Zelfevaluatie Domein Reflectie Doelstelling: Deze opdracht heeft als

advertisement
Zelfevaluatie Domein Reflectie
Doelstelling:
Deze opdracht heeft als doel met elkaar in gesprek te zijn over het beleid van de school, de totstandkoming van beleid en de doorvertaling van beleid naar de dagelijkse praktijk, het
formuleren van doelstellingen en de effectiviteit van beleid.
Werkvorm :
A. individueel invullen vooraf door alle deelnemers en plenair bespreken in overleg of als onderdeel van een teammiddag
B. ter plekke met elkaar invullen en erover discussiëren
C. werkgroepen maken die domeinsgewijs (de kwaliteitsnorm kent 6 domeinen) de zelfevaluatie invullen, plenair terugkoppelen in de groep en discussiëren
Let bij het invullen van de vragen op of zaken aantoonbaar geregeld zijn en waar dat dan uit blijkt (wat zijn de afspraken/ wat is beleid) en of zaken ook in de praktijk effectief
operationeel zijn (ken jij of kennen jullie de documenten en afspraken en werk jij of werken jullie hier in de praktijk ook mee.)
Ad werkvorm A:
 Ter voorbereiding geeft ieder voor zich een waardering aan elk van de stellingen, waarbij de hoogte van de score (1 -10) de mate aangeeft waarin je het eens bent met de
stelling.
 Geef hierbij een argumentatie.
 Vervolgens worden de individuele scores per stelling met elkaar vergeleken. Hier volgt een gemiddelde score uit ? Zit jij daar boven, of juist eronder? Herken je de
argumentatie van collega’s?

Bij welke van de stellingen zijn de verschillen in scores (en gehanteerde argumenten) het grootst? Is te achterhalen hoe dat komt? In hoeverre is een ieder op dezelfde wijze
over zaken geïnformeerd?

Welk beeld ontstaat er uit de discussie?

Noteer de verbeterpunten voor je team en je voorstellen voor een verbeteractie op het daarvoor bestemde format (zie bijlage).
Ad werkvorm B:
 Gebruik maximaal 5 stellingen en probeer hier consensus over te bereiken en noteer de verbeteracties in het format.
Ad werkvorm C:
 De deelnemers worden in verschillende groepen ingedeeld.
 Iedere werkgroep krijgt een domein toegewezen en vult de erbij behorende vragen van de zelfevaluatie in.
 Per werkgroep wordt een korte presentatie gegeven aan de totale groep over de uitkomsten.
 Formuleer verbeteracties in het daarvoor bestemde format.
Voor alle werkvormen geldt dat na afloop van de discussie verbeteracties worden vastgesteld.
Stellingen:
1
Er worden interne audits gehouden volgens een vaste procedure. Van
de uitgevoerde audits zijn de gerapporteerde bevindingen beschikbaar.
Deze bevindingen leiden waar nodig tot verbeteringen.
2
De organisatie beoordeelt op periodieke basis een relevante selectie van
leerlingen; waarbij de school de landelijke standaard voor bestendiging
als minimum-niveau hanteert.
3
De uitkomsten van evaluaties van orthopedagogisch en orthodidactisch
handelen worden gebruikt voor inhoudelijke deskundigheidsbevordering.
4
Evaluaties vinden plaats op de geplande momenten en betreffen
tenminste de door de Inspectie vastgestelde vereisten zoals gesteld in
het van toepassing zijnde Toezichtkader (V)SO.
5
De resultaten van het professionaliseringsbeleid worden beoordeeld en
geïnterpreteerd. Tevens wordt er op de ingezette onderwijsmethoden
gereflecteerd.
6
De klanttevredenheid wordt gemeten en uitkomsten daarvan worden
gebruikt voor verbeteringen, persoonlijke ontwikkeling en
professionalisering. De thema’s veiligheid en veiligheidsbeleving worden
hierbij betrokken.
7
Relevante aspecten van de medewerkerstevredenheid (waaronder de
thema’s veiligheid en veiligheidsbeleving) worden op periodieke basis
gemeten. En leiden waar nodig tot verbeteringen.
8
Incidenten, klachten en non-conforme signalen worden niet alleen
opgelost, maar ook gezien en gehanteerd als leermomenten.
Score van 1 tot 10:
Argumentatie bij de gegeven score:
9
Incidenten, klachten en non-conforme signalen worden tevens
geanalyseerd en geïnterpreteerd, zo nodig leidt dit tot het aanpassen van
het beleid.
10
Klachten worden (aantoonbaar) zorgvuldig afgehandeld.
11
Bovenstaande evaluaties en analyses worden periodiek bij elkaar gelegd,
met elkaar verbonden en gebruikt voor een evaluatie van beleid,
inrichting van de organisatie en het kwaliteitssysteem.
Deze zog. ‘directiebeoordeling’ vindt plaats op strategisch management
niveau.
12
Evaluaties en reflecties leiden waar nodig tot breed gedragen
maatregelen en bijstellingen.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards