SLZ9588 Programma Kwetsbare ouderen

advertisement
Geriatrie
Telefoonnummer: 020 – 512 5252
Veiligheidsprogramma kwetsbare
ouderen
Met ingang van 2012 zullen alle patiënten van 70 jaar en ouder bij
opname in het Slotervaartziekenhuis worden gescreend op een verhoogd
risico op delier (acute verwardheid), vallen, ondervoeding en fysieke
beperkingen (functieverlies).
Kwetsbare ouderen
Door de toenemende vergrijzing van de bevolking vormen ouderen een
aanzienlijk deel van de patiëntenpopulatie in het Slotervaartziekenhuis.
Het ziekenhuis vervult dus een belangrijke rol bij het verlenen van
behandeling en zorg aan ouderen.
Steeds vaker gaat het ook om zorgverlening aan kwetsbare ouderen.
Kwetsbaarheid
Kwetsbaarheid is geen ziekte maar een verzameling risicofactoren.
Kwetsbare personen hebben vaak een hoge leeftijd, hebben meer dan
één (chronische) aandoening, meer lichamelijke beperkingen en een
slechtere gezondheid.
Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare, oudere patiënten risicovol
vanwege hun verhoogde kans op complicaties zoals een infectie,
ondervoeding, acute verwardheid, doorliggen, bijwerking van medicatie of
een val. Tijdens ziekenhuisopname kan als gevolg van complicaties
onherstelbaar functieverlies optreden. Functieverlies betekent dat mensen
na een ziekenhuisopname minder goed in staat zijn om zelfstandig
activiteiten te verrichten. Dit kan in het dagelijks leven leiden tot een
grotere afhankelijkheid.
Het voorkómen van complicaties draagt bij aan een spoedig herstel van
de acute ziekte en aan behoud van onafhankelijkheid.
SLZ9588/0112
Geriatrie
Screening
Telefoonnummer: 020 – 512 5252
Vroegtijdige herkenning van (een verhoogd risico op) complicaties is een
belangrijke eerste stap gericht op het voorkómen van onbedoelde schade.
Bij opname in het ziekenhuis zal door de verpleegkundige van de afdeling
aan u en uw familie enkele vragen worden gesteld.
Delier (acute verwardheid)
1. Heeft u geheugenproblemen?
2. Heeft u in de afgelopen 24 uur hulp nodig gehad bij zelfzorg?
3. Zijn er bij een eerdere opname of ziekte perioden geweest dat u in
de war was?
Vallen
1. Bent u in de afgelopen 6 maanden één of meer keren gevallen?
Ondervoeding
1. Bent u onbedoeld afgevallen?
2. Had u de afgelopen maand een verminderde eetlust?
3. Heeft u de afgelopen maand drinkvoeding of sondevoeding
gebruikt?
Fysieke beperkingen
1. Heeft u hulp nodig bij baden of douchen?
2. Heeft u hulp nodig bij het aankleden?
3. Heeft u hulp nodig bij de toiletgang?
4. Maakt u gebruik van incontinentiemateriaal?
5. Heeft u hulp nodig bij een transfer van bed naar stoel?
6. Heeft u hulp nodig bij het eten?
Alle patiënten van 70 jaar en ouder zullen op deze vier onderwerpen
gescreend worden. Afhankelijk van de problemen zal een persoonlijk
behandelplan worden opgesteld.
Voorbeelden hiervan zijn:
- gebruik van een klok, kalender en voorwerpen van thuis
- verbeteren van de mobiliteit
- energie-/eiwitverrijkte voeding
- gebruik van hulpmiddelen
Ter ondersteuning van de behandeling kan de arts andere hulpverleners
inschakelen.
Voorbeelden hiervan zijn:
- verpleegkundig specialist geriatrie
- fysiotherapeut
- diëtiste
SLZ9588/0112
Geriatrie
Telefoonnummer: 020 – 512 5252
Doel
In december 2012 zullen alle patiënten van 70 jaar en ouder bij opname in
het Slotervaartziekenhuis op bovenstaande problemen worden gescreend.
Doel hiervan is:
- vroegtijdige herkenning van aanwezige risico’s
- het inzetten van acties om complicaties te voorkomen
- het bieden van op ouderen afgestemde zorg gedurende de gehele
opname
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, stelt u deze dan
gerust aan de verpleegkundige of neemt u contact op met Mieke Bil,
verpleegkundig specialist MANP klinische geriatrie, tel.020 – 512 5252.
SLZ9588/0112
Download