Freelance overeenkomst OVEREENKOMST TOT OPDRACHT

advertisement
FREELANCE OVEREENKOMST
OVEREENKOMST TOT OPDRACHT (conform art. 7:400 BW)
Ondergetekenden:
….
gevestigd te …………
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
hierna te noemen de OPDRACHTGEVER
en
De heer/mevrouw
wonende te
geboren te
op
verder te noemen de OPDRACHTNEMER
verklaren een overeenkomst tot het verrichten van stoelmassage aangegaan onder de navolgende
voorwaarden en bepalingen:
Artikel 1
Partijen beogen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst af te sluiten, maar een
overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten, uit te voeren door de
opdrachtnemer,bestaande uit
(duidelijke omschrijving werkzaamheden).
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd te
1
(locatie).
De opdrachtnemer is beschikbaar ten behoeve van de door opdrachtgever te organiseren
werkzaamheden te verrichten, betrekking hebbende op de opdracht met als tenaamstelling:
De aanvangsdatum van de opdracht betreft
- 200
,
De opdracht eindigt uiterlijk op
- 200
, of zoveel eerder als de opdracht is afgerond,
een en ander onverlet het bepaalde in artikel 6 van deze overeenkomst. Er is
wel/geen
optie op verlenging.
Opdrachtnemer is vrij zijn/haar werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. Opdrachtnemer
zal daarbij gevolg geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering
van de opdracht. Voor een goede vervulling van de opdracht is het noodzakelijk rekening te
houden met het navolgende:
Opdrachtnemer verklaart dat hij ten minste drie opdrachtgevers heeft en zal houden. Tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer is nadrukkelijk geen sprake van een arbeidsovereenkomst.
Artikel 2
a. Het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te betalen honorarium bedraagt €
(uur/ voor de gehele opdracht/ inclusief/ exclusief voorbereidingstijd/ nawerk).
per
b. De betaling van het honorarium zal geschieden conform de financieel-administratieve
voorwaarden van de opdrachtgever.
c. Het honorarium zal niet verschuldigd zijn wanneer de opdrachtnemer om welke reden dan
ook, daaronder begrepen ziekte, de met hem/haar overeengekomen werkzaamheden niet
heeft verricht.
d. Het honorarium is bedoeld een brutobedrag te zijn. De opdrachtgever is verplicht, het
honorarium aan de belastingdienst te melden.
Artikel 3
a. De tijdstippen/dagen waarop aan de opdracht gewerkt wordt, zijn in overleg tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer als volgt vastgesteld:
b. In geval van verhindering door ziekte of anderszins dient de opdrachtnemer zelf voor
vervanging zorg te dragen. Indien dit niet mogelijk is, wordt in onderling overleg bepaald of de
werkzaamheden vervallen of op een ander tijdstip plaatsvinden. Een en ander zal terstond
schriftelijk worden bevestigd worden door de opdrachtgever.
Artikel 4
De opdrachtnemer verricht de werkzaamheden/activiteiten geheel zelfstandig, in vrijheid en naar
eigen inzicht.
2
Artikel 5
Het voor de opdracht benodigd presentatiemateriaal en/of promotiemateriaal zal door de
opdrachtgever ter beschikking van de opdrachtnemer worden gesteld voor de periode van de
opdracht.
Artikel 6
De opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen deze overeenkomst tussentijds te allen tijde
schriftelijk beëindigen. Met betrekking tot het bepaalde in dit artikel zal de opdrachtnemer op
geen enkele wijze enige vorm van schadevergoeding van de opdrachtgever opeisen. Terstond na
het daartoe genomen besluit, stelt de ene partij de andere schriftelijk in kennis per aangetekende
brief.
Artikel 7
Deze overeenkomst zal, behoudens het gestelde in artikel 6, van rechtswege eindigen door het
enkele verloop voor de termijnen waarvoor zij is aangegaan, overeenkomstig artikel 1.
Artikel 8
Opdrachtgever aanvaart geen claims van derden ontstaan door werkzaamheden van
opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever van deze claims.
Artikel 9
Opdrachtnemer is onderhevig aan een geheimhoudingsbeding en zal bedrijfsspecifieke informatie,
verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij opdrachtgever, niet aan derden ter
beschikking stellen of op enige wijze melden.
Het auteursrecht over het materiaal dat opdrachtnemer ontwerpt tijdens de uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden blijft berusten bij opdrachtgever of wordt overgedragen naar
opdrachtgever.
Opdrachtnemer is onderhevig aan een relatiebeding, in dier voege dat het opdrachtnemer niet is
toegestaan wervingsactiviteiten te ontplooien ten gunste van zijn eigen bedrijf tijdens de
uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden bij opdrachtgever.
Partijen verklaren op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing.
3
Met ondertekening van dit contract verklaart u op de hoogte te zijn van de inhoud van het
handboek dat De Opdrachtgever samen met dit contract aan u verstrekt.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te
op
-
- 200
(Namens) opdrachtgever:
Opdrachtnemer:
………………………………………
…………………………………………
(naam)
Datum: ……………………………
(functie)
4
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards