Belangrijke begrippen in de vennootschapsbelasting A

advertisement
Belangrijke begrippen in de vennootschapsbelasting
A
Aftrekbare giften
Gedane en met schriftelijke bescheiden gestaafde giften aan ANBI’s en
steunstichtingen SBBI.
ANBI
Algemeen nut beogende instelling.
B
Binnenlands
belastingplichtige
Een in Nederland gevestigd lichaam dat belastingplichtig is voor de
vennootschapsbelasting.
Buitenlands
belastingplichtige
Een in het buitenland gevestigd lichaam dat Nederlands inkomen geniet en
belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.
Het belastbare bedrag
De in een jaar genoten belastbare winst verminderd met te verrekenen verliezen.
De belastbare winst
De in een jaar behaalde winst verminderd met de aftrekbare giften.
Bestedingsreserve
Een reserve te vormen tot vermindering van de in aanmerking te nemen kosten ter
zake van de aanschaf, voortbrenging of verbetering van bedrijfsmiddelen of ter zake
van uitgaven voor projecten.
C
Culturele instelling
Een als zodanig aangemerkte algemeen nut beogende instelling, met extra
faciliteiten.
Concurrentievervalsing
Een werkzaamheid die qua uiterlijk overeenkomt met een onderneming waardoor in
concurrentie wordt getreden met ondernemingen gedreven door natuurlijke
personen of lichamen.
F
Fictieve
arbeidskostenaftrek
Extra aftrekpost die in aanmerking wordt genomen bij het bepalen van de winst ter
zake van werk verricht door vrijwilligers.
Fondsenwerversaftrek
Extra aftrekpost die in aanmerking wordt genomen bij het bepalen van de winst ter
zake van kenbaar fondswervende activiteiten.
Fondsenwerver
Een lichaam dat uitsluitend kenbaar fondswervende activiteiten verricht.
2/4
G
Giften
Bevoordelingen uit vrijgevigheid en al dan niet verplichte bijdragen, voor zover
daardoor geen op geld waardeerbare aanspraken ontstaan.
I
Integrale belastingplicht
Een culturele instelling kan, onder bepaalde voorwaarden, kiezen voor integrale
belastingplicht waardoor winsten uit het ondernemingsgedeelte kunnen worden
verrekend met mogelijke tekorten uit het niet-ondernemingsgedeelte.
J
Jaar
Boekjaar
3/4
K
Kenbaar fondswervende
activiteiten
Bepaalde activiteiten waarbij de opbrengst uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten
goede komt aan een ANBI.
Kantine-exploitatie
Onder bepaalde voorwaarden hoeft een amateursportvereniging geen
vennootschapsbelasting te betalen over het exploitatieoverschot van de kantine.
N
Niet-aftrekbare kosten of
rente
Kosten of rente die niet in aanmerking genomen worden bij het bepalen van de
winst.
O
Onderneming
Een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan
het economische verkeer met het oogmerk om winst te behalen.
Objectieve vrijstelling
Een vrijstelling die een deel van een onderneming uitzondert van heffing voor de
vennootschapsbelasting.
S
SBBI
Sociaal belang behartigende instelling.
Steunstichting SBBI
Een stichting die uitsluitend is opgericht met het doel geld in te zamelen ter
ondersteuning van een sociaal belang behartigende instelling, onder nadere
voorwaarden.
Subjectieve vrijstelling
Een vrijstelling die een lichaam geheel uitzondert van heffing voor de
vennootschapsbelasting.
V
Vennootschapsbelasting
Een belasting geheven over het belastbare bedrag in een jaar behaald door
binnenlands of buitenlands belastingplichtige lichamen.
Verrekenbaar verlies
Een door de inspecteur vastgesteld verlies behaald in een jaar.
Vrijwilliger
Een natuurlijk persoon die zonder vergoeding of naar een loon dat in belangrijke
mate lager is dan hetgeen in het economische verkeer gebruikelijk is arbeid verricht.
4/4
W
Winst
Winst behaald volgens goedkoopmansgebruik met inachtneming van een
bestendige gedragslijn die onafhankelijk is van de vermoedelijke uitkomst.
5/4
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards