belangrijkste na te leven regels inzake de afbeelding

advertisement
Document opgesteld door de Raad voor de Reclame vzw – November 2014
Belangrijke opmerking: Dit document bevat de belangrijkste regels en aanbevelingen, maar is
geen exhaustieve opsomming. We raden u aan tevens beroep te doen op de Regels inzake de
afbeelding van de mens die beschikbaar zijn op de site van de JEP
(http://www.jep.be/media/a.voorstelling_van_de_persoon_jep__1976__2002.pdf), en op het
Charter betreffende de voorstelling van de mens in de reclame dat beschikbaar is op de site
van de Raad voor de Reclame (http://www.conseildelapublicite.be/nl/reclame-en-ethiek/decodes).
BELANGRIJKSTE NA TE LEVEN REGELS INZAKE
DE AFBEELDING VAN DE MENS IN DE RECLAME
MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
Elke reclameboodschap moet ontworpen worden vanuit een behoorlijk maatschappelijk
verantwoordelijkheidsbesef.
FATSOEN
De reclame mag niet indruisen tegen het fatsoen:




ze mag de mens niet in diskrediet brengen of uitbuiten;
ze mag het menselijk lichaam niet op een onfatsoenlijke of obscene manier afbeelden;
ze mag naaktheid niet op een vernederende of onterende manier afbeelden;
bijzondere voorzichtigheid is geboden wanneer de voorstelling van het menselijk
lichaam geen verband houdt met het product.
DISCRIMINATIE
Reclame mag geen enkele vorm van discriminatie tolereren (op grond van o.a. ras,
nationaliteit, godsdienst, geslacht of leeftijd), en mag op geen enkele wijze de menselijke
waardigheid aantasten, en met name:
 geen minachting, wantrouwen of spotternij ten opzichte van een persoon verwekken;
 geen negatieve vergelijkingen op grond van o.a. geslacht, leeftijd, ras, nationaliteit,
sociaal of professioneel statuut aanmoedigen, ontwikkelen of uitbuiten;
 geen opvattingen goedkeuren aangaande de minder- of meerderwaardigheid van een
persoon in functie van de sociale bevolkingsgroep waartoe hij behoort.
STEREOTYPEN
De reclame mag niet bijdragen tot het bestendigen van sociale vooroordelen of van
stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie of tegen de gangbare
gedachtengang binnen de bevolking.
GEWELD/LAAKBAAR GEDRAG
Reclame mag niet aanzetten tot geweld, noch doen uitschijnen onwettig of laakbaar gedrag te
tolereren of aan te moedigen:
 ze moet rechtstreeks of gesuggereerd, moreel of fysiek geweld vermijden;
 ze mag in geen geval geweld banaliseren.
DE JEP KAN U HELPEN
Bij twijfels over de conformiteit van uw reclame met deze regels, aarzel niet een
voorafgaande adviesaanvraag in te dienen ([email protected], online formulier op www.jep.be of
voor meer informatie over deze procedure: tel 02 502 70 70).
BIJKOMENDE AANBEVELINGEN
Naast de hierboven vermelde regels die de reclamesector dient te respecteren, heeft de Raad
voor de Reclame in 2010 een Charter opgesteld met daarin een reeks (niet-bindende)
aanbevelingen inzake de afbeelding van de mens:
GELIJKHEID EN DIVERSITEIT
Beter weergeven van de diversiteit en gelijkheid van mensen (etnische afkomst, geslacht,
leeftijd, fysieke en intellectuele geschiktheden, seksuele geaardheid, enz).
VROUWEN/MANNEN
De diverse rollen die mannen en vrouwen binnen alle domeinen van onze maatschappij
vervullen op een waardige, respectvolle en evenwichtige wijze weergeven.
MINDERJARIGEN
De minderjarigen in reclame aangepast aan hun leeftijd en aan hun onderscheiden fysieke en
intellectuele bekwaamheden afbeelden. Meisjes en jongens in de reclame op een waardige,
respectvolle en evenwichtige wijze afbeelden.
SEKSUALITEIT
Seksualiteit, erotiek of naaktheid op een voor de mens respectvolle wijze afbeelden.
MENSELIJK LICHAAM EN GEZONDHEID
Een gezond en gevarieerd beeld van het menselijk lichaam tonen (qua grootte, gewicht en
leeftijd).
Download