Presentatie IvowMarketing

advertisement
Offline Marketing
‘Van begrip naar strategie’
Marketing - Van Dale
mar·ke·ting (de ~ (v.)) 1 [econ.]
het opstellen van plannen
voor de vergroting of de
handhaving van de afzet
=> marktanalyse,
marktonderzoek,
marktverkenning
Hoe te komen aan een
‘Marketingstrategie’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Huidig strategisch profiel
Analyse van de externe omgeving
Analyse van de interne omgeving
Gegevens & Informatie
Definiëring
Marketingdoelstellingen en –
beslissingen
Outcome: Strategisch Marketingplan
1. Huidig strategisch profiel
•
De visie die in de organisatie de basis
vormt voor het nemen van
beslissingen
•
Welke activiteiten worden op welke
markten uitgevoerd om welke
vraagstukken op markten op te
lossen
2. Analyse van de externe omgeving
•
Macro-omgeving
De ontwikkelingen in
omgevingsvariabelen die van invloed
zijn op de bedrijfstak
•
Micro-omgeving
Ontwikkelingen in de bedrijfstak
Kansen  Bedreigingen
3. Analyse van de interne omgeving
•
Inventarisatie van de sterke en
zwakke punten van het bedrijf
•
Hoe staat de functie Marketing binnen
het bedrijf
•
Sterktes  Zwaktes
4. Gegevens & Informatie
•
Stroomlijnen gegevens tot informatie
•
•
•
•
•
•
•
Analyse intern
Analyse extern
Gegevens over concurrenten
Wetten & regels
Demografische gegevens
Economische trends in de bedrijfstak
Etc.
Analyse Intern / Extern
5. Definiëring
Na analyse van alle gegevens en
informatie kunnen we formuleren;
•
•
•
Missie van de organisatie
Doelstellingen van de organisatie
Strategie van de organisatie
6. Marketingdoelstellingen en –
beslissingen
Aan de hand van de vergaarde informatie,
de missie, doelstellingen en strategie
komen tot een definiëring op:
•
Korte termijn
•
•
•
Marketingdoelstellingen
Operationele Marketingbeslissingen etc.
Lange Termijn
•
•
Marketingstrategie
Instrumentstrategie etc.
Outcome: Strategisch Marketingplan
Aan de hand van de lange termijn
Marketingdoelstellingen komen tot een
Strategisch Marketingplan
Aan de hand van de korte termijn
Marketingdoelstellingen komen tot een
Marketing Jaarplan
Invulling
Aan de hand van de het Strategisch
Marketingplan kan invulling gegeven
worden aan;
•
•
•
Vormgeving
Reclame - Campagnes
Etc.
Download