reglement-lokaal-netwerk-zuidoost-friesland-8-okt-2016

advertisement
Reglement lokaal netwerk zuidoost Friesland
Versie: 8 oktober 2016
De ledenvergadering van lokaal netwerk zuidoost Friesland besluit om,
Gelet op de artikelen 16.3 en 17.1 van de statuten,
Het Reglement Lokaal netwerk zuidoost Friesland vast te stellen die de volgende bepalingen
bevat:
Hoofdstuk 1.Definitiebepalingen
Voor zover in dit hoofdstuk van toepassing, en in artikelen niet specifiek naar andere
documenten wordt gelinkt, refereren de artikelen aan de overeenkomstige bepalingen in de
statuten en huishoudelijk reglement van de VVD zoals vastgesteld op 28 november 2015 in
Rotterdam.
Alle termen die worden gedefinieerd kunnen in andere grammaticale constructies worden
gebruikt dan dat hier staat vermeld zoals vervoegingen zonder dat dit afbreuk doet aan de
definitiebepaling.
Bestuur:
bestuur van het Lokale netwerk zuidoost Friesland ex
artikel 16.
Eerste kosten:
kosten die gemaakt worden bij de oprichting van het lokaal
netwerk zuidoost Friesland.
Gemeentelijke
commissie:
commissies die vergelijkbaar zijn met de voormalige afdelingen
/ netwerken met toevoeging van de gemeentenaam waar zij
actief zijn.
Huishoudelijk
Reglement:
Huishoudelijk reglement van de VVD
Ledenvergadering:
het hoogste orgaan van het lokaal netwerk ex artikel
17.1.
Lokaal netwerk:
het Lokaal netwerk in zuidoost Friesland van de VVD als
bedoeld in artikel 1 lid 1.2 sub n juncto artikel 20.1 dat op 1
december 2016 is opgericht.
Onderhavig reglement:
Reglement lokaal netwerk zuidoost Friesland
Politieke activiteit:
een activiteit die bijdraagt aan het doel ex artikel 3
statuten.
Statuten:
statuten van de VVD
Voormalige netwerken:
de vier voormalige lokale netwerken van de gemeenten
Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf
zoals die per 1-12-2016 bestaan.
VVD:
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Hoofdstuk 2. Inrichting gemeentelijke commissies
Artikel 1.
het bestuur kan gemeentelijke commissies oprichten.
Artikel 2.
in het lokale netwerk bestaan vier gemeentelijke commissies.
a. Gemeentelijke commissie Heerenveen
b. Gemeentelijke commissie Weststellingwerf
c. Gemeentelijke commissie Ooststellingwerf
d. Gemeentelijke commissie Opsterland
Artikel 3.
de gemeentelijke commissies hebben geen rechtspersoonlijkheid
Artikel 4.
het bestuur bepaalt de samenstelling van de gemeentelijke commissies.
Artikel 5.
het bestuur bepaalt, in aanvulling op hoofdstuk 3, de nadere werkwijze van de
commissies nadat de ledenvergadering is gekend.
Artikel 6.
in de gemeentelijke commissies kunnen gewone leden, bijzondere leden en
aspirant leden zitten.
Artikel 7.
de gemeentelijke commissie bestaat uit minimaal twee gewone leden.
Hoofdstuk 3. Doel en werkwijze gemeentelijke commissies
Artikel 1.
de gemeentelijke commissie ondersteunt het bestuur in de breedste zin van
het woord.
Artikel 2.
het kandidaatstellend bestuur wordt, in lijn met artikel 49.1, gevormd door
het bestuur.
Artikel 3.
alleen tijdens de kandidaatstelling van de gemeenteraadsverkiezingen
functioneert de gemeentelijke commissie automatisch als een
kandidaatstellingscommissie als bedoeld in artikel 54.7 sub c huishoudelijk
reglement. De kandidaatstellingscommissie wordt als zodanig door het
bestuur benoemd.
Artikel 3.
het bestuur ziet toe op de mogelijke noodzaak tot wijziging van de
samenstelling van de gemeentelijke commissie gezien artikel 5 van onderhavig
reglement.
Artikel 4.
als de gemeentelijke commissie functioneert als een
kandidaatstellingscommissie kan het bestuur een tijdelijke gemeentelijke
commissie oprichten voor de duur van het bestaan van de
kandidaatstellingscommissie.
