De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen

advertisement
De
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen
E. Mullens
Doel van
Aansprakelijkheidsverzekering
• Bescherming van verzekerde tegen
aansprakelijkheidsvorderingen.
• Geen bescherming betekent gevaar voor
persoonlijk patrimonium en zijn erfgenamen.
• Niet alleen waarborg voor de verzekerde
maar ook voor schadelijder.
Deze laatste kan bij schadegebeurtenis erop rekenen dat
tegenpartij voldoende solvabel is om schade te vergoeden
Aard van aansprakelijkheid
• Civielrechtelijke aansprakelijkheid
• Contractuele aansprakelijkheid
(Medisch) contract tussen arts en patiënt
• Buitencontractuele aansprakelijkheid
geen overeenkomst met patiënt
• Strafrechtelijke aansprakelijkheid
• Niet verzekerbaar
• Tuchtordelijke aansprakelijkheid
• Op grond van deontologische normen
Civielrechtelijke Aansprakelijkheid
• Geregeld op grond van Burgerlijk Wetboek
• 3 Elementen:
– Fout
– Schade
– Oorzakelijk verband t.o.v. fout en schade
Foutloze medische
aansprakelijkheid
• Goedkeuring wetsontwerp op 18/04/2007
• Aangepast wetsontwerp midden 2008
• Oprichten van fonds voor de vergoeding
van ongevallen bij gezondheidszorg
• Enkel bestaan van schade die verbonden is
aan gebrek v/d zorgverlening is voldoende
• Vragen die oprijzen voor praktische
invoering
Dekking in Tijd
• De arts is verantwoordelijk voor zijn/haar handelingen.
• Wet voorziet verantwoordelijkheid van 20 jaar voor
elke medische behandeling:
– Wanneer arts zijn/haar activiteit stopzet.
– Arts verandert van verzorginstelling, werkgever (dus
dikwijls ook van verzekeraar als ziekenhuis of
werkgever een groepspolis heeft afgesloten.
– Wanneer de arts in pensioen gaat.
– Wanneer de arts overlijdt (aansprakelijkheid gaat over
op erfgenamen).
Verschillende fasen van een
medisch ongeval
Schade
verwekkend feit
Schade voorval
Schade
vordering/klacht
Verschillende
verzekeringssystemen op de markt
• Elk volgens een specifieke fase van het
medisch ongeval:
– Volgens schadeverwekkend feit of
fact occurrence
– Volgens schadevoorval of
loss occurrence
– Volgens schadevordering/klacht of
Claimes made
Systeem volgens schadeverwekkend feit
• Alle HANDELINGEN tijdens de duurtijd van het
verzekeringscontract:
• Op welk moment de schade zich ook voordoet,
zelfs na einde contract.
• Op welk moment de klacht wordt ingediend, zelfs
na einde contract.
• Waarborg blijft verworven bij beëindiging contract
voor verzekerde, erfgenamen en rechthebbende.
Voor de schadeverwekkende feiten die dateren
tijdens periode dat contract onderschreven is
Anterioriteit
Anterioriteit verzekeren slechts
mogelijk indien er vroeger ook
een contract bestond
Begin
2009
Schadeverwekkend feit
Looptijd contract
einde
2012
Posterioriteit
Steeds verzekerd
Systeem volgens schadevoorval :
• Schade die zich tijdens de looptijd van het contract
voordoet.
• Ook al volgt de schadeclaim na afloop van het
contract.
• Schadevoorval na einde contract NIET verzekerd.
Voordoen van de schade
2009
Looptijd contract
Posterioriteit
2012
Niet of slechts beperkt
verzekerd
Systeem volgens schadevordering:
• Schade die zich tijdens de looptijd van het contract
voordoet
• waarvoor ook klacht wordt ingediend tijdens de looptijd
van het contract.
