Onderwerpen die op de ondernemersavond van 19 april aan de

advertisement
Onderwerpen die op de ondernemersavond van 19 april aan de orde komen.
De binnenstad van Goes heeft een gereedschapskistje waar heel veel goed materiaal in zit, zoals compact winkelgebied, gevarieerd
aanbod, GoesMarketing, gratis WIFI en nog veel meer. De gemeente is actief en betrokken bij de ontwikkelingen van de binnenstad,
daarnaast is er intensief en constructief overleg tussen gemeente en ondernemersvertegenwoordigers.
Maar natuurlijk kan het beter, en natuurlijk moet ‘het rendement’ omhoog.
Bestaande structuren functioneren goed.
Maar input van ‘onderaf’, dus door de ondernemers zelf, kan het rendement aanzienlijk verhogen.
Zeker als de input gebaseerd is op constructieve samenwerking.
Hieronder een aantal onderwerpen: het zijn de genoemde ‘bouwstenen’ .
U zult de ene belangrijker vinden dan de andere, maar bij elkaar kan het bijdragen aan een compleet bouwwerk.
bouwsteen 1
VERLICHTE REGELS
De gemeente is deelnemer in het project “verlichte regels’, waarvan het doel: zoveel mogelijk drempelverhogende regelgeving beperken.
Ook regels waarvan u vindt dat ze veel efficiënter kunnen dan wel beter gereguleerd.
Het kan ook gaan om versoepeling van het integreren van Horeca en Retail in één winkelpand.
Overal waar u tegenaan loopt qua regelgeving is in principe bespreekbaar met de gemeente.
Deel van de regelgeving betreft de gehele stad, maar misschien is het op onderdelen ook mogelijk om afspraken te maken op straatniveau:
bijv op het gebied van uitstallingen, gevelreclame, fietsparkeren en zaken die u in het dagelijkse leven tegenkomt.
“de kern is dat je in je gemeente alle regels ter discussie stelt en alleen de zinvolle regels overhoudt”
“het gaat niet langer om regels, maar om vertrouwen en verantwoordelijkheid”
Het lijkt ons lastig om dat ‘centraal’ in een overleg – en van bovenaf – te regelen.
Daarom stellen we voor om zaken die betrekking hebben op de regelgeving één-op-één te bespreken tussen straat en gemeente.
VRAAG: vindt u contact met de gemeente op straatniveau belangrijk?
AANVULLEND: ONDERLINGE AFSPRAKEN op straatniveau
bijvoorbeeld over openingstijden, koopavonden & etalagelichten aan
VRAAG: vindt u het zinvol om op straatniveau afspraken te maken over openingstijden?
OPMERKINGEN of HEBT U EEN GOED IDEE?
bouwsteen 2
VEILIGHEID
We hebben tot nu de indruk dat het nog wel goed zit met de veiligheid in de binnenstad.
Afgezien van incidentjes wordt er nauwelijks aandacht gevraagd voor collectieve maatregelen op dit gebied.
Toch voelen sommige ondernemers zich niet veilig in de winkelstraat of in hun eigen winkel.
Belangrijk is dat de ondernemer bewust is hoe er gehandeld moet worden bij onraad en hoe de ondernemer zelf het beste kan handelen.
Bij de gemeente en de politie is er een grote bereidheid om samen met de ondernemers onderdelen van een Veilig-Goes verder uit te
werken, maar daarvoor is wel breder draagvlak nodig. En draagvlak kan worden vergroot door meer bewustwording bij de ondernemer en
anticiperen op specifieke vragen. Het is een voorstel om dit onderdeel op straatniveau aan de orde te stellen.
VRAAG: bent u bekend met het systeem van doorgeven proletarisch winkelen via “Goes Alert”
bouwsteen 3
GOES BRUIST  ACTIVITEITEN
Op basis van het jaarplan onderscheiden we verschillende koopmomenten

4 koopzondagen met een thema, zoals Vriendinnendag en Goes Modestad

4 koopzondagen zonder thema maar wel met muzikale invulling

we streven er naar om rond de koopzondag ook de zaterdag met activiteiten op te vullen.

6 tolvrije zaterdag (jan-feb-mrt en sept, okt, nov)

stadsactiviteit: restanten3daagse (2x per jaar, januari en augustus)

