Examen Geschiedenis

advertisement
Examen Geschiedenis
Geef de 7 tijdsvakken:
Prehistorie : …...... – 3500 v.C
Stroomculturen : 3500 v.C – 800 v.C
Klassieke Oudheid : 800 v.C – 500 n.C
Middeleeuwen : 500 n.C – 1450 n.C
Nieuwe tijd : 1450 n.C – 1750 n.C
Nieuwste tijd : 1750 n.C – 1945 n.C
Eigen tijd : 1945 n.C – …............
Geef de 4 opeenvolgende samenlevingen met jaartallen erbij.
 Aaseters/ Jagers/ voedselverzamelaars (men jaagde voor eten)
 ca. 2,3miljoen v.C.
 Landbouwsamenleving (men deed voor het eerst landbouw)
 vanaf 10 000 v.C.
 Industriële samenleving (eerste stroomtrein)
vanaf 1750 – 1850

 Postindustriële samenleving (eerste pc)
vanaf 1945 – 1965

Noem de 3 verschillende maatchappelijke domeinen op.
 Politiek
maken heeft
 alles wat met wetten en dergelijke te
 Socio-economisch
maken heeft
 alles wat met werken en geld te
 Cultureel
Mintiens Quintin
 alles wat met kunst te maken heeft
3WET
Noem de 3 soorten bronnen op.
 Materiële
 Mondelinge
 Geschreven en ongeschreven
Leg het verschil uit tussen een bron en een werk uit.
Bron = is een rechtstreekse getuigenis
Werk = zijn getuigenissen uit bronnen die gebruikt worden om iets te
vertellen of uit te beelden
Noem de 4 soorten van informatie op.
 Tekstuele informatie
teksten
 deze informatie vind je in
 deze informatie komt bij je
 Audiovisuele informatie
via oog en oor
 Multimediale informatie
 deze informatie bereikt je
via een combinatie van informatiedragers
 Auditieve informatie
het oor
 deze informatie verkrijg je via
Geef de 3 oorzaken van de verzwakking van het Rijk vanaf de derde eeuw
 Problemen met soldatenkeizers
 Burgeroorlogen
 Volksverhuizingen + opstandige legioenen
Mintiens Quintin
3WET
Verklaar de ondergang van het West- Romeinse Rijk met 3 redenen
 Daling van de bevolking waardoor minder belastingsinkomen.
 Opstandige troepen
 Germanen in het rijk
Vergelijk het West-Romeinse Rijk met het Oost- Romeinse Rijk
Het west- romeinse rijk is vele groter dan het oost- romeinse rijk
Geef het jaartal van het einde van de West- Romeinse
476 = einde west- romeinse rijk
Leg het begrip middeleeuwen uit
De middeleeuwen zorgde in de 15de en 16de eeuw voor de
vernieuwing in de samenleving. Ze bewonderde de klassieke
oudheid. De middeleeuwen duurde van 500 – 1450
Noem de 3 culturen die met elkaar versmelten op
 Germaanse
 Romeinse
 Christelijke
Noem de 4 bijdragen van de Germanen en de 4 bijdragen van de
Romeinen aan de middeleeuwse samenleving
 Rechtspraak & bestuur worden dikwijls mondeling geregeld
Mintiens Quintin
3WET
 Kaas, melk & vlees zijn belangrijke voedingsmiddelen
 Mannen dragen een hemd en een broek
 Het Germaanse joelfeest wordt gelijk gevierd met kerstmis
Toon het belang van de christelijke kerk in de middeleeuwse samenleving
met 2 voorbeelden aan.
 Mensen leven op het ritme van de kerk
 God en geloof staan centraal in het leven
Leg de evolutie van het beeld van de middeleeuwen in 3 stappen uit
 Nieuwe tijd: negatief & donker, barbaars & cultureel dieptepunt
 Nieuwste tijd: positief & ridderlijkheid, sociale orde, moed,
trouw & godsdienstigheid
 Eigen tijd: gematigd & wortels onze samenleving
Leg uit wie de Merovingers en de Karolingers zijn en situeer de tijd
Het zijn 2 Frankische koninklijke families
Tijd: 480-900
Noem 2 oorzaken van het matchverlies van de Merovingers op.
 De koningen organiseren nog maar zelden veroveringstochten
 Verwerven geen prestige meer op het slagveld
Noem de 3 bevoegdheden van de Frankische koning op
Mintiens Quintin
3WET
 Bestuurder
 Wetgever
 rechter
Leg de volgende begrippen uit:
Gauwgraaf: (of hertogen) voeren de bevelen v/d koning uit
Markgraaf: iemand die een mark bestuurd
Zendgraaf: ‘inspecteurs’ die de plaatselijke bestuurders controleren
Noem 2 oorzaken van het machtsverlies van Lodewijk de Vrome op.
 Meer interesse voor godsdienstige zaken & verwaarloost het
bestuur van zijn rijk.
 Voert weinig oorlog & controleert de plaatselijke bestuurders
minder
Benoem de onderdelen van een domein + leg uit.
Tenure: hoeve (mansus) + grond
Vroonhof: daar woont de heer
Woeste gronden: wordt niet bewerkt + mag gebruikt worden om hout
te sprokkelen & ver te laten grazen
Geef 1 kenmerk van horigheid
 In ruil voor een hoeve & bescherming v/d heer moeten ze
diensten en betalingen in natura leveren.
Wat betekent zelfvoorzienende economie?
Mintiens Quintin
3WET
De opbrengsten van het domein dienen vrijwel hoofdzakelijk voor de
eigen behoeften v/d bewoners
Geef 3 kenmerken van de Friezen en/ of de Friese handel.
 Ze leven in het noorden van het Frankische rijk
 Ze leven niet alleen van handel
 Drijven handel met de Vikingen
Schets de relatie tussen de Friezen en de Vikingen
De friezen verhandelen edelstenen & bontgekleurde klederen. De
Vikingen verhandelen wijn & goud
Leg het ontstaan van de taalgrens uit
1. Germaanse invallen
2. Gemengd gebied met taaleilanden
3. Gemengd gebied wordt smaller
4. Taalgrens
Geef de 3 talen die vandaag de dag in België worden gesproken
 Nederlands
 Frans
 Duits
Mintiens Quintin
3WET
Geef 1 voorbeeld dat aantoont dat de kerk een deel van de romeinse
gebruiken behoudt.
De kerk gebruikt Latijn
Leg de rol van de kerk in het bestuur en de cultuur uit
Grote abdijen en het koninklijke hof spelen een belangrijke rol in de
heropleiding v/d cultuur
Situeer de tijd
De keizerskoning van Karel de Grote: 7de eeuw (751 het verdrag van
verduur: 843
Leg de begrippen uit:
Stand: bevolkingsgroep met verschillende rechten en plichten
Tienden: deel van de opbrengst van de oogst
Adel: krijgslieden & raadgevers
Geestelijken: de hoge- en lage geestelijken
Noem de 3 standen op + hun taak
 geestelijken = bidden
 adel = vechten
 het volk (derde stand) = vechten
Mintiens Quintin
3WET
Leg het verschil tussen de standensamenleving & eigentijdse maatschappij
uit
John Lake zegt dat iedereen gelijk is. De standen maatschappij benadrukt
juist ongelijkheid
Recht van de adel:
Vrijgesteld van veel belastingen
Rechten van een geestelijke:
 Geen belastingen
 Krijgen tienden
Plichten van de derde stand:
 Werken
 Belastingen betalen
Het streven naar macht v/d rijke verklaren
De burgers laten hun kinderen studeren zodat ze meer aanzien winnen
Mintiens Quintin
3WET
Download