Het EJEA Bik Aankoop-initiatief - Geschiedkundige Vereniging

advertisement
Het E.J.E.A. Bik Aankoop-initiatief
Schenken aan de GVON was nog nooit zo voordelig!
De Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau heeft in de loop van haar ruim 90-jarige
bestaan een omvangrijke collectie van ruim 9.000 objecten bijeengebracht, deels door
aankopen, deels door schenkingen en legaten. Deze collectie is in langdurig bruikleen aan
Paleis Het Loo Nationaal Museum. Ook vandaag de dag verzamelt de GVON actief, op onze
website vindt u een overzicht van de aanwinsten van de laatste jaren.
Het A.J.E.A. Bik Aankoop-initiatief
Het aankopen van mooie objecten kost geld. Tot nu financierde de GVON de aankopen uit
de reguliere begroting. Maar omdat dit budget vrij bescheiden is gebeurt het regelmatig dat
bijzondere en unieke objecten aan ons voorbijgaan. Daarom hebben wij het initiatief
genomen om voor aankopen nadrukkelijker fondsen te werven. Als naam en boegbeeld voor
deze campagne hebben wij gekozen voor de eerste voorzitter van de GVON, mr. E.J.E.A. Bik.
Het A.J.E.A. Bik Aankoop-initiatief zou als financieel vangnet moeten fungeren wanneer de
GVON een bijzondere aankoop zou kunnen doen en de benodigde gelden daarvoor deels of
geheel ontbreken. Voor deze campagne benaderen wij bedrijven en particulieren, én dus
ook u, onze leden.
Omdat een gift aan de GVON aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting betaalt de
Belastingdienst mee aan uw gift.
Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Voor culturele ANBI’s is de aftrek van giften met ingang van 2012
vergroot. De Belastingdienst heeft de GVON aangewezen als zo’n culturele ANBI. Bij het
berekenen van de aftrekpost voor uw aangifte inkomstenbelasting mag u uw gift aan de
GVON verhogen met 25%. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij een gift aan de GVON van
€ 1.000 de aftrekpost, vanwege die multiplier, € 1.250 is. Bij een inkomstenbelastingtarief
van 52% is uw belastingvoordeel dan € 650. Een gift van € 1.000 aan de GVON kost u dan
nog slechts € 350. Hoe hoger de gift, hoe groter het belastingvoordeel. Die verhoging van
25% mag u berekenen over een gift van maximaal € 5.000.
Een periodieke gift is nog voordeliger
Als u uw gift aan de GVON vastlegt in een notariële akte hoeft u bij het berekenen van de
aftrekpost geen drempel (normaal 1% van uw inkomen) in aanmerking te nemen. Zo
profiteert u optimaal van het belastingvoordeel. In die akte legt u vast dat u vijf jaar een
schenking aan de GVON doet. Die verhoging met 25% geldt voor de jaren 2013 tot en met
2017, vijf jaar dus. Indien u dit jaar uw eerste gift aan de GVON doet kunt u voor alle vijf
giften gebruik maken van die 25% verhoging.
En ook niet onbelangrijk: de GVON betaalt over uw gift geen schenkbelasting.
Inlichtingen
Op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) vindt u alle informatie over
schenken aan een culturele ANBI (de GVON) en de bijkomende belastingvoordelen.
Vanzelfsprekend kunt u ook ons vragen om advies.
Hieronder vindt u een toelichting op de giftenaftrek in uw aangifte inkomstenbelasting.
Gewone giften
Gewone giften zijn aftrekbaar als die
worden gedaan aan een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
Bij gewone giften gelden de volgende
beperkingen:
- De gift is gedeeltelijk niet aftrekbaar,
de drempel.
Er geldt bij de berekening van de
aftrekpost een niet aftrekbare drempel
van 1% van het verzamelinkomen. Het
verzamelinkomen is het totaal van het
inkomen uit box 1 (inkomen uit werk
en woning), box 2 (inkomen uit
aanmerkelijk belang) en box 3
(inkomen uit sparen en beleggen).
Indien de schenker een fiscale partner
heeft worden de verzamelinkomens
van beide partners samengevoegd.
-
De gift is slechts tot een bepaald
bedrag aftrekbaar, het plafond.
Als de gift hoger is dan het plafond van
10% van het verzamelinkomen (of als
er een partner is de samengevoegde
verzamelinkomens), is het meerdere
niet aftrekbaar.
Periodieke giften
Periodieke giften zijn giften voor minimaal
5 jaren die vastgelegd zijn in een notariële
akte. Periodieke giften zijn voor het volle
bedrag aftrekbaar. Er wordt dus geen
drempel in aanmerking genomen en er is
geen maximaal aftrekbaar bedrag.
Periodieke giften zijn voor de schenker
veelal aantrekkelijker dan gewone giften.
Giften aan culturele ANBI’s
Voor culturele ANBI’s is de aftrek van
giften met ingang van 2012 vergroot. De
GVON is aangewezen als zo’n culturele
ANBI.
De multiplier
Bij het berekenen van de aftrekpost mag
een gift aan een culturele ANBI worden
verhoogd met een multiplier van 25%,
maar ten hoogste met € 1.250. Dit
betekent dat de multiplier geldt voor
schenkingen tot € 5.000, daarboven is die
multiplier een vast bedrag van € 1.250.
Het plafond bij gewone giften wordt met
het bedrag van de multiplier verhoogd.
Bij het berekenen van de multiplier
moeten alle giften aan culturele ANBI’s
samengevoegd worden. De multiplier
geldt dus niet per culturele ANBI maar
voor alle giften aan alle culturele ANBI’s
samen.
Deze multiplier geldt voor de jaren 2012
tot en met 2016, voor vijf jaar dus.
Download