De PRET-groep

advertisement
De P.R.E.T.-groep
Een multidisciplinaire interventie
bij cognitieve problemen na CVA
Debby van Rhijn
[email protected]
P.R.E.T….?
De basisvoorwaarden om informatie goed op te nemen:
 Pauzes nemen
 Rustige omgeving
 Eén ding tegelijk
 Tempo aanpassen
Uit: Blokhorst, Slot & Winter (1994). Het Brein de Baas
Doelgroep
 Revalidanten en Somatiek Longstay bewoners met cognitieve
problemen door
 CVA, Parkinson, M.S.
 Beginnende dementie
 die gemotiveerd zijn om er iets aan te doen
Uitgangspunten (1)
 ‘Drill and Practice’ kan de prestatie op een getrainde taak




verbeteren (maar er treedt geen generalisatie op naar andere
taken)
ROT (functietraining) heeft een positief effect op de tijds- en
plaatsoriëntatie
Strategietraining werkt (maar de effecten zijn tijdelijk)
Compensatie via externe hulpmiddelen en via intacte interne
kanalen is zinvol
Cliënten rapporteren (subjectief) na een geheugentraining
vrijwel altijd een verbetering van het geheugen
Uitgangspunten (2)
 Elke vorm van cognitieve training moet toegespitst
worden op de behoeften en mogelijkheden van de
individuele cliënt, dat heeft het meeste effect
 Het getrainde moet in het dagelijks leven nuttig zijn.
Geheugen is altijd een middel, geen doel!
Bronnen:
Brouwer e.a. (2002). Cognitive Rehabilitation. A clinical neuropsychological approach.
Van Cranenburgh (2004). Neurorevalidatie. Uitgangspunten voor therapie en training na
hersenbeschadiging.
Doelen
 Verbeteren van de oriëntatie in tijd en plaats
 Cliënten leren om beter om te gaan met geheugen- en
planningsproblemen
 Cliënten activeren om zelf meer structuur aan te brengen in
de dag en bewuster met hun reactivering bezig te zijn
 Aanzet geven tot zinvolle invulling van de dag na terugkeer
naar huis
 Nevendoel: inzicht van de therapeuten in het cognitief
functioneren van de cliënt vergroten
Vorm
 Minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers per groep
 Cyclus van 5 weken waarin de deelnemers driemaal per
week van 10.00 tot 10.30 uur bij elkaar komen
 Begeleid door twee leden van het paramedisch team:
afwisselend psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut,
logopedist, coördinator van zorg
 Na afloop van de cyclus mogelijkheid om eenmaal per week
te blijven oefenen of individueel vervolgen bij één van de
disciplines
Programma
 Vaste structuur bij elke bijeenkomst
 Namen
 Oriëntatie in tijd en plaats
 P.R.E.T.
 Agenda en planning
 Afsluiting
 In de loop van de training wordt het accent verlegd van
‘namen’ en ‘tijds/plaatsoriëntatie’ naar ‘agenda en planning’
Beter onthouden: uitgangspunten
 Waarnemen verbeteren:
 P.R.E.T.
 Hardop herhalen
 Opschrijven
 Opslaan verbeteren:
 Herhalen
 ‘Diepere’ informatieverwerking door bijv. Ordenen, Verbanden
leggen, Visualiseren
 Terughalen verbeteren:
 Context: Waar, Wanneer, Wie, Waarom?
 Hints
 Ezelsbruggetje
Protocol
 In MDO wordt besloten of een cliënt geschikt is voor




deelname
Er wordt een zorgprobleem geopend in het zorgdossier
Intake: bespreken persoonlijke leerdoelen en nulmeting:
Cognitieve Screening Test (CST) en subjectief geheugencijfer
Uitnodigen contactpersoon om aanwezig te zijn bij een
bijeenkomst
Na afloop: evaluatie door middel van CST en subjectief
geheugencijfer
Effecten (1)
 De training wordt door de deelnemers als zinvol ervaren:
men geeft aan beter georiënteerd te zijn in tijd en beter
namen te kunnen onthouden. Gebruik van de agenda wisselt
per deelnemer.
 Op de afdeling wordt vooruitgang bij de deelnemers
geobserveerd; enerzijds in tijds- en plaatsoriëntatie en namen
onthouden, anderzijds in zelfvertrouwen(!)
Effecten (2)
Deel
nemer
1
2
3
4
5/1
5/2
6
CSTscore 1
CSTSubjectief
Subjectief
score 2 geheugencijfer 1 geheugencijfer 2
(max. 14)
(max. 14)
(bereik 1-10)
(bereik 1-10)
14
14
14
12.5
10.5
11.5
9
X
X
X
12.5
12
13
12.5
7.5
8
7
8
5
6
5
9
8,5
X
6
4
X
6
Aanbevelingen
 Effecten verdwijnen als men niet blijft oefenen, dus:
 PRETgroep na afloop cyclus eenmaal per week blijven
aanbieden?
 Familieleden nog meer betrekken?
 Nog meer toespitsen op individu?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards