Gezondheid en gezond gedrag

advertisement
Gezondheid en gezond gedrag
Wat is dat eigenlijk?
Schrijf eens een definitie op van gezondheid
Leerdoelen
Aan het eind van de les:
kan je uitleggen dat gezondheid ook je eigen verantwoordelijkheid is.
Weet je dat de sociale media jouw kijk op gezondheid en ziekte kan beïnvloeden
Kan je de nieuwste definitie van de WHO uitleggen (gezondheid en ziekte)
Kan je voorbeelden van objectieve en subjectieve beleving van gezondheid
benoemen.
Weet je dat gedrag en leefstijl invloed kan hebben op Gezondheid
Leg de begrippen cellen, weefsels en organen uit.
WHO: (World Health Organisation)
Gezondheid is niet alleen de afwezigheid
van ziekte, maar een toestand van
volkomen lichamelijk, geestelijk en
maatschappelijk welzijn
Wat is jullie mening over deze definitie?
Oude Defenitie voldoet niet meer!
Huidige Definitie van Gezondheid:
Health as ability to adapt and to self
manage, in face of social, physical and
emotional challenges
Gezondheid is dynamisch: stelt veerkracht
en zelfregie centraal
Gezondheid: ingewikkeld begrip
Gezondheid(sbeleving) is afhankelijk van:
• Cultuur (afrika, Islam / Wat is normaal? Kaalheid,
homoseksualiteit, zwangere vrouwen van middelbare
leeftijd
• Opvoeding (waarden en normen)
• Tijd waarin je leeft (opa en oma)
• Persoonlijke ervaringen
• Wat heb je ervoor over (hoe gezond wil je leven?)
Ziekte is niet objectief te beantwoorden
Ziekte = verstoring van de Homeostase
Homeostase:
Het zelfregulerend proces waarbij biologische
systemen hun stabiliteit bewaren door zich aan
te passen aan de omstandigheden
gezondheidsbevorderende factoren
•
•
•
•
Betere hygiene
Betere voedingstoestand
Betere bereikbaarheid voorzieningen
Ontwikkeling wetenschap / verbreiding kennis
Gezondheids bedreigende factoren
•
•
•
•
•
•
Verkeerde voedingsgewoonten
Stress
Groei industrie – milieuvervuiling
Kernenergie
Gebrek aan lichaamsbeweging
Onveilige sex
Gezondeid en ziekte
Objectief / subjectief
Objectief:
gebaseerd op feiten
suiker in de urine
gebroken vingerkootje
Subjectief:
niet gebaseerd op feiten maar op gevoel.
objectief en subjectief
Iemand die in de put zit;
Objectief gezond, subjectief ziek
Iemand die astma heeft ‘ík ben gezond’
Objectief ziek, maar subjectief gezond
Cel: kleinste onderdeel van een organisme bevat alle
genetische informatie.
Weefsel: groep samenhangende cellen met dezelfde vorm
en functie (dekweefsel, steunweefsel)
Orgaan: geheel van weefsels dat dient om een bepaalde
functie uit te kunnen oefenen (b.v. hart).
Orgaanstelsel: Vaak oefenen enkele organen gezamenlijk
een bepaalde functie uit.
SOEP
Subjectief: welke klachten heeft de patient ?
Objectief: wat is er bij onderzoek gevonden?
Evaluatie: klacht / ziektebeeld
Plan: Wat gaat er gebeuren; advies, therapie
geneesmiddelenleer
Een doktersassisistent moet
• competent zijn op het gebied van:
– Communicatieve vaardigheden
– Medisch-technische vaardigheden
• kennis hebben van en inzicht hebben in acute
en chronische aandoeningen inclusief kennis
van de bijbehorende medicijnen
geneesmiddelenkennis voor
doktersassistenten
•
•
•
•
Meest gebruikte geneesmiddelen
Altijd vanuit het beroep van DA
Gebruik Farmacotherapeutisch Kompas
Gebruik FK op internet: www.fk.cvz.nl
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards