De participatiecoach in praktijk

advertisement
Participatiecoach
MET TROTS PRESENTEERT FLEXPAY PROFESSIONALS EEN VERNIEUWEND
DIENSTVERLENINGSCONCEPT: PARTICIPATIECOACH.
DIT CONCEPT ORGANISEERT EEN
PRAKTISCHE, RESULTAATGERICHTE EN ZAKELIJKE OPLOSSING BINNEN DE KETEN VAN
HULPVERLENING, ZORG, WELZIJN EN WONEN EN VERBINDT OP EEN EFFECTIEVE WIJZE DEZE
ACTIVITEITEN MET WERK EN INKOMEN.
DE DIENST IS ZO INGERICHT DAT HIJ ALTIJD AANSLUIT BIJ
DOOR GEMEENTEN TE ORGANISEREN, OF AL GEÏMPLEMENTEERDE CONCEPTEN ALS: ‘ZORGLOKET’,
‘ZORGACADEMIE’ EN ‘PARTICIPATIEHUIS’.
UITGANGSPUNT
Het benutten van de aanwezige
talenten/kwaliteiten van de deelnemer en het
dragen van eigen verantwoordelijkheid is voor
FlexPay uitgangspunt. Maatschappelijke
participatie maakt mensen weerbaar, vergroot
het zelfvertrouwen en stimuleert mensen tot
een actief bestaan met plaats voor werk of een
maatschappelijk relevante bezigheid.
ACHTERGROND
De economie draait op mensen die meedoen.
Cohesie verkrijg je door mensen die meedoen.
Economie en cohesie samen vormen de pijlers
van de Nederlandse samenleving. Dit komt niet
voor niets terug in het actieplan van het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid ‘Iedereen doet mee’, een plan
waarin een bijdrage aan de maatschappij,
zelfredzaamheid, ontplooiing en een nietgeïsoleerd-leven centraal staan, met WERK als
ultiem doel. Gemeenten sluiten hierbij aan door
niemand af te schrijven.
PARTICIPATIE MET WERK ALS ULTIEM DOEL
Voor velen is werk (nog) te hoog gegrepen.
Bovendien past dit bij menigeen niet in het
ambitieniveau. Aansluiting bij de persoonlijke
leefwereld ligt dichterbij en is, naast dat het
vaak beter realiseerbaar is, ook van direct nut
voor de persoon. Te denken valt bijvoorbeeld
aan actief zijn op school, in het buurthuis, een
vereniging of in het vrijwilligerswerk. Ook een
plaats in de sociale werkvoorziening kan
worden onderzocht. Eenmaal actief geworden is
een opschakeling van het ambitieniveau naar
regulier werk in vele gevallen bespreekbaar en
haalbaar geworden.
ACTIEF WORDEN EN BLIJVEN
Om mensen te motiveren actief te worden en
te blijven, zijn een aantal zaken van belang:
 mensen moeten het nut ervan erkennen en
de uitdaging aan willen gaan;
 ze moeten grip hebben en houden op hun
leven;
 ze moeten voldoende gestimuleerd worden
en blijven om de eerste stappen te zetten;
 maar bovenal moeten ze volhouden als het
moeilijk wordt.
DE PERSOONLIJKE SITUATIE ALS UITDAGING
Mensen die momenteel niet deelnemen aan de
maatschappij of aan werk, hebben veelal vele
uitdagingen: schulden, langdurige
werkloosheid, ouder dan 45 jaar, psychische,
sociale, lichamelijke, psychosomatische
klachten of een combinatie van deze factoren.
Zelfstandig deze uitdagingen aangaan is voor
velen te hoog gegrepen. Hulp vragen is lastig
omdat mensen hun problemen niet overzien.
De participatiecoach biedt deze hulp wel door
hen opnieuw grip te laten krijgen op hun
persoonlijke situatie en mee te nemen in een
actief bestaan.
FlexPay heeft de beschikking over een pool van professionals en verzorgt opleidingen voor zowel haar
eigen professionals als die van gemeenten.
DE PARTICIPATIECOACH ALS OPLOSSING
Om mensen daadwerkelijk op weg te helpen en te houden, introduceert FlexPay de
PARTICIPATIECOACH die werkt volgens de hierbij aansluitende, succesvolle werkmethodiek.
Kenmerkend aan deze allesomvattende dienstverlening is dat de PARTICIPATIECOACH
regisseur is en acteert als probleemeigenaar in het traject. De deelnemer en de coach gaan
samen de uitdaging aan. Dit gebeurt aan de hand van een helder stappenplan, gebaseerd op
rust, regelmaat, reinheid en relatie. De te zetten stappen zijn:
 Diagnosestelling: uitvoerig, indringend en inzichtbiedend. Belemmerende problematieken





(waaronder medische-, psychische-, psychosociale- en psychosomatische belasting en
belastbaarheid, en zaken als relatie, schulden en huisvesting) worden geïnventariseerd. Op basis
van deze inventarisatie wordt een stappenplan gemaakt dat leidt van direct te verhelpen
problemen via het groeipad naar het uiteindelijke doelperspectief;
Wegnemen of verzachten van belemmeringen: de juiste randvoorwaarden scheppen;
Activeren van de deelnemer door activiteiten te zoeken op het terrein van vormen voor
dagactivering en opleiding;
Realiseren van het vastgestelde doelperspectief: werk of maatschappelijke participatie;
Stabilisatie van het bereikte doelperspectief;
En doorstroming naar nieuw doelperspectief (bijvoorbeeld betaald werk).
De PARTICIPATIECOACH in praktijk
De PARTICIPATIECOACH is een personal coach die sturing geeft aan het traject en problemen
oplost met de deelnemer, samenwerking zoekt met organisaties en instellingen om de
deelnemer steeds een stap verder te helpen en hierbij continu afstemt of
verantwoordelijkheden worden opgepakt en leiden tot resultaat. Soms gebeurt dit
sequentieel, bij voorkeur parallel. Hoewel het palet aan activiteiten zeer divers is, valt de
hulp binnen de onderstaande cyclus:
 Structureringsfase:
Het op orde brengen en houden van huishouden, administratie, persoonlijke verzorging,
voedingspatroon, lichaamsbeweging en uithoudingsvermogen;
o Het op orde brengen en houden van de persoonlijke leefomgeving door het organiseren
van kinderopvang, schuldhulpverlening, verslavingszorg, huisvesting en andere
noodzakelijke voorzieningen en/of professionele hulp;
Combinatiefase:
o Het leren en vertrouwt raken met het combineren van
StructuHeroriëntaken, waaronder zorgtaken en werk;
rerings
teringfase
fase
o Het leren en vertrouwd raken met maatschappelijke,
e
sociale en werknemersvaardigheden via individuele
coaching en groepsbenadering;
Werkfase:
o Het plaatsen op een activeringsplaats:
StabilisaCombinavrijwilligerswerk, participatiebaan,
tiefase
tiefase
werkervaringsplaats of taalstage;
o Het plaatsen op regulier werk, al dan niet op basis van
een uitzend- of detacheringovereenkomst.
Werkfase
Stabilisatiefase:
o Behouden van het bereikte door strakke monitoring
en interventie.
Heroriënteringfase:
o Doorstarten naar een nieuw doelperspectief. Hierbij begint de cyclus opnieuw.
o




MEER WETEN?
Neem voor meer informatie contact op via [email protected] of bel met Isa van den Berg:
06-24 374316 of Jan Swinkels: 06-43 887928
Download