachtgever
gehouden de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.
4 Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW voor particuliere opdrachtgevers. Indien de factuur wordt voldaan door
een werkgever van een opdrachtgever, zal een factuur worden opgemaakt met prijzen exclusief BTW.
De werkzaamheden van Opdrachtnemer worden gefactureerd tegen de geldende tarieven.
Opdrachtnemer heeft het recht eenmaal per jaar tarieven of de overeengekomen vaste prijs aan te
passen.
5 Gegevens
De gegevens die de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Opdrachtnemer verstrekt,
dienen volledig en juist te zijn.
6 Overmacht
Indien Opdrachtnemer ten gevolge van omstandigheden waarop zij geen invloed heeft niet in staat is
haar werkzaamheden conform de overeenkomst te verrichten, kan zij de overeenkomst opschorten,
geheel of gedeeltelijk ontbinden of wijzigen.
7 Aansprakelijkheid
De omvang van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden (aanbevelingen,
adviezen en andere prestaties) is in alle gevallen, behalve wanneer sprake is van opzet of grove
schuld, beperkt tot de gefactureerde waarde van de werkzaamheid waarop de schade betrekking
heeft met een maximum van het offertebedrag. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade aan
andere zaken dan de zaak waarop haar werkzaamheid betrekking heeft.
Wanneer de opdrachtgever meent dat er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van de
werkzaamheden van Opdrachtnemer dient zij Opdrachtnemer daarvan, op straffe van verval van haar
aanspraken, onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verband houdend met de
werkzaamheden van Opdrachtnemer.
Na afronding van individuele begeleidingstrajecten door Opdrachtnemer vervalt iedere
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.
8 Geschillen
Op de verhouding tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
9 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van opdrachtgever extern
gerefereerd worden, tenzij vooraf is overeengekomen.
Download