Model Freelance contract

advertisement
Model freelance contract (natuurlijk persoon/voor rechtspersoon
zal dit contract aangepast moeten worden)
Overeenkomst van opdracht
De ondergetekenden,
........... (naam opdrachtgever), gevestigd te ........... (vestigingsplaats opdrachtgever),
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw ........... (naam), hierna te noemen: opdrachtgever,
en
........... (naam freelancer), wonende aan de ........... (straatnaam) te ........... (plaats), hierna te noemen:
opdrachtnemer,
verklaren een overeenkomst van opdracht te zijn aangegaan, op grond waarvan de opdrachtnemer
ten behoeve van opdrachtgever, buiten dienstbetrekking, tegen beloning werkzaamheden zal
verrichten, onder de volgende voorwaarden:
1. Aanvang
De overeenkomst vangt aan op ........... (datum).
2. Werkzaamheden
De door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden bestaan uit:
........................................................
........................................................
........................................................
3. Uitvoering
Opdrachtnemer is voor deze opdracht aangetrokken in verband met zijn expertise op het gebied van de
3.1 te verrichten werkzaamheden. Derhalve zal opdrachtnemer de werkzaamheden in beginsel persoonlijk
verrichten.
Onderdelen van de opdracht kunnen door opdrachtnemer worden uitbesteed aan een derde, mits dit
3.2 tevoren aan opdrachtgever is medegedeeld en opdrachtgever in redelijkheid geen bezwaar kan hebben
tegen de inzet van deze derde.
In geval opdrachtnemer werkzaamheden door een derde laat uitvoeren, geschiedt dit voor rekening en
3.3 risico van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de kwaliteit van het uitbestede werk,
alsof hij de desbetreffende werkzaamheden zelf heeft verricht.
3.4
Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding zijdens de
opdrachtgever.
3.5
3.5 De werkzaamheden dienen afgerond te zijn uiterlijk op ........... (datum).
4. Wijziging van de opdracht
Indien opdrachtgever na aanvang van de werkzaamheden nog wijziging(en) wil aanbrengen in de
4.1 opdracht, dient hij opdrachtnemer hiervan tijdig in kennis te stellen. De verlangde wijzigingen worden
op schrift gesteld en maken deel uit van deze overeenkomst.
4.2
Indien de gewenste wijzigingen ertoe leiden dat de in artikel 3.6 genoemde datum wordt overschreden,
is dit voor rekening en risico van opdrachtgever.
Indien de gewenste wijzigingen leiden tot hogere kosten, dan waarop bij het opstellen van de offerte
4.3 was gerekend, zijn deze voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze kosten
gespecificeerd in rekening brengen.
5. Honorarium
5.1 Het honorarium voor de hele opdracht bedraagt €..... bruto, exclusief btw.
De door opdrachtnemer in het kader van de opdracht gemaakte kosten zullen afzonderlijk en
gespecificeerd in rekening gebracht worden. Het betreft:
5.2
reiskosten ();
kantoorkosten.
[het overeenkomen van kostenvergoedingen naast een honorarium kan een indicatie vormen dat er
sprake kan zijn van een dienstbetrekking. Daarom is het zonder meer aan te bevelen om de kosten in
het honorarium mee te nemen. Per slot van rekening is de zelfstandige zelf verantwoordelijk voor zijn
kostenpatroon]
6. Facturering
Opdrachtnemer zal maandelijks een factuur opstellen en naar opdrachtgever zenden, welke zal
bevatten:
6.1
€..... % van het totaalbedrag van het honorarium;
[ optioneel:]de reis- en kantoorkosten.
6.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
7. Duur van de opdracht
7.1
De overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege door voltooiing van de
overeengekomen werkzaamheden;
Indien één der partijen grovelijk in strijd met het bepaalde in deze overeenkomst handelt en het van de
7.2 andere partij niet verwacht kan worden de overeenkomst ongewijzigd voort te zetten, kan deze
overeenkomst terstond worden beëindigd wegens een gewichtige reden;
De partij die aanleiding heeft gegeven deze overeenkomst terstond te beëindigen, is gehouden de
7.3 andere partij de schade die deze heeft geleden, lijdt of nog zal lijden, te vergoeden, onverlet het
bepaalde in lid 2 van dit artikel.
8. Geheimhouding
Opdrachtnemer is verplicht alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever, zoals bedrijfsgegevens,
financiële of technische gegevens, of het klantenbestand waarover hij in het kader van de
8.1 overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen, geheim te houden. Alleen met
voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever kunnen deze gegevens aan derden worden
verstrekt.
Indien opdrachtnemer deze geheimhoudingsplicht niet nakomt, verbeurt hij aan opdrachtgever een
direct opeisbare som van €..... voor iedere niet-nakoming. De boete zal verschuldigd zijn door het
8.2 enkele feit der niet-nakoming en laat onverminderd het recht van opdrachtgever nakoming van deze
overeenkomst te verlangen en laat onverminderd het recht van opdrachtgever volledige
schadevergoeding te vorderen.
9. Bedrijfsmiddelen
Bij het einde van de overeenkomst dient opdrachtnemer alle bedrijfsmiddelen, correspondentie,
aantekeningen en andere gegevens die betrekking hebben op het bedrijf bij opdrachtgever in te
leveren.
10. Zelfstandige beroepsuitoefening
10.1
Opdrachtnemer verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige
uitoefening van zijn beroep.
Opdrachtgever verklaart ten bewijze hiervan een door hem zelf gemaakte kopie van een geldig ID
bewijs, alsmede de Verklaring arbeidsrelatie Winst uit onderneming, zoals vastgesteld door de
10.2
belastingdienst, geldig voor de periode 1 januari 20.. tot en met 31 december 20.. te hebben gemaakt
en in zijn administratie te hebben opgenomen..
Aldus overeengekomen op ........... (datum) te ........... (plaats).
Opdrachtgever
Opdrachtnemer
...........
...........
(handtekening)
(handtekening)
...........
...........
Download
Random flashcards
Create flashcards