PowerPoint-presentatie - Provincie West

advertisement
Woonprogrammatie West-Vlaanderen
Een stand van zaken
29 September 2015
00_intro
00_intro
01_woonprogrammatie West-Vlaanderen
02_reservepakket wonen
03_vragen
2
00_intro
2014 Herziening PRS-WV – krachtlijnen woonprogrammatie 2012-2022:
- Taakstelling op regionaal woningmarkt-niveau
- Cyclisch systeem
- Meer flexibiliteit in de verdeling van de woonbehoefte
 Voorstelling woonprogrammatie in 2013
2015 Overzicht stand van zaken + opstart voorbereiding cyclische herziening
3
01_woonprogrammatie West-Vlaanderen
Overzicht regionale woningmarkten
4
01_woonprogrammatie West-Vlaanderen
September ’15
STAND VAN ZAKEN
Geen ROP + geen
ingevulde vragenlijst
27
30
Wachten op advies CBS
alvorens bestendiging deputatie
7
Berekend + Goedgekeurd
Berekend
5
Niet berekend
01_woonprogrammatie West-Vlaanderen
Periode 2012-2017
21 gemeenten  bijkomend bestemmen
16 gemeenten  voldoende juridisch aanbod
6
01_woonprogrammatie West-Vlaanderen
Periode 2017-2022
11 gemeenten  bijkomend bestemmen
26 gemeenten  voldoende juridisch aanbod
7
01_woonprogrammatie West-Vlaanderen
Op de planning:
Krachtlijnen voor de woonprogrammatie (PRS-WV):
• Taakstelling op regionaal woningmarktniveau en aangeleverd door de
provincie
• Woonprogrammatie via een cyclisch systeem
 Planperiode 2012 – 2022 met evaluatie in 2017
• Meer flexibiliteit in de verdeling van de woonbehoefte
2017: evaluatiejaar
8
02_reservepakket wonen
Wat?
Reservepakket aanwenden voor:
- onverwachte demografische evoluties
- gebruiken voor realisatie speciale woonprojecten
+/- 2070 wooneenheden
Voorwaarden & kader waarbinnen pakket kan worden aangewend
1. Algemene voorwaarden
2. Specifiek kader
9
02_reservepakket wonen
1. Algemene voorwaarden
I.
Netto-pakket gekend en goedgekeurd
II. Bestemmingswijzigingen volgens PRS-WV en GRS gemeente
2. Specifiek kader (afgetoetst in deputatie op 25/06/2015)
I.
Sociaal objectief
II. Bovenlokaal karakter
10
02_reservepakket wonen
I.
Sociaal objectief
Indien voldaan aan volgende voorwaarden:
- Sociaal objectief nog niet behaald
- netto-pakket te beperkt
- Sociaal objectief niet haalbaar binnen huidige woonaanbod
- Aantonen hoe netto-pakket aan te wenden
- Aantonen reeds voldoende inspanningen geleverd (voortgangstoets)
- RUP moet sociale huisvestiging juridisch bestemmen
11
02_reservepakket wonen
I.
Sociaal objectief
II. Bovenlokaal karakter
I.f.v. strategische projecten die voldoen aan de definitie van het PRS-WV
(o.a. betaalbaar wonen)
1. Strategisch projectgebied
2. Strategisch project
Oplossen van de juridische problematiek rond permanente bewoning
in verblijfsrecreatie (vernietiging RUP’s door Raad van State)
12
02_reservepakket wonen
I.
Sociaal objectief
II. Bovenlokaal karakter
“Een strategisch project vereist een integrale visievorming voor een thema of gebied
dat qua schaal, complexiteit en omvang het lokale overstijgt. De complexiteit van het
project kan liggen in de nood aan integratie van diverse ruimtevragen of in de
betrokkenheid van verschillende overheden en betrokkenen waardoor een
participatieproces noodzakelijk is. De focus van een strategisch project ligt dan ook
ofwel op realisatie en ontwikkeling en/of op het integreren van de visies van diverse
betrokkenen of overheden van een gebied of thema. Het resultaat vormt dus geen
standaardoplossing voor een bepaald probleem, maar is vernieuwend en heeft een
voorbeeldfunctie. Het resultaat is een denk- en ontwerpoefening die als basis dient
voor de uitbouw van een lange termijnvisie voor een gebied of thema en die leidt tot
een innoverend resultaat die een positieve impact heeft op een bepaalde omgeving.
Indien het strategisch project plaatsvindt in een duidelijk af te bakenen gebied spreekt
men over een strategisch projectgebied. Indien het thematisch is of een ruimer gebied
omschrijft dat niet duidelijk af te bakenen is spreken we over een strategisch
project.”(PRS-WV, gecoördineerde versie 2014 p. 348)
13
02_reservepakket wonen
I.
Sociaal objectief
II. Bovenlokaal karakter
1. Strategische projectgebied:
- het project overstijgt het lokale niveau en heeft een duidelijk bovenlokaal
karakter (door de schaal, complexiteit en omvang);
- het project heeft een duidelijk afgebakende contour waarbinnen de functie
wonen dient voorzien te worden;
- het project heeft een voorbeeldfunctie en vernieuwend karakter;
- binnen het project wordt gewerkt aan een degelijke ruimtelijke visie waarbij
voldoende aandacht wordt besteed aan ontwerpmatig onderzoek voor (de)het
betreffende (deel)project(en);
- de omvang van het ‘pakket wonen’ staat in verhouding met de schaal van het
project;
- het toegewezen netto-pakket van de gemeente is nul of te beperkt om het
project te verwezenlijken.
14
02_reservepakket wonen
I.
Sociaal objectief
II. Bovenlokaal karakter
1. Strategische projectgebied
2. Strategisch project:
- het project overstijgt het lokale/gemeentelijk niveau en heeft een duidelijk
bovenlokaal karakter;
- het project heeft een voorbeeldfunctie en vernieuwend karakter;
- het toegewezen netto-pakket van de gemeente is nul of te beperkt om het
project te verwezenlijken;
- In lijn met het principe van duurzame mobiliteit kunnen de wooneenheden
bestemd worden in gemeenten met station die in het PRS zijn opgenomen als
‘hoofddorp’. Dit als stimulans om duurzame mobiliteit te ondersteunen in zijn
ontwikkeling. Hierbij zal de link met de in opmaak zijnde visie op de
verschillende deelruimtes binnen de provincie bepalend zijn.
- De wooneenheden kunnen ook toegewezen worden aan strategische projecten
in het kader van betaalbaar wonen. De provincie kan als kennispartner fungeren
naar de gemeenten fungeren in functie van de concrete uitwerking van het
15
strategisch project op het terrein.
03_vragen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards