Overeenkomst voor diensten ten behoeve van nieuwe database

advertisement
Overeenkomst voor diensten ten behoeve van nieuwe database Glascombinatie
Nederland
De Ondergetekenden:
Glascombinatie Nederland, gevestigd aan Vlietskade 8021, 4241 WS te Arkel, vertegenwoordigd door
persoon Trudy Ritstier, hierna te noemen opdrachtgever;
en
opdrachtnemer Victor Koenders, hierna te noemen opdrachtnemer, verklaren het
volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1 Indiensttreding
1.1 Deze overeenkomst loopt van oktober 2013 tot en met de voltooiing van de werkzaamheden.
1.2 In geval van beëindigen van de overeenkomst zullen zowel de opdrachtnemer als
Glascombinatie Nederland mee werken aan een soepele afbouwprocedure.
1.3 De opdracht kan direct worden beëindigd door een ernstige wanprestatie van een der
partijen of door faillissement van een van deze.
Artikel 2 Omvang projectovereenkomst
2.1 De projectovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de werkzaamheden gespecificeerd
onder artikel 3.
2.2 De werkzaamheden dienen voltooid te zijn per 1-1-2014.
In geval dit niet haalbaar is dient de opdrachtnemer met opdrachtgever te overleggen voor een
alternatieve regeling.
2.3 Na voltooiing van deze werkzaamheden wordt de overeenkomst automatisch beëindigd.
Artikel 3 Functie en Werkzaamheden
De opdrachtnemer zal de volgende werkzaamheden verrichten:
- Het exact overnemen van het bestaande database programma (nu in Microsoft Acces 2003)
- Alle elementen vertalen naar een nieuw bruikbare database
- De nieuwe database online zetten op de hostingserver van Glascombinatienederland.com
- Nieuwe database toegankelijk maken voor medewerkers, herstellers en opdrachtgevers van
Glascombinatie Nederland.
Andere werkzaamheden en meerwerk kunnen in overleg tussen beide partijen worden toegevoegd.
Artikel 4 Betalingsregeling
De opdrachtnemer ontvangt een som van € 2.000,00.
De opdrachtgever zal deze som voldoen aan het einde van de kalendermaand waarin het project is
afgerond door overmaking op de door de opdrachtnemer op te geven bank- of girorekening.
De opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer bij de voldoening van de som een betalingsbewijs.
Overeenkomst voor diensten ten behoeve van nieuwe database Glascombinatie Nederland
1
Concurrentiebeding
Het is de opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever
verboden om zowel tijdens zijn dienstverband als gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging
daarvan direct of indirect of op welke andere wijze dan ook betrokken te zijn bij, of medewerking te
verlenen aan, activiteiten welke direct of indirect concurreren met de activiteiten van
Glascombinatie Nederland.
Het is de opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever
verboden gedurende 1 jaar na de beëindiging van de projectovereenkomst, binnen een gebied van
100 kilometer van de vestigingsplaats van opdrachtgever, tegen vergoeding of om niet, direct of
indirect in dienst te treden bij of op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor een
onderneming die gelijke of gelijksoortige producten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt of die gelijke
diensten verleent als opdrachtgever doet, of voor eigen rekening gelijke of gelijksoortige
werkzaamheden te verrichten.
Bij schending van het concurrentiebeding verbeurt de opdrachtnemer ten gunste van de
opdrachtgever, na de mededeling van de opdrachtgever over het bestaan van de overtreding, een
directe, zonder ingebrekestelling, opeisbare boete van € 500 per overtreding en tevens € 50 voor
elke dag dat de overtreding voortduurt. In plaats van deze boete kan de opdrachtgever ook volledige
schadevergoeding vorderen.
Auteursrecht en intellectueel eigendom
De auteursrechten en industriële eigendomsrechten die voortvloeien uit de werkzaamheden en/of
uitvindingen van de opdrachtnemer, verricht en gedaan tijdens het bestaan van de
projectovereenkomst, blijven in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. Alle bescheiden en/of kopieën daarvan die zijn verkregen van
de onderneming van de opdrachtgever of diens klanten of cliënten, zijn en blijven eigendom van de
opdrachtgever.
Het is de opdrachtnemer verboden de hiervoor bedoelde bescheiden zonder schriftelijke
toestemming van de opdrachtgever in zijn particulier bezit te houden, te kopiëren of de bescheiden
en/of kopieën daarvan aan derden ter inzage te geven.
De opdrachtnemer draagt op verzoek van de opdrachtgever of bij het einde projectovereenkomst
onverwijld alle bescheiden en kopieën als hiervoor bedoeld over aan de opdrachtgever.
Tekenbevoegdheid
De opdrachtnemer is niet bevoegd om te tekenen namens de opdrachtgever, tenzij de
opdrachtgever hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
Toepasselijke recht
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze projectovereenkomst zullen worden beslecht
door de bevoegde Nederlandse rechter.
Overeenkomst voor diensten ten behoeve van nieuwe database Glascombinatie Nederland
2
Slotbepalingen
Door ondertekening verklaart opdrachtnemer met de inhoud van deze projectovereenkomst bekend
te zijn en akkoord te gaan, alsmede een getekend exemplaar van deze projectovereenkomst te
hebben ontvangen.
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Arkel, 23 oktober 2013 .
Handtekening opdrachtgever
T. Ritstier-van Wijk
Handtekening opdrachtnemer
V. Koenders
Overeenkomst voor diensten ten behoeve van nieuwe database Glascombinatie Nederland
3
Download