Hoe houdt Singapore de kosten voor de gezondheidszorg laag

advertisement
Hoe houdt Singapore de kosten voor de gezondheidszorg laag?
Artikel | 07 augustus 2013
Susan van Boxtel
Singapore is een jong eerstewereldland, met een per capita hoger inkomen dan Nederland. De
vergrijzing is echter al op het niveau van Nederland. Waar Nederland nu al 12% van BNP uitgeeft aan
gezondheidszorg, is dit in Singapore 4%. De vergrijzende populatie en de verandering in leefstijl
dragen bij aan de verwachte toename van vraag om en kosten van gezondheidszorg in Singapore.
De Singaporese overheid onderneemt nu stappen om de gezondheidszorg voor te bereiden op de
groeiende vraag en tegelijkertijd de kosten in de toekomst in de hand te houden. Met dit ‘Healthcare
2020 masterplan’ is een budget van 8 miljard Singapore Dollar gemoeid.
Ziektekostenfinanciering
Het beleid van het ‘Ministry of Health’ is erop gericht alle Singaporezen toegang te geven tot
betaalbare zorg van goede kwaliteit. De gezondheidszorg in Singapore is van hoog niveau en er is
keuze uit zowel publieke als private zorg. Het beleid start met goede preventieve
gezondheidszorgprogramma’s en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Basiszorg is voor iedereen
toegankelijk in de publieke ziekenhuizen en klinieken.
Het Singapore individuele financieringsstelsel is fundamenteel anders dan de Nederlandse sociale
ziektekostenverzekering. In het Singaporese stelsel spaart iedereen verplicht voor de eigen
ziektekostenfinanciering ‘Medisave’. Men heeft de keuze dit aan te vullen met Medishield en
Eldershield voor uitbreiding van het pakket en uitkering bij invaliditeit. Medifund is het vangnet van de
overheid voor mensen met minder financiële draagkracht. De eerstelijnszorg, zoals huisartsbezoek,
wordt niet vergoed. Medisave draagt financieel bij in geval van ziekenhuisopname en behandeling
van chronische ziekte. Daarnaast wordt altijd een bijdrage van de patiënt zelf gevraagd. Vanwege het
individuele karakter van het Singaporese financieringsstelsel en de eigen bijdrage, maakt de patiënt
welafgewogen keuzes voor bijvoorbeeld medicijnen en klasse van ziekenhuizen en daarmee is de
controle op de kosten van gezondheidszorg groot.
Vergrijzing en leefstijl dragen bij aan verhoging kosten voor gezondheidszorg
Singapore heeft een hoge levensverwachting (84 jaar) en lage geboortecijfers (0.78 kind per vrouw):
de belangrijkste ingrediënten voor vergrijzing. De mediaan van de leeftijd in Singapore is 33 jaar.
Echter, als hierbij het hoge percentage mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning (een derde van
de bevolking) niet wordt meegerekend, dat ligt de mediaan op 39 jaar. Dit is vergelijkbaar met
Nederland (41 jaar). Vergrijzing is een belangrijke oorzaak voor groeiende vraag naar
gezondheidszorg, door vaker en langere opnames. Ouderen vragen meer gezondheidszorg, maar
ook andere gezondheidszorg; zorg die meer gericht is op palliatieve en minder op curatieve zorg.
Deze vraag naar complexe zorg bestaande uit sociale, medische en financiële componenten zal door
de ‘Agency for Integrated Care’, waarin ook de ‘Centres for Enabled Living’ plaats krijgen, worden
opgevangen.
De verandering van leefstijl waaronder minder beweging, een westers dieet en ook roken dragen bij
aan toename van hart- en vaatziekten, kanker en metabole ziektes zoals obesitas. Het ‘Ministry of
Health (MOH)’ en de ‘Health Promotion Board (HPB)’ ontwikkelen en stimuleren innovatieve
initiatieven om Singaporezen gezond te houden en hun gedrag te beïnvloeden. Zij werken
bijvoorbeeld samen met de ‘Advertising Standards Authority of Singapore’ om regelgeving te
ontwikkelen omtrent voedingsreclames gericht op kinderen en onderzoeken zij methoden om roken te
ontmoedigen. De HPB informeert over ziekte en gezondheid, ontwikkelt ‘apps’ voor smart phones met
gezonde recepten of om te stoppen met roken en adviseert restaurants en scholen over gezondere
menu’s.
Voorbereiding op toenemende vraag
De Singaporese overheid onderneemt nu stappen om de gezondheidszorg voor te bereiden op de
groeiende vraag en tegelijkertijd de kosten in de toekomst in de hand te houden.
De doelen van het ‘Healthcare 2020 masterplan’ zijn om de toegankelijkheid en kwaliteit te
waarborgen voor de toekomst. Daarom is een budget van 8 miljard Singapore Dollar (ongeveer 5
miljard Euro) voor de eerste vijf jaar gereserveerd. De komende jaren zal de overheid:
1. Investeren in gezondheidszorg infrastructuur. Een toename van het aantal ziekenhuisbedden zal
worden gerealiseerd met 1.900 acute opnamebedden in publieke ziekenhuizen (30% toename).
De capaciteit in lange termijnzorg wordt verdubbeld, zoals in verzorgingshuizen, thuiszorg,
dagopvang en rehabilitatie faciliteiten;
2. Investeren in zorgpersoneel. Salarissen voor artsen, verplegend personeel, apothekers zullen tot
20% worden verhoogd. Hierdoor zullen meer jongeren kiezen voor een loopbaan in de zorg;
3. Betaalbare gezondheidszorg door onder andere verhoging van de Medisave en Medifund en
programma’s voor thuisverzorging voor ouderen.
Om de efficiëntie te verbeteren wordt onder andere het elektronisch patiëntendossier verder uitgerold.
Het elektronisch patiëntendossier, ofwel ‘National Electronic Health Records (NEHR), is een
gezamenlijk project van MOH Holdings en Accenture en vergemakkelijkt de uitwisseling van
patiënteninformatie tussen verschillende instanties en ziekenhuizen. Het NEHR is momenteel in
gebruik genomen door 5000 hulpverleners in de publieke gezondheidszorg, waaronder 8
ziekenhuizen, 6 specialistische centra, en alle poliklinieken. Tevens hebben de ‘Agency for Integrated
Care’ en een aantal huisartsen toegang. In de volgende fase worden verzorgingshuizen toegevoegd.
In het NEHR wordt patiëntendata zoals diagnose, labresultaten en medicatie gedeeld. In de volgende
fase zal de functionaliteit worden uitgebreid met toevoeging van zorgplannen.
Kansen voor Nederlandse kennis en kunde
Nederland en Singapore kennen vergelijkbare problematiek op het gebied van vergrijzing en
veranderende leefstijl. Daarom liggen er kansen voor gelijkwaardige samenwerking en uitwisseling
van ervaringen en expertise op het gebied van efficiëntie (door gebruik van technologie) in
bijvoorbeeld de ouderenzorg.
[streamer]
In het Singaporese stelsel spaart iedereen verplicht voor de eigen ziektekostenfinanciering
Bronnen






