LABO-2-leerlijnen - KU Leuven-blog

advertisement
LABO 2 – leerlijnen
Groepsleden: Sarah Garcia-Salvador en Marijke Tielemans-De Bolle
Instrument: klassieke zang
Onze intakestage vond plaats in de Academie Regio Tienen. Aangezien de stagecoördinator
ter plaatse ons reeds uitvoerig liet kennis maken met het APP van de school kozen we er bij
deze opdracht voor ons hierop te baseren. Het kernwoord dat zij hierbij hanteren is
“wonder”.
Doelstellingen
De leerling kijkt
bewonderend naar
het historisch
culturele erfgoed.
(cognitief)
Lagere graad
De leerling komt
tijdens de les een
eerste keer in
aanraking met
verschillende
muziekstijlen en
leert deze te
appreciëren.
De leerling maakt
kennis met de
kracht van muziek
via beluistering en
een eerste
beoefening van de
zangkunst.
Middelbare graad
De leerling
ontwikkelt zijn
kennis over muziek
en leert het lokale
cultuurleven kennen
en appreciëren.
Hogere graad
De leerling
participeert actief
aan het culturele
leven en voelt zich
hierin thuis.
De leerling leert een
eigen
interpretatie/inleving
te geven aan
muziekstukken uit
verschillende
stijlperiodes en in
verschillende talen.
Samen doorzetten
en de nodige
discipline opbrengen
om tot een
afgewerkt geheel te
komen. (attitude)
De leerling leert
disciplinair om te
gaan met muziek en
het oefenproces,
waarin de leerkracht
hem of haar ten
volle steunt.
De leerling oefent op
regelmatige basis
buiten de les en
komt hier steeds
voorbereid naar toe.
De leerkracht
stimuleert dit
motiverend en met
veel enthousiasme.
De leerling krijgt de
basistechnieken van
de zangkunst onder
de knie.
(psychomotorisch)
De leerling leert ook
zelfstandig de tekst
en muziek te
analyseren, waarbij
de leerkracht hem
of haar coacht.
De leerling leert aan
de hand van
specifiek gekozen
stukken zijn of haar
tessituur uitbreiden
en past verschillende
De leerling werkt
deze aspecten
verder uit om het
zelfstandig
kunstenaarschap zo
dicht mogelijk te
bereiken, zoals het
leerplan dat
voorschrijft.
De leerling zet zijn
technische en
muzikale vorming
verder volgens zijn
eigen noden en dit
met als doel het
wonder van de
muziek te ervaren.
Hierbij staat hij of zij
kritisch t.o.v. zijn
eigen leer- en
oefenprocessen.
De leerling verwerft
een grote
onafhankelijkheid in
de toepassing van
zijn of haar
zangtechnisch en
De leerlingen leren
het ontluisterende
en stimulerende
moment ervaren
wanneer kunst
inwerkt op de
menselijke emotie.
(cognitief)
muzikale eigenheden
toe zoals eenvoudige
melismen en
versieringen. Dit
stimuleert ook zijn
passie voor het vak.
ICT kan een rol
spelen in het
bevorderen van het
artistieke leerproces
door een
faciliterend
omringend kader
aan te bieden aan
leerlingen en
leerkrachten.
(psychomotorisch)
De leerling kan
tijdens zijn
oefenproces steeds
beroep doen op het
medium YouTube.
interpretatief
kunnen. De
leerkracht is hierbij
vooral een coach en
helpt de leerling met
zijn of haar
zelfevaluatie.
Tijdens de les maakt Tijdens de les kan
de leerkracht gebruik eveneens gebruik
van midi-files,
gemaakt worden
waarbij de leerling
van bepaalde
kan meezingen met
logopedische
de muziek en hierbij programma’s,
een klankbeeld krijgt waarbij een goede
van de volledige
verhouding van de
begeleiding, terwijl
boventonen
dit anders alleen zou gemeten wordt.
kunnen bij de
Hierbij worden ook
repetities met de
oefeningen gedaan
begeleider.
om dit te
optimaliseren.
Download