Maandblad : vierde leerjaar

advertisement
Maandblad september
Welkom in het vierde leerjaar
september 2015
Godsdienst
Thema : Symbolen
De kinderen ontdekken dat mensen tekens gebruiken bv. verkeerstekens, logo’s, gebruiksaanwijzingen,…
Ze stellen vast dat voorwerpen een symbolische waarde hebben.
De leerlingen ontdekken dat er verschillende soorten symbolen zijn : woorden, voorwerpen, handelingen of gebaren. Ze kennen
symbolen en symboolhandelingen die christenen hanteren in hun communicatie over geloven, bv. kruisteken, breken en delen van
brood, gebedhoudingen,…
Taal
Lezen : *Ziehier : de bende!
*Bouwen aan vertrouwen
* Mag ik meedoen ?
* Raad wie van de bende het is ?
*Dat komt doordat…
*Ik zeg lekker niks!
Spelling : Strategie voor het schrijven van hoorwoorden
Strategie voor het schrijven van regelwooren : verlengingsregel
Strategie van het verdubbelen
Het ei- en het au-verhaal
Weetwoorden met –uw, -eren, -elen, -enen juist schrijven
Taalbeschouwing : Onderwerp
Verwijswoorden
Persoonsvorm
Luisteren : Boodschappen begrijpen en daarop gepast reageren
De ‘verstoorde’ boodschap
Informatie uit beluisterde verhalen begrijpen en interpreteren
Aantekeningen maken tijdens het luisteren
Schrijven : Wie ben ik ?
Formulieren invullen met informatie over zichzelf
Bouwen aan de ik-hoek
Spreken : Wie ben jij ?
Mik Mak : verhaal navertellen
Hé, praat je mee ? gesprekregels kunnen toepassen
Drama : Meester van Zoetem
De spin Sebastiaan
Wiskunde
Getallenkennis : Getalbegrip tot en met 1000
Structuur van de getallen 250, 500, 750, 1000
Hoofdrekenen : Optellen en aftrekken tot en met 1000
Vermenigvuldiging – en de delingstafels
Cijferen : De vier bewerkingen met getallen kleiner dan 1000
Toepassingen : Diverse problemen leren oplossen, situaties die verband houden met eenheidsprijs, hoeveelheid, en totale prijs
Meetkunde : Ruimtelijke oriëntatie, plaats en richting
Vormleer, vlakke figuren, veelhoeken, en niet-veelhoeken, vierhoeken, vierkanten, rechthoeken,driehoeken
Lijnen en rechten,soorten hoeken
Meten en metend rekenen : Tijd: datum-, week-, maand-,jaarkalender, eeuw, kloklezen tot op 1 minuut nauwkeurig
Lengte : Schatten en meten met de meter, decimeter en centimeter.
Wereldoriëntatie
Thema 1: Nieuw in de klas.
Ben ik een fijne klasvriend? Aan welke criteria moet een geslaagd schooljaar voldoen? We moeten zeker een positieve
inbreng hebben ten overstaan van de klasgroep.
Wat hebben we echt nodig in de klas: nieuw schoolmateriaal, goede afspraken,... .
Thema 2: Tijd staat nooit stil.
Tijd is een werkbegrip. Voor kinderen van de vierde klas betekent dit dat ze in de school ruim de gelegenheid krijgen om zelf aan
het tijdsbegrip te werken, zowel wat de dagelijkse tijd als wat de historische tijd betreft.
Kinderen moeten greep krijgen op de eigen tijd. Omgaan met tijd en met tijdsaanduidingen is voor de mens belangrijk.
Op hun niveau kunnen de leerlingen tijd hanteren als een ordeningsschema o.a.: gepaste meetinstrumenten (uurwerk, zandloper,
chronometer) correct leren gebruiken, een eeuwenband hanteren,... . Ze leren op een klok met Romeinse getallen de juiste tijd
aflezen.
Hemellichamen dicteren de tijd: seizoenen, dag en nacht, eb en vloed.
Tijdsbeleving kan verschillend zijn: in veel landen zijn de rechten van het kind op welvaart, onderwijs, veiligheid niet
vanzelfsprekend.
Gebeurtenissen chronologisch kunnen ordenen op de eeuwenband.
Graven in het verleden: vooruitgang van de mens heeft positieve en negatieve aspecten.
Naar aanleiding van dit thema vliegen we terug naar het verleden om uit te pluizen hoe kinderen vroeger naar school gingen.
Welke kleding droegen ze?
Met welk materiaal werkten de leerlingen in de klas? Hoe zag het lokaal eruit? Waren de juf en de meester streng? Kortom:
tijdens onze leeruitstap naar "De klas van toen" mogen we ons acteurs en actrices wanen, want de nodige attributen zijn aanwezig
om alles levensecht te maken! Leerrijk en plezierig!
Thema 3: Onze aarde.
We leren over de wereldbol: de polen, de evenaar, de aardas, het noordelijk en het zuidelijk halfrond. Wat zijn aardbevingen en
vulkaanuitbarstingen?
Met behulp van de zonnestand en het tijdstip (uur) kunnen we de windrichtingen bepalen. De "beweging" van de zon is een
schijnbeweging: de aarde draait! Elk jaar maken we een reis rond de zon!
De werkelijkheid op papier: de plattegrond van onze klas tekenen. Gevarieerde opdrachten op een kaart kunnen uitvoeren
(oriënteren, legende gebruiken, kaartvakken gebruiken,... ).
Verkeersopvoeding: Mijn fiets.
Wanneer is mijn fiets keurig in orde? Waarom zijn de wettelijke voorschriften i.v.m. de uitrusting van de fiets van belang?
Waar moet of mag ik fietsen?
Beeld
Creatieve figuurtjes maken van hun eigen vingers
Silhouetten
Zelfportretten schilderen
Maquette van de klas
Maandpunt en sociale vaardigheden
Ik houd rekening met een ander. Aardig doen.
De ander op een positieve manier benaderen en zorg dragen voor anderen.
Bijvoorbeeld : vriendelijk zijn, een ander helpen, zorgzaam zijn, sorry zeggen, positief reageren op wat anderen vertellen,
een compliment geven, rekening houden met een ander.
Varia









Elke woensdag : fruitdag
Woensdag 9 september : klasvergadering om 20u
Donderdag 10 september : vriendendag : thema : “respect”
Vrijdag 11 september : fietsencontrole
Vrijdag 18 september : strapdag (info volgt)
Zondag 20 september : gezinsontbijt (info volgt)
Maandag 28 september : zwemmen
Donderdag 1 oktober : schoolfotograaf (individueel en klassikaal)
Donderdag 8 oktober : pedagogische studiedag : vrijaf voor de leerlingen
Groetjes juf Leen en juf Diane
De Ark – Wolverbosstraat 25 – Mechelen – tel: 015/27.15.10. – www.vbsdeark.be
Download