(Medicijnen werken bij veel patiënten niet goed - Archief

advertisement
Medicijnen werken bij veel patiënten niet goed - Archief - VK
1 van 1
http://www.volkskrant.nl/vk/article/print/detail.do?paid=1&language=...
venstersluiten
Denkaanhetmilieu.Denknavoorjeprint!
Medicijnenwerkenbijveel
patiëntennietgoed
VANONZEVERSLAGGEEFSTERELLENDEVISSER
3-5-14-00:00
10tot20procentvanallepatiëntenloopthetrisicodatgeneesmiddelennietgoedwerken
doordathunlevermedicijnenverkeerda breekt.Datkanernstige,soms
levensbedreigendegevolgenhebben.Diepatiëntenhebbenminderofjuistmeerdande
standaarddosisnodig,maarzijwetendatmeestalniet.Eendna-testkanuitsluitselgeven.
AMSTERDAM-Omartsenenpatië ntendaaroptewijzen,hebbenachtziekenhuizenzichonder
leidingvanhetRotterdamseErasmusMCverenigdinhetNetwerkKlinischeFarmacogenetica
Nederland.Dezeweekhebbenzijdewebsitewww.farmacogenetica.nlgelanceerd,waarinformatie
istevindenovermedicijnenopmaat.Deskundigenhoudenvoorlichtingsbijeenkomstenendeze
maandorganiseertapothekersorganisatieKNMPeeninternationaalcongresoverhetonderwerp.
Deapothekerszijnvoorbereid:hunvoorschrijfsysteemvermeldtnuvanzestigveelgebruikte
geneesmiddelenwanneerdedoseringmoetwordenaangepast.Vanveletientallenmiddelenwordt
datdekomendetijdnoguitgezocht.
VorigjaarwaarschuwdedeEuropesegeneesmiddelenautoriteitEMAnadedoodvaneenaantal
jongekinderenvoorhetgebruikvandepijnstillercodeı̈ne.Dekinderenwarenoverledennadathet
middelinhunlevertesnelwasomgezetindewerkzamestofmor8ine,waarvanzeteveelinhun
bloedkregen.
VanalleacuteziekenhuisopnameswordtinNederland7procentveroorzaaktdoorernstige
bijwerkingenvanmedicijnen.Anderzijdsismaar25tot60procentvandegeneesmiddelen
effectief:veelpatië ntengebruikenmedicijnendiebijhenhelemaalnietwerken.Dieproblemen
hebbendeelstemakenmeteenafwijkendewerkingvandelever,zegtdeRotterdamsehoogleraar
farmacogeneticaRonvanSchaik.
Medicijnenwordenindeleverafgebrokendoortientallenenzymen.Steekproevenonderde
bevolkingwijzenuitdatmensenvaneenbepaaldenzymteweinigofjuistteveelkunnenhebben.
Daardoorkomteengeneesmiddelineentelageoftehogeconcentratieinhunbloedterecht.Met
eendna-analysekanperpatië ntopeenrijtjewordengezetwatdeactiviteitisvandeleverenzymen
enduswatvooriedergeneesmiddeldeomzettingssnelheidis.
Datgebeurtnuvaakpasalseenpatië nternstigebijwerkingenvaneenmedicijnondervindt.Van
Schaikvindthethoogtijdvoorpreventie:alleNederlanderszoudeneenpaspoortmoetenhebben
vandevijfbelangrijksteleverenzymen,zegthij.Diezettensamen60procentvande
geneesmiddelenomeniedereenkrijgtooitmeteenvandiemiddelentemaken,zegthij.Hetgaat
omondermeerantidepressiva,bè tablokkersenpijnstillers.
SirEdmund:depildiefaalde
DePersgroepDigital.Allerechtenvoorbehouden.
07-05-2014 13:25
Download