workshop - Studio Globo

advertisement
WORKSHOP
NAAM ORGANISATIE
STUDIO GLOBO
TITEL WORKSHOP
Aan Tafel!
DOELGROEP
Lager Onderwijs
3e graad
Secundair Onderwijs
1e graad
Type
2e graad
3e graad
4e graad
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
KORTE OMSCHRIJVING WORKSHOP
In deze werkwinkel krijgen de leerlingen in een eerste deel een heldere schets van het thema
‘voedsel’ en het globale voedselsysteem aan de hand van een activerende werkvorm. Hoe belandt
ons voedsel op ons bord en wat is de rol van boeren in dit voedselsysteem? In het tweede deel
maken de leerlingen kennis met drie figuren die een unieke positie in het voedselsysteem
bekleden. Vervolgens analyseren we de specifieke problemen van elk personage. Na dit deel moet
het duidelijk zijn dat boeren wereldwijd (en zeker de kleine boeren) het meest kwetsbaar zijn in ons
voedselsysteem. Daarnaast wordt ons voedselsysteem duidelijk beïnvloed door verschillende
factoren waar de personen in de voedselketen geen vat op hebben (klimaatverandering, voedselen landspeculatie…). Ten slotte zoeken we samen met de leerlingen naar oplossingen voor de
duurzaamheidsproblemen van ons voedselsysteem. Aan de hand van een speels groepswerk
wordt er op een creatieve manier nagedacht over oplossingen op verschillende niveaus.
WERKVORM (slechts één van onderstaande werkvormen aanvinken).
Bewegingsmethodiek
Wereldkeuken
(Vormings)theater
Multimediale methodieken
Gespreksvormen
Plastische methodieken
Inleefspel
Muzikale methodieken
PRAKTISCH
Aantal deelnemers: max. 25 leerlingen per groep en maximaal vier groepen tegelijk
Duur: 100 minuten
Materiaal voorzien door de school:
Een goede computer (met mogelijkheid om DVD’s af te spelen) + beamer + scherm +
geluidsinstallatie/goede computerboxen
Accommodatie te voorzien in de school:
Een ruim, te verduisteren lokaal met verplaatsbare tafels en stoelen (per klasgroep)
In welke provincie kan deze workshop geboekt worden?
Antwerpen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Prijs (alle prijzen zijn inclusief BTW)
Per leerling: 4,85 €
Vervoerskosten: 0,32€/km
DOELSTELLING VAN DE WORKSHOP





De jongeren verwerven inzicht in het globale voedselsysteem: productie, verwerking,
distributie, consumptie.
De jongeren verwerven inzicht in de duurzaamheid van dit systeem: ze stellen de vraag of
het voldoende voedsel voor iedereen, voor nu en voor later garandeert en analyseren de
mogelijke problemen.
De jongeren verwerven inzicht in de specifieke problematiek van uiteenlopende partijen in
de globale voedselketen.
De jongeren verwerven inzicht in het belang van structurele oplossingen op politiek niveau
en in de belangrijke rol van middenveldorganisaties om die af te dwingen.
De jongeren verwerven inzicht in het belang van vernieuwende initiatieven die van
onderuit komen en beseffen welke rol zijzelf hierin kunnen spelen.
VERLOOP VAN DE WORKSHOP
Proces
Werkvorm
Duur
(wat gebeurt er? Wat doet de
begeleider/leerling?)
Materiaal & accommodatie
(indien nodig)
Intro: de
10’
voedselketen
We schetsen de vier fasen van onze
Mogelijkheid tot projectie
huidige voedselketen aan de hand van
een ‘woordspel’.
Voorstellingen
personages:
30’
Quiz
Analyse
personage
40’’
In dit deel worden aan de hand van een
quiz twee of drie personages
voorgesteld. Zij worden steeds
gesitueerd in het globale
voedselsysteem. Personage drie wordt
gebruik ter differentiëring naargelang
het niveau van de klasgroep: het biedt
een uitbreiding van de probleemschets
en de aangehaalde problematiek maar
is enkel geschikt voor leerlingen die
beschikken over sterkere cognitieve
vaardigheden en voldoende
abstraheringsvermogen.
Mogelijkheid tot
In het derde deel van de workshop
Mogelijkheid tot
analyseren we de specifieke problemen,
audiovisuele projectie
en verwerven meer inzicht in de
voedselketen en alle factoren die er een
invloed op hebben. Aan de hand van een
presentatie, onderwijsleergesprek, een
visualiseringsoefening en een
puzzeloefening bouwen we stap per
stap een beeld op van het globale
systeem.
audiovisuele projectie
Op zoek naar
oplossingen
Op basis van de uitgebreide
20’
situatieschets gaan we op zoek naar
diverse oplossingen op verschillende
niveaus. Bedoeling is dat leerlingen per
niveau gaan nadenken welke concrete
maatregelen er mogelijk zijn om tot een
duurzame voedselketen te komen.