stadsactiviteit: het organiseren van bijv de DECEMBER-etalage

straatactiviteit: zoals in StAdriaanstraat/Kolveniershof

straatactivititeiten kunnen ook bestaan uit sfeerelementen (zoals een rode loper)
Deze koopmomenten worden promotioneel ondersteund door advertenties in de provincie, met de bedoeling om ook bezoekers uit de hele
provincie naar Goes te trekken en te attenderen op extra activiteiten.
Ter aanvulling op bovenstaande koopmomenten zou het geweldig zijn als er meer levendigheid (bijvoorbeeld een actie, een kleine attentie,
een stukje extra ‘aankleding van de straat) zou zijn in de winkelstraten, waarbij ondernemers individueel inspelen op het thema, maar zich
ook als straat - of een straatgedeelte – zouden kunnen profileren.
Weliswaar kan dit leiden tot iets meer concurrentie tussen straten, maar het kan en is hopelijk ook een stimulans.
VRAAG: bent u het eens met de stelling dat er meer activiteiten op straat plaatsvinden?
VRAAG: bent u het eens dat de straat zich hierbij beter zou moeten profileren?
VRAAG: bent u bereid om dit ‘aan te kaarten/mee te werken’ met collega, op straatniveau?
OPMERKINGEN of HEBT U EEN GOED IDEE?
bouwsteen 4
PROMOTIE
Op basis van het jaarplan worden koopmomenten en activiteiten vastgesteld en een promotieplan opgesteld.
Promotioneel zou de straat zich ook kunnen ‘profileren&presenteren’.
Bijvoorbeeld
* via straatadvertentie ter ondersteuning van straatinitiatieven
* via de Badkoerier(doelgroep  toerisme) straat als onderdeel van de Goespagina’s
* via digitaal winkelplatform EchtGoes/Goesisgoes
OPMERKINGEN of HEBT U EEN GOED IDEE?
bouwsteen 5-a
UITSTALLINGEN (SFEER & AMBIANCE)
Het is de vraag of uitbundige uitstallingen de kwaliteit van de straat bevorderen.
Productpresentatie wordt door de ondernemer op prijs gesteld. Maar geldt dat ook voor stoepboren?
Vooral stoepborden zijn eigenlijk een statisch obstakel op straat. Het is moeilijk voor te stellen dat de bezoekers van de stad dit als
een extra sfeermaker zullen ervaren. Liever misschien de stoepborden vervangen door een aantrekkelijk sfeerelement.
VRAAG: bent u gelukkig met de stoepborden op straat?
VRAAG: kunnen ze blijven staan? of liever niet?
VRAAG: uitgaande dat de gemeente dit niet regelt, dan eventueel afspraken maken op straatniveau?
SFEERZUILEN
Veel collega’s hebben een sfeerelement voor hun winkel. Dat is echt een visitekaartje naar de bezoekers.
Aanvullend hebben we in 2015 een ‘eigen’ sfeerzuil gelanceerd, voorzien van uw bedrijfsnaam plus een abonnement voor wisselende
bloemenvulling.
VRAAG: bent u geïnteresseerd in de aanschaf van de genoemde sfeerzuil?
OPMERKINGEN of HEBT U EEN GOED IDEE?
bouwsteen 5-b
FIETSPARKEREN (SFEER & AMBIANCE)
De gemeente heeft op verschillende locaties in de binnenstad fietsklemmen geplaatst.
Desondanks worden er (nog steeds) op veel plekken fietsen ‘ongewenst’ geparkeerd.
Voor een niet onbelangrijk deel gaat het hier over lang-parkeren van de fiets (misschien onze medewerkers?).
Niet in elke straat wordt het fietsparkeren als een probleem ervaren, dus is het ook niet wenselijk dat er een algehele
regeling komt voor handhaving.
VRAAG: bent u voorstander van een regeling in uw straat mbt het fietsparkeren?
VRAAG: is het zinvol dat er een ‘stadsbordje’ komt waarmee de fietsgebruiker wordt verzocht om geen fiets te parkeren?
OPMERKINGEN of HEBT U EEN GOED IDEE?
bouwsteen 5-c
SFEERELEMENTEN (SFEER & AMBIANCE)
In de binnenstad hebben we sfeerelementen met hanging-baskets. Deze baskets hangen aan de palen van de openbare verlichting.
Op sommige plaatsen zijn ze bevestigd aan een winkelgevel. In de smalle winkelstraten zijn geen baskets aangebracht vanwege het
ontbreken van lantaarnpalen en dat het lastig is om het lopende onderhoud zoals watergeven uit te voeren.
Dat laatste probleem is mogelijk op te lossen. Hierdoor zou er ook in smalle winkelstraten baskets opgehangen kunnen worden, door de
basket te bevestigen aan een gevel. Hiervoor nodig: toestemming eigenaar/gebruiker van het pand.
Kosten van de baskets zijn voor rekening van het ondernemersfonds.
VRAAG: hoe beoordeelt u de hanging-baskets in de binnenstad
VRAAG: is aanvulling van baskets wenselijk in uw straat?
OPMERKINGEN of HEBT U EEN GOED IDEE?
bouwsteen 5-d
SFEERVERLICHTING (SFEER & AMBIANCE)
Stadsbreed wordt er ‘geklaagd’ over het ontbreken van een feest-/kerstverlichting.
Het realiseren van een verlichtingsplan is echter een heel kostbare investering (aanschaf, installeren, onderhoud, opslag).
Hiervoor is op dit moment op geen enkele manier een financiële dekking te verzinnen.
