BIJLAGE - Type-overeenkomst VLM

advertisement
Vlaamse overheid
Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aanneming van diensten
Expertise voor de voorbereiding van beleidsmaatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit
Overeenkomst
tussen
Vlaamse Landmaatschappij
vertegenwoordigd door
Toon Denys
gedelegeerd bestuurder
hierna ‘de opdrachtgever’
en
Naam expert
vertegenwoordigd door
Organisatie
Vertegenwoordiger
Functie
Hierna ‘de opdrachtnemer’
www.vlm.be
1 INLEIDENDE BEPALINGEN
Deze overeenkomst betreft een overheidsopdracht voor aanneming van diensten conform artikel 3 van de wet
van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.
Op deze overeenkomst zijn van toepassing:
- Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten.
- Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren
- Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken
Elke wijziging van deze overeenkomst moet schriftelijk worden bedongen en ondertekend door beide partijen.
Elke wijziging die op deze manier tot stand komt, maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
2 OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT
Deze opdracht betreft de inzet van de opdrachtnemer als onafhankelijk expert binnen de opdracht.
De opdracht omvat:
Inhoud van de specifieke opdracht
3 LEIDEND AMBTENAAR
De leidend ambtenaar voor deze opdracht is:
Naam:
Mevr. Veerle Verguts
Adres:
Gulden Vlieslaan 72, Brussel
Telefoon: 02/543.73.25
E-mail:
[email protected]
Het mandaat van de leidend ambtenaar bestaat uit:
- de technische en de administratieve opvolging van de diensten;
- de keuring van de diensten;
- het nazicht van de schuldvorderingen;
- het opstellen van de processen-verbaal.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 2 van 4
«3P»
1.04.2015
4 UITVOERINGSTERMIJN
Deze overeenkomst neemt een aanvang op datum en dient beëindigd te zijn op datum.
De opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren op … werkdagen.
(De opdrachtgever bepaalt op voorhand een van de 2 opties).
De uitvoeringstermijn wordt aangevuld met een keuringstermijn van maximaal 30 dagen na de vooropgestelde
einddatum. De leidend ambtenaar meldt binnen deze termijn schriftelijk het goed- of afkeuren van de
ingediende stukken. In geval van afkeuring heeft de opdrachtnemer 5 werkdagen tijd om de opmerkingen te
verwerken.
Het niet behalen van de einddatum van de uitvoeringstermijn geeft aanleiding tot een vertragingsboete van
0,1% per dag vertraging. Deze vertragingsboete is opeisbaar zonder ingebrekestelling en wordt van rechtswege
toegepast voor het aantal dagen vertraging. Teruggave van een vertragingsboete is mogelijk mits arts. 50 en 51
van het KB Uitvoering.
5 BETALINGSMODALITEITEN
De opdrachtnemer factureert:
- zijn gewerkte mandagen aan de opdrachtgever aan een bedrag van € ………. (excl. BTW) per mandag
- tegen globale prijs € ………. (excl. BTW).
(De opdrachtgever bepaalt op voorhand een van de 2 opties).
De betaling is eenmalig bij het einde van de opdracht. De betalingen moeten plaatsvinden binnen een termijn
van 30 kalenderdagen na goedkeuring van de opdracht, mits ontvangst van de regelmatig opgestelde factuur.
Op deze factuur dient steeds volgend nummer vermeld te worden: nummer vastlegging.
Het facturatieadres is:
Vlaamse Landmaatschappij
Gulden Vlieslaan 72
1060 Brussel
6
INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID
De opdrachtnemer verbindt zich ertoe dat de vertrouwelijkheid van de onderzoeksresultaten en rapporten,
opgesteld in het kader van deze overeenkomst, gegarandeerd is. Alle onderzoeksresultaten en rapporten, in
welke vorm ook, die in het kader van deze overeenkomst worden gemaakt zijn exclusief eigendom van de
opdrachtgever.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.04.2015
«3P»
pagina 3 van 4
De opdrachtnemer gebruikt alle verstrekte gegevens en inlichtingen enkel in het kader van deze opdracht. Deze
mogen in geen geval gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De opdrachtnemer dient alle maatregelen
te treffen om het confidentiële karakter ervan te bewaren door hemzelf en door eenieder die er toegang toe
heeft.
7 GESCHILLEN
Bij betwisting omtrent de interpretatie van de overeenkomst komen de opdrachtgever en opdrachtnemer
overeen om vooraleer zich eventueel te richten tot de bevoegde rechtbank, alle inspanning te leveren om in
gemeen overleg tot een oplossing te komen. Hierbij kunnen de partijen zich laten adviseren door een in gemeen
overleg aangestelde deskundige die hen de nodige oplossing aanreikt. De kosten van deze deskundige zijn voor
een gelijk deel voor rekening van de opdrachtnemer en de opdrachtgever.
Opgesteld in twee exemplaren waarvan elke partij erkent het zijne te hebben ontvangen,
Te ………………………………………. op ……/……/…………
De opdrachtgever,
De opdrachtnemer,
Toon Denys
Gedelegeerd bestuurder
Naam expert
Organisatie
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 4 van 4
«3P»
1.04.2015
Download