Uitsluiting van het Weens Koopverdrag in Nederland

advertisement
25 jaar (uitsluiting van het)
Weens Koopverdrag in Nederland
mr. S.A. Kruisinga
12 mei 2017
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
C.E. Drion, ‘Het Weens Koopverdrag, een
winkeldochter?’, NJB 2013/1857, afl.
30, p. 2049.
‘Massaal sluiten contractenmakers het Weens
Koopverdrag uit’.
‘Een beetje provocerend zou je kunnen zeggen
dat dit uitsluiten, althans voor zover voor
leveranciers wordt opgetreden, behoort tot de
grotere categorieën beroepsfouten van juristen,
omdat het Weens Koopverdrag op ten minste drie
belangrijke punten gunstiger is voor leveranciers
dan ons nationale kooprecht: op het gebied van
het overmachtsbegrip, op het terrein van de
ontbinding, alsmede ter zake van een aantal
vervaltermijnen.’
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Relevante thema’s
• Achtergrond van de CISG
• Uniforme interpretatie van de CISG
• Uitsluiting van de CISG
• Uitsluiting van de CISG in algemene
voorwaarden
• Is er aanleiding om de CISG uit te sluiten?
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Het eenvormig kooprecht en de
rol van Nederland
• 1964 diplomatieke conferentie in Den Haag
• LUF en LUVI (Haagse koopverdragen)
• Nederland was depositary
• 1980 diplomatieke conferentie in Wenen
• CISG (UN Convention on Contracts for the
International Sale of Goods)
• of: VN Verdrag inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken
• In Nederland in werking getreden op 1 januari
1992
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Verdragsluitende Staten (vgl.
www.uncitral.org)
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Art. 7 CISG
uniforme interpretatie!
• verdragsautonome uitleg
• geen supranationaal hof
• rechtspraak uit andere landen is van belang!
• CISG-Advisory Council
www.cisgac.com
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Materieel en formeel
toepassingsgebied
• Koopovereenkomsten
• betreffende roerende zaken
• Koper en verkoper zijn gevestigd in
verschillende staten (art. 10 CISG)
• Deze beide staten zijn Verdragsluitende Staten
(art. 1(1)(a) CISG) of: via ipr is het recht van
een Verdragsluitende Staat van toepassing
(art. 1(1)(b) CISG)
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Temporeel toepassingsgebied
(art. 100 CISG)
CISG van toepassing op de
• totstandkoming van een overeenkomst
• wanneer het aanbod is gedaan op of na de
datum waarop het verdrag in werking treedt
• overeenkomst
• wanneer de overeenkomst is gesloten op of na
de datum waarop het verdrag in werking treedt
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Uitsluiting van de CISG
• art. 6 CISG
• CISG-AC Opinion 16
• Beoordeling van uitsluitingsclausule: naar CISG
als ovk binnen toepassingsgebied valt!
• Rechtskeuze voor recht van een
Verdragsluitende staat geldt in beginsel NIET
als uitsluiting CISG
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Federal Court of Australia 20
mei 2009, IHR 2009/4, p. 160
e.v.
• Beide partijen bij de overeenkomst zijn
gevestigd in verdragsluitende staten
• De overeenkomst bevat de volgende clausule:
“Australian law applicable under exclusion of
UNCITRAL law”
• Betekent dit een uitsluiting van de
toepasselijkheid van de CISG op grond van art.
6 CISG?
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Hof ’s-Hertogenbosch 13
november 2007,
ECLI:NL:GHSHE:2007:BB7736,
NIPR 2008, 41
• Verkoper (FIC BV) is in NL gevestigd, koper
(Adex Ltd.) in Engeland
• Op de koopovereenkomst zijn de algemene
voorwaarden vd vk van toepassing verklaard
• De algemene voorwaarden zijn aan koper
toegezonden en koper heeft zich uitdrukkelijk
schriftelijk akkoord verklaard met het van
toepassing zijn van die voorwaarden.
• Art. 15.1 van de algemene voorwaarden luidt:
"(t)o all legal relations between FIC and the
counterpart Netherlands law is exclusively
applicable"
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Uitsluiting van de CISG in
algemene voorwaarden
• Rb. Rotterdam 1 oktober 2014,
ECLI:NL:RBROT:2014:8295, NJF 2014, 499
• Rb. Den Haag 19 augustus 2015,
ECLI:NL:RBDHA:2015:10144
• Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 juni 2010,
ECLI:NL:GHSHE:2010:BM9531, JOR 2010, 370
• Rb. Overijssel 3 december 2014,
ECLI:NL:RBOVE:2014:6259, NJF 2015, 235
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Is het Weens Koopverdrag
gunstiger voor leveranciers dan
het BW?
• vervaltermijnen
• art. 7:23 BW vs. art. 38/39 CISG (let op art.
39 lid 2 CISG!)
• ontbinding
• art. 49/64 lid 1 sub a jo. art. 25 CISG
• overmacht
• art. 79 en 80 CISG
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
A.V.M. Struycken, ‘Ook het Weense
koopverdrag treedt in werking op 1
januari 1992’, in: W.C.L. van der Grinten
e.a. (red.), Onderneming en nieuw
burgerlijk recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1991, p. 449.
‘Dat de CISG gelijktijdig met het nieuwe
vermogensrecht in werking treedt, zou de
gedachte ingang kunnen doen vinden dat er een
samenhang is die tot die gelijktijdigheid dringt.
De samenhang is er echter niet. Integendeel. Het
is van groot belang nog eens te onderstrepen (…)
dat voor het eenvormig privaatrecht het
uitlegbeginsel van de autonomie geldt, zo ook
voor de CISG.’
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Download