Infoblad: Giftenaftrek voor bedrijven - VNO-NCW

advertisement
Infoblad
Giftenaftrek voor bedrijven
Net als particulieren kunnen bedrijven giften doen, bijvoorbeeld aan
goede doelen, culturele instellingen of sportorganisaties. Bedrijven
kunnen deze giften ook aftrekken van de belasting. Voor bedrijven
bestaan wel specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor
particulieren. In dit Infoblad meer hierover.
Wanneer is er sprake van een aftrekbare gift?
Als u (als ondernemer) een BV heeft, kunt u zakelijk geven vanuit uw BV
en deze giften volledig aftrekken van de belasting. Voor een eenmanszaak,
CV, VOF, etc. gelden de regels van particuliere giften.
Aftrek is alleen mogelijk voor giften aan een bij de belastingdienst
geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een culturele
ANBI of een steunstichting SBBI. Deze instellingen hebben geen
winstoogmerk en worden door de belastingdiensten als ANBI aangewezen
en geregistreerd, als de organisatie zich minimaal 90 procent voor een
algemeen nuttig doel inzet. Ook als er kosten gemaakt worden voor een
ANBI mogen deze soms afgetrokken worden als een gift. Op de site van
de belastingdienst is eenvoudig te checken of de betreffende instelling ook
werkelijk geregistreerd is.
Voor bedrijven geldt, in tegenstelling tot particulieren, geen drempelbedrag
voor giften. U moet wel altijd schriftelijk kunnen aantonen dat u de gift
gedaan heeft. Dit kan met een kwitantie, maar ook met een bankafschrift.
Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze
zijn gedaan.
Voorwaarden gesteld aan de giften zijn dat:
 het bedrag aan giftenaftrek niet meer mag zijn dan 50 procent van de
winst
 het bedrag onder de 100.000 euro moet blijven. De winst mag door de
belastingaftrek niet negatief worden.
Extra voordeel bij giften aan culturele instellingen
Omdat in het verleden fors is gesneden in subsidies aan culturele
instellingen, e.d., heeft het kabinet het extra voordelig gemaakt om aan
deze sectoren te geven. U kunt dan denken aan musea, archieven,
archeologie, monumentenzorg, dans, film, letteren, muziek, popmuziek en
(muziek)theater. Kerken en kerkelijke instellingen zijn geen culturele ANBI.
Giften aan een ANBI die bekend is als een culturele instelling mogen in de
aangifte met 50 procent worden verhoogd. Een bedrijf dat 2.000 euro aan
een culturele instelling geeft, mag dus 3.000 euro opvoeren.
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
www.mkb.nl
Op de site van de Belastingdienst kunt u nagaan of een ANBI een culturele
status heeft.
Er geldt wel een maximum aan deze extra aftrek bij ‘culturele’ giften: de
extra aftrek geldt alleen over de eerste 5.000 euro die per jaar per
belastingplichtige zijn gedaan (zowel in de Inkomstenbelasting als in de
Vennootschapsbelasting).
Eenmalige of periodieke gift
Een eenmalige gift mag u alleen aftrekken als u die doet aan een ANBI of
SBBI. Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan een goed doel of
instelling, kunt u dat doen middels een periodieke gift. Voordeel van een
periodieke gift is dat u deze – onder bepaalde voorwaarden - ook kunt
geven aan een vereniging die geen ANBI is.
De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften zijn:
 de gift is vastgelegd bij een notaris, of sinds 2014 via een schriftelijke
overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet
 u moet de gift minimaal 1 maal per jaar gedurende minimaal 5 jaar
doen. Vaker en langer mag ook
 de bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.
Zakelijk geven of privé?
Als ondernemer kunt u vaak kiezen of u giften aan goede doelen doet in
privé, of vanuit uw BV. Op het internet zijn diverse rekentools (bijvoorbeeld
www.berekenhet.nl) te vinden waarmee u zelf kunt berekenen wat voor u
het grootste fiscale voordeel oplevert: giften doen in privé, of geven vanuit
uw BV?
Sponsoring/reclame in plaats van gift
Zakelijk gezien is er maar een gering verschil tussen een gift en uitgaven
voor reclame en sponsoring. Vaak krijgt u als zakelijke gever de
mogelijkheid tot naamsvermelding in bijvoorbeeld het clubblad of de
kantine van de tennis- of golfclub. Een dergelijke uitgave is dan aan te
merken als reclame of sponsoring en dus ook zakelijk aftrekbaar.
Meer informatie

www.belastingdienst.nl
Colofon
Dit infoblad is een uitgave van de
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,
Postbus 93002,
2509 AA Den Haag
T. 070 – 349 09 09
www.mkb.nl
2
Dit infoblad is met zorg samengesteld. Er kan
echter geen enkele aansprakelijkheid worden
aanvaard voor eventuele onjuistheden of
onvolkomenheden. Vermenigvuldiging van
(delen van) deze uitgave is toegestaan, mits
met bronvermelding.
© Copyright Koninklijke Vereniging
MKB-Nederland juli 2015.
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
www.mkb.nl
Download