Overgewicht bij kinderen is wel een probleem

advertisement
<<persbericht>>
Overgewicht bij kinderen is wel een probleem
18 juni 2013
We lezen met verbazing in de krant De Morgen dat kinderartsen overgewicht blijkbaar niet zo'n probleem vinden
en dat ze vermoeden dat de centra voor leerlingenbegeleiding sneller overgewicht signaleren dan vroeger. Dat
stoort ons. We signaleren niet sneller, er zijn wel degelijk meer kinderen met overgewicht. Het is een fenomeen
waar we niet kunnen, maar vooral niet mogen naast kijken.
Overgewicht is een probleem in onze samenleving
Overgewicht bij kinderen neemt alsmaar toe. Dat is een bekend fenomeen en een reëel probleem in onze
samenleving. Over heel de wereld zien we dat overgewicht en obesitas toenemen. Een op drie Vlamingen (32,3%)
heeft overgewicht. Een op negen Vlamingen (11,5%) is zwaarlijvig. De WGO maakte in 2005 de prognose dat tussen
2005 en 2015 overgewicht met 43% en zwaarlijvigheid met maar liefst 70% zou toenemen. En dat gebeurt ook. De
overheid heeft hiervoor een gezondheidsdoelstelling en een Vlaams actieplan voeding en beweging geformuleerd. In
2008 al stelde voormalig minister Van Ackere op de gezondheidsconferentie dat overgewicht epidemische vormen
aanneemt in onze samenleving en dat dit een van de gewichtigste onderwerpen is die de samenleving vandaag
onder ogen moet zien.
Vandaar dat de minimalisering van de problematiek door kinderartsen ons stoort. Niet in ons belang maar in het
belang van het kind. Want op lange termijn brengt overgewicht gezondheidsrisico's met zich mee die kunnen
vermeden worden
CLB screent systematisch, signaleert en biedt begeleiding aan.
In de centra voor leerlingenbegeleiding zien we kinderen vanaf de kleuterklas regelmatig op medisch onderzoek,
waarbij we onder meer lengte en gewicht meten. Is er sprake van overgewicht, dan is het onze opdracht om dit te
signaleren en zo nodig een advies te formuleren. De bedoeling is om kinderen en jongeren met ernstig overgewicht
en/of een eetprobleem op te sporen en te begeleiden naar de juiste zorg. De voorgeschiedenis en de leefstijl spelen
een rol. Dit wordt met de jongere besproken.
Als er een probleem is, dan wordt gepolst in hoeverre de jongere of de ouders open staan voor hulp. In samenspraak
wordt er een aanbod op maat geformuleerd. Dit kan een verwijzing zijn of een korte begeleiding door iemand van
het CLB-team. Als er geen hulpvraag is, dan wordt er enkel een zorg geformuleerd. Hoe jonger het kind, hoe meer
we ons richten naar de ouders. Kleuters beslissen immers niet zelf wat ze eten en hoe ze hun vrije tijd invullen. En
we vinden niet alleen voeding belangrijk, maar even goed een actieve leefstijl.
Wetenschappelijk onderbouwde standaarden.
We gebruiken zogenaamde standaarden om te bepalen of er al dan niet sprake is van overgewicht. Zo’n standaard
geeft wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor de uitvoering van een preventieprogramma. Gegevens zoals
lengte en BMI worden uitgezet op een curve en geïnterpreteerd. Dat doen we bij alle kinderen. De curven zijn
gebaseerd op recent bevolkingsonderzoek. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd, de puberteit, de bouw en
het uitzicht van het kind. Des te groter onze verbazing over de uitspraken van kinderartsen in De Morgen. Deze
artsen moeten toch vertrouwd zijn met de betreffende standaarden.
Samen met de school
Ook scholen hebben de opdracht om een gezondheidsbeleid op te stellen waarin (gezonde) voeding en beweging
zijn opgenomen. CLB’s staan de scholen bij om daaraan te werken, werken mee aan een gezond scholenbeleid.
Kinderen leren op school dat gezonde voeding belangrijk én lekker is en dat veel bewegen fijn is. Scholen doen daar
heel wat inspanningen voor. We hopen dan ook oprecht dat kinderartsen hier achter staan.
<<einde persbericht>>
Meer informatie of een gesprek?
Dr. Lieve Feys, arts - 0485 82 00 46
Stefan Grielens, algemeen directeur - 0495 40 09 85
Algemeen perscontact: Annelies De Graeve - [email protected] - 02 240 07 67
De Vrije-CLB-Koepel vzw verenigt alle vrije centra voor leerlingenbegeleiding. Ze vertegenwoordigt de centra, houdt
de vinger aan de pols, werkt intensief aan beleidsvoorbereiding en is een forum voor kennisuitwisseling.
www.vclb-koepel.be
Download