Artikel 5.
een lid van de kandidaatstellingscommissie kan geen lid zijn van het bestuur
of van de tijdelijke gemeentelijke commissie.
Artikel 6.
de kandidaatstellingscommissie wordt door het kandidaatstellend bestuur
nadrukkelijk betrokken bij de inhoudelijke samenstelling van het advies voor
samenstelling van de gros- en kandidatenlijst van de betreffende
gemeentelijke verkiezing.
Artikel 7.
onverlet de nadrukkelijke betrokkenheid van de kandidaatstellingscommissie
bij de gros- en kandidatenlijst richting het kandidaatstellend bestuur, wordt
de kandidatenlijst vastgesteld middels een ledenraadpleging van het lokale
netwerk.
Artikel 8.
tijdens de ledenraadpleging kan de kandidaatstellingscommissie toelichting
geven richting de ledenvergadering. Indien de kandidaatstellingscommissie de
toelichting niet geeft, wordt gemotiveerd aangegeven waarom.
Hoofdstuk 3. Financiën
Artikel 1.
het lokale netwerk kent één boekhouding, begroting en rekening.
Artikel 2.
het lokale netwerk kent vier grootboekrekeningen waarin de inkomsten en
uitgaven van de voormalige netwerken apart inzichtelijk wordt gemaakt.
Artikel 3.
een gemeentelijke commissie kan bij het bestuur een verzoek indienen voor
financiële steun voor politieke activiteiten.
Artikel 4.
het bestuur kan een voorstel doen voor een politieke activiteit. Zij doet dit in
samenwerking met de gemeentelijke commissie(s).
Artikel 5.
indien het verzoek van de gemeentelijke commissie komt, overlegt de
gemeentelijke commissie bij het verzoek een begroting voor de politieke
activiteit.
Artikel 6.
het bestuur kent, nadat een verzoek is ingediend, gemotiveerd wel of geen
financiële middelen toe aan een politieke activiteit.
Artikel 7.
de inkomsten van het lokale netwerk bestaan uit lidmaatschapsgelden via
VVD Den Haag, giften, rente en afdrachten van gemeenteraadsleden en
wethouders.
Artikel 8.
de afdrachten van gemeenteraadsleden en wethouders blijven beschikbaar
voor de gemeentelijke commissies van de voormalige netwerken (vier
gemeenten) waar de gemeenteraadsleden en wethouders uit afkomstig zijn.
Artikel 9.
de afdrachten als bedoeld in het vorige artikel zijn, indien dit nog niet het
geval is, op vrijwillige basis vanaf 1 januari 2017 en zijn vanaf de verkiezingen
in maart 2018 standaard voor de voormalige netwerken.
Artikel 10.
in de tweede helft van 2016 storten de voormalige netwerken elk € 1.000,- in
de kas van het lokale netwerk zodat de eerste kosten van het lokale netwerk
kunnen worden gedekt.
Artikel 11.
de penningmeester van het voormalig netwerk
dat overeen komt met de gemeente Weststellingwerf
beheert deze financiën die gemoeid zijn met de eerste kosten.
Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Artikel 1.
indien een situatie zich voordoet waarin onderhavig reglement
niet voorziet, beslist het huishoudelijk reglement of de statuten.
Artikel 2.
onderhavig reglement geldt alleen voor het lokale netwerk en haar
gemeentelijke commissies.
Artikel 3.
onderhavig reglement is nadrukkelijk een aanvulling op het
huishoudelijk reglement en de statuten. Bij strijdigheid van
onderhavig reglement met het huishoudelijk reglement of de
statuten, hebben het huishoudelijk reglement en de statuten
voorrang in geldigheid.
Artikel 4.
alleen het hoofdbestuur en de Algemene ledenvergadering kunnen
onderhavig reglement wijzigen. Indien de ledenvergadering
onderhavig reglement wijzigt, kent zij het hoofdbestuur in de
wijziging voordat de wijziging van onderhavig regelement van
kracht wordt.
Het hoofdbestuur is voor het aannemen en ondertekenen van dit voorstel om onderhavig
reglement vast te stellen in kennis gesteld van de inhoud van onderhavig reglement en
stemt in om onderhavig reglement te laten gelden.
Het voorstel om onderhavig reglement vast te stellen is voorts aangenomen tijdens de
ledenvergadering van het lokaal netwerk op 1 december 2016 te…….
De voorzitter,
De vicevoorzitter,
De secretaris,
Download