Ook zijn de meningen verdeeld over een permanente verlichting of alleen in de wintermaanden.
“wat is mooi? ”, nut&noodzaak, “wie gaat dat betalen? ” en zo worden er nog meer kanttekeningen gemaakt.
Laten we het onderwerp daarom ‘verkleinen’ tot deelgebieden.
Een invulling zoeken per straat, of straatgedeelte.
Afhankelijk van het aantal en financiële afspraken bij deelnemers per deelgebied kan de haalbaarheid, de vorm en de kwaliteit
worden vastgesteld. Is er geen draagvlak dan lijkt er ook geen sfeerverlichting haalbaar.
VRAAG: vind U een sfeerverlichting in uw straat wenselijk?
VRAAG: door middel van kabels over de straat?
VRAAG: door middel van een vlaggenstokhouder aan de gevel?
VRAAG: een vrijstaand sfeerelement op straat, voor de winkel?
VRAAG: permanent (hele jaar door) óf tijdelijk in de wintermaanden?
VRAAG: bent u bereid tot een financiële bijdrage voor het realiseren en organiseren van verlichting in uw straat?
OPMERKINGEN of HEBT U EEN GOED IDEE?
bouwsteen 6
OPVULLEN LEEGSTAND
Leegstaande panden zijn een soort ‘rotte kiezen’ in het straatbeeld. Ze geven een negatieve uitstraling aan de winkelfunctie en
de kwaliteit van de binnenstad. We hebben ook in Goes te maken met een substantieel aantal leegstaande panden.
Het is in ieders belang dat er adequaat en actief gewerkt wordt aan opvulling leegstaande panden.
Als ondernemer lopen we er langs en denken….. ’jammer’…..
Maar ook als ondernemer kunnen we actiever zijn en ons betrokken voelen, want het benadeelt de positie van uw directe omgeving, de
straat én de hele winkelstad. Het is niet alleen een taak voor de gemeente.
In de werkgroep actieplan-aanpak-leegstand-binnenstad (gemeente en ondernemers) is een positioneringsplan opgesteld op basis
waarvan nieuwe ondernemers kunnen worden aangetrokken.
Binnen een straat zou je als ondernemers kunnen bedenken:
welk type winkel er goed zou kunnen aansluiten op het aanbod
in de straat, of – als type winkel – juist een trekker zou kunnen zijn?
Bijv door tijdelijke invulling, bijvoorbeeld pop-up-winkel, of galerie.
OPMERKINGEN of HEBT U EEN GOED IDEE?
bouwsteen 7-1
SAMENWERKEN OP STRAATNIVEAU
We hebben hierboven een aantal onderwerpen aan de orde gesteld, waarbij – door intensievere samenwerking tussen ondernemers op
straatniveau – wel eens een aanzienlijke winst voor de hele binnenstad behaald kan worden.
Er zijn straten die op dit moment al actief met elkaar optrekken en activiteiten organiseren.
Dat blijkt te werken en geeft daarnaast ook een gevoel van er ‘samen voor te gaan’.
VRAAG: bent u voorstander om genoemde bouwstenen op straatniveau verder uit te werken?
VRAAG: is het een optie om bijvoorbeeld 2x per jaar als straat bij elkaar te komen om activiteiten en onderlinge afspraken te bespreken?
VRAAG: bent u bereid om actief betrokken te zijn bij het van de grond krijgen van deze vorm van samenwerking?
OPMERKINGEN of HEBT U EEN GOED IDEE?
bouwsteen 7-2
DE GOESE STRAATJES: TOERISTISCHE TREKPLEISTERS IN HET WINKELGEBIED,
De aantrekkelijkheid van een binnenstad wordt bepaald door verschillende factoren.
Naast diverse sociale en culturele voorzieningen is de historische omgeving een belangrijke factor van de kwaliteit.
Maar natuurlijk ook de omvang en variatie in het aanbod van Horeca en Winkels.
Het is een trend dat bezoekers steeds meer waardering krijgen voor specifieke, onderscheidende en gezellige winkelgebieden.
En dat kan ook een deelgebied van de binnenstad zijn.
Aansprekend voorbeelden zijn bijvoorbeeld de NEGEN STRAATJES in Amsterdam, of het MODEKWARTIER in Antwerpen.
Door intensieve samenwerking op allerlei gebied én het zoeken naar leuke winkels, ontwikkelen deze winkelgebieden zich tot een
toeristische trekpleister. Ook in andere steden zie je dat er inspanningen worden gedaan om bestaande winkelstraten te profileren
als een aantrekkelijke winkelgebied en te promoten als één koopgebied (Arnhem: de 7 straatjes)
Voorbeeld voor specifieke winkelgebieden in Goes: het gebied rond de jachthaven, de verschillende smalle winkelstraten in de Goese
binnenstad. Samenwerking en profilering van zo’n gebied of straatje kan je promotioneel ondersteunen.
VRAAG: ziet u potentie in het op deze manier ontwikkelen van bepaalde winkelgebiedjes binnen het centrum?
OPMERKINGEN of HEBT U EEN GOED IDEE?
uw bouwstenen
Bovenstaande 7 bouwstenen kunnen een bijdrage zijn aan het versterken van Goes als winkelstad.
Hebt u zelf ook nog een aantal ‘bouwstenen’ die niet benoemd zijn dan horen we dat natuurlijk graag.

op 19 april

of via een mailtje aan [email protected]
Download