Bestand - Katapult

advertisement
Overeenkomst van Opdracht aangaande Centrum voor
innovatief vakmanschap/Centre of expertise [invullen naam
Centrum]
[naam en rechtsvorm onderwijsinstelling]/[naam en rechtsvorm bedrijf], met
statutaire zetel te [plaats], kantoorhoudende te [postcode], [adres], te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], hierna te noemen
“Opdrachtgever”
En
[naam en rechtsvorm Centrum], met statutaire zetel te [plaats], kantoorhoudende
te [postcode], [adres], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam],
hierna te noemen
“Opdrachtnemer”
Hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”,
Komen overeen als volgt:
Overwegingen






Het Ministerie van OCW heeft binnen Nederlandse onderwijsinstellingen
het creëren van Centra voor innovatief vakmanschap/Centres of expertise
gestimuleerd en gefaciliteerd;
Centra voor innovatief vakmanschap/Centres of expertise hebben het
doel onderwijs, onderzoek en valorisatie te optimaliseren, mede door de
synergie van deze drie peilers en daarbij behorende samenwerking
tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven aan te wenden en te
intensiveren;
Bij de nagestreefde intensieve samenwerking tussen
onderwijsinstellingen onderling en onderwijsinstellingen met bedrijfsleven,
vinden tussen Partijen veel bewegingen plaats van goederen en diensten;
Deze goederen en diensten kunnen ofwel concreet worden afgerekend,
ofwel zonder concrete afrekening of prestatie worden ingebracht ten
gunste van een Centrum voor innovatief vakmanschap/Centre of
expertise;
Onderhavige Overeenkomst beoogt de situatie in te regelen waarbij door
een Centrum voor innovatief vakmanschap/Centre of expertise goederen
en/of diensten worden geleverd, en waarbij een concrete afrekening of
toewijsbare tegenprestatie plaatsvindt of aanwezig is;
Partijen wensen dienaangaande hun rechten en plichten over en weer als
volgt in te regelen.
Definities
Centrum voor innovatief vakmanschap/Centre of expertise
Samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven, ingesteld
in Nederland vanwege het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Goederen
Zaken en vermogensrechten
Zaken
Een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object
Diensten
Een handeling die niet fysiek tastbaar is, verricht door persoon, instantie of
onderneming
Opdracht
De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen prestatie
Overeenkomst
Onderhavige overeenkomst van Opdracht aangaande Centrum voor innovatief
vakmanschap/Centre of expertise [naam CoE]
Artikel 1
Omschrijving Opdracht
Opdrachtnemer verklaart volgende goederen en/of diensten te leveren aan
Opdrachtgever:
[omschrijving Opdracht].
Artikel 2
Tegenprestatie
Opdrachtgever verricht hiertoe volgende tegenprestatie:
[omschrijving tegenprestatie].
Artikel 3
Algemene Voorwaarden
Partijen verklaren hierbij volgende Algemene Voorwaarden van toepassing:
[Algemene Inkoopvoorwaarden Opdrachtgever] of [Algemene
Verkoopvoorwaarden/Leveringsvoorwaarden Opdrachtnemer] of [andere
Algemene Voorwaarden bv specifieke branchevoorwaarden].
Artikel 4
Toepasselijk recht
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Aldus opgemaakt en ondertekend,
Opdrachtgever
Opdrachtnemer
[datum]
[datum]
--------------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------------
----------------------------------------
[naam]
[functie]
[naam]
[functie]
Download