• Probleem :
– Schadevoorval en klacht tijdens looptijd contract
– Indien niet geen dekking
Posterioriteit
Begin
2009
Eis + voorval
Looptijd contract
einde
2012
Gedekt voor 36 maanden
voor vorderingen na 2012
maar voorval binnen de
duur van de polis en feiten
die aanleiding kunnen
geven tot schade die aan de
verzekeraar zijn
aangegeven
Waar moet u op letten bij het afsluiten van
B.A. Beroep voor artsen
1.a) Contract moet dekking voorzien voor contractuele als voor
buitencontractuele aansprakelijkheid.
1.b) Aansprakelijkheid als uitbater van beroepslokaal moet verzekerd worden.
1.c) Aansprakelijkheid voor “onrechtstreekse schade”.
2)
Contract voorziet zowel resultaats- als inspanningsverbintenis.
3)
Uitsluitingen moeten beperkt zijn en uitdrukkelijk vermeld worden.
4)
Verzekerd bedrag nazien :
min. 5.000.000 €
lichamelijke schade
250.000 € stoffelijke schade
meestal per schadegeval en per jaar.
Indien vergoeding het verzekerd bedrag overschrijdt, dienen intresten +
kosten verzekerd te worden boven dat bedrag.
Waar moet u op letten bij het afsluiten van
B.A. Beroep voor artsen (bis)
5)
6)
Best een verzekering kiezen met formule schadeverwekkend
feit gezien tijdens de volledige duur van de verjaringstermijn (20
jaar) gratis dekking is.
Als GSO of HAIO nazien dat :


7)
8)
9)
10)
Arts of ziekenhuis de verzekeraar verwittigd heeft dat er op stagiairs
en geneesheren in specialisatie beroep wordt gedaan
Hun persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid gedekt is door arts of
ziekenhuis als ze werken voor rekening, onder leiding en/of toezicht
van de verzekerde.
Is hun persoonlijke aansprakelijkheid gedekt “extra-muros” ?
De gevraagde premie per categorie.
Uitgebreide polis rechtsbijstand voorzien!
Polis afsluiten bij makelaar die op de hoogte is van deze
verzekeringen!
Rechtsbijstand medische en
paramedische beroepen
E. Mullens
Waarom rechtsbijstand?
• Enige verzekering die voor u opkomt om UW
rechten te behartigen en te verdedigen.
• BA-polissen keren vergoedingen uit aan
DERDEN voor schade door u berokkent.
Waarom Onafhankelijke Rechtsbijstand
• Vermijden van belangenconflicten
Bij onenigheid tussen BA-verzekeraar en uzelf is het
best dat de rechtsbijstandverzekeraar en de BAverzekeraar verschillend zijn?
• Gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar
voor medische beroepen heeft:
– Meer ervaring in deze specifieke materie
– Polisvoorwaarden zijn ruimer en van betere kwaliteit.
Voornaamste verzekerde risico’s
• Burgerlijk Verhaal
• Strafrechtelijke verdediging
• Burgerlijke verdediging
• Algemene contracten
• Arbeidscontracten sociaal recht
• Fiscaal recht
• Disciplinaire verdediging
• Administratief recht
Voor GSO en HAIO zijn vooral de 4 eerste waarborgen van
belang indien de rechtsbijstandverzekeraar van
stagemeester of ziekenhuis niet of slechts gedeeltelijk
tussenkomt.
Contact gegevens
E. Mullens
NV Assura
Louisa-Marialei 8b2
B-2018 Antwerpen
Tel: 03/233.52.72
E-mail: [email protected]
Uw bezittingen
Goed Verzekerd?
Vanhove Detlef
Assura nv
1. Inleiding
2. De verzekering van Uw Wagen
3. De verzekering van Uw woning &
Inboedel
4. De verzekering van Uw Medisch
Materiaal en Toestellen
5. Overige Verzekeringscontracten
1. Inleiding
• Wie mag verzekeringen aanbieden en
welke distributiekanalen worden gebruikt.
