ppt Lander Vander Linden

advertisement
Loopbaan- en diversiteitsplannen in
Vlaanderen
• Syndicale evaluatie van het instrument
• Past binnen preventieve aanpak
• Goed geëvalueerd instrument, dat nu echter wordt afgeschaft door
de Vlaamse Regering
Context
• oorzaken en voedingsbodem discriminatie bestrijden via
• onderwijsbeleid (via strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom)
• integratie- en inburgeringsbeleid (cf. integratiepact)
• welzijnsbeleid (vroeg beginnen in kinderopvang)
• onderzoek
• arbeidsmarktparticipatie: socio-economische monitoring, herkomstmonitor, EAK
--> participatiekloven zijn duidelijk
• discriminatie: topje van de ijsberg? tipje van de sluier? Naast moedwillige ook veel
onbewuste discriminatie
• FOCUS hier = de preventieve aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt
en de werkvloer
Discriminatie op arbeidsmarkt en werkvloer
aanpakken
1) via preventieve maatregelen
• ABAD (actieplan arbeid gerelateerde discriminatie, jaarlijks geactualiseerd met
de sociale partners op Vlaams niveau)
• arbeidsmarktbeleid kwetsbare en kansengroepen
• Evenredige arbeidsdeelname- en diversiteitsbeleid (loopbaan- en
diversiteitsplannen)
2) Uiteraard ook absoluut noodzakelijk = strikt handhavingsbeleid
• controle
• praktijktesten
• sanctionering
Preventieve aanpak in Vlaanderen gaat
achteruit
• actieplan bestrijding arbeid gerelateerde discriminatie (ABAD) wordt
stiefmoederlijk behandeld en is dit jaar (2016) niet meer geactualiseerd
• doelgroepenbeleid
• geen doelgroepkorting voor langdurig werkzoekenden (↔ activa)
• geen doelgroepkorting voor allochtonen (↔ activa start)
• sociale economie
• geen groeipad maatwerk en lokale diensteneconomie (↔ wachtlijsten)
• combinatie SINE (sociale inschakelingseconomie) en dienstencheques onder druk (→
3000 jobs)
• dienstencheques
• afschaffen 60% regel, zonder evenwaardig alternatief
Syndicale ervaringen op het terrein
• vaststellingen omtrent de positie van de allochtonen:
• tewerkstellingsgraad is te laag
• ze zitten vaak geconcentreerd in een aantal sectoren
• ze groeien onvoldoende door
• taalbeleid is vaak niet of onvoldoende aanwezig
• klant is koning ?
• gebrek aan visie
• gebrek aan flankerend beleid
•…
• veel bedrijven hebben allochtonen in dienst
• een aantal van hen passen hun HR-beleid aan, ondernemen acties
Hoe werken de loopbaan- en
diversiteitsplannen?
• preventie is ook en vooral:
• kansen creëren voor kwetsbare en kansengroepen op de arbeidsmarkt
• draagvlak bevorderen voor diversiteit en verschillen op de arbeidsmarkt en de
werkvloer
• Diversiteitsplannen zijn een instrument om hieraan te werken in de bedrijven
• discriminatie manifesteert zich op verschillende terreinen : bij de
werkgever, op de werkvloer, bij de klant,…
• op elk van deze terreinen kunnen acties worden ondernomen
Hoe werken de loopbaan- en
diversiteitsplannen?
• Sociale partners = faciliteren
= sensibiliseren door projectontwikkelaars van SERR/RESOC (Sociaal-Economische
Raad van de Regio/Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité),
jobkanaalconsulenten, sectorconsulenten, diversiteitsconsulenten vakbonden …
• werkvloer = door diversiteitsconsulenten vakbond die delegee’s en
secretarissen bijstaan bij de opmaak van diversiteitsplannen of bij het
screenen van plannen opgemaakt door het bedrijf.
• Indiener van het plan = het bedrijf
Hoe werken de loopbaan- en
diversiteitsplannen?
Syndicale ervaringen op het terrein
• Nadeel loopbaan-/diversiteitsplannen?
• Veel mogelijkheden, wat ruimte laat voor windowdressing
• Bestaande initiatieven financieren, zoals onthaalbeleid
• Werkt enkel in op werkgevers die al een engagement willen nemen, niet
verplicht
• Voordeel loopbaan-/diversiteitsplannen?
• volledig HR-beleid van rekrutering, over onthaal tot retentie en
doorstroom
• ook oog voor missie, visie en klanten/gebruikers
• betrokkenheid werknemers zit vervat in het systeem
Syndicale ervaringen op het terrein
• positieve ervaringen met de diversiteitsplannen (blijkt uit studie Idea
Consult en eigen evaluaties van de plannen)
• OESO Economic Surveys Belgium ( February 2015) : een sleutel
aanbeveling : Recommendations to improve the labour market
integration of immigrants - Key recommendations: Continue to
cooperate with social partners to further expand diversity plans in
firms. Expand training offers, including on languages, and skill
validation, as well as their articulation with diversity plans.
Diversiteitsplannen – goede praktijken
• missie/visie opmaken of aanpassen met duidelijke verwijzing naar
diversiteit, allochtonen,…
• opnemen van een non-discriminatieclausule als start voor een
uitgebouwd beleid
• met inbegrip van overtuigen van klanten om gebruik te maken van
divers personeel
• communicatie naar stakeholders ( o.a. klanten)
• opleiden van HR en eerstelijnsverantwoordelijken om dit beleid uit te
dragen naar buiten.
•…
Diversiteitsplannen – goede praktijken
• vacatures : uitdrukkelijk openstellen voor iedereen ongeacht o.a. afkomst,
opnemen non-discriminatieclausule bij publicatie van vacatures,…
• gerichte acties om allochtonen te rekruteren
• aangepast onthaal : beeldenwoordenboek, stripverhaal, pictogrammen,…
• Nederlands op de werkvloer + HELP-module (Hoe efficiënt luisteren en
praten met anderstaligen?)
• taalcoaching, taal-IBO (individuele beroepsopleiding met
taalondersteuning)
• jobcoaches
Diversiteitsplannen – goede praktijken
• aangepaste opleidingen rond veiligheid, HACCP (Hazard analysis
critical control points), ergonomie, EHBO,…
• talige acties i.f.v. doorstroom, bevordering,…
• praatclubs, praatgroepen,…
• studiedagen vooroordelen en discriminatie
• verhogen weerbaarheid : lastige klanten, attitudetraining,
assertiviteit,…
• intercultureel bemiddelaar aanstellen
• vertrouwenspersoon activeren op dit vlak
Maar wat voor de toekomst?
• Beslissing Vlaamse Regering om het instrument af te schaffen. Er kunnen geen
diversiteitsplannen meer worden afgesloten.
• Middelen worden overgedragen naar de KMO-portefeuille.
•
•
•
•
Veel meer vrijblijvende acties
Geen garantie dat de middelen voor diversiteit worden gebruikt
Geen garanties meer op betrokkenheid werknemers (integendeel)
Omgekeerde van het ABVV standpunt, nl. verplichte diversiteitsplannen in alle bedrijven
• Ondersteunende rol van werkgeversorganisaties en vakbonden wordt wel
verdergezet, maar beperkt tot sensibilisering
• Focus op “talenten” in plaats van discriminatie wegwerken.
• Ideologisch past dit in het politieke verhaal: discriminatie = eigen schuld, dus zelf
werken aan talenten en competenties om discriminatie als vanzelf te doen
verdwijnen.
Download