Leerlingen brainstormen in een eerste
ronde vanuit hun eigen kennis over
mogelijke initiatieven die op ‘hun’
niveau genomen kunnen worden voor
een duurzamere voedselketen. Ze
werken verder met ‘inspirerende
voorbeelden’. Dit onderdeel eindigt met
een groepsreflectie over de mogelijke
oplossingen. Het einde van de
werkwinkel is een aanzet tot individuele
reflectie.
VERWIJZING NAAR DE EINDTERMEN
Verwijzing naar vakgebonden eindtermen  http://www.ond.vlaanderen.be/DVO/
/
Verwijzing naar VOET  Zie bijlage ‘VOETEN overzicht A3 Wereldburgerschap.doc’
creativiteit
2 kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren
context 4: omgeving en duurzame ontwikkeling
2 herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en
ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid
3 zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van ruimte, grondstoffen,
goederen, energie en vervoermiddelen
4 zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden en te
verbeteren
context 5: politiek-juridische samenleving
12 tonen het belang aan van internationale organisaties en instellingen
13 geven voorbeelden die duidelijk maken hoe de mondialisering voordelen, problemen en
conflicten inhoudt
context 6: socio-economische samenleving
8 geven kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van armoede aan
Beschrijf de rol van de leerkracht tijdens de workshop
Om de workshop zo sterk mogelijk te verankeren in het pedagogisch project van de school willen
wij het schoolteam stimuleren om:
 De leerlingen goed in te leiden in het thema (zie verder - ”Ideeën voor de leerkracht om
vooraf in de klas rond het thema aan de slag te gaan”)
 De leerlingen vooraf te laten verwoorden wat hun verwachtingen zijn rond de workshop:
met welke vragen, opmerkingen en kritieken lopen ze rond? Indien dit tijdig aan ons wordt
doorgespeeld, kunnen we dat integreren in de workshop.
 Een workshop is een goede gelegenheid voor een leerkracht om leerlingen in een andere
context te observeren en hen zodoende beter te leren kennen. Wij willen de begeleidende
leraren dan ook stimuleren actief deel te nemen aan de workshop. Met de workshopbegeleider
kan besproken worden hoe deze rol dan het best wordt opgenomen.
 Wij nemen vaak ‘standaard’ evaluaties af bij leerlingen en leerkrachten na de workshop,
maar zijn zeker ook geïnteresseerd in een eigen evaluatie door de leerlingen en
begeleidende leerkrachten. Met welke vragen blijven ze zitten, wat vonden ze sterk, zwak,
en wat onthouden ze? Wij zijn steeds bereid om met het schoolteam te bekijken hoe ons
aanbod nog beter aansluiting kan vinden bij de eigen context van de school.
 Gedragsverandering komt maar tot stand in een langdurig pedagogisch en opvoedkundig
proces. Daarom zijn we steeds bereid om met afgevaardigden van het schoolteam te
overleggen hoe deze thema’s sterker ingebed kunnen worden in de globale schoolcultuur
en schoolorganisatie. Naast een aanbod naar leerlingen toe, heeft Studio Globo ook een
aanbod op het niveau van het schoolteam (hierover meer informatie op
www.studioglobo.be).
IDEEËN VOOR DE LEERKRACHT OM
-
vooraf in de klas rond het thema aan de slag te gaan:
Er bestaan heel wat leermiddelen waarmee de leerkracht aan de slag kan over het klimaatthema.
We schuiven er hier twee naar voor:
-
doorheen het schooljaar op een procesmatige manier in de klas verder te werken rond
het thema:
De leerkracht kan met de leerlingen de actualiteit bijhouden rond oplossingen, gevolgen, politiek
overleg over voedselproblematiek, gezonde voeding, hongerproblematiek, ...
Leerlingen kunnen een voedselplan voor de school opstarten: een fruitwinkel, een
fairtradewinkeltje, een gezonde snackautomaat… Dit kan de aanzet zijn tot een mini-onderneming.
De leerlingen kunnen de Foodtest van Broederlijk Delen invullen en op basis hiervan een project
opstarten in het kader van een vakoverschrijdend project. Er kan hiervoor samengewerkt worden
met lokale voedselteams, landbouwers, wereldwinkels…
-
een degelijke nawerking aan de leerlingen aan te bieden:
Zie de tips hierboven!
Download
Random flashcards
Create flashcards