Intern Liaisonteam Geriatrie

advertisement
info voor patiënten
metabole en cardiovasculaire aandoeningen
Intern Liaisonteam
Geriatrie
Zorg voor 75-plussers
01. Wat is het Intern
Liaisonteam Geriatrie
(ILT Geriatrie)?
Om de zorg voor ouderen op alle diensten in het UZ Gent te optimaliseren,
werd het Interne Liaisonteam Geriatrie opgericht.
Wij zijn een team met een specifieke kennis omtrent ouderenzorg.
Ons team bestaat uit:
geriaters;
een hoofdverpleegkundige;
verpleegkundigen;
ergotherapeuten;
02. Doelstelling van het
ILT Geriatrie
Het ILT Geriatrie wil de kwaliteit van de zorg voor patiënten ouder dan
75 jaar verbeteren. Sommige 75-plussers hebben specifieke noden en
problemen. Het ILT Geriatrie wil hieraan tegemoet komen, zodat de oudere
patiënt van een gepaste zorg kan genieten.
Samen met u proberen wij risicofactoren (vb. vallen, ondergewicht…) en
leeftijdsgebonden problemen (bv. gehoorsvermindering, geheugenproblemen…) in kaart te brengen.
In overleg met u zoeken wij hoe we de risico’s kunnen beperken en hoe we
de leeftijdsgebonden problemen kunnen aanpakken.
Uiteindelijk streven wij naar een optimaal herstel van uw functioneren en
een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en levenskwaliteit.
een diëtiste;
een logopediste.
03. Voor wie staat het
ILT Geriatrie
ter beschikking?
In de eerste plaats voor u!
alle 75-plussers in het ziekenhuis die specifieke risicofactoren of leeftijds-
gebonden problemen hebben.
Maar ook
voor uw behandelende arts en het team van de afdeling;
voor uw huisarts en de thuiszorgdiensten.
I N TE R NE LI AI SON T EAM G ERIAT RIE
een psychologe;
3
04. Wat doet het
ILT Geriatrie?
Vroegtijdig opsporen van risicofactoren en
leeftijdsgebonden problemen
Aan de hand van een korte screeningsvragenlijst proberen wij een beeld
te krijgen van uw situatie vóór de ziekenhuisopname. Op basis van deze
antwoorden beslist het ILT Geriatrie of we al dan niet een uitgebreider gesprek voeren om meer informatie te verzamelen over:
uw zelfstandigheid in huis en omgeving;
uw hulp thuis;
uw voeding en gewicht;
Advies verlenen
Aan u
omtrent voorkomen van valpartijen, voeding, slikken, mobiliteit, voorkomen
van doorligwonden…
Aan uw behandelende arts, team en huisarts
omtrent uw risicofactoren en leeftijdsgebonden problemen. Op deze
manier kan de zorg tijdens en na uw verblijf in het ziekenhuis aangepast
worden aan uw noden.
Informatie verstrekken
Aan u, uw behandelende arts en het team van de afdeling omtrent
uw geheugen;
gezond ouder worden;
uw gemoedstoestand;
thuishulp en gezondheidsdiensten.
uw mobiliteit;
uw zicht en gehoor.
I N TE R NE LI AI SON T EAM G ERIAT RIE
Bijkomend kunnen er nog extra onderzoeken plaatsvinden om dieper in te
gaan op bepaalde problemen. Eventueel verwijzen we hiervoor door naar
het Dagziekenhuis Geriatrie.
5
05. Een geheugenoefening
Vragen? Noteer ze hier
H
E
R
S
T
E
L
1.Een … , die behoort tot het ILT Geriatrie, kan individuele training geven en
u begeleiden naar een optimale zelfstandigheid door: activiteiten van het
dagelijks leven te trainen, hulpmiddelen voor te stellen, adviezen te geven
over rolstoelen.
3.Een ouderdomsaandoening van het oog waarbij de ooglens vertroebelt
heet…
4.Juist of onjuist? Een van de meest effectieve manieren om vallen te voorkomen is bewegen.
5.Het ongewild verlies van urine heet …
6.Een medisch specialist die zich bezighoudt met de diagnose en de behandeling van ouderdomsziekten heet
7.Het Interne … Team Geriatrie streeft naar een optimaal herstel van uw functioneren en een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en levenskwaliteit.
I N TE R NE LI AI SON T EAM G ERIAT RIE
2.Een synoniem voor botontkalking is…
7
v.u.: Eric Mortier, afgevaardigd bestuurder UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent
MODULO.be 118196 - November 2014 - versie 3 (458)
Intern Liaisonteam Geriatrie
ILT Geriatrie
Tel.+32 (0)9 332 01 80
+32 (0)9 332 02 08
Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ
Gent. Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.
UZ Gent
Postadres
De Pintelaan 185
Toegang
C. Heymanslaan
B 9000 Gent
T: +32 (0)9 332 21 11
[email protected]
www.uzgent.be
volg ons op
Download