Ministry of Health: http://www.moh.gov.sg
iConnect, juni 2012 issue 1, publicatie van MOH Holdings
Health Promotion Board: http://www.hpb.gov.sg
Agency for Integrated Care: http://www.aic.sg
Het Institute for Health Metrics and Evaluation heeft de ‘Global Burden of Disease’ studie
gepubliceerd op 14 December 2012, welke inzicht geeft in de ziektes en doodsoorzaken in
verschillende landen. http://www.who.int/topics/global_burden_of_disease/en/
Toespraak door Minister for Health Gan Kim Yong - Better Health for All, 12 March 2013:
http://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/pressRoom/speeches_d/2013/COS2013Speech
BetterHealthforAllPart1of2.html



Committee of Supply Speech Healthcare 2020: Improving Accessibility, Quality and Affordability
for Tomorrow’s Challenges:
http://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/pressRoom/speeches_d/2012/moh_2012_comm
itteeofsupplyspeechhealthcare2020improvingaccessibi.html
Elekronisch Patienten Dossier: http://www.accenture.com/us-en/Pages/success-moh-holdingsnational-electronic-health-record-system.aspx
KPMG deed onderzoek naar gezondheidszorg voor de verouderende populatie in Singapore in
opdracht van de Lien Foundation: http://www.lienfoundation.org/eldercare.html. Dit rapport ‘An
uncertain age: Reimagining long term care in the 21st century’ is te vinden op
https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/an-uncertainage/Documents/an-uncertain-age.pdf
Meer informatie nodig?
Voor meer informatie neemt u contact op met de innovatie adviseurs van de Nederlandse ambassade
te Singapore: [email protected]
Download