• Aan welke wetten is een
verzekeringscontract gebonden.
• Wettelijk Verplichte Verzekeringen
• Contracten die ik dien af te sluiten
2. Verzekering van Uw wagen
• Welke waarborgen kan ik verzekeren
– Burgerlijke Aansprakelijkheid (Verplicht)
– Omnium (Volledige – Beperkte)
– Bestuurdersverzekering
– Bijstand na pech
– Rechtsbijstand
Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto
• Wettelijk Verplichte Verzekering
– Kosteloze Uitbreidingen
• Bijstand Na Ongeval in België en Buitenland
–
–
–
–
Waarschuwen van de hulpdiensten indien nodig
Slepen van het voertuig naar een garage van Uw keuze
Terugkeer naar huis of voortzetting van de rit
Mobiliteitsgarantie met huurwagen gedurende 24u
volgende op het schadegeval
• Onbezoldigd vervoer van patiënten en de schade
die zij veroorzaken aan Uw wagen
Beperkte & Volledige Omnium
• Beperkte Omnium
–
–
–
–
Brand
Glasbraak
Natuurkrachten en botsing met dieren
Diefstal
Inclusief Uw (para)medisch materiaal dat in de wagen
ook beschadiging bij een ongeval van het materiaal is verzekerd
• Volledige Omnium
– Uitbreiding met schade veroorzaakt door onbekenden
– Schade veroorzaakt door Uw eigen fout
Aanvullende Waarborgen
• Bestuurdersverzekering
Vergoedt Uw lichamelijk letsel bij een ongeval in fout
• Bijstand na pech
• Rechtsbijstand
via een Onafhankelijke Rechtsbijstandverzekeraar
– neemt de eventuele kosten van de verdediging van Uw belangen in
strafzaken ten laste
– Bij betwistingen bij een ongeval zullen zij het nodige doen om de zaak
in Uw voordeel te beslechten
3. De verzekering van Uw woning & Inboedel
• Polis Brand Gebouw en Inhoud
– Basiswaarborgen
Brand, Ontploffing,Blikseminslag, Aanrijding door voertuigen,
Schade aan onroerend Goed door Vandalisme, Inwerking van
elektriciteit, Waterschade, Stormschade, Glasbraak en
Natuurrampen (wet. Verplicht)
– Uitbreidingen aan Uw polis
• Diefstal (zelfs op diefstal Uw persoon bij agressie)
• Wedersamenstelling van beschadigde of verloren medische
Gegevens (Boeken, Archief of Digitaal)
• Geneesmiddelen in een koelinstallatie
• Uw PC in gebruik voor Uw beroepsactiviteit
• Waardepapieren in Uw praktijk
4. De verzekering van Uw Medisch Materiaal
& Toestellen
• Polis Machinebreuk (E.E.I.)
– Polis die alle onvoorziene en plotselinge materiële
schade aan het toestel verzekerd
Uitsluiting van Diefstal voor verplaatsbare toestellen
– Polis in voege houden zelfs na de totale afschrijving
van het toestel.
Bij schade wordt nog steeds vergoed in vervangingswaarde
– Foutief gebruik van Medisch Materiaal van U als
stagiair geeft geen verhaalsrecht aan de verzekeraar
Enkel indien expliciet vermeld in stagecontract
5. Overige Verzekeringscontracten
• Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en
Ontploffing
Verplichte bij ziekenhuizen
• Arbeidsongevallen
– De poetsvrouw
– Uw medische secretaresse
• Hospitalisatie
– Bij een eventuele opname in het buitenland
vergoeden zij bij tussenkomst Riziv tot 100% en
ander toch nog tot 50%
– Voor Zware Ziekten (27) worden zelfs de ambulante
kosten vergoedt.
Contactgegevens
Detlef Vanhove
NV Assura
Louiza-Marialei 8b2
B-2018 Antwerpen
Tel: 03/233.52.72
E-mail: [email protected]
Download