GEN

advertisement
RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE
Brussel, 26 maart 2003
(OR. fr)
6315/04
Interinstitutioneel dossier:
2004/0808 (CNS)
INST 33
UEM 35
NOTA
van:
aan:
Betreft:
het secretariaat-generaal van de Raad
het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
Ontwerp-aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de
directie van de Europese centrale bank
In bijlage dezes gaat voor de delegaties de tekst van bovengenoemde ontwerp-aanbeveling.
_______________
6315/04
ks/GRA/lv
JUR
1
NL
BIJLAGE
OntwerpAANBEVELING VAN DE RAAD
van
betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese centrale bank
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 112,
lid 2, onder b), en artikel 122, lid 4, en op de artikelen 11.2. en 43.3. van het Protocol betreffende de
statuten van het Europees stelsel van centrale banken en van de Europese centrale bank,
6315/04
BIJLAGE
ks/GRA/lv
JUR
2
NL
BEVEELT AAN:
Dat de heer José Manuel GONZÁLEZ-PÁRAMO wordt benoemd tot lid van de directie van de
Europese centrale bank voor een ambtstermijn van 8 jaar die op 1 juni 2004 ingaat.
Na raadpleging van het Europees Parlement en de Raad van bestuur van de Europese centrale bank,
wordt deze aanbeveling met het oog op een besluit voorgelegd aan de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Gemeenschap die de euro als munt hebben.
Deze aanbeveling wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.
Gedaan te Brussel,
Voor de Raad
De voorzitter
_______________
6315/04
BIJLAGE
ks/GRA/lv
JUR
3